siwz unijne

Katarzyna Bełdowska

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert. Takiej prośby nie należy jednak interpretować jako zapytania do treści SIWZ.

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

W orzecznictwie jest powszechnie przyjmowane, że podstawa odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z treścią siwz jest rozumiana jako niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego. Treść siwz nie oznacza wymagań formalnych, które nie mają wpływu na merytoryczny kształt oferty.

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Zamawiający powinien dokonać poprawienia złożonego przez wykonawcę formularza oferty, doprowadzając brzmienie tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach.

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

COVID-19) uniemożliwiają realizację tych dwóch odcinków w pełnym zakresie. Czy można zmienić treść siwz tak, że zamawiający odstąpi od podziału zamówienia na części i połączy ograniczone zakresy dwóch części w jedno zamówienie? Odpowiedź: Zamawiający ma prawo zmienić treść siwz przed upływem terminu

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Pytanie:  Zamawiający w lipcu 2018 roku przeprowadził przetarg nieograniczony na określoną usługę. Postępowanie było prowadzone powyżej progów unijnych . Zamawiający przewidział w siwz możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp na

Nie trzeba wzywać do poprawienia JEDZ w zakresie niewymaganych a podanych przez wykonawcę informacji

Nie trzeba wzywać do poprawienia JEDZ w zakresie niewymaganych a podanych przez wykonawcę informacji

Pytanie: Prowadzę postępowanie powyżej progów unijnych . W siwz w zakresie „Część IV: Kryteria kwalifikacji” JEDZ wskazałam, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α” „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, celem

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Pytanie: Budowaliśmy bibliotekę z dofinansowaniem unijnym. Instytucja dofinansowująca zwróciła się do nas z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego w siwz brak jest informacji o możliwości udziału w postępowaniu zagranicznych wykonawców . Pisząc siwz , skasowałam przez pomyłkę ten fragment i niestety

Czy błędny opis oceny według kryteriów zawarty w SWZ zmusza do unieważnienia postępowania?

Czy błędny opis oceny według kryteriów zawarty w SWZ zmusza do unieważnienia postępowania?

Pytanie: Postępowanie na zamówienie powyżej progów unijnych jest prowadzone na podstawie starej ustawy Pzp . W  siwz oraz ogłoszeniu jako kryteria oceny ofert podaliśmy 60% cena i 40% doświadczenie personelu. W szczegółowym opisie przyznawania punktów popełniono błąd i tak

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu „unijnym” na dostawę i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców zawarł w siwz oraz umowie postanowienia o możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zajdzie konieczność zmiany stawki VAT z 8% na 23% (montaż na budynku

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 3)      na 2 dni przed upływem terminu składania ofert − jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne , − pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

; - charakterystyka opisu przedmiotu zamówienia finansowanego z środków krajowych     - charakterystyka opisu zamówienia współfinansowanego ze środków unijnych   3. Agregacja zamówień i szacowanie wartości zamówienia     - tożsamość przedmiotowa zamówień    

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość przekracza tzw. progi unijne[2].  Zgodnie z

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Czy w razie zmiany SIWZ  (w szczególności przy zmianie terminu składania ofert) zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Pytanie:  W przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej na dostawę aparatury badawczej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi celem jej wbudowania wpłynęła 1 oferta. W dokumencie JEDZ w części III B wykonawca wskazał, że nie wywiązał się z obowiązków dotyczących płatności podatków lub

W ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE brakuje miejsca na wszystkie informacje? Sprawdź ścieżkę działania

W ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE brakuje miejsca na wszystkie informacje? Sprawdź ścieżkę działania

Pytanie: Czy było to prawidłowe działanie? Zapisy SIWZ dotyczące tych zagadnień były bardzo obszerne i nie mieściły się w ogłoszeniu. Odpowiedź: Na gruncie

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Pytanie: Zamawiający w 2014 roku przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na roboty budowlane poniżej progów unijnych i zawarł 3 umowy ramowe. Czy zawierając umowy realizacyjne, powinien powołać komisje, odebrać oświadczenia ZP-1

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wniósł odwołanie do KIO na wybór oferty. Ponieważ procedura przedłuży się, po zawarciu umowy nie będzie możliwe zrealizowanie etapu I w

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie na zamówienie powyżej progu unijnego z prawem opcji. Zamówienie dzieli się na podstawowe i opcję 1 oraz 2. Na chwilę obecną nie wiemy, czy mamy środki na pokrycie ani zamówienia podstawowego ani opcji (obie oferty w zamówieniu podstawowym i opcjonalnym

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

tzw. progi unijne[1]. W przypadku przetargu nieograniczonego Zamawiający poprzez zapisy SIWZ powinien jednoznacznie określać wymóg złożenia wraz z ofertą dokumentu JEDZ wypełnionego w częściach odnoszących się do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzający brak

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. W siwz nie określił dopuszczalnych formatów danych, w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ. Wskazał instrukcję do wypełnienia JEDZ na ESPD . Do otrzymanej w formie elektronicznej oferty wykonawca załączył JEDZ w

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe

Pytanie: Przy ryczałcie zamawiający wymagał w siwz , aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Postanowienia siwz w tym zakresie brzmią: "Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania, jeżeli kwota szacowana ustalona

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

Pytanie: Przeprowadziłem przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych o wartości mniejszej niż progi unijne. W siwz na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp została

Czy zamawiający musi umieścić swój podpis elektroniczny na dokumentach przekazywanych przez platformę zakupową?

Pytanie: Czy zobowiązanie innego podmiotu składane do oferty w postępowaniu powyżej progu unijnego musi być sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez inny podmiot? Czy wystarczy, jeżeli zobowiązanie będzie sporządzone na piśmie i

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Pytanie: Przygotowuję przetarg poniżej progów unijnych . W treści zapytania skierowanego do wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej wskazaliśmy czas wykonania usługi do 25 sierpnia br. Termin ten będzie stanowić kryterium oceny ofert. Wychodząc z założenia, że termin wykonania danej

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się ją także na tej stronie. Zmiana ogłoszenia Należy również pamiętać, że według art. 38 ust. 4a ustawy Pzp , jeżeli

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający otworzył oferty w przetargu z procedurą odwróconą poniżej progów unijnych 15 marca br. W siwz zażądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , na kwotę

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje!

wartość przekracza progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ). Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) ma ograniczyć wymogi zamawiającego zmierzające do określania znacznej ilości dokumentów (zaświadczeń), które muszą przedkładać podmioty ubiegające się o

Częściowa zmiana oferty

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać uprzednio złożoną ofertę przetargową 1 . W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne 2 określone w przepisach ustawy

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na remont mieszkania. Formularz ofertowy wskazuje, że wykonawca ma podać cenę ryczałtową brutto oferty oraz że: „Przedmiot umowy objęty jest stawką VAT 23 % lub (………%)*. W przypadku, gdy

Przedłużenie terminu związania ofertą

. Maksymalne terminy związania ofertą Należy zauważyć, że art. 85 ustawy Pzp stanowi, że wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

9 marca 2011 r., która obejmowała budowę kanalizacji w miejscowościach: K (ul. M), M, O, N. W toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone zapytania potencjalnych Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pytaniem nr

ZA Puławy zbudują blok węglowy o mocy 90MWe/240MWt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). "Nowy blok 90MWe/240MWt wraz ze zmodernizowaną elektrociepłownią zakładową zapewni układ energetyczny dopasowany do realnych potrzeb spółki w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła technologicznego (oraz nadwyżek

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: .....". W siwz żądam wykazu osób zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (osoby z uprawnieniami drogowymi). Wykaz złoży jednak, jak wiadomo

Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

Pytanie: Jak powinien postąpić zamawiający , jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła informacja o naruszeniu przepisów ustawy Pzp

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

art. 67 ust. 1 pkt. 6 (zamówienia uzupełniające). Było to przewidziane w siwz oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. W podstawowym zamówieniu podaliśmy ilość drzew oraz ciągi dróg, gdzie zamówienie ma zostać wykonane. Czy zamówienie uzupełniające polegające oczywiście na pielęgnacji zadrzewienia, czyli

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

, zamawiający zobowiązany jest do przekazania siwz wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie których zostaną zawarte umowy realizacyjne. Zatem proszę o wyjaśnienie, jakie zapisy dotyczące odwołań winny być wniesione w siwz w związku z powyższą niespójnością przepisów prawa

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

Pytanie Przeprowadziliśmy postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu o wartości powyżej progów unijnych. Data składania ofert to 09.05.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 27.06.2012 r. Termin realizacji zadania to 08.08.2012 r. Ze względu

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

Pytanie W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia doszło do zmiany treści siwz odnośnie dokumentacji projektowej, polegającej na zwiększeniu zakresu robót do wykonania. W związku z tym wzrosła również wartość zamówienia (o ok. 10 %). Jaką kwotę

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

Pytanie Czy zamawiający może w zapisach siwz dotyczących przetargów powyżej 14.000 euro zamieścić informacje dotyczące specyfikacji materiałowej w taki sposób, który jednoznacznie eliminuje innych producentów. Nadmieniam, iż nie chodzi tu o użycie

Gigafabryka szansą na rozwój fotowoltaiki w Polsce. Zakład może powstać na Śląsku

dostaw, coraz częściej korzystając jednak z usług firm zagranicznych. Aż 80 proc. kluczowych elementów modułów fotowoltaicznych, czyli tzw. paneli, pochodzi z importu. To i tak nie najgorszy rezultat jak na warunki unijne, gdzie import tych elementów wynosi nawet 97 proc. Aktualnie w Polsce mamy sześciu

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

stawkę wykonawcy). Czy możemy zawrzeć taki zapis w siwz? Odpowiedź W przypadku gdy wartość zamówienia na usługi sprzątania obiektów, jest mniejsza niż progi unijne, dopuszczalne jest udzielenie tego zamówienia w wyniku przeprowadzenia postępowania o

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

Pytanie: Mam pytanie czy n/w zapis w siwz w zakresie opisanego warunku o dysponowaniu osobą jest zgodny z prawem: "Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje

Kulisy konfliktu ws. nowego dworca dla Olsztyna. Czy PKP zmieni projekt? "Alternatywą jest tragedia"

. Współpraca stała się jeszcze trudniejsza. To pewnie też pokłosie dużej liczby zmian w bezpośrednim kierownictwie tego projektu i mnóstwa błędów osób nimi zarządzających na poziomie dyrektorskim. Wspomniane opisy i wytyczne dla projektantów w SIWZ przetargu, decyzje o ignorowaniu nas, projektowanie z

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, wynikające z art.11 ust. 8 Pzp , nie mniejszej niż 5. Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy dopuszczają

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

Pytanie Zamierzamy opublikować ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów unijnych. Jaki zapis w siwz powinnam zamieścić odnośnie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczypospolitą

Powołanie się na zasoby innego podmiotu nie oznacza jeszcze, że trzeba dostarczać dokumenty jego dotyczące

potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia zarówno od wykonawcy, jaki i innego podmiotu, jeśli ten udostępnił swoje zasoby, w formie świadczącej o jego uczestnictwie w wykonywaniu zamówienia. Sprawdź siwz i ogłoszenie o zamówieniu W pierwszej

Kryterium jakości opinii prawnej

ofert. W 2013 i 2012 r. w ten sposób wykorzystano "cenę" aż w 92% postępowań poniżej progów unijnych. W latach 2011 i 2010 było to z kolei 91% postępowań (1). Od kilku lat coraz bardziej krytykowane było powszechne stosowanie "ceny" jako wyłącznego kryterium oceny ofert i wnioskowano

Zamawiający nie może ograniczać udziału w postępowaniu firmom, które nie posiadają siedziby w Polsce

Pytanie Czy w przetargu na dostawę aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego zamawiający może żądać w siwz by przedmiot zamówienia był instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce? Odpowiedź

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

art. 41 ustawy Pzp)? Odpowiedź Momentem wszczęcia postępowania, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne jest publikacja ogłoszenia w Biuletynie ZP. Po czynności publikacji zamieszczasz treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie ZP na

Fiskus kupuje nowe auta - niezgodnie z rozporządzeniem premiera

, że auta z silnikami o pojemności ponad 2 litry są obłożone podatkiem akcyzowym ponad pięć razy wyższym niż auta z silnikami mniejszej pojemności. "Stąd ich cena jest większa o blisko 20 proc. niż samochodów, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w SIWZ [specyfikacji istotnych warunków

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

korzystał, do momentu wydania nowej decyzji, z drogi publicznej, ale z tego tytułu musiał ponieść dodatkowe opłaty. Projekt jest finansowany ze środków unijnych. Czy możemy uwzględnić te koszty w ramach przeprowadzonego postępowania i zakwalifikować jako zamówienie dodatkowe z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych . Oferty można składać  zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Czy wykonawcy , którzy złożyli oferty w formie pisemnej, muszą uzupełniać na wezwanie dokumenty w tej samej postaci (i odwrotnie wykonawcy

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu

Dostęp wykonawców do siwz

Pytanie: Czy zamawiający może odmówić udostępnienia swiz (przetarg nieograniczony unijny) na stronie internetowej? Tłumaczy się, że udostępni ją tylko tym wykonawcom, którzy posiadają uprawnienia (chodzi o usługi ubezpieczeniowe). Taki przetarg

Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

oferty, które nie będą porównywalne. Wszystkie elementy "kosztotwórcze", czyli mające wpływ na cenę oferty, muszą zostać przez Ciebie wskazane i opisane. W którym miejscu w siwz opisać przedmiot zamówienia? Opis przedmiotu zamówienia może

Zasady zawierania umów

, gdy będą zachodziły łącznie dwie przesłanki: - zamawiający przewidzi możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty już w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - zamawiający określi warunki takiej zmiany umowy