siwz przetargi zapytanie o cenę

Renata Dzikowska

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia to czynność poprzedzająca wszczęcie postępowania, której w przypadku usługi należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed tym dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp).

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

...prawidłowość każdej czynności podjętej przez zamawiającego może zostać zakwestionowana. Nie ma jednak wątpliwości, że zamawiający powinien zweryfikować, czy zastosowana przez wykonawcę stawka VAT jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Tym samym, odradzam pozostawianie sprawy podatku bez wyjaśnienia.

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego czy zapytania o cenę, zobowiązany jest przygotować i udostępnić uczestnikom postępowania siwz. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

kryterium rozstrzygnięcia przetargu była zaś... cena. Tymczasem według "Solidarności" i OPZZ na ściganiu się firm na ceny cierpią głównie pracownicy. Oznacza to, że instytucja powołana do karania nahajem i żelazem, do wypalania patologii z rynku pracy sama gdy chodzi o

Błędy w zapytaniu o cenę

, szczególnie jeśli na ich podstawie miałoby nastąpić zawarcie umowy na inny przedmiot zamówienia niż określony w SIWZ. (sygn. UZP/ZO/0-110/07). Kryterium jest tylko cena Jak stanowi nazwa tego trybu jest to zapytanie o cenę, a więc zastosowanie w

Fiskus kupuje nowe auta - niezgodnie z rozporządzeniem premiera

lakierem. Inny z oferentów zapytał Ministerstwo Finansów, czy dopuści auto spełniające wszystkie warunki przetargu, ale z silnikiem benzynowym o pojemności 1998 cm sześc. Bo byłoby tańsze w eksploatacji i miałoby niższą cenę. Oferent przypomniał także

Dlaczego Ziobro zwalnia faksem? Komunikacyjne dinozaury, które wciąż nie wymarły

Dlaczego Ziobro zwalnia faksem? Komunikacyjne dinozaury, które wciąż nie wymarły

  - Proszę o pytania faksem - przed dwoma laty byłam zaskoczona słowami rzecznika prasowego jednostki wojskowej, organizującej przetarg na umundurowanie. Upierał się, że adres mailowy ma tylko prywatny, a do kontaktu w pracy używa faksu. Dopiero argument, że Poczta Polska od 2011 r. nie

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, zapytanie o cenę - wyznaczenie wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu lub też na późniejszym etapie - jeżeli dana osoba bierze udział w postępowaniu dopiero od tego etapu

Kulisy konfliktu ws. nowego dworca dla Olsztyna. Czy PKP zmieni projekt? "Alternatywą jest tragedia"

Kulisy konfliktu ws. nowego dworca dla Olsztyna. Czy PKP zmieni projekt? "Alternatywą jest tragedia"

. Współpraca stała się jeszcze trudniejsza. To pewnie też pokłosie dużej liczby zmian w bezpośrednim kierownictwie tego projektu i mnóstwa błędów osób nimi zarządzających na poziomie dyrektorskim. Wspomniane opisy i wytyczne dla projektantów w SIWZ przetargu, decyzje o ignorowaniu nas, projektowanie z

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy

Jaki tryb przetargu wybrać?

trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp

Zasady wnoszenia wadium

ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód niesienia wadium musi zostać załączony do oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wadium wnosi się w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu przekazywanym Wykonawcom

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę. Istnieje możliwość obliczania wynagrodzenia należnego wykonawcy, na podstawie faktycznie zrealizowanych usług sprzątania, o ile w siwz wprowadzono odpowiednie postanowienia. Zapytanie o cenę - kiedy można zastosować ten tryb