siwz w zamówieniach publicznych

Marek Okniński

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] (SIWZ).

Wymagania zawarte w siwz

Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ustawa Pzp nie nakazuje zamawiającemu, aby ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz siwz były zamieszczone na jego własnej stronie internetowej.

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

poprawy jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z siwz , niepowodująca istotnych zmian treści oferty. Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Czym jest konsorcjum? Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

! Zamawiający nie ma natomiast obowiązku informowania wykonawców o zasadach zatrzymania lub utraty wadium, gdyż okoliczności powodujące jego utratę zostały określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby powyższe informacje znalazły się w siwz, co czyni wielu

Czy trzeba unieważnić przetarg, gdy minie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia?

Czy trzeba unieważnić przetarg, gdy minie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia?

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest zamieścić w siwz informację o terminie realizacji zamówienia. Realizując nałożony obowiązek zamawiający może określać termin realizacji zamówienia podając np. datę dzienną rozpoczęcia realizacji zamówienia oraz

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

. Wykonawca - zarówno na etapie postępowania, jak i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego ma możliwość bezpośredniego i skutecznego powoływania się na odpowiedzi zamawiającego dotyczące treści siwz udzielane na skutek pytań zadawanych przez wykonawców. W związku z tym, zamawiający realizując

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wszczęcia postępowania musi podjąć odpowiednie decyzje co do uczestnictwa podwykonawcy w procesie realizacyjnym umowy o zamówienie publiczne zamieszczając odpowiednie zapisy w siwz. Kluczowe części zamówienia Art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp). Ustawodawca nie przewidział żadnego obowiązkowego

Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

. Opracowana przez Zamawiającego kalkulacja musi uwzględniać wymogi zawarte w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustalając wysokość opłaty za udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wolno uwzględniać innych kosztów niż bezpośrednio wynikające z treści art. 42 ust. 2 Prawa

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego. Informację o dopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, jak również opis części zamówienia zobowiązany jesteś podać w siwz (a wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu). W przypadku

SIWZ

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz - specyfikacja) - podstawowy dokument w procedurze przetargowej. Treść siwz zawiera wszystkie wymogi zamawiającego związane z udzielanym zamówieniem. Ze względu na określone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych terminy związane np. z

Istotna jest treść a nie forma oferty

Istotna jest treść a nie forma oferty

. - w wyroku sygn. akt. UZP/ZO/0969/2007 Zespół Arbitrów stwierdził, iż umieszczenie wbrew wymaganiom zawartym w SIWZ nazwy wykonawcy składającego ofertę na jej opakowaniu nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

i celowe, może dokonać stosownej zmiany treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych . Informacja o zmianie SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli jednak zamawiający nie zmienia terminu, nie jest zobowiązany do ujawniania treści wniosku wraz z

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

Pytanie: Czy istnieją przepisy (lub może jakieś wyroki w tym temacie), które regulują sprawę załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego ? Czy obowiązują względem nich regulacje dotyczące ich formy? Czy tego rodzaju dokumenty jak siwz , harmonogram itp. wiążą na równi z umową? Odpowiedź

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych . Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

COVID-19) uniemożliwiają realizację tych dwóch odcinków w pełnym zakresie. Czy można zmienić treść siwz tak, że zamawiający odstąpi od podziału zamówienia na części i połączy ograniczone zakresy dwóch części w jedno zamówienie? Odpowiedź: Zamawiający ma prawo zmienić treść siwz przed upływem terminu

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Pytanie: Jakie przepisy stosować do zmiany umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp . Chcemy zmienić umowę w zakresie terminu realizacji zamówienia , gdyż nie wykorzystaliśmy pełnej jego wartości. Taką sytuację przewidziałem w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz . Odpowiedź: Stosownie do przepisów

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Pytanie: Czy jeżeli zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zawarł przesłankę art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp , to musi z niej skorzystać w sytuacji, kiedy ofertę złożył wykonawca , który nie wykonał wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego , czy też jest to czynność w takim

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Zamawiający nie powinien udzielać pozornych wyjaśnień

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w art. 135 ust. 1 stanowi, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

zawarte w formie pisemnej    - rejestr umów    - zamówienia podprogowe w sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień publicznych  Zagadnienia te będą poruszane przy najbliższym video-szkoleniu którego organizatorem jest portal Zamówień publicznych - platforma 

Zapytanie ofertowe

ofertowych dotyczących zamówień o wartości poniżej 30.000 netto, co stanowi równowartość 126.747,00 zł. - ich treść może być dowolnie kształtowana przez zamawiającego. W zakresie zapytań ofertowych nie obowiązują wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie treści siwz czy zasad opisania przedmiotu

Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

W świetle nowych przepisów wykonawca nadal będzie mógł zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert lub wniosków. Z kolei zamawiający będzie zobowiązany udzielić wyjaśnień

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

parametrach podanych w SIWZ . Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów. Odpowiedź: W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

jej odrzucenia. Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy Pzp treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna zatem stanowić oświadczenie woli wykonawcy zawarcia umowy o treści zgodnej z oczekiwaniami zamawiającego. Katarzyna Bełdowska Więcej na

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

dokumentu należy traktować na korzyść wykonawców. Doniosłość dokumentów, jakimi są SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu oraz wyjaśnienia SIWZ sprowadza się do szczególnej roli w postępowaniu o zamówienie publiczne – z jednej strony określają one oczekiwania zamawiającego dotyczące wykonawcy i oferty, w tym

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych to na zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia, aby warunki udziału w postępowaniu  pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Konstruując zapisy warunków udziału w przetargu zamawiający

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

angielskim (w świetle wyżej wspomnianego braku wyrażenia w treści SIWZ na takie działanie), prowadziłoby de facto do obejścia przepisu art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W świetle tej regulacji składanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów (oświadczeń) w języku

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych : „Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury krajowej (uproszczonej). Tym samym, był zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp ). Treść ogłoszenia powinna zawierać

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

Smart ZP. Czy należy wykluczyć wykonawcę z procedury? Co z wadium, które wpłacił? Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie należy rozważać w kontekście poniższych wyjaśnień.  Siwz obowiązuje każdego wykonawcę Zamawiający zamieszcza w siwz wymagania, które wykonawcy muszą spełnić. W tym zakresie

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Pytanie: Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonała się zmiana zamawiającego . Poprzedni kierownik zamawiającego na etapie składania ofert zatwierdził zmianę SIWZ . Następnie postępowanie będące nadal w toku (etap składania ofert) zostało przekazane do dalszego

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

ust. 1 ustawy Pzp zakres świadczenia wykonawcy wynika z jego oferty. Zamawiający , przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , określa zakres przedmiotu zamówienia , który bezpośrednio przekłada się na rozmiar świadczenia wykonawcy . W zależności od przedmiotu

Termin wykonania zamówienia publicznego

musi być wyznaczony jednoznacznie. Termin wykonania zamówienia publicznego Przykładowo postanowienie siwz odnoszące się do ustalenia terminu realizacji zamówienia w brzmieniu: "Wykonanie zamówienia będzie prowadzone sukcesywnie w terminie 12

Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

przedmiotu zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych . Teza powyższa zawarta jest w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2020 r. (sygn. akt: KIO 423/20). W sprawie będącej przedmiotem orzekania

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

winien mieć świadomość, że dokument, jakim jest siwz ma istotne znaczenie w procesie udzielenia zamówienia publicznego, zaś zadawane pytania w toku postępowania winny być poddane wnikliwej analizie z korzyścią nie tylko dla uczestników, którzy zamierzają złożyć ofertę, ale i dla samego zamawiającego

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

formularzu ofertowym. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakres oczekiwanych przez Zamawiającego informacji, jakie należy podać w szczegółowym formularzu ofertowym, jednoznacznie wskazuje, że formularz ten stanowi treść oferty. To w szczegółowym formularzu ofertowym następuje

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

, jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i: - informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz , oraz - zamieszcza informację na stronie

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Pytanie:  Zamawiający w przetargu nieograniczonym na obsługę placów składowych zapisał w siwz, że do realizacji części zamówienia obligatoryjnie wydzierżawi wykonawcy sprzęt (lokomotywy, suwnice, żurawie) oraz infrastrukturę (torowisko). Poinformował też, że dzierżawa będzie

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

momencie rozpoczęcia czynności (np. wezwania do złożenia pierwszych oświadczeń) zdecydować się na pokrycie 80% wartości zamówienia podstawowego (w siwz mamy zapis, że gwarantujemy realizację zamówienia podstawowego na poziomie 80%)? Czy nie mając środków finansowych na 100% wartości zamówienia a

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na obowiązki zamawiającego w toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zapisy umowy związane z fakturowaniem elektronicznym mają dobrowolny i porządkujący charakter. Ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

zgodności z procedurą udzielania zamówień publicznych kontrola polega w szczególności na weryfikacji, czy postanowienia zawarte w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji, umowie lub innych dokumentach przetargowych, a także przebieg procesu oceny wykonawców i 

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Pytanie: W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika). Jeden z plików excel zawierał błąd. Czy jakakolwiek omyłka w treści

Siwz - numer rachunku bankowego

Pytanie: W siwz zawieramy zapisy w jakiej formie wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jednak w kilku naszych siwz zauważyliśmy, że nie wpisaliśmy nr konta na jakie należy je wnieść. Przeważnie zawsze wybrany wykonawca

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

zrozumiałymi dla zamawiającego. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zamawiający kierując żądanie o wyjaśnienie zapisów oferty wyznaczana termin w którym wykonawca zobowiązany jest udzielić - ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera minimalnych terminów jakie musi wyznaczyć zamawiający na udzielenie

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca zawarł z producentem zamawianego sprzętu umowę o świadczenie usług serwisowych koniecznym jest, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , wykazanie producenta jako podwykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zapisu SIWZ

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

ewentualne zamawiający ma ustalać te warunki rynkowe”. Na realizację zamówienia zamawiający dysponuje konkretną kwotą, której nie może zwiększyć. Warto w takim przypadku podać tę kwotę w dokumentacji postępowania ( siwz i ogłoszenia ). Dzięki temu wykonawcy będą wiedzieli w jakim przedziale cenowym

Kary umowne w zamówieniach publicznych

zamawiających w treści siwz postanowień dotyczących zasad naliczania i wysokości kar umownych nakładanych na wykonawców zamówień publicznych. Statystyka najczęściej naliczanych kar umownych UZP ustalił w przeprowadzonym badaniu analitycznym strukturę najczęściej nakładanych przez zamawiających kar

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) *1 wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze udzielania

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Pytanie: Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego , której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne. Zamówienie nie było podzielone na części. Przedmiot umowy ma być zrealizowany w 2 etapach. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Daniel Szczęsny Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, autor artykułów i opracowań w prasie fachowej poświęconych tematyce zamówień publicznych, doradca obsługujący postępowania przetargowe prowadzone przez klientów publicznych

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy wszystkich dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedkładać wypełniony formularz JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) wraz z ofertą przetargową lub wnioskiem o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , którego wartość przekracza

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku”. W treści siwz nie mam wskazania, że wartość z kolumny 7 tabeli należy przenieść do „wartości netto zamówienia ” powyżej, ponieważ wydawało mi się, że taki układ w formularzu ofertowym jest oczywisty i nie będzie tu

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

wprowadzenie dodatkowego inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej powinno w pierwszej kolejności zostać poprzedzone szczegółową analizą zapisów siwz dotyczących wymogów odnośnie do osób skierowanych do realizacji zamówienia. Warto też zwrócić się do

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania. Zmiany istotne są dopuszczalne jedynie w przypadku, jeżeli zamawiający przewidzi taką możliwość w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu oraz określi warunki jej dokonania Zgodnie z

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

są zapisane w Extensible Markup Language używane przez konkretne aplikacje.  Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców

Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

i bezpośredni kontakt z tymi osobami, a wymóg wykonania przez niego czynności administracyjno-biurowych określonych postanowieniami SIWZ w zakresie art. 14 RODO nie ogranicza dostępu do udzielanego zamówienia publicznego. [1] RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

, przygotowanie w formie pisemnej dokumentów - siwz , zaproszenia do negocjacji, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty , ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, itd.), których powinien on dokonać na etapie umowy realizacyjnej (po zawarciu umowy ramowej), powinny zostać określone w dokumencie organizacyjnym

NCBiR wybrało ofertę konsorcjum Ursus Bus na projekt bezemisyjnych pojazdów

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus i jego spółka zależna Ursus Bus, zostało wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do realizacji zamówienia publicznego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

w jego dobrze pojętym interesie. Podstawa prawna: - art. 38 ust. 1, 1a, 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Czy oferta z lepszymi parametrami towaru niż wymagano w siwz podlega odrzuceniu?

zamówienia. Treść oferty jest zobowiązaniem wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia na rzecz zamawiającego na warunkach określonych w siwz, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 89 ust

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

niecelowego, nieefektywnego, nieoszczędnego i nieskutecznego wydatkowania środków publicznych.  Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający  wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz . Zgodnie z ust. 2 przytoczonego przepisu kryteriami oceny

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

dokumentacji postępowania, w tym wymogi zawarte w siwz  i ogłoszeniu o zamówieniu. Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

podstawowego, narusza art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dalej "Pzp". Zamówienia dodatkowe Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w sprawie, w której odwołujący sformułował zarzuty dotyczące m.in

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Jakim podmiotom należy przekazać wyjaśnienia treści siwz?

należy urzeczywistnić jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych - zasadę równego traktowania wykonawców. Tym samym, w mojej ocenie, wszelkie wyjaśnienia należy przekazywać wszystkim uczestnikom postępowania na równych zasadach i z takim samym zakresem informacji

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

;listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). Obecne formularze zawierają limity znaków w poszczególnych sekcjach, które w

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

odpowiedzi na takie pytanie czy jest ono złożone po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

różnice niebędące świadomym pominięciem określonych w siwz wymogów. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

mających wpływ na wysokość ceny, która budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami siwz . Termin wyjaśnień wyznaczono na 21 listopada 2019 r. do godz. 14:00. Pismo zostało wysłane drogą elektroniczną na podany w ofercie e-mail jak i pocztą listem poleconym. Po

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

treści w sytuacji, gdy np. oferta zawiera postanowienia niejasne, sprzeczne lub gdy jej treści nie da się jednoznacznie i stanowczo wywieść bez udziału wykonawcy . W takich okolicznościach (na podstawie art. 223 ustawy z 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych), w celu dochowania przez

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

ją na stronie internetowej. Określone wymagania w tym zakresie mają zagwarantować zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców wynikających z treści art. 7 ustawy Pzp. Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

została w toku prowadzonego postępowania oceniona jako najkorzystniejsza. Ocena ofert przetargowych W tym miejscu należy również wskazać na fakultatywną możliwość przewidzianą w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, która uprawnia zamawiającego do dokonania oceny ofert przed zbadaniem czy

Wysyłając wykonawcom wyjaśnienia do siwz uważaj, aby nie ujawnić źródła zapytania

Pytanie Jestem potencjalnym wykonawcą. W jednym z postępowań wysłałem zapytanie o wyjaśnienie treści siwz. Zapytań do owego postępowania było bardzo dużo. Odpowiedzi na pytania otrzymałem od zamawiającego drogą mailową. Moje zastrzeżenie budzi fakt

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Sposób potwierdzania spełniania powyższego wymogu zamawiający określa w treści siwz. Niestety obowiązujące w zakresie udzielania zamówień publicznych przepisy *1 nie precyzują w jaki sposób (za pomocą jakich dokumentów) zamawiający ma prawo weryfikować fakt zatrudniania przez wykonawcę zamówienia

Zasady wyboru oferty

niego wyższa od tej, którą zaoferował drugi wykonawca ? Jak należałoby w tym przypadku postąpić? Rozstrzygnąć postępowanie i podpisać umowy z wykonawcą czy unieważnić procedurę? Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Odpowiedź

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Pytanie: Czy w siwz w przetargu nieograniczonym można zastosować zapis "(...) Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawarta do kwoty: 122.050,00 zł brutto (...)" ? Czy

Do którego momentu postępowania zamawiający może zmieniać siwz?

konieczności zachowania zasad rządzących zamówieniami publicznymi, przede wszystkim zasady równego traktowania wykonawców czy też zachowania uczciwej konkurencji. Wynika z nich, że zamawiający prowadzi postępowanie w taki sposób, by nie utrudniać wykonawcom składania ofert. Dokonywanie modyfikacji treści siwz

Siwz musi być jawna dla wykonawców

zamieszczenia siwz na stronie internetowej, a przekazuje się ją wykonawcom, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Skorzystanie z tego trybu udzielenia zamówienia nie jest uzależnione od spełniania dodatkowej przesłanki, bo tryb ten udzielenia zamówienia jest trybem podstawowym

Warunki gwarancji

W odróżnieniu od terminu realizacji zamówienia bądź sposobu oceny ofert, warunki gwarancji nie są obligatoryjnym elementem, jaki musi zostać określony przez zamawiającego. Wskazana w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkowa zawartość siwz w sposób

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

publicznego. Prawdopodobnie siwz obligowała wykonawców do uwzględnienia przez wykonawców wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Stan prawny Z informacji zawartej w treści pytania

Ofertę zawierającą inną omyłkę można odrzucić, gdy wykonawca nie zgadza się na jej poprawienie

pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty siwz, która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. Poprawianie omyłek przez zamawiającego Jeżeli w siwz wyraźnie wskazano, że jednym z kryteriów

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 17 sierpnia 2017 r. w Dz.Urz. UE. Początkowy termin składania ofert wyznaczono na 25 września 2017 r. na godz. 9.30. Jednakże modyfikacją do siwz z 22 września 2017 r. zamawiający wydłużył m.in. termin na składanie ofert oraz termin

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Dla tak zwanych zamawiających klasycznych (tj. zamawiających o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym) ustawodawca przewidział możliwość zmiany obowiązującej umowy w art. 19

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

wskazanych w treści ogłoszenia o zamówieniu i siwz  zamawia. Jest to okoliczność bezsporna.  Takie postępowanie Zamawiającego można by uznać za prawidłowe, gdyby ceny wszystkich ofert przekraczały kwotę, jak Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia"

Zamawiający może zastrzec obowiązek wykonania kluczowych części zamówienia tylko przez wykonawcę

Pytanie Czy zamawiający może zastrzec w siwz obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy? Odpowiedź W art. 36a ust. 2 ustawy Prawo

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

W przypadku, gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zamawiający zobowiązany jest do odrzuceniu oferty wykonawcy z powodu nie wniesienia wymaganego postanowieniami siwz wadium przetargowego *1 Wniesienie wadium