siwz roboty budowlane

Tomasz Dziedzic

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Zamawiający powinien dokonać poprawienia złożonego przez wykonawcę formularza oferty, doprowadzając brzmienie tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach.

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Zamawiający powinien poprawić ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

W informacjach w SWIZ zamawiający przetarg podał orientacyjną datę rozpoczęcia prac, który jest nierealny. Czy musi to jakoś sprostować.

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Pytanie: Nasza firma będzie składać ofertę w  przetargu na roboty budowlane według przepisów starej ustawy Pzp . Jednym z wymogów jest doświadczenie w realizacji specyficznej usługi. Chcemy skorzystać z zasobów podmiotu trzeciego , który jest wyspecjalizowanym wykonawcą

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej ustawa o elektronicznym fakturowaniu), która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r., określa zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

Czy realizacja zamówienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej spełnia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę?

, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych : „Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek wskazać w SWZ sposób obliczenia ceny. W przypadku robót budowlanych jedną z 

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

elementy i prace, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych objętych zakresem udzielanego zamówienia publicznego. Jednak znaczenie kosztorysu nie jest jednakowe we wszystkich okolicznościach – zależy od ukształtowania przez Zamawiającego postanowień SIWZ , projektu umowy, a w szczególności

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

Pytanie: Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (w trybie „zaprojektuj–wybuduj”) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa Pzp) wpłynęła oferta ( wykonawca – spółka cywilna). Do oferty dołączono wykaz

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: - cena - ilość pobytów na budowie - doświadczenie

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

 Pzp może zastosować tryb z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót, jeżeli:  takie zamówienie było przewidziane w

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

cech dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod

Zamawiający może ingerować w umowę o podwykonawstwo

publicznych postanowienia siwz powinny być skorelowane z wymaganiami stawianymi w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zatem zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

Pytanie: W przetargu krajowym na roboty budowlane w oświadczeniu dotyczącym podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca się powołuje, wpisano: "Podwykonawca

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp można udzielić tylko jeden raz, nawet w sytuacji gdy nie wykorzystaliśmy w całości przewidzianej wielkości takich zamówień doliczonej do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego? Roboty budowlane z całego kraju

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

: Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

m.in. w postanowieniach umownych), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w siwz lub w dołączonej do niej dokumentacji. Opis przedmiotu zamówienia W przypadku zamówienia na roboty budowlane opis przedmiotu

Oferta spółki Pekabeksu za 30,7 mln zł wybrana do budowy schroniska w Poznaniu

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Oferta Pekabex Bet, spółki zależnej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, warta 30,7 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym spółki Miasto Poznań - Usługi Komunalne na "Wykonanie robót budowlanych

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Czy w razie zmiany SIWZ  (w szczególności przy zmianie terminu składania ofert) zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę

Kontrola nad wykonywaniem umów

Kontrola nad wykonywaniem umów

budowlane. Ingerencja na etapie siwz Pierwsza ingerencja zamawiającego w umowy z podwykonawcami dopuszczalna jest już na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku zamówień na roboty budowlane powinna ona zawierać

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Pytanie:  W przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej na dostawę aparatury badawczej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi celem jej wbudowania wpłynęła 1 oferta. W dokumencie JEDZ w części III B wykonawca wskazał, że nie wywiązał się z obowiązków dotyczących płatności podatków lub

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

Wiedza i doświadczenie członków konsorcjum

Pytanie: W siwz postawiono warunek, że wykonawca ma wykonać dwie roboty budowlane w zakresie prac remontowych. Jak prawidłowo ocenić spełnianie tego warunku w sytuacji, gdy jeden z wykonawców posiada własne doświadczenie w zakresie jednej roboty, a

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Przepis ten dokonuje również rozróżnienia na oświadczenia i dokumenty "przedmiotowe" - potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz "podmiotowe" - potwierdzające spełnianie

Konsorcjum Mostostalu W-wa ma umowę na budynek dla uczelni za 71,9 mln zł

Inżynierii Zarządzania (WAiWIZ) Politechniki Poznańskiej" za 71,9 mln zł brutto, podała spółka. "Na wykonanie w/w przedmiotu umowy, składają się: prace projektowe, roboty budowlane oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez wykonawcę decyzji o

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

zamówienia. Jednocześnie w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Więcej na portalzp.pl

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

Pytanie W jaki sposób zamawiający ma określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymóg zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz . Nastąpiło to przed terminem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp . Wniosek nie zawierał adresu i

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

sprawowanie nadzoru nad robotami udzielonymi przez zamawiającego na rzecz wykonawcy robót budowlanych jako zamówienia dodatkowe lub uzupełniające w rozumieniu przepisów ustawy Pzp. Należy podkreślić, że zamawiający wskazał w siwz, iż z tytułu sprawowania nadzoru nad "zadaniami dodatkowymi" wykonawcy

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Oferty częściowe - formalności

egzemplarzach? Roboty budowlane z całej Polski Odpowiedź: Zamawiający ma prawo określić sposób, w jaki mają być składane oświadczenia, jednakże o ich ważności będzie decydować fakt, czy osiągnięto za ich pomocą zamierzony cel, a

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3. Ponadto zamawiający w treści siwz zamieszcza informacje dodatkowe określone w treści dodanego nowelizacją art. 36a oraz 36b

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

przyjmować, że zamawiający może zabezpieczyć się odpowiednimi zapisami w siwz czy też w ogłoszeniu o zamówieniu i uchronić się przed żądaniami wykonawców co udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Ponieważ uprawnienie wykonawcy i skorelowane z nim obowiązki zamawiającego wynikają z bezwzględnie

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Pytanie: Zamawiający w 2014 roku przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na roboty budowlane poniżej progów unijnych i zawarł 3 umowy ramowe. Czy zawierając umowy realizacyjne, powinien powołać komisje, odebrać oświadczenia ZP-1

Zasady wyboru oferty

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, w którym wspólnie z innym zamawiającym zamierzamy udzielić zamówień zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Przetarg został ogłoszony na roboty budowlane i nie podzielono zamówienia na części. Każdy z

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

uznany kwotami, mającymi stanowić wadium zabezpieczające ofertę odwołującego, w dniu w którym upływał termin składania ofert, jednak po wyznaczonej na składanie ofert godzinie. Roboty budowlane z całej Polski Wniesienie wadium a odwołanie Powyższa sytuacja w ocenie KIO powoduje, że nie sposób

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Pytanie: Podczas wyjaśniania siwz organizator przetargu stwierdził, że: "Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót w technologii zamiennej. Warunkiem dopuszczenia będzie akceptacja Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz Projektanta

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

Pytanie W siwz na roboty budowlane - docieplenie obiektu (ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie ZP) umieściłam wymóg posiadania przez firmę ważnego certyfikatu ISO, wydanego przez akredytowany ośrodek. Teraz chcę wycofać ten warunek. Wynika to

Czy w ramach kryteriów wolno oceniać koncepcję realizacji zamówienia przygotowaną dla danego postępowania?

potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Tym samym, wspomniana regulacja, nie dotyczy możliwości zamawiającego w zakresie ustanowionych w postępowaniu kryteriów oceny ofert, tj. informacji czy dokumentów żądanych w celu stworzenia

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane?

Pytanie Czy zamawiający może wskazać jako warunek udziału w postępowaniu udzielenie minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane np. 3 lata? Odpowiedź Zgodnie z przepisami ustawy Pzp

Zamawiający może zastrzec obowiązek wykonania kluczowych części zamówienia tylko przez wykonawcę

Pytanie Czy zamawiający może zastrzec w siwz obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę całości zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy? Odpowiedź W art. 36a ust. 2 ustawy Prawo

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości minimum 100.000 zł brutto każda, polegające na wykonaniu lub wymianie oznakowania pionowego dróg. Ponadto, czy z uwagi na ww. zapisy siwz i w sytuacji, gdy wykonawca wykazał się wykonaniem jednego z ww. zamówień, a w odniesieniu do drugiego podparł się

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Roboty budowlane z całego kraju Nowelizacja Pzp Wyżej przedstawione

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

zamawiającego w siwz, nowelizacja wprowadza obowiązek przedkładania zamawiającemu umów o podwykonawstwo zamówienia na roboty budowlane. Zakres potencjalnej ingerencji zamawiającego w treść umowy o podwykonawstwo będzie uzależniony od jej przedmiotu. W przypadku podwykonawstwa robót

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

;prawa. Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2010 oraz 2011 B sp. z o.o. (dalej także jako Inwestor) wszczęło i przeprowadziło kilka postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Zapewnienie

Doświadczenie podmiotu trzeciego

. Zasadą w zamówieniach publicznych jest uprawnienie wykonawcy do powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy. W myśl regulacji znowelizowanego art. 36a ustawy Pzp zamawiający może jednak zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

? Odpowiedź: Nowelizacja ustawy Pzp zrezygnowała z pojęcia "zamówień uzupełniających" . Mimo to, zamawiający ma możliwość - analogicznie do tego rodzaju zamówień opisanych ustawą Pzp z poprzednim brzmieniu - zlecić aktualnie zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego. W przypadku formy ryczałtowego wynagrodzenia dołączony do SIWZ

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Z kolei w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp znajduje się wymóg opisu przedmiotu zamówienia, co w przypadku zamówienia dotyczącego wykonania roboty budowlanej obliguje zamawiającego do zawarcia w siwz dokumentacji projektowej i

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

zamówieniach publicznych - warunki zakazywania podwykonawstwa. - Zasady akceptacji umów o podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane. - Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. - Obligatoryjne

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniającego wykonanie dodatkowych wjazdów, ich poszerzenie itp.? Odpowiedź Jeżeli planowane aktualnie do wykonania w ramach zamówień uzupełniających roboty budowlane, będą miały inne nazwy i kody określone w CPV niż zamówienie podstawowe, to wówczas

Można przedłużyć termin umowy o zamówienie wszczęte w trybie z wolnej ręki w formie aneksu

. Są natomiast objęte przedmiotem zamówienia zawartym w siwz. Oznacza to, że występują w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Roboty dodatkowe mogą wystąpić zatem tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, bo tam mamy do

Czy wartość jednej roboty budowlanej zrealizowanej w dwóch umowach może być zsumowana w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

Pytanie Przystąpiliśmy do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, w którym m.in. wymagane było wykazanie się robotami budowlanymi, których przedmiotem był remont budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych o

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom zamawiającego. Wyznaczony termin ich złożenia nie może przekraczać 10 dni.

Rozbieżności w ofercie przetargowej

zastrzeżeniem sytuacji, w której zamawiający zastrzegł w siwz obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, zwanych dalej "kluczowymi częściami zamówienia". Jeżeli zatem

ZUE miało 62,79 mln zł straty netto, 77,89 mln zł straty EBIT w 2018 r.

marż na niektórych kontraktach kolejowych było przede wszystkim wystąpienie niezależnych od ZUE przeszkód takich jak m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, braki w dostępności frontów robót, odmienne od zakładanych w SIWZ warunki fizyczne, w tym dotyczące

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia liczy się od daty zawarcia umowy wskazanej w siwz

Pytanie: Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane, w którym jednym z kryterium oceny ofert był termin wykonania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała zapis: "Termin wykonania (należy uwzględnić zakładany

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego

Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

rozwiązania umowy". Zakładam jednak, że umowa jest jeszcze w trakcie realizacji. Roboty budowlane Zerwanie umowy a Pzp Kontrakt zawarty w wyniku postępowania prowadzonego w jednym z trybów określonych w ustawie Pzp, jak

Co najmniej 90% wartości wynagrodzenia wypłacanego w częściach musi zostać przekazane w trakcie realizacji umowy

drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w przypadku zamówień na roboty budowlane, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12 miesięcy, a umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach. W przypadku, gdy wykonawca nie przedstawi dowodów zapłaty

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw. Dyspozycją tego przepisu nie został objęty kosztorys ofertowy. Wyciąg z orzecznictwa KIO - Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 12 maja 2010 r. (sygn. akt KIO 717/10) : "W umowie na roboty budowlane

Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

ogłoszenia do Dz.U.U.E, lub też zabrakło tam kodu CPV, to nie ma to wpływu na ważność procedury. Druga grupa dotyczy warunków stawianych wykonawcom w SIWZ. Otóż jeżeli zamawiający w SIWZ zapisał, że wykonawcy mogą wykazywać doświadczenie w robotach budowlanych z okresu ostatnich 6

Jak ocenić ofertę, która nie zawiera kosztorysu ofertowego?

Pytanie W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane wykonawca złożył ofertę i nie załączył do niej kosztorysu ofertowego. Zgodnie z siwz kosztorys ofertowy stanowił integralną część oferty i podstawę wyliczenia ceny ofertowej. Ponadto

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Pytanie W trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane zamawiający chce wprowadzić zmianę urządzenia (zmiana przewidziana w umowie - nowocześniejszy zamiennik). W jaki sposób należy wprowadzić taką zmianę, jeżeli wartość zamienianego urządzenia

Czy Prawo zamówień publicznych pozwala na żądanie podania nazw i adresów podwykonawców?

Pytanie W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zarzut pokontrolny mamy pytanie dotyczące następującego problemu. Żądaliśmy w siwz w II etapie przetargu ograniczonego na roboty budowlane przekazania informacji dotyczącej zakresu prac

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. W opisanej w pytaniu sytuacji nie znajdzie on zastosowania. Oferta podlega odrzuceniu? Mając powyższe

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

rozporządzenia). Może to dotyczyć np. adwokatów, radców prawnych, geodetów, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów czy też architektów. Dotyczy to też osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek obwodnicy Olsztyna za 913 mln zł

, przypomina GDDKiA. Inwestycja realizowana będzie w systemie ?Projektuj i buduj". Do wykonawcy oprócz robót budowlanych będzie należało wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz dokumentacji zamiennej w zakresie ewentualnej

W jaki sposób sformułować warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o zamówienia publiczne?

w zakresie treści referencji. Wyjaśnienie Treść postawionego warunku powinna określać dokładnie, jakie prace Cię interesują w części dotyczącej okresu wykonywania (usługi, dostawy, roboty budowlanej). Brak też jest informacji czemu (usługom

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

Obowiązek sprawdzenia dokumentacji projektowej

Zamawiający nie może nakładać na wykonawcę, ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, obowiązku sprawdzenia dokumentacji projektowej, jeszcze przed upływem terminu składania ofert przetargowych. Zapisy

ZUE jest zdeterminowane negocjować wynagrodzenia w 'starych' kontraktach

niektórych kontraktach kolejowych było przede wszystkim wystąpienie niezależnych od ZUE przeszkód takich jak m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, braki w dostępności frontów robót, odmienne od zakładanych w SIWZ warunki fizyczne, w tym dotyczące dokumentacji

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

na opóźnienie w przygotowaniu pomieszczeń (roboty remontowo -budowlane po naszej stronie) musimy aneksować umowę w zakresie terminu realizacji zadania o 30 dni. Taka ewentualność została przewidziana w siwz. Czy w tej sytuacji muszę zwrócić się do wykonawcy tylko o przedłużenie ważności wadium, czy

Dzierżawa od zamawiającego wykorzystywanych przez wykonawcę pomieszczeń

jednocześnie obie otrzymają korzyść majątkową. Zamówieniem publicznym jest odpłatna umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane (art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zgodnie z

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

ofertę (por. uwagi do art. 71). Zobacz: Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna Kosztorys ofertowy Na gruncie ustawy Pzp za ofertę uznaje się oświadczenie wykonawcy wyrażone w formularzu

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

- zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

16.11.2015 r., przeprowadzenie procedury przetargowej zajęło trzy tygodnie i o ten czas chciałem wydłużyć termin realizacji. Zatem czas na wykonanie zamówienia pozostanie bez zmian zmienią się jedynie daty. Niestety przedmiotem jest robota budowlana na zewnątrz i tu pojawia się moja wątpliwość, bo daty

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

wyłącznie na roboty budowlane, usługi i dostawy o tych samych kodach CPV co zamówienie podstawowe. Jednak dla dostaw ustawodawca wprowadził dodatkowe obostrzenie i przy przedmiocie zamówienia, jakim jest dostawa materiałów biurowych bardzo trudne może być udowodnienie, że zmiana dostawcy będzie powodowała

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

sfinansowania procesu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie. Przeszkody kontraktowe (takie jak m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, braki w dostępności frontów robót, odmienne od zakładanych w SIWZ warunki fizyczne, w tym dotyczące

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Pytanie Czy ogłoszenie o zmianie siwz w zakresie terminu wykonania zamówienia na roboty budowlane powoduje konieczność przedłużenia terminu składania ofert? Odpowiedź Zamawiający dokonując

Ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy

zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. Ponadto zgodnie z tym przepisem, w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

, jakich może żądać zamawiający np. doświadczenia w robotach budowlanych z ostatnich 3 lata zamiast pięciu będzie skutkowało unieważnieniem procedury w oparciu o omawianą przesłankę.

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

roboty budowlane. Stosownie do ust. 2 - jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. Uwaga! Za

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów - zasady Pzp

Pytanie: W postępowaniu na zamówienie robót budowlanych siwz zawiera postanowienie: "Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w

Gigafabryka szansą na rozwój fotowoltaiki w Polsce. Zakład może powstać na Śląsku

tych ludzi, znanych z dobrej roboty. Sama fabryka zatrudniłaby ok. tysiąca ludzi, ale w jej otoczeniu może powstać kilka tysięcy kolejnych miejsc pracy. Wokół fabryki i kooperujących z nią producentów modułów mogłoby powstać tu coś na podobieństwo innowacyjnego hubu technologicznego. Kiedy ta

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

roboty budowlane o wartości co najmniej 3 500 000 zł brutto zrealizowane (zakończone) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, na obiektach wyszczególnionych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316) w grupach nr 122 (tj. budynki biurowe

Oczywista omyłka rachunkowa - jak ją poprawić?

Pytanie W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane zamawiający w załączonym do siwz wzorze oferty przedstawił zapis: oferuję wykonanie zamówienia za łączną kwotę wynikającą z załączonej kalkulacji cenowej: ...... zł netto + .......... % VAT

Czy wykonawca zawsze może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy?

sposób uniknąć konfliktów o zapłatę dla podwykonawcy. Wykonawca nie wskazał w swojej ofercie zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcy. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane i w ich trakcie przekazał zamawiającemu informację, że jednak ostatecznie chce korzystać z podwykonawstwa. Czy

Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia kosztorysu ofertowego

uzupełnienia brakujących w ofercie lub zawierających błędy dokumentów tylko wówczas, gdy są to dokumenty potwierdzające: - spełnianie warunków w postępowaniu, - przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

Przedłużenie terminu związania ofertą

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tzw. progi unijne); 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro; 60 dni

Odpowiedzialność za dokumentację przetargową

Wykonawca robót budowlanych nie może ponosić bezwarunkowo odpowiedzialności za projekt budowlany przekazany przez zamawiającego. Dlatego też zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie których zamawiający nakłada na wykonawcę odpowiedzialność za wady

Czy jako próbki w zamówieniu na umundurowanie zamawiający może zażądać załączenia do oferty 1 sztuki munduru i obuwia?

żądanie od wykonawców m.in. próbek, opisów i fotografii w celu wykazania, że oferowane przez nich dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Ciebie w siwz. W związku z tym prowadząc postępowanie na dostawę umundurowania, masz prawo żądać próbek w postaci 1 sztuki ubrania

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

, - zmiany wynagrodzenia w przypadku: zmiany stawki VAT na materiały budowlane, wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych"? Odpowiedź: Zapis ten powinien być wzbogacony o określenie warunków planowanych zmian. Innymi słowy dodatkowo powinieneś wskazać

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

uzupełniających nie może przekroczyć 20%. Zamówienie uzupełniające musi dotyczyć takich samych usług, dostaw lub robót budowlanych. Na podstawie ust. 1 pkt.6 i 7 nie można udzielić zamówień uzupełniających na usługi, roboty budowlane lub dostawy, które miałyby inne nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

przez wykonawcę jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, za zgodą zamawiającego, może być również tworzone przez potrącenia z należności (wynagrodzenia wykonawcy) za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takim przypadku jednak w dniu zawarcia umowy wykonawca

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

na podstawie art. 11 ust. 8; 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro; 60 dni - jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt 1 i 2. Przedłużenie terminu

Czy nieprecyzyjne określenie wymaganych uprawnień w siwz zmusza do unieważnienia postępowania?

Pytanie: Postawiliśmy w postępowaniu następujący warunek „ Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji gazowych, przynależącą do