siwz według aktualnych przepisów

Marek Okniński

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Zdawkowe wyjaśnienia w rodzaju: "Jak zapisano w SWZ", "Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ", "Zgodnie z SWZ", uznać należy za niewyczerpujące obowiązków nałożonych na zamawiających postanowieniami Prawa zamówień publicznych.

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, która nie spełnia warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - dla przetargu nieograniczonego powyżej progów UE, zgodnie z nieaktualnymi już przepisami, które jednak obowiązują dla postępowania, o którym mowa w pytaniu).

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

jak je ustalić? Czy w praktyce należy stworzyć drugi opis przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Aktualnie można przy opisie przedmiotu zamówienia wskazać m.in. znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jeżeli wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Dodatkowo w takim

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

w przetargu specyfikację istotnych warunków zamówienia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwość przekazania siwz dopiero na etapie zaproszenia wykonawcy do złożenia oferty dotyczyć będzie wyłącznie przetargów ograniczonych w których zamawiający nie może

Odrzucenie oferty przetargowej

Odrzucenie oferty przetargowej

aktualnie obowiązujące brzmienie wskazanego powyżej przepisu chciał doprowadzić do sytuacji gdy oferta musi być odrzucona jedynie w przypadku gdy nie spełnia wyraźnie opisanych, w sposób jednoznaczny i zrozumiały postanowień siwz , z uwzględnieniem celu ich Wyroki KIO wprowadzenia ze względu na procedury

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Roboty budowlane z całego kraju Nowelizacja Pzp Wyżej przedstawione

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 17 sierpnia 2017 r. w Dz.Urz. UE. Początkowy termin składania ofert wyznaczono na 25 września 2017 r. na godz. 9.30. Jednakże modyfikacją do siwz z 22 września 2017 r. zamawiający wydłużył m.in. termin na składanie ofert oraz termin

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

Pytanie: Zamawiający w siwz żądał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu oraz na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu. Wykonawca w swojej ofercie przedłożył wykaz oferowanego sprzętu w zakresie

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

okolicznościach danej sprawy. Nie jest wystarczające samo ogólne stwierdzenie w siwz lub w ogłoszeniu, że umowa może być zmieniona. Konieczne jest możliwie dokładne określenie warunków takiej zmiany. Aktualne ogłoszenia o przetargach. Znajdź wśród nich zlecenie dla

Zasady postępowania z pytaniami wykonawców do SIWZ?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Pewien burmistrz ogłosił przetarg na remont szkoły. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Jeden z oferentów

Zasady zmiany umów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Komisja Europejska kilkakrotnie kwestionowała ów przepis zwłaszcza w aspekcie możliwości dokonywania zmian korzystnych dla

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

sygn. III Ca 344/05. Wszczęcie i prowadzenie postępowania po wejściu w życie nowej ustawy według starych przepisów sygn. UZP/ZO/0-120/05. Ustalenie kryteriów oceny ofert odnoszących się do właściwości wykonawcy sygn. UZP/ZO/0-2491/05. Wskazanie w umowie innego terminu wykonania prac niż zawarty w SIWZ

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

Maksymalny termin związania ofertą został określony przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Błędy w zakresie kryteriów oceny ofert

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający powinien zwrócić uwagę, by kryteria wskazane w ogłoszeniu były takie same jak w specyfikacji. Niezgodność

Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub siwz, możesz żądać koncesji. W tej sytuacji wykonawca powinien dołączyć do oferty koncesję, a nie jedynie jej pierwszą stronę. Przepisy rozporządzenia w

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

nie dotyczą go przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter dodatkowy. Zamawiający nie wymagał takiego dokumentu. Natomiast żądanie aktualnej informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dotyczy tego wykonawcy i

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający udzielając wyjaśnień na pytania wykonawców nie ma prawa zmienić specyfikacji w zakresie warunków udziału w

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie

Gigafabryka szansą na rozwój fotowoltaiki w Polsce. Zakład może powstać na Śląsku

Gigafabryka szansą na rozwój fotowoltaiki w Polsce. Zakład może powstać na Śląsku

dostaw, coraz częściej korzystając jednak z usług firm zagranicznych. Aż 80 proc. kluczowych elementów modułów fotowoltaicznych, czyli tzw. paneli, pochodzi z importu. To i tak nie najgorszy rezultat jak na warunki unijne, gdzie import tych elementów wynosi nawet 97 proc. Aktualnie w Polsce mamy sześciu

Rodzaje komunikacji zamawiającego z wykonawcą - sytuacje problemowe

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Pewien zamawiający dopuścił możliwość przesyłania dokumentów drogą faksową. W toku postępowania jeden z wykonawców

Poprawa omyłek rachunkowych według nowych zasad

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiającemu pozostawiono ogólną wskazówkę wedle której poprawia on oczywiste omyłki rachunkowe. Według nowych wytycznych

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

Prawo zamówień publicznych (Pzp): Aktualny tekst ustawy Pzp » Zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego umożliwia również dochodzenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Podstawa prawna: art. 93, art. 139 ust. 1, art. 180

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie

Zamawiający nie może ograniczyć udziału podwykonawców

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kwestia podwykonawców została na nowo uregulowana w ustawie PZP. Dotychczas to zamawiający decydował, jaką część zamówienia

Zasady zawierania umów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Wyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. W takim przypadku

Kiedy zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Naruszeniem dyscypliny będzie wybór wykonawcy bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Kolejne wskazuje na wybór wykonawcy

Termin na wniesienie protestu upływa o północy.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W praktyce udzielania zamówień publicznych dotychczas występowały dwa poglądy dotyczące ustalania daty upływu terminu na

Podstawy unieważnienia przetargu

Aktualne brzmienie tego przepisu zostało nadane przez ustawę z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2009 r., Nr 223, poz. 1778). Zmiana w stosunku do poprzedniego brzmienia tego przepisu pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie o udzielenie

Zamawiający może wymagać próbek zamawianych towarów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Prawo do żądania przedstawienia próbek oferowanych towarów nie może jednak prowadzić do ograniczenia konkurencji lub

Zasady postępowania z protestem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zamawiający otrzymując protest, może go rozpatrzyć i wówczas uznać za zasadny lub odrzucić. W innym przypadku, jeżeli

Definicja istotnej zmiany treści oferty

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Nowelizacja ustawy PZP obowiązująca od października 2008 r. wprowadziła w art. 87 ust. 2 pkt. 1 - 3 nowy katalog omyłek

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W praktyce oznacza to, że, jeżeli zamawiający nie zażądałby takiego oświadczenia postępowanie należy unieważnić, ponieważ

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

wyłania się tylko jeden wykonawca (hotel) Proszę o podpowiedź jak rozwiązać nasz problem? Odpowiedź W aktualnie obowiązującym stanie prawnym widzę dwie możliwości rozwiązania przedstawionego problemu. Po pierwsze sprawdź, czy Twoja jednostka nie

Jak opisywać parametry nabywanego sprzętu komputerowego?

przedmiotu zamówienia należy: Przeanalizować aktualne potrzeby zakupu sprzętu komputerowego pod kątem zarówno funkcjonalnym, jak i użytkowym, Opisać konfigurację komputera, która będzie spełniać uprzednio przeanalizowane potrzeby zamawiającego

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

aktualne ogłoszenia » Zamawiający wykluczył wykonawcę "Z" z postępowania powołując się na treść art. 26 ust. 3 ustawy wskazując, że złożone na wezwanie dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy