siwz po zmianach

Ksenia Latos

Formularze ofertowe a zmiany w siwz

Formularze ofertowe a zmiany w siwz

Jak prawidłowo przygotować formularz ofertowy? Co zrobić, gdy wykonawcy sporządzili oferty przed zmianami dokonanymi w siwz? Specjalista z zakresu Pzp odpowiada.

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

Każda istotna zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że została wcześniej przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz wraz z podaniem warunków dokonania tej zmiany.

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert. Takiej prośby nie należy jednak interpretować jako zapytania do treści SIWZ.

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach. Zamawiający bowiem odrzuca ofertę na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzeczną z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający poprawia w ofercie omyłki

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Pytanie Czy ogłoszenie o zmianie siwz w zakresie terminu wykonania zamówienia na roboty budowlane powoduje konieczność przedłużenia terminu składania ofert? Odpowiedź Zamawiający dokonując

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

Jak ocenić, czy zmiana umowy w sprawie zamówienia jest możliwa?

czwarty budynek nie przekroczy 15% wartości umowy? Czy dopuszczalna byłaby zmiana terminu wykonania etapu I w związku z dodaniem do tego etapu jeszcze jednego budynku do remontu (wówczas termin realizacji całej umowy się przesunie, ponieważ etap II rozpocznie się po odbiorze etapu I)? Zamawiający nie

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wspomniana w pytaniu zmiana siwz będzie skutkowała zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym zamawiający ma obowiązek: a)     zamieścić ogłoszenie o zmianie

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

o innych parametrach niż pierwotnie opisany? Zamawiający nie modyfikuje treści siwz na podstawie art. 38, tylko dopuszcza również inne parametry urządzenia, tym samym poszerzając krąg ewentualnych wykonawców. Odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania nie powodują zmiany treści ogłoszenia

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

Istotna zmiana umowy możliwa tylko po uprzednim przewidzeniu takiej okoliczności w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu

ustawy Prawo zamówień publicznych? Co możemy zrobić, jeśli nie przewidzieliśmy takich zmian, a nie zdążymy przeprowadzić nowej procedury do chwili wygaśnięcia starej umowy? Czy możemy wydłużyć realizację kontraktu do czasu rozstrzygnięcia nowego postępowania? Jak w tej sytuacji wyglądałyby zamówienia

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

podstaw do odrzucenia oferty. Zamawiający powinien poprawić zaistniałą omyłkę w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp , jako inną omyłkę polegająca na niezgodności oferty z siwz  niepowodującą istotnych zmian w jej treści. Korektę omyłki można poprzedzić wezwaniem wykonawcy do wyjaśnienia

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego , jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz , określającej również termin składania ofert,  w uzasadnionych przypadkach. Jednocześnie

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

Kiedy trzeba opublikować ogłoszenie o zmianie umowy?

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu „unijnym” na dostawę i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców zawarł w siwz oraz umowie postanowienia o możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli zajdzie konieczność zmiany stawki VAT z 8% na 23% (montaż na budynku

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Czy w razie zmiany SIWZ  (w szczególności przy zmianie terminu składania ofert) zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

istotnych zmian w treści oferty. Z opisanego w pytaniu stanu faktycznego wynika wola wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnie z postanowieniami siwz , tj. wolą wykonawcy jest zaoferowanie 5 urządzeń, co zostało wskazane z załączonych specyfikacjach technicznych. Analizując

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

Zaistniały błąd nie kwalifikuje się jako inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Nie wskazuje jednak, jak należy rozumieć taką istotną zmianę. W

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

Dopuszczenie wprowadzenia istotnej zmiany do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przewidzenia takiej możliwości oraz określenia warunków dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Nie wystarczy przewidzieć możliwość zmiany tylko w umowie

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

, takie działanie jest niedozwolone i skutkuje odrzuceniem oferty. Kiedy masz obowiązek poprawienia pomyłki w ofercie wykonawcy? Jeżeli niezgodność oferty z siwz nie powodowałaby istotnych zmian w ofercie oraz miałaby charakter omyłki, byłbyś

Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

zasady powinna odpowiadać wymaganiom zamawiającego i być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Jeżeli w trakcie postępowania zamawiający dokonał zmian w zakresie siwz, wykonawcy zobowiązani są do naniesienia tych zmian. W tym przypadku wykonawca powinien przedstawić w danej pozycji kosztorysowej wycenę

Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

, trudno jednak ocenić, czy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiających. Z jednej strony, nie będzie to powodowało wydłużania się procedur, z drugiej zaś strony, może zmniejszyć liczbę potencjalnych wykonawców, którzy jeśli nie zdążą zadać pytań do SIWZ, mogą w ogóle zrezygnować z udziału w postępowaniu.

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja była publikowana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację także na tej stronie. Zmiany mogą być bardzo istotne

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

brzmienie tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach. Zamawiający bowiem odrzuca ofertę na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzeczną z SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający poprawia w ofercie omyłki

Jak opracować formularz ofertowy na przewóz dzieci zarówno gimbusem szkolnym, jak i należącym do prywatnego przewoźnika?

zmiany ceny w trakcie realizacji zamówienia, możesz wskazać w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu, a także w umowie wskaźnik waloryzacyjny, w oparciu o który będzie ona modyfikowana. Masz prawo zastrzec w siwz również możliwość modyfikacji planu dowozu, określając zasady i częstotliwość jej wprowadzania

Zmiana terminu realizacji umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp z 2004 roku

Pytanie: Jakie przepisy stosować do zmiany umowy zawartej zgodnie ze starą ustawą Pzp . Chcemy zmienić umowę w zakresie terminu realizacji zamówienia , gdyż nie wykorzystaliśmy pełnej jego wartości. Taką sytuację przewidziałem w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz . Odpowiedź: Stosownie do przepisów

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

SIWZ, zmienił liczbę zamawianych kWh. Przedłużono także termin otwarcia ofert. Oferty zostały otwarte po 7 dniach od daty dokonania zmiany. W przetargu złożono 5 ofert. Wszystkie oferty zawierają ilość z pierwotnej wersji formularza oferty. Dwóch wykonawców do terminu otwarcia ofert złożyło odpowiednie

Czy kryterium jakości można oceniać na podstawie próbek i projektów złożonych z ofertą?

wytyczne co do zaprojektowania po jednej grafice dla zadania 1, 3, 4 i 5 są określone w odrębnym załączniku dołączonym do postępowania przetargowego (załącznik nr 6 do siwz ). Ocena punktowa zostanie dokonana subiektywnie i niezależnie przez 3 osoby na karcie oceny jakości. Liczby punktów w poszczególnych

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

Pytanie: Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczącą tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zamawiający powinien wprowadzić określone zapisy do siwz bądź wzoru umowy regulujące niniejsze kwestie? Czy zamawiający może

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

warunków zamówienia. Błąd zamawiającego nie może być na tym etapie konwalidowany. Pamiętać trzeba, że „(...) Zawartość informacyjna wyjaśnień SIWZ, niezależnie od tego, czy stanowi udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pociąga również za sobą zmianę SIWZ, jest wiążąca w postępowaniu. (...) Dorobkiem

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

omyłka: Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do siwz), w rozdziale V pkt 2, ppkt 2.1, lit. a nie uzupełnił danych dotyczących oferowanego terminu wykonania zamówienia (poszczególnych dostaw). Wyżej wymieniona omyłka została uznana za omyłkę niepowodującą istotnej zmiany treści złożonej oferty

Czy wolno zmienić zakres prac w siwz w procedurze dialogu konkurencyjnego?

dopiero po przeprowadzeniu dialogu, na etapie sporządzania siwz . Jednakże zakres zmian w siwz wobec ogłoszenia o zamówieniu nie może być dowolny i nieograniczony.

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

poprawy jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z siwz , niepowodująca istotnych zmian treści oferty. Oferty złożone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podlegają badaniu i ocenie pod kątem zgodności z siwz oraz przepisami prawa. Wymagania zamawiającego w

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Pytanie:  W postępowaniu określono w siwz , że wynagrodzenie będzie ryczałtowe i powinno uwzględniać m.in. VAT. W samej specyfikacji nie podano jednak stawki podatku i jedynie we wzorze umowy wskazano, że będzie ona wynosić 23%. Nie wymagano przy tym, by wykonawcy wskazywali stawkę podatku. W

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Pytanie: Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonała się zmiana zamawiającego . Poprzedni kierownik zamawiającego na etapie składania ofert zatwierdził zmianę SIWZ . Następnie postępowanie będące nadal w toku (etap składania ofert) zostało przekazane do dalszego

Czy zamawiający w trybie korekty oczywistej omyłki może uzupełnić nazwę oferowanej dostawy?

oferty nazwy oraz producenta oferowanego produktu, brak wypełnienia dyspozycji zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści siwz . Jeśli jednak nazwę i producenta szczepionki da się wywieść z innych – niż formularz cenowy – miejsc oferty, to należy ją

Zasady korekty oferty pod kątem kwot netto, brutto i VAT

przepisując kwotę brutto z tabeli. Czy jest to prawidłowe postępowanie? Nadmieniam, że pozycja wykonawcy w rankingu nie ulega zmianie. Odpowiedź: Przy założeniu, że wykonawca był zobowiązany zgodnie z zapisami siwz do: - wyliczenia ceny oferty w „Tabeli ze szczegółowym podziałem kosztów” (w

Co zrobić, gdy wykonawca złożył tę samą ofertę na papierze i elektronicznie?

złożył 2 oferty. Czy oferta papierowa jest nieważna w myśl ustawy − niezgodna z ustawą i siwz ? Jak powiadomić „papierowego” wykonawcę o zmianach siwz oraz czynnościach podejmowanych podczas postępowania, jeśli przewidziano komunikację jedynie przez EPUAP? Jak w tej sytuacji

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

powinieneś wskazać tę okoliczność, która uległa zmianie po modyfikacji siwz. Tak przygotowane ogłoszenie publikujesz w Biuletynie ZP. Nie masz natomiast obowiązku dokonywać zmian treści całej siwz. Jedynie przesyłasz do wykonawców informacje o zmianie treści siwz oraz zamieszczasz

Treść wyjaśnień siwz jest wiążąca dla wykonawcy i zamawiającego

Pytanie: Podczas wyjaśniania siwz organizator przetargu stwierdził, że: "Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót w technologii zamiennej. Warunkiem dopuszczenia będzie akceptacja Zamawiającego, Inspektora nadzoru oraz Projektanta

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

. Po podpisaniu umowy wykonawca wystąpił do zamawiającego z prośbą o dodanie jeszcze jednego dodatkowego inspektora w branży konstrukcyjno-budowlanej (a nie o zmianę). Czy zamawiający może zapisem umowy wprowadzić dodatkowego

Czy wykonawca może w drodze wyjaśnień potwierdzić, jaki produkt zaproponował w ofercie?

niezmodyfikowanym druku kalkulacji cenowej. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień treści oferty na podstawie art. 87 ustawy Pzp . Wykonawca w odpowiedzi oświadczył, że zaoferował rybę bez chemii. Czy zamawiający może wybrać jego ofertę, mimo, że wykonawca złożył stosowne oświadczenie dopiero po terminie

Wymagania zawarte w siwz

ceny w stosunku do gramatury w trakcie dostaw a więc dopiero po zawarciu umowy. Odpowiedź: Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz. Wykonawca nie powinien dokonywać zmian

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

podanym w siwz i wzorze umowy (załącznik do siwz) terminie. Zmiany terminów realizacji etapów poszczególnych zadań nie zostały również przewidziane w siwz i wzorze umowy. Jak powinien w takim przypadku postąpić zamawiający ? Odpowiedź: Zmiana umowy w

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

ofercie inne omyłki polegające na jej niezgodności z siwz , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Potwierdzeniem ścieżki postępowania przedstawionej w odpowiedzi są twierdzenia z dwóch poniższych wyroków Krajowej Izby Odwoławczej : 1)      z 4 kwietnia 2017 r. (sygn

Do którego momentu postępowania zamawiający może zmieniać siwz?

upływu terminu składania ofert. Natomiast w trybach przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem istnieje możliwość zmiany siwz nawet po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile nie prowadzi ona do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający w

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

; 15 dni/14 noclegów. Czy zamawiający może poprawić złożoną ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp ? Czy ewentualna korekta nie nosiłaby znamion istotnych zmian w treści oferty? Zarówno cena, jak i ranking złożonych ofert po ewentualnej poprawie ulegnie zmianie: 1)   

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

. Cenę należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku”. W treści siwz nie mam wskazania, że wartość z kolumny 7 tabeli należy przenieść do „wartości netto zamówienia ” powyżej, ponieważ wydawało mi się, że taki układ w formularzu ofertowym jest oczywisty i nie będzie tu

Informacje o możliwości skorzystania z podwykonawców należy umieścić w siwz

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odnośnie podwykonawstwa dotyczą w znacznym zakresie zamówień na roboty budowlane. W przypadku zamówień na dostawy zmiany nie są duże. Informacje o podwykonawcach w siwz Standardowym zapisem

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

odpowiedzi na takie pytanie czy jest ono złożone po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin

Czy oferta z lepszymi parametrami towaru niż wymagano w siwz podlega odrzuceniu?

. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie odpowiada treści siwz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, tj. jeżeli niezgodność treści oferty z siwz nie może zostać poprawiona jako omyłka niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Niezgodność treści

Ofertę zawierającą inną omyłkę można odrzucić, gdy wykonawca nie zgadza się na jej poprawienie

pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty siwz, która nie powoduje istotnych zmian w treści oferty. Poprawianie omyłek przez zamawiającego Jeżeli w siwz wyraźnie wskazano, że jednym z kryteriów

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

Jeżeli wykonawca wbrew wymaganiom zamawiającego określonym w treści siwz nie wskaże w złożonej ofercie jakie konkretnie urządzenie oferuje, a posłuży się jedynie parametrami odpowiadającymi wymaganiom zamawiającego, to złożona oferta podlega odrzuceniu

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

istotne postanowienia umowy, wprowadzając zmiany, np.: w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, sposobu jego świadczenia, jak również terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nie jest zatem podstawą do odrzucenia oferty sama forma przedłożonego dokumentu, o ile jego treść merytoryczna jest zgodna z siwz

Jak prawidłowo poprawić ofertę przetargową?

poprawić jako inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz , niepowodującą istotnych zmian w treści oferty . Podstawą prawną będzie tu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp . Znowelizowana ustawa Pzp Co można poprawić w ofercie przetargowej

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

mających wpływ na wysokość ceny, która budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami siwz . Termin wyjaśnień wyznaczono na 21 listopada 2019 r. do godz. 14:00. Pismo zostało wysłane drogą elektroniczną na podany w ofercie e-mail jak i pocztą listem poleconym. Po

Wynagrodzenie ryczałtowe

Pytanie: Przy ryczałcie zamawiający wymagał w siwz , aby do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Postanowienia siwz w tym zakresie brzmią: "Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia

Sprawdź, do kiedy wolno zmienić warunki udziału w postępowaniu w dokumentacji postępowania

pakietów wynosi ok. 205.000 zł brutto. Doszliśmy do wniosku, że jest to warunek zbyt wygórowany dla wykonawcy , który będzie chciał złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.  Odpowiedź: Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść siwz , w tym w zakresie zmiany

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) *1 wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze udzielania

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zatem dopuszczalna w dwóch przypadkach. Po

Zamawiający powinien określić w siwz sposób poprawienia omyłek

Pytanie Zamawiający wymagał w siwz, aby cenę oferty wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podał cenę brutto z trzema miejscami po przecinku. Czy zamawiający powinien poprawić cenę brutto jako omyłkę czy odrzucić ofertę

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Wpisanie złej daty może zostać zakwalifikowana jako oczywista omyłka pisarska. Zgodność oferty z siwz Oceniając zgodność oferty z treścią siwz, należy uwzględnić całą treść oferty. Jeżeli w wyniku analizy oraz z kontekstu postanowień oferty będzie

Forma oferty nie stanowi podstawy do jej odrzucenia

przypadku gdy zmiana dokonana przez wykonawcę we wzorze formularza cenowego załączonego przez zamawiającego do SIWZ ma jedynie charakter formalny i nie zmienia wymogów merytorycznych określonych w SIWZ brak jest podstaw do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyłączeniem sytuacji, gdy zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

Pytanie: Zamawiający w siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu zaplanował udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych na poziomie 30% oraz doliczył jego wartość do szacunkowej

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

wyłącznie z realizacją robót budowlanych. Zakres zmian nowelizacyjnych dotyczących SIWZ Nowelizacja dotyka bezpośrednio treści samej siwz. Obecnie w treści siwz zamawiający zobligowany jest zamieścić następujące informacje w zakresie podwykonawstwa (art

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

zaistniała oczywista omyłka rachunkowa . Ustawa Pzp Ustawa Pzp nakazuje przy poprawianiu oczywistej omyłki uwzględniać konsekwencje rachunkowe dokonywanych zmian, co oznacza, iż dopuszczalny jest wpływ dokonanej korekty na cenę oferty . Omyłka rachunkowa Jako przykład takiej omyłki należy wskazać sytuację

Wartość umowy zawartej z wykonawcą

Pytanie: Czy w siwz w przetargu nieograniczonym można zastosować zapis "(...) Umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zostanie zawarta do kwoty: 122.050,00 zł brutto (...)" ? Czy

Inno-Gene: CEGC chce brać udział w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski II'

. Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany będzie do wykonania 5 000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. Genomiczna Mapa Polski) oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych. Przedmiot zamówienia nie uległ zmianie w

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

formularz przygotowany przez zamawiającego i stworzył zbyt wąską kolumnę - w efekcie część opisu została ucięta. Czy zamawiający w takiej sytuacji powinien odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jako niezgodną z siwz ? Ucięta część dotyczy np. grubości folii. Czy zamawiający może być

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

". Po jakimś czasie zwrócił się do nas oferent z zapytaniem czy wyrazilibyśmy zgodę na zmianę nazwy przedmiotu zamówienia zgodnie z podjęta uchwałą tj. Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania pn

Poprawa błędów w formularzu cenowym - tylko ostrożnie!

samych pozycji więcej razy niż to było wymagane przez zamawiającego prowadzi do niezgodności treści oferty z treścią siwz. Jeżeli wykreślenie nadprogramowych pozycji nie spowoduje istotnych zmian w ofercie, to dopuszczalna będzie poprawa formularza ofertowego w tym zakresie

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

. Wyjaśnienie Zamawiający nie wskazał w dokumentacji przetargowej (siwz) stawki VAT, aby ewentualnie móc powołać się na art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i poprawić ową niezgodność jako omyłkę niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Takie rozwiązanie

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Pytanie: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 17 sierpnia 2017 r. w Dz.Urz. UE. Początkowy termin składania ofert wyznaczono na 25 września 2017 r. na godz. 9.30. Jednakże modyfikacją do siwz z 22 września 2017 r. zamawiający wydłużył m.in. termin na składanie ofert oraz termin

Zasady postępowania z pytaniami wykonawców do SIWZ?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Pewien burmistrz ogłosił przetarg na remont szkoły. Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Jeden z oferentów

Wystąpienie omyłki powinno być spowodowane niezamierzonym działaniem wykonawcy

oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a jej poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Przy czym obydwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Konieczna jest analiza wszystkich przedłożonych z ofertą dokumentów oraz zapisów siwz. Aby zastosować

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz oraz określił warunki takiej zmiany.   Przetarg dla twojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju Drobne modyfikacje

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek obwodnicy Olsztyna za 913 mln zł

trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex SA z ceną 913 mln zł, terminem realizacji 28 miesięcy i okresem gwarancji 10 lat. Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po

Rozbieżności w ofercie przetargowej

umowy przedwstępnej na wykonanie części zamówienia przez inny podmiot. Czy w takiej sytuacji zamawiający może wezwać go do złożenia stosownego oświadczenia w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca? Czy w konsekwencji (po

Termin złożenia oferty przetargowej

Pytanie: Wykonawca zwrócił się do zamawiającego o przedłużenie terminu składania ofert. Zamawiający przychylił się do prośby wykonawcy i ustalił nowy termin składania i otwarcia ofert tj. 14.10.2015 r. Powyższa zmiana zamieszczona została na stronie

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

nie może skorzystać z dobrodziejstwa art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. Nie można bowiem mówić o poprawie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze siwz , niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty. Co więcej, oferta ta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Pomyłki w kryteriach oceny ofert. Kiedy wolno skorygować błędy?

Pytanie: Zamawiający zawarł w siwz dwa kryteria oceny oferty: 1. cenę 2. okres gwarancji Jednocześnie wskazał, że

Mechanizm podzielonej płatności w postępowaniach wszczętych przed 1 listopada 2019 r. i trwających po tym dniu

Pytanie: Postępowanie wszczęto przed 1 listopada 2019 r. Termin składania ofert był wyznaczony na 13 listopada 2019 r. W siwz znajdowało się oświadczenie o treści: „Oświadczamy, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

ZUE miało 62,79 mln zł straty netto, 77,89 mln zł straty EBIT w 2018 r.

marż na niektórych kontraktach kolejowych było przede wszystkim wystąpienie niezależnych od ZUE przeszkód takich jak m.in. nieuregulowany stan prawny działek, opóźnienia procedur administracyjnych, braki w dostępności frontów robót, odmienne od zakładanych w SIWZ warunki fizyczne, w tym dotyczące

W Marklowicach zbudują plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła

W przetargu udział wzięły firmy: 1. COLOR-SPORT Adam Wilk   Bieruń ul. Warszawska 299 - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ (w

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający otworzył oferty w przetargu z procedurą odwróconą poniżej progów unijnych 15 marca br. W siwz zażądał informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , na kwotę

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Publikacji Unii Europejskiej, nie zawierały ograniczeń w tym zakresie. Znajdź przetarg dla swojej firmy Wzór formularzy Zmiana powyższego stanu faktycznego nastąpiła z wejściem w życie wzorów standardowych formularzy, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

zamówienia zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości pewnego elementu zamówienia "kosztem" zmiany ilości innego elementu, w odniesieniu do ilości określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), a następnie w umowie. Drugi przypadek

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zaznaczeniem, że obliczyli ją z uwzględnieniem stawki VAT wynoszącej 8%, a nie 23% i uzasadnieniem: „Stawka VAT na podstawie PKOB 1130 na obiekty mieszkalne wynosi 8%”. W dwóch pozostałych ofertach wykonawcy nie podali innej stawki niż wskazana przez zamawiającego w siwz tj. 23%, w związku z tym

Jak powinna pracować komisja przetargowa, gdy do wyboru oferty potrzebna jest wiedza specjalistów?

zmiany), by można było w danym dniu zatwierdzić czynność. Czy wolno nam te osoby powołać jako biegłych lub inne osoby biorące udział w postępowaniu? Następnie zlecić im część merytoryczną do sprawdzenia np. ocenę ofert pod względem merytorycznym (zakup leków) i uzyskać ich podpis na dokumencie, że lek

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

trakcie postępowania jeden z potencjalnych wykonawców wnosił o wyjaśnienia specyfikacji podnosząc argument braku możliwości zapewnienia warunku sublicencji, z uwagi jednak na zgłoszenie wniosku po upływie terminu zamawiający pozostawił wniosek bez rozpoznania. Siwz nie podlegał zmianie. Jak w takiej

Zasady zmiany umów

zamawiającego, wskazując niebezpieczeństwo dowolności interpretacyjnej pojęcia "zmiany korzystne". Nowelizacja utrzymała generalną zasadę, zgodnie, z którą zakazane są zmiany w treści zawartej umowy. Niestety zapisy są niejasne i wymagają od zamawiającego aby ten już na etapie tworzenia SIWZ

Jak poprawnie dokonać zmiany umowy z wykonawcą?

- ewentualnie konsekwencje niewyrażenia zgody przez wykonawcę na proponowane przez Ciebie zmiany (np. kary umowne). Przewidzenie możliwości zmiany umowy w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz jest niewystarczające. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, powinieneś wskazać jeszcze warunki takiej

Uznanie odwołania do KIO

KIO o sygn. akt: KIO/1611/15. W przedmiotowej sprawie zamawiający przed rozprawą uwzględnił większość zarzutów wniesionych w odwołaniu i dokonał stosownych zmian w treści siwz . Skład orzekający uznał, że co do nich nie ma już zatem sporu i rozpoznał wyłącznie jeden z

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Konieczność wyjaśnienia kwestii uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę robót była również przedmiotem analizy na etapie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji, o co

Częściowa zmiana oferty

Pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do

Zamawiający może tak opisać przedmiot zamówienia, aby mógł zrealizować swoje potrzeby

sposób obiektywny uniemożliwiają mu udział w postępowaniu, może wnioskować o ich zmianę korzystając z trybu wyjaśniania zapisów siwz uregulowanego art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

ZA Puławy zbudują blok węglowy o mocy 90MWe/240MWt

kocioł nr 6, który będzie prawie 2 razy większy niż obecnie pracujące w naszej elektrociepłowni kotły. Analitycy dobrze odebrali zmianę naszego projektu energetycznego. Jesteśmy umówieni już na pierwsze rozmowy z bankami. W ciągu kilku miesięcy opracujemy SIWZ dla tego projektu" - powiedział prezes

Doświadczenie podmiotu trzeciego

trzeciego? Co w sytuacji gdy zamawiający wymaga referencji dotyczącej powiedzmy 30.000 m2 zrealizowanej nawierzchni i zastrzega w siwz obowiązek wykonania jej samodzielnie przez wykonawcę ? Czy w tym przypadku możemy powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, wskazując jego udział jako podwykonawcy w