siwz zamówienia uzupełniające

Zespół ekspertów Kancelarii Zamówień Publicznych

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Poszerzenie zakresu zamówienia podstawowego w siwz o usługi związane z realizacją zamówień dodatkowych jest niezgodne z prawem. W zamówieniu podstawowym mogą się jednak znaleźć zamówienia uzupełniające.

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

Jak postępować w przypadku zamówień uzupełniających? Ile razy mogą zostać udzielone? Jaki wpływ na zamówienia uzupełniające ma szacunkowa wartość zamówienia?

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających". Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

art. 67 ust. 1 pkt. 6 (zamówienia uzupełniające). Było to przewidziane w siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. W podstawowym zamówieniu podaliśmy ilość drzew oraz ciągi dróg, gdzie zamówienie ma zostać wykonane. Czy zamówienie uzupełniające polegające oczywiście na pielęgnacji zadrzewienia, czyli

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

Pytanie Będę przeprowadzał przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych. Czy w zamówieniach uzupełniających mogę domówić materiały nieuwzględnione w siwz, ale będące materiałami biurowymi? Odpowiedź

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

zamówienia dodatkowego, b) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego , dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

. Zamówień uzupełniających nożna udzielać kilkakrotnie o tyle, o ile przewidziano to w specyfikacji, a kolejne zamówienia uzupełniające dotyczą przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy zamówienia podstawowego.

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

Pytanie Jako jednostka samorządowa realizujemy przebudowę istniejącej drogi. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. W ogłoszenie i siwz powiadomiłem wykonawców o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Dokumentacja

Zamówienie uzupełniające na dostawę komputerów - czy jest dozwolone?

Pytanie Czy w przetargu nieograniczonym można przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, a następnie udzielić zamówień uzupełniających na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

uzupełniające? Odpowiedź Zamawiającemu przysługują uprawnienia do dokonania istotnej zmiany zawartej umowy wyłącznie w przypadku, gdy sytuacja taka została przewidziana uprzednio w treści ogłoszenia bądź specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunkiem

Prawo opcji

Opisując przedmiot zamówienia zamawiający zobowiązany jest podać wielkość zapotrzebowania. W przypadku dostaw lub usług możliwe jest określenie w treści siwz minimalnego poziomu zapotrzebowania objętego przedmiotem przetargu, która zostanie przez zamawiającego zakupiona

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

Kontynuacja współpracy z wykonawcą po upływie terminu realizacji umowy

Pytanie W 2010 roku zamawiający udzielił zamówienia na doradztwo techniczne przy realizacji projektu informatycznego - na okres 36 miesięcy (termin upływa w bieżącym roku). Czy można zmienić datę zakończenia umowy z doradcą (w siwz taka zmiana nie

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

bezpłatnie. Natomiast w umowie i w siwz mamy zapis, że możemy dokonać zmian w umowie jeśli chodzi o termin przedłużenia wykonania zadania ze względu na wystąpienie robót uzupełniających, zamiennych i dodatkowych. Czy w takiej sytuacji możemy od razu podpisać aneks do umowy, czy musimy zastosować jakiś tryb w

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Nabino: Budowa oprogramowania wyborczego od podstaw to błąd

Nabino: Budowa oprogramowania wyborczego od podstaw to błąd

móc obsługiwać dowolny rodzaj wyborów. Był to jasny i czytelny wymóg opisany w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Wymóg ten został zrealizowany. Wybory samorządowe są typem wyborów, które obejmują zarówno wybory proporcjonalne (rady powiatów NP), jak i wybory jednomandatowe (WBP). W

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

We wrześniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło przetarg na oprogramowanie . W ogłoszeniu o zamówieniu napisano wprost, że dotyczy ono dostawy licencji oprogramowania Microsoft, a dokładniej przedmiotem zamówienia jest