siwz przetarg

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

Wystarczającym wskazaniem w treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim - obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert.

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Jeżeli siwz reguluje kwestię korzystania w podmiotów trzecich w ramach kryterium, to należy przede wszystkim przestrzegać reguł określonych przez zamawiającego.

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Po wstępnej weryfikacji ofert w przetargu zamawiający stwierdził, że ta z najniższą ceną jednostkową podlega odrzuceniu, gdyż jest niezgodna z siwz . W opisie przedmiotu zamówienia istnieje wymóg, by ośrodek przeznaczony na realizację przedmiotu zamówienia znajdował się w województwie

Wykonawca musi tak sformułować pytania do siwz, aby zamawiający miał pewność co do jego wątpliwości zawartych w pytaniu

Wykonawca musi tak sformułować pytania do siwz, aby zamawiający miał pewność co do jego wątpliwości zawartych w pytaniu

wykoPytanie: Opublikowałam siwz i otrzymałam pytania do przetargu od jednego z wykonawców . Postępowanie jest podzielone na wiele części a pytania, które wpłynęły, są bardzo ogólne i można się jedynie domyślać, których części dotyczą. Czy wolno mi zwrócić się do wykonawcy z prośbą o ich

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Pytanie: Zamawiający ogłaszając przetarg na roboty budowlane, zawarł w siwz informacje: „ Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót na 2 listopada 2018 r.”. Po otwarciu ofert w trakcie ich oceny i badania terminy zaczęły się wydłużać (wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów w

Okres rękojmi w przetargu

Okres rękojmi w przetargu

miesiące zgodnie z Kodeksem cywilnym? Odpowiedź Ofertę, w której nie podano wymaganego okresu rękojmi , należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca powinien ten termin wprost określić w ofercie - stosownie do wymogów siwz

Postępowanie z ofertami częściowymi. Czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

Postępowanie z ofertami częściowymi. Czy można zwiększyć szansę na uzyskanie lepszych cen?

Pytanie: Zamawiający ogłasza przetarg na ten sam asortyment z dopuszczeniem składania trzech ofert częściowych. Podział na części spowodowany jest tym, że: Jeden wykonawca może nie zapewnić całego potrzebnego asortymentu pod względem ilościowym, Chcemy dać szansę małym przedsiębiora udział w

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

Pytanie Proszę o pomoc dotyczącą wypełnienia punktu III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (przetarg nieograniczony): "Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

Kryteria pozacenowe

Kryteria pozacenowe

określone priorytety zamawiającego. Oznacza to tyle, że w kryteriach pozacenowych winny być zapisane te parametry, cechy czy właściwości zamawianego przedmiotu, które powodują, że jest on lepszy od innego, który ma te parametry inne. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Siwz Zamawiający

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Pytanie: Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis: „Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość &ndash

Jak powinna pracować komisja przetargowa, gdy do wyboru oferty potrzebna jest wiedza specjalistów?

Jak powinna pracować komisja przetargowa, gdy do wyboru oferty potrzebna jest wiedza specjalistów?

spełnia wymagania określone w siwz przez zamawiającego ? Takie rozwiązanie byłoby dla nas ogromnym ułatwieniem. Łatwiej nam bowiem dostarczyć skan oferty do analizy niż zwerbować takiego członka komisji np. lekarza, który przyjmuje pacjentów, akurat wtedy gdy pracuje komisja. Osoba taka zbadałaby

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Na jednym z ostatnich szkoleń, prowadzący - uznany autorytet w zakresie zamówień publicznych - z pełnym przekonaniem przekazał informację, iż stosowanie kryterium ceny z wagą 100 procent w przetargu na roboty

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego , jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz , określającej również termin składania ofert,  w uzasadnionych przypadkach. Jednocześnie

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu , że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. O

Siwz musi być jawna dla wykonawców

pisemny wniosek zainteresowanych oferentów? Czy są to dane poufne i nie wolno ich upubliczniać? Odpowiedź Jeśli rzuty pięter budynku są elementem siwz, to w trybie przetargu nieograniczonego bezwzględnie wraz z całym siwz powinny być udostępnione

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

należy do tzw. grupy umów nienazwanych (w prawie polskim nie występuje odrębna kategoria dotycząca umowy konsorcjum). Wobec powyższego do umowy konsorcjum mają zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego. Konsorcjum - większe szanse na wygrany przetarg Ponieważ jednym z podstawowych powodów zawarcia

SIWZ

SIWZ

możliwością zadawania pytań do treści siwz, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego powinni niezwłocznie po upublicznieniu treści SIWZ przez zamawiającego zapoznać się z zapisami w niej zawartymi. W przetargu nieograniczonym pełna treść SIWZ (wraz ze wszystkimi załącznikami

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Realizując powyższy obowiązek *1 w większości przetargów zamawiający przedstawia wzór umowy. Jak wykazuje praktyka udzielania zamówień publicznych niejednokrotnie występują sytuacje w których przedstawione przez zamawiającego wymogi dotyczące treści przyszłej umowy naruszają

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych . Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wspomniana w pytaniu zmiana siwz będzie skutkowała zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym zamawiający ma obowiązek: a)     zamieścić ogłoszenie o zmianie

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla gminy i jednostek organizacyjnych. Przetarg zasadniczo dotyczy zaoferowania ceny jednostkowej za 1 kWh ,bo liczba jednostek określona w SIWZ jest jedynie szacunkowa. W formularzu ofertowym została zawarta tabela z

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

skutkować unieważnieniem postępowania. W treści SIWZ nie może zabraknąć terminu związania ofertą, miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu przygotowywania ofert. Nie ma znaczenia czy oferta jest zbindowana, zszyta czy spięta. Także brak numeracji stron

Formularze ofertowe a zmiany w siwz

wykonawcy zaoferowali końcówki plastikowe, inni metalowe. Co powinniśmy teraz zrobić? Czy w przyszłości najlepiej będzie zmieniać istniejący załącznik do siwz w przypadku modyfikacji czy raczej publikować nowy załącznik pod zmianami siwz ? Przetargi z całej Polski

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych to na zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia, aby warunki udziału w postępowaniu  pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Konstruując zapisy warunków udziału w przetargu zamawiający

Błąd, który nie ma wpływu na wynik postępowania, nie powinien być przyczyną konsekwencji dla zamawiającego

Pytanie: Zwracam się z prośbą o pomoc w odpowiedzi na zarzuty kontroli w postępowaniu prowadzonym w drodze przetargu nieograniczonego w progach krajowych. Kontrola wychwyciła (i jak się okazuje słusznie niestety) nieprawidłowości, które polegały na tym, że w pkt IV.2.3. ogłoszenia o

Odrzucenie oferty przetargowej

Pytanie: Czy fakt, że wykonawca nie podał nazwy producenta w jednej pozycji formularza cenowego (mata łazienkowa), może stanowić podstawę odrzucenia oferty ? Taki wymóg wynikał z siwz. Postępowanie dotyczy dostawy środków czystości o wartości

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Pytanie:  Zamawiający w lipcu 2018 roku przeprowadził przetarg nieograniczony na określoną usługę. Postępowanie było prowadzone powyżej progów unijnych . Zamawiający przewidział w siwz możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp na

Warunki udziału w przetargu na usługi cateringowe

ustalać w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunku udziału w przetargu określającego maksymalną odległość na jaką może być dowożona zamawiana żywność po jej wykonaniu przez firmę cateringową. Wymogi zamawiającego dotyczące określenia ilości kilometrów jakie może przebyć transportowana

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

Pytanie: W 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej. Zgodnie z siwz kontrakt podpisano na 24 miesiące. W siwz , wyjaśnieniach i umowie został określony szacunkowy wolumen MWh, zaznaczono jednak, że jest to wartość szacunkowa. Po 18 miesiącach

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Pytanie: Budowaliśmy bibliotekę z dofinansowaniem unijnym. Instytucja dofinansowująca zwróciła się do nas z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego w siwz brak jest informacji o możliwości udziału w postępowaniu zagranicznych wykonawców . Pisząc siwz , skasowałam przez pomyłkę ten fragment i niestety

Siwz - numer rachunku bankowego

większego znaczenia, a kontrola nie powinna nam nic zarzucić? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W ocenie autora, w opisanym stanie faktycznym brak wskazania numeru konta w siwz, na który należy wpłacić

Zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej

sytuacji gdy art. 42 ust. 2 został uchylony? Odpowiedź: Zamawiający może nie udostępnić na stronie internetowej części siwz, jeżeli uzna, że jest to niezbędne w celu ochrony poufnych informacji. Udostępnianie

Nie trzeba wzywać do poprawienia JEDZ w zakresie niewymaganych a podanych przez wykonawcę informacji

Pytanie: Prowadzę postępowanie powyżej progów unijnych . W siwz w zakresie „Część IV: Kryteria kwalifikacji” JEDZ wskazałam, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji „α” „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, celem

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

? Odpowiedź: Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz . Zamawiający jest

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

Pytanie: W przetargu krajowym na roboty budowlane w oświadczeniu dotyczącym podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca się powołuje, wpisano: "Podwykonawca

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę inform. ZUS, orzeczenie 10 X (akt.)

poprawne złożenie oferty. Innego zdania jest spółka Atos, która ofertę złożyła i domaga się zakończenia przetargu. "Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wystosowano ponad 780 pytań, co świadczy o tym, że w dokumencie tym jest zbyt wiele nieścisłości"

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę informatyczną ZUS, orzeczenie 10 X

utrzymanie Centralnego Rejestru klientów Zakładu". Przetarg na EPWD był wstrzymany do wiosny tego roku, kiedy to firmy zakwalifikowane do przetargu otrzymały tzw. specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ostatecznie we wznowionym postępowaniu jedyną ofertę (na 120 mln zł, tj. na poziomie ok

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Pytanie: W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika). Jeden z plików excel zawierał błąd. Czy jakakolwiek omyłka w treści

Termin wykonania zamówienia publicznego

Wymagany przez zamawiającego termin realizacji zamówienia powinien zostać określony konkretnie ponieważ jako termin wymagany staje się de facto warunkiem udziału w przetargu. Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w treści siwz informację jednoznacznie

Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

zmiany ceny w trakcie realizacji zamówienia, możesz wskazać w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu, a także w umowie wskaźnik waloryzacyjny, w oparciu o który będzie ona modyfikowana. Masz prawo zastrzec w siwz również możliwość modyfikacji planu dowozu, określając zasady i częstotliwość jej wprowadzania

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

podprogowych stanowią niezmiennie przedmiot zainteresowania stanowiąc istotną część wydatku publicznego Zamawiających.  Z drugiej strony cieszą się dużym zainteresowaniem Wykonawców, szczególnie z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.   Przygotowując się do przetargu podprogowego

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

Pytanie:  Zamawiający w przetargu nieograniczonym na obsługę placów składowych zapisał w siwz, że do realizacji części zamówienia obligatoryjnie wydzierżawi wykonawcy sprzęt (lokomotywy, suwnice, żurawie) oraz infrastrukturę (torowisko). Poinformował też, że dzierżawa będzie

Czy projekt umowy o zamówienie powinien odnosić się do kwestii elektronicznych FV?

Pytanie: Czy ogłaszając przetarg nieograniczony , w załączonym do siwz projekcie umowy należy zamieszczać wzmiankę o możliwości zastosowania elektronicznych faktur? Czy należy podawać jakiś numer identyfikujący zamawiającego ? Odpowiedź: Ustawa o elektronicznym fakturowaniu pozostaje bez wpływu

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

Odpowiedź Nie ma zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia. Jedynie kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Wartość szacunkowa to jedynie s

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Pytanie: Podczas wyjaśniania siwz organizator przetargu stwierdził, że: "Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót w technologii zamiennej. Warunkiem dopuszczenia będzie akceptacja Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz Projektanta

Wymagania zawarte w siwz

art. 29 ustawy Pzp. Konieczna jest przy tym analiza zapisów siwz oraz zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Ustawa Pzp Art. 29 ustawy Pzp dotyczy

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Czy w razie zmiany SIWZ  (w szczególności przy zmianie terminu składania ofert) zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę

Umowa ramowa w zamówieniach publicznych

Pytanie: Zamawiający w 2014 roku przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie na roboty budowlane poniżej progów unijnych i zawarł 3 umowy ramowe. Czy zawierając umowy realizacyjne, powinien powołać komisje, odebrać oświadczenia ZP-1

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

w przetargu specyfikację istotnych warunków zamówienia. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwość przekazania siwz dopiero na etapie zaproszenia wykonawcy do złożenia oferty dotyczyć będzie wyłącznie przetargów ograniczonych w których zamawiający nie może

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

angielskim (w świetle wyżej wspomnianego braku wyrażenia w treści SIWZ na takie działanie), prowadziłoby de facto do obejścia przepisu art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W świetle tej regulacji składanie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów (oświadczeń) w języku

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

Pytanie W siwz na roboty budowlane - docieplenie obiektu (ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie ZP) umieściłam wymóg posiadania przez firmę ważnego certyfikatu ISO, wydanego przez akredytowany ośrodek. Teraz chcę wycofać ten warunek. Wynika to

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Pytanie:  W przetargu nieograniczonym w procedurze unijnej na dostawę aparatury badawczej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi celem jej wbudowania wpłynęła 1 oferta. W dokumencie JEDZ w części III B wykonawca wskazał, że nie wywiązał się z obowiązków dotyczących płatności podatków lub

Wysyłając wykonawcom wyjaśnienia do siwz uważaj, aby nie ujawnić źródła zapytania

Pytanie Jestem potencjalnym wykonawcą. W jednym z postępowań wysłałem zapytanie o wyjaśnienie treści siwz. Zapytań do owego postępowania było bardzo dużo. Odpowiedzi na pytania otrzymałem od zamawiającego drogą mailową. Moje zastrzeżenie budzi fakt

Oferty częściowe - formalności

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony z podziałem zamówienia na części. Wykonawca mógł złożyć ofertę na każdą część, zaznaczając jednak (zgodnie z siwz) na opakowaniu oferty, której części ona dotyczy

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

postępowaniu jednoetapowym. Stosujemy podobne wzory. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Czy w sytuacji, gdy w przetargu poniżej progów nie stawiamy warunków udziału w postępowaniu

Oferta przetargowa

Pytanie: Ogłosiłem przetarg na dostawę oleju opałowego. W dniu 12.02.2016 r. złożono 5 ofert. W siwz wymagaliśmy, aby w formularzu ofertowy wpisane zostały ceny jednostkowe producenta netto na dzień 04.02.2016 r. oraz wymagaliśmy przedstawienia

Do którego momentu postępowania zamawiający może zmieniać siwz?

Pytanie Na ile dni roboczych i godzin przed terminem składania ofert ogłaszający przetarg ma prawo dokonywać zmian w siwz na stronie internetowej? Odpowiedź Zmiany treści siwz możliwe są do momentu

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wniósł odwołanie do KIO na wybór oferty. Ponieważ procedura przedłuży się, po zawarciu umowy nie będzie możliwe zrealizowanie etapu I w

Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz. Pytanie

Próbka dostawy złożona z ofertą nie powinna być traktowana jako część przedmiotu umowy

Pytanie: Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych (harfa, skrzypce, fagot), w którym w jednym z kryteriów oceny ofert - jakość, będzie oceniać właściwości próbki - instrumentu złożonego przez wykonawcę

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Pytanie: W siwz na roboty budowlane chcemy przewidzieć roboty uzupełniające (art. 67 ust. 6 ustawy Pzp). Czy powinniśmy określić zakres robót i wskazać do jakiej wysokości można ich obecnie udzielać (np. w formie % lub konkretnej kwoty

Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

tzw. progi unijne[1]. W przypadku przetargu nieograniczonego Zamawiający poprzez zapisy SIWZ powinien jednoznacznie określać wymóg złożenia wraz z ofertą dokumentu JEDZ wypełnionego w częściach odnoszących się do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzający brak

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

Pytanie: Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (w trybie „zaprojektuj–wybuduj”) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa Pzp) wpłynęła oferta ( wykonawca – spółka cywilna). Do oferty dołączono wykaz

Asseco: Jeśli sąd unieważni przetarg ZUS, nie będzie zamówienia 'z wolnej ręki'

z całą mocą podkreślić, że Asseco Poland, składając odwołanie, a następnie skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej nie dążyło do unieważnienia w/w postępowania, ale do likwidacji stanu naruszenia prawa, który uniemożliwiał mu złożenie oferty w tym przetargu. Gdyby SIWZ był zgodny z Prawem Zamówień

Sprawdź, do kiedy wolno zmienić warunki udziału w postępowaniu w dokumentacji postępowania

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego, laptopów, drukarek i serwerów. Czy po zamieszczeniu ogłoszenia możemy zmienić warunki udziału w postępowaniu? Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał się realizacją co najmniej jednej umowy obejmującej dostawę

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

Odpowiedź: Z treści pytania wynika, że przedmiotowy załącznik do oferty (wykaz wykonanych usług) de facto nie dotyczy prowadzonego postępowania. Należy go zatem potraktować jako dokument zawierający błędy i niepotwierdzający spełniania wymaganego warunku doświadczenia. Zamawiają

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Pytanie: Przy ryczałcie zamawiający wymagał w siwz , aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Postanowienia siwz w tym zakresie brzmią: "Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia

Ofertę zawierającą inną omyłkę można odrzucić, gdy wykonawca nie zgadza się na jej poprawienie

Pytanie W przetargu na usługę druku książek jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej. Wykonawca w formularzu zamiast powyższej pozycji wpisał "termin realizacji jednego tytułu w oprawie

Inno-Gene: CEGC chce brać udział w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski II'

w dniu 7 marca 2019 roku podjął informację ze strony Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN - lider konsorcjum, w którego skład wchodzi również spółka zależna emitenta tj. Centrum Badań DNA sp z o.o. - o uruchomieniu procedury przetargowej nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II w trybie przetargu

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługę „Zielona szkoła − 15-dniowy (14 osobodni) śródroczny turnus dla uczniów klas III szkół podstawowych” przy zastosowaniu rozliczenia na podstawie ceny jednostkowej za osobodzień brutto. W terminie składania ofert

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

Pytanie: Przeprowadziłem przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych o wartości mniejszej niż progi unijne. W siwz na podstawie art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp została

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

Pytanie: Czy w przetargu nieograniczonym poniżej progów na sukcesywną dostawę paliwa wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (podmiotów trzecich) tzn. czy zamawiający może zawrzeć w

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

Jeżeli wykonawca wbrew wymaganiom zamawiającego określonym w treści siwz nie wskaże w złożonej ofercie jakie konkretnie urządzenie oferuje, a posłuży się jedynie parametrami odpowiadającymi wymaganiom zamawiającego, to złożona oferta podlega odrzuceniu

Zasady wyboru oferty

Pytanie: Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony, w którym wspólnie z innym zamawiającym zamierzamy udzielić zamówień zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Przetarg został ogłoszony na roboty budowlane i nie podzielono zamówienia na części. Każdy z

Kalkulacja kosztów udostępniania specyfikacji przetargowej

W celu uniknięcia ewentualnych kontrowersji dotyczących ustalenia wysokości opłaty jakiej zamawiający żąda od wykonawców za wydanie treści SIWZ w formie papierowej, zasadnym jest aby zamawiający posiadał kalkulację kosztów, na podstawie której ustalono wysokość opłaty

UOKiK: Trzy firmy ustawiły przetarg na urządzenia dla policji

Polska (6 mln zł) jest rażąco niska, i wyeliminować tego przedsiębiorcę z przetargu. Ale nawet gdyby to się nie udało, nadal mieli szansę na pozyskanie zamówienia. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zamawiający przewidział przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli wpłynęłyby

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako "siwz"), podkreślając, że zamawiający naruszył określone w art. 29 Pzp zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia. Odwołujący zakwestionował dopuszczalność sformułowania siwz w taki sposób, że przedmiotem zamówienia podstawowego

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

czynności (5) w etapie I. Jak potraktować ten błąd? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź Na pierwszy rzut oka widać, że wykonawca , wskazując terminy realizacji , się pomylił

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu - tzw. "procedura odwrócona". W praktyce stosowania tzw. procedury odwróconej

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Pytanie: Czy w siwz w przetargu nieograniczonym można zastosować zapis "(...) Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawarta do kwoty: 122.050,00 zł brutto (...)" ? Czy

Polimex-Mostostal liczy na realizację budowy Elektrowni Ostrołęka C

" - powiedział dziennikarzom Józwowicz w kuluarach kongresu Powerpol, pytany o przetarg na budowę Elektrowni Ostrołęka C. Jego zdaniem, możliwe jest spotkanie oczekiwań cenowych inwestora i wykonawcy poprzez tzw. dokument zmieniający kontrakt zawierany już po

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych jeden z wykonawców przygotowując formularz ofertowy nie zawarł pełnego opisu przedmiotu zamówienia dla kilku pozycji (opisu wymaganego przez zamawiającego). Prawdopodobnie przerabiał

Brak dokumentacji projektowej na stronie internetowej - co zrobić?

brak jest możliwości zamieszczenia jej na stronie WWW? Odpowiedź Jeśli zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, jest zobowiązany zamieścić na stronie internetowej siwz wraz z załącznikami

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

Pytanie: Zamawiający w siwz żądał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu oraz na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu. Wykonawca w swojej ofercie przedłożył wykaz oferowanego sprzętu w zakresie

Unieważnienie przetargu

Pytanie: Instytut ma przyznawaną dotacje celową z ministerstwa praktycznie co roku, jednak nie mamy pewności, że taką otrzymamy. Związku z założonym programem i dotacją musimy ogłosić przetarg powyżej progów unijnych. Czy jest możliwość zapisu w siwz

Termin złożenia oferty przetargowej

UZP i na stronie zamawiającego. Nadmieniam, że zamawiający w siwz nie żądał wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jak potraktować ofertę, która wpłynęła do zamawiającego ze starą datą otwarcia ofert tj. 12.10.2015 r. Odpowiedź: W

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym , zamawiający otrzymał oferty , które przekraczają wartość zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty na to zadanie. Procedura jest prowadzona w trybie odwróconym. Czy zamawiający musi wybrać najkorzystniejszą ofertę i dopiero potem wolno mu

Warunki gwarancji

W odróżnieniu od terminu realizacji zamówienia bądź sposobu oceny ofert, warunki gwarancji nie są obligatoryjnym elementem, jaki musi zostać określony przez zamawiającego. Wskazana w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkowa zawartość siwz w sposób

Wycofanie oferty przetargowej

oświadczeniem woli w rozumieniu przepisu art. 60 Kodeksu cywilnego, powinno zostać złożone przez osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Prawidłowo złożone przez wykonawcę oświadczenie o wycofaniu oferty powoduje, iż oferta uznawana jest za niezłożoną. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wycofanie oferty przetargowej przez wykonawcę

zamówień publicznych oraz celu regulacji prawnych i podejmowanych czynności. W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na gruncie przepisów prawa. Znajdź przetarg

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Siwz

Odrzucenie oferty przetargowej

Przepis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp nie umożliwia uznawania jako niezgodnych z treścią siwz błędów o charakterze formalnym, które nie są związane z merytorycznymi wymaganiami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Podstawy odrzucenia oferty

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

ofertą. Nowelizacja zmieniła ten stan rzeczy. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Po nowelizacji Pzp Obecnie, zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp w postępowaniach, których wartość

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

na podstawie umowy o pracę art. 29 ust. 3a ustawy Pzp ? Jak ustalić, które prace wymagają umowy o pracę, żeby spełnić wymagania tego przepisu? Co trzeba wpisać do siwz - czy tylko rodzaj prac, czy liczbę etatów i osób zatrudnionych na umowę o pracę ? Odpowiedź

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca zawarł z producentem zamawianego sprzętu umowę o świadczenie usług serwisowych koniecznym jest, na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , wykazanie producenta jako podwykonawcy zamówienia publicznego. W konsekwencji zapisu SIWZ

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Pytanie: Przygotowuję przetarg poniżej progów unijnych . W treści zapytania skierowanego do wykonawców w celu ustalenia wartości szacunkowej wskazaliśmy czas wykonania usługi do 25 sierpnia br. Termin ten będzie stanowić kryterium oceny ofert. Wychodząc z założenia, że termin wykonania danej