siwz oferta

Anna Kaźmierczak

Zasady korekty oferty pod kątem kwot netto, brutto i VAT

Zasady korekty oferty pod kątem kwot netto, brutto i VAT

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w siwz opis sposobu obliczenia ceny, który ma wpływ na możliwość i sposób poprawienia ewentualnych omyłek w treści oferty.

Czy wykonawca ma obowiązek poinformować w ofercie, że nie jest VAT-owcem?

Przyjąć czy odrzucić ofertę jeżeli wykonawca nie jest "vatowcem" i nie podał jednostkowych cen w SIWZ z 0% VAT? Czy prosić o wyjaśnienia?

Otwarcie ofert online w powodu pandemii - obowiązek czy uprawnienie zamawiającego?

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

ofercie inne omyłki polegające na jej niezgodności z siwz , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Potwierdzeniem ścieżki postępowania przedstawionej w odpowiedzi są twierdzenia z dwóch poniższych wyroków Krajowej Izby Odwoławczej : 1)      z 4 kwietnia 2017 r. (sygn

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Pytanie: W postępowaniu zamawiający sektorowy wymagał w siwz , aby wykonawcy dołączyli do oferty składanej na formularzu elektronicznym wypełniony wykaz przedmiotów odbioru i płatności opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument ma odzwierciedlać podział ceny całkowitej na etapy

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

Pytanie Wykonawca złożył ofertę cenową na innym druku, niż był dołączony do siwz. W ofercie wykonawcy błędnie został napisany termin zamówienia. Brakuje też zdania o udzieleniu gwarancji. Pozostałe dane są wypełnione prawidłowo. Czy zamawiający

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

zaznaczeniem, że obliczyli ją z uwzględnieniem stawki VAT wynoszącej 8%, a nie 23% i uzasadnieniem: „Stawka VAT na podstawie PKOB 1130 na obiekty mieszkalne wynosi 8%”. W dwóch pozostałych ofertach wykonawcy nie podali innej stawki niż wskazana przez zamawiającego w siwz tj. 23%, w związku z tym

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Oświadczenie woli wykonawcy należy interpretować wprost zgodnie z treścią siwz

Pytanie: Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert – cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: „Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy: 1–8 m-cy liczba punktów G

Czy oferta z lepszymi parametrami towaru niż wymagano w siwz podlega odrzuceniu?

: "(...)Podkreślić trzeba, że niezgodność treści oferty z treścią siwz ma miejsce w szczególności w sytuacji, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w siwz co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących wykonania przedmiotu

W jaki sposób można wysłać wykonawcom zaproszenia do składania ofert wraz z siwz?

Pytanie Czy można przesłać zaproszenia do składania ofert wraz z siwz tylko za pomocą poczty lub kuriera czy też można to zrobić za pomocą gońca zatrudnionego w firmie ? Czy w taki sam sposób należy przesłać dokumenty do wszystkich wykonawców

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zaoferowany okres gwarancji nie może również być dłuższy niż 60 miesięcy). Następnie zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w przedmiocie opisu kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty – cena oferty brutto z wagą 100%, natomiast okres gwarancji

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

zamawiającego jako zapytanie do treści SIWZ ? Odpowiedź: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert . Takiej prośby nie należy jednak interpretować jako zapytania do treści SIWZ. Jeżeli zamawiający uzna, że uczynienie zadość oczekiwaniom wykonawcy jest uzasadnione

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

, ponieważ opis stanowi załącznik do siwz i nie został zamieszczony w ogłoszeniu przekazanym do UPUE. Odpowiedź Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia termin składania ofert, jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Czy zamawiający w trybie korekty oczywistej omyłki może uzupełnić nazwę oferowanej dostawy?

Czy zamawiający w trybie korekty oczywistej omyłki może uzupełnić nazwę oferowanej dostawy?

oferty nazwy oraz producenta oferowanego produktu, brak wypełnienia dyspozycji zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty jako nieodpowiadającej treści siwz . Jeśli jednak nazwę i producenta szczepionki da się wywieść z innych – niż formularz cenowy – miejsc oferty, to należy ją

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

Brak załącznika do oferty z parametrami sprzętu nie zawsze będzie podstawą jej odrzucenia

Pytanie:  Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę sprzętu informatycznego w reżimie unijnym. W treści siwz znalazły się m.in. następujące zapisy:  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:?https://akademia-mil.e

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Po wstępnej weryfikacji ofert w przetargu zamawiający stwierdził, że ta z najniższą ceną jednostkową podlega odrzuceniu, gdyż jest niezgodna z siwz . W opisie przedmiotu zamówienia istnieje wymóg, by ośrodek przeznaczony na realizację przedmiotu zamówienia znajdował się w województwie

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wspomniana w pytaniu zmiana siwz będzie skutkowała zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym zamawiający ma obowiązek: a)     zamieścić ogłoszenie o zmianie

Zasady wyboru oferty

Zasady wyboru oferty

: W opisanej sytuacji należy zawrzeć obydwie umowy z wykonawcą , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi w siwz kryteriami oceny ofert, nawet jeśli nie przedstawia ona najkorzystniejszej ceny dla pierwszego zamawiającego

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

i funkcje dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego . W przypadku braku opisu któregoś parametru bądź funkcji, zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp , jako że jej treść nie odpowiada treści siwz (w przypadku parametrów

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] ( SIWZ ). Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do wyżej wskazanego obowiązku

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

, obowiązującą także w procedurze przetargu nieograniczonego , jest wyznaczenie terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawodawca dopuszcza zmianę treści siwz , określającej również termin składania ofert,  w uzasadnionych przypadkach. Jednocześnie

Odrzucenie oferty przetargowej

Odrzucenie oferty przetargowej

Pytanie: Czy fakt, że wykonawca nie podał nazwy producenta w jednej pozycji formularza cenowego (mata łazienkowa), może stanowić podstawę odrzucenia oferty ? Taki wymóg wynikał z siwz. Postępowanie dotyczy dostawy środków czystości o wartości

Maksymalne i minimalne kryteria oceny w siwz - skorzystaj z dobrych praktyk innych zamawiających

Maksymalne i minimalne kryteria oceny w siwz - skorzystaj z dobrych praktyk innych zamawiających

Pytanie:  Zamawiający jako jedno kryterium oceny ofert stosuje termin realizacji zamówienia. Podaje jednocześnie w siwz najkrótszy oraz najdłuższy termin. Czyni to w następujący sposób: „Termin realizacji zamówienia, jaki wykonawca może zaoferować:  - minimalny termin: 2

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

Pytanie: Jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na wycenę nieruchomości. Jednym z kryteriów oceny ofert jest doświadczenie rzeczoznawcy wskazanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia. W siwz znajduje się zapis: „Celem uzyskania punktów w kryterium »jakość &ndash

Formularze ofertowe a zmiany w siwz

, że wykonawcy zobowiązują się do wykonania zamówienia zgodnie z siwz i akceptują podane warunki realizacji zamówienia . Trudno przyjąć, by racjonalnie działający wykonawca składał ofertę, świadomie oferując przedmiot zamówienia w

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu

Wymagania zawarte w siwz

ceny w stosunku do gramatury w trakcie dostaw a więc dopiero po zawarciu umowy. Odpowiedź: Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz. Wykonawca nie powinien dokonywać zmian

Czy zamawiający może samodzielnie poprawiać omyłki w siwz?

Pytanie: Zamawiający w siwz żądał przedłożenia wykazu oferowanego sprzętu oraz na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu. Wykonawca w swojej ofercie przedłożył wykaz oferowanego sprzętu w zakresie

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Pytanie: Zamawiający prowadzi unijny przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Czy w razie zmiany SIWZ  (w szczególności przy zmianie terminu składania ofert) zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

Zaistniały błąd nie kwalifikuje się jako inna omyłka, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu poprawić omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Nie wskazuje jednak, jak należy rozumieć taką istotną zmianę. W

Błędne wskazanie stawki VAT - odrzucenie oferty?

. Wyjaśnienie Zamawiający nie wskazał w dokumentacji przetargowej (siwz) stawki VAT, aby ewentualnie móc powołać się na art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i poprawić ową niezgodność jako omyłkę niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Takie rozwiązanie

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

Jeżeli wykonawca wbrew wymaganiom zamawiającego określonym w treści siwz nie wskaże w złożonej ofercie jakie konkretnie urządzenie oferuje, a posłuży się jedynie parametrami odpowiadającymi wymaganiom zamawiającego, to złożona oferta podlega odrzuceniu

Chcesz zmienić treść siwz? Sprawdź, czy możesz

. Odpowiedź W uzasadnionych przypadkach możesz przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Jednocześnie niezwłocznie musisz przekazać zmienioną treść specyfikacji wszystkim wykonawcom, którym została ona przekazana. Jeżeli zaś siwz była

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

, takie działanie jest niedozwolone i skutkuje odrzuceniem oferty. Kiedy masz obowiązek poprawienia pomyłki w ofercie wykonawcy? Jeżeli niezgodność oferty z siwz nie powodowałaby istotnych zmian w ofercie oraz miałaby charakter omyłki, byłbyś

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

Pytanie W siwz wpisano kryteria ocen ofert jako zestawienie ceny - 80% oraz dwa inne parametry - łącznie 20%. Natomiast wypełniając ogłoszenie o zamówieniu na stronie portalu Urzędu zamówień publicznych, omyłkowo zaznaczono kryterium cena jako 100

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego. Informację o dopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych, jak również opis części zamówienia zobowiązany jesteś podać w siwz (a wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu). W przypadku

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

Pytanie Czy zamawiający ma obowiązek przechowywania /archiwizowania na swojej stronie internetowej materiałów przetargowych typu: siwz, ogłoszenia? Pełna dokumentacja wraz z ofertami jest przechowywana zgodnie z obowiązująca ustawą

Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

. Odpowiedź Powinieneś odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 6 ustawy Pzp. Wynika to z tego, że oferta niezgodna jest z treścią siwz. Ponadto podanie niewłaściwych parametrów styropianu miało wpływ na prawidłowość obliczenia ceny. Treść oferty przetargowej co do

Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

? Odpowiedź Bezpieczniej jest wpisać do siwz i ogłoszenia (w punkcie Inne dokumenty czy też Informacje dodatkowe), że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek złożyć wskazane dokumenty przed podpisaniem umowy. Z Twojego pytania wynika, że

Oczywista omyłka rachunkowa - jak ją poprawić?

Pytanie W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane zamawiający w załączonym do siwz wzorze oferty przedstawił zapis: oferuję wykonanie zamówienia za łączną kwotę wynikającą z załączonej kalkulacji cenowej: ...... zł netto + .......... % VAT

Zasady dopuszczania ofert wariantowych

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy cena jest tylko jednym z kryteriów oceny ofert. Przepis art. 36 ust. 2 pkt 4 uprawnia zamawiającego do dopuszczania składania ofert wariantowych i nakłada na niego, w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, obowiązek zawarcia w SIWZ

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

skutkować unieważnieniem postępowania. W treści SIWZ nie może zabraknąć terminu związania ofertą, miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu przygotowywania ofert. Nie ma znaczenia czy oferta jest zbindowana, zszyta czy spięta. Także brak numeracji stron

Modyfikacja SIWZ

nim podstawa prawna, ale wyłącznie merytoryczna zawartość pisma. Wykonawca nie ma prawa sam dokonywać wykreśleń i zmian w SIWZ otrzymując odpowiedzi na pytania, nawet, jeżeli takie wskazówki otrzymuje od organizatora przetargu. Zamawiający musi przedłużyć termin składania ofert, jeśli w wyniku

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

oferty jako niezgodnej z SIWZ . Zaoferowany okres gwarancji nie może również być dłuższy niż 60 miesięcy). Następnie zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w przedmiocie opisu kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty – cena oferty brutto z wagą 100%, natomiast okres

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

, - wymagań określonych przez zamawiającego przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane. Ty masz do czynienia z drugim przypadkiem. Treść oferty nie odpowiadała treści siwz W sytuacji, w której nie otrzymałeś w ofercie

Istotna jest treść a nie forma oferty

określonym przez zamawiającego w SIWZ. W szczególności powodem do odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią specyfikacji może być: - zaoferowanie innego przedmiotu niż wymagany treścią specyfikacji np. urządzenie o niższych parametrach od wymaganych lub

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

Pytanie: Czy istnieją przepisy (lub może jakieś wyroki w tym temacie), które regulują sprawę załączników do umowy w sprawie zamówienia publicznego ? Czy obowiązują względem nich regulacje dotyczące ich formy? Czy tego rodzaju dokumenty jak siwz , harmonogram itp. wiążą na równi z umową? Odpowiedź

Oferta bez wzoru umowy - konsekwencje dla wykonawcy

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że żądanie przez zamawiającego aby wykonawcy przedłożyli w składanej ofercie zaparafowany wzór umowy należy uznać za nieuzasadnione i nie znajdujące podstaw w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie przepisach

Zamawiający może wymagać ubezpieczenia kontraktu przed jego zawarciem

Pytanie: W siwz znajduje się zapis, że przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi polisę OC z opłaconą składką do 4 grudnia 2019 r. Polisa nie była wymagana z ofertą, bo nie badano w postępowaniu zdolności ekonomicznej kandydatów (w związku z czym w siwz brak zapisu o tym, że wykonawca miał

Oferta równoważna

Oferta równoważna - Ustawa Pzp nie posługuje się pojęciem oferty równoważnej. Kolokwialnie - jest to oferta, w której wykonawca oferuje produkty lub rozwiązania techniczne równoważne do konkretnie wskazanych przez zamawiającego w treści siwz lub zaproszenia do złożenia oferty. Składając ofertę

Kryteria i sposób oceny ofert

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych kryteria oceny ofert muszą być sformułowane obiektywnie i stosowane jednakowo wobec wszystkich wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, którzy złożyli oferty przetargowe. Kryteria oceny ofert mogą

Czy kryterium jakości można oceniać na podstawie próbek i projektów złożonych z ofertą?

Pytanie: Zamawiający przygotowuje postępowanie krajowe na dostawę materiałów promocyjnych. Czy w celu oceny ofert może żądać, żeby wykonawcy złożyli z ofertami zrobione specjalnie na potrzeby postępowania zgodnie z wytycznymi siwz projekty graficzne i próbki materiałów? Zapisy w siwz brzmią

Czy wszystkie uchybienia w ofercie skutkują jej odrzuceniem?

SIWZ, zmienił liczbę zamawianych kWh. Przedłużono także termin otwarcia ofert. Oferty zostały otwarte po 7 dniach od daty dokonania zmiany. W przetargu złożono 5 ofert. Wszystkie oferty zawierają ilość z pierwotnej wersji formularza oferty. Dwóch wykonawców do terminu otwarcia ofert złożyło odpowiednie

Błędy w zakresie kryteriów oceny ofert

zmiana kryteriów po ogłoszeniu przetargu jest niedopuszczalna. Jakakolwiek modyfikacja w trakcie przetargu raz podanych w siwz kryteriów oceny ofert jest zabroniona. Wniosek ten wynika wprost, z art. 91 ust. 1 ustawy. Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie na podstawie

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

przetargowym. Sam fakt złożenia pozostałych dokumentów i oświadczeń wymaganych SIWZ nie zastępuje oświadczenia o zamiarze realizacji zamówienia, czyli nie zastępuje oferty". Katarzyna Bełdowska Więcej na www.portalzp.pl

Jakie są fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu?

Pytanie: Czy jeżeli zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zawarł przesłankę art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp , to musi z niej skorzystać w sytuacji, kiedy ofertę złożył wykonawca , który nie wykonał wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego , czy też jest to czynność w takim

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie dotyczące termomodernizacji budynku domu pomocy społecznej. Zamawiający określił w SIWZ stawkę VAT w wysokości 8%. W postępowaniu złożono 6 ofert. Jeden z wykonawców zastosował dwie stawki VAT w wysokości 8% i 23%, pozostali jedną stawkę 8%. Zamawiający

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

Pytanie: W trakcie badania ofert zamawiający stwierdził rozbieżność między dwoma pozycjami formularza ofertowego, a opisem przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisami siwz „Szczegółowy wykaz oraz minimalne wymagania dotyczące artykułów zostały zawarte w załączniku nr 2.2 do umowy &ndash

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

do rejestru na dzień składania ofert – 27 listopada 2020 r. O taki wpis ubiegał się od 4 grudnia 2020 r. składając wniosek do gminy. Przedstawiona w odwołaniu wykładnia art. 9c ust. 1 UCPG nie jest zgodna z postanowieniami punktu 5.1. SIWZ. Ponadto ani ze wskazanego przepisu ani z

Nierealny termin rozpoczęcia robót wskazany w siwz - co teraz?

Pytanie: Zamawiający ogłaszając przetarg na roboty budowlane, zawarł w siwz informacje: „ Zamawiający przewiduje rozpoczęcie robót na 2 listopada 2018 r.”. Po otwarciu ofert w trakcie ich oceny i badania terminy zaczęły się wydłużać (wezwania do złożenia oświadczeń, dokumentów w

Kiedy wyliczenie ceny z błędnym VAT zmusza do odrzucenia oferty?

Pytanie: Wykonawca złożył ofertę, podając cenę netto 1050,00 zł oraz brutto 1291,00 zł. Właściwie obliczona cena brutto powinna wynosić 1291,50 zł. Zamawiający wskazał w siwz , że wykonawca ma obliczyć cenę netto i brutto, ale nie podał stawki VAT. Czy w sytuacji błędnego obliczenia ceny &minus

Błąd, który nie ma wpływu na wynik postępowania, nie powinien być przyczyną konsekwencji dla zamawiającego

zamówieniu wskazano brak zastosowania art. 24aa ust. 1, natomiast w pkt V.5. siwz poinformowano o zastosowaniu art. 24aa ustawy Pzp. Ponadto w wezwaniu do firmy X nie wskazano konieczności złożenia załącznika nr 6, którego nie było w ofercie, a wykonawca (bez wezwania) przedstawił dokument. Z kolei w

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

jest pracownikiem podmiotu trzeciego. Jeżeli siwz reguluje kwestię korzystania w podmiotów trzecich w ramach kryterium, to należy przede wszystkim przestrzegać reguł określonych przez zamawiającego. Artykuł 91 ust. 2 pkt 5 starej ustawy Pzp wskazuje, że kryterium oceny ofert może

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

Smart ZP. Czy należy wykluczyć wykonawcę z procedury? Co z wadium, które wpłacił? Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie należy rozważać w kontekście poniższych wyjaśnień.  Siwz obowiązuje każdego wykonawcę Zamawiający zamieszcza w siwz wymagania, które wykonawcy muszą spełnić. W tym zakresie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - pojęcie, które nie wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kolokwialnie - zapytanie ofertowe to opis zapotrzebowania zamawiającego, które jest kierowane do potencjalnych oferentów w celu otrzymania oferty cenowej realizacji danego zamówienia. W przypadku zapytań

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

niepodania terminu w ofercie. Jeden z wykonawców nie wskazał tego terminu. Oświadczył jednak: "Niniejszym przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na obowiązki wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w siwz ". Zamawiający wystosował do wykonawcy pismo o wyjaśnienie treści oferty na

Co zrobić, gdy wykonawca złożył tę samą ofertę na papierze i elektronicznie?

złożył 2 oferty. Czy oferta papierowa jest nieważna w myśl ustawy − niezgodna z ustawą i siwz ? Jak powiadomić „papierowego” wykonawcę o zmianach siwz oraz czynnościach podejmowanych podczas postępowania, jeśli przewidziano komunikację jedynie przez EPUAP? Jak w tej sytuacji

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

istotną treść oferty. Zamawiający nadał mu taką rangę w SIWZ , jednoznacznie podkreślając jego znaczenie, i wymagając odpowiedniego podpisania. Przesądzające w tym względzie nie są jednak wymagania formalne, a treść dokumentu – tzn. zakres informacji, jakie powinny się znaleźć w szczegółowym

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Pytanie:  W postępowaniu określono w siwz , że wynagrodzenie będzie ryczałtowe i powinno uwzględniać m.in. VAT. W samej specyfikacji nie podano jednak stawki podatku i jedynie we wzorze umowy wskazano, że będzie ona wynosić 23%. Nie wymagano przy tym, by wykonawcy wskazywali stawkę podatku. W

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

Pytanie: W prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na 5 dni przed upływem terminu składania ofert, do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy o wyjaśnienie treści siwz . Nastąpiło to przed terminem, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp . Wniosek nie zawierał adresu i

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

Pytanie: Zamawiający w postępowaniu w  trybie podstawowym bez negocjacji zażądał od wykonawców, aby załączyli jako części ofert kosztorysy ofertowe. Przy tej wartości zamówienia nie występuje już procedura odwrócona . Wobec tego zamawiający musi zbadać wszystkie kosztorysy, a ich

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

realizacji umowy określony w umowie wolumen prawdopodobnie zostanie osiągnięty a tym samym zostanie wypłacone wynagrodzenie określone w ofercie. W siwz oraz umowie nie przewidziano prawa opcji. Czy umowa ulegnie zakończeniu w momencie osiągnięcia szacunkowej ilości MWh czy strony powinny zawrzeć

Czy wolno zmienić zakres prac w siwz w procedurze dialogu konkurencyjnego?

Pytanie: Czy w dialogu konkurencyjnym można na etapie przed składaniem ofert zmienić wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia w stosunku do tych wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 3)      na 2 dni przed upływem terminu składania ofert − jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne , − pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca

Czy błędny opis oceny według kryteriów zawarty w SWZ zmusza do unieważnienia postępowania?

Pytanie: Postępowanie na zamówienie powyżej progów unijnych jest prowadzone na podstawie starej ustawy Pzp . W  siwz oraz ogłoszeniu jako kryteria oceny ofert podaliśmy 60% cena i 40% doświadczenie personelu. W szczegółowym opisie przyznawania punktów popełniono błąd i tak

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Pytanie: Budowaliśmy bibliotekę z dofinansowaniem unijnym. Instytucja dofinansowująca zwróciła się do nas z prośbą o wytłumaczenie, dlaczego w siwz brak jest informacji o możliwości udziału w postępowaniu zagranicznych wykonawców . Pisząc siwz , skasowałam przez pomyłkę ten fragment i niestety

Czy wykonawca może w drodze wyjaśnień potwierdzić, jaki produkt zaproponował w ofercie?

zamierzonym działaniem wykonawcy było złożenie oświadczenia woli w postaci oferty,  która nie odpowiada postanowieniom siwz . W wyroku z 11 maja 2012 r. (sygn. akt KIO 838/12) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała: „Natomiast dla wszelkich innych omyłek niż oczywiste z brzmienia przepisu art. 87

Siwz - numer rachunku bankowego

większego znaczenia, a kontrola nie powinna nam nic zarzucić? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W ocenie autora, w opisanym stanie faktycznym brak wskazania numeru konta w siwz, na który należy wpłacić

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę, aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określonych w siwz jak dla

Brak podpisu

Należy pamiętać, że formularz cenowy jest elementem stricte oferty, nie zaś jednym z dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Pytanie: Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonała się zmiana zamawiającego . Poprzedni kierownik zamawiającego na etapie składania ofert zatwierdził zmianę SIWZ . Następnie postępowanie będące nadal w toku (etap składania ofert) zostało przekazane do dalszego

Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

przedmiotu należy ustalić przede wszystkim w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia , jako podstawowy element dokumentacji SIWZ . Formularz oferty powinien być wyrazem tego opisu, nie może zawierać elementów, które nie znajdują potwierdzenia w opisie przedmiotu zamówienia . Formularz oferty nie

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

automatycznym odrzuceniem oferty wykonawcy, który takich wyjaśnień nie udzielił. Fakt, że wykonawca nie udzielił wyjaśnień oznacza tyle tylko, że zamawiający ofertę takiego wykonawcy, w szczególności pod kątem zgodności treści oferty z treścią SIWZ, ocenia wyłącznie na podstawie treści oferty. Nie udzielając

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

parametrach podanych w SIWZ . Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów. Odpowiedź: W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

Pytanie: Wykonawca zapisał na kopercie, w której złożył ofertę, iż dotyczy ona części nr 2 zamówienia. Taką informację zawarł również w tytule przelewu wadium. Jednak w złożonym załączniku nr 2 do siwz

Czy wykonawca może przedstawić dokument jedynie częściowo przetłumaczony i potwierdzony za zgodność z oryginałem?

oferty z siwz , to należałoby uznać, że nie ma podstaw do ich podważania i wzywania wykonawcy do uzupełnienia wymaganych dokumentów.  Z przedstawionych informacji wynika, że jeden z wykonawców przedłożył całościowy (50 stron) katalog produktowy producenta urządzeń, które będzie wykorzystywał

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

Odpowiedź Nie ma zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia. Jedynie kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Wartość szacunkowa to jedynie

Oferta spółki Pekabeksu za 30,7 mln zł wybrana do budowy schroniska w Poznaniu

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Oferta Pekabex Bet, spółki zależnej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, warta 30,7 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym spółki Miasto Poznań - Usługi Komunalne na "Wykonanie robót budowlanych

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

Pytanie: W listopadzie 2019 roku przeprowadziłam przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych . Została podpisana umowa i zrealizowano zamówienie. Obecnie toczy się kontrola z RPO, podczas której stwierdzono, że na jeden zestaw pytań do siwz gmina w ogóle nie

NCBiR wybrało ofertę konsorcjum Ursus Bus na projekt bezemisyjnych pojazdów

dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus. "Wśród wybranych ofert, poza ofertą konsorcjum Ursus Bus, zamawiający wskazał oferty złożone przez Politechnikę Śląską oraz konsorcjum, którego liderem jest Autosan sp. z o.o

Zamawiający może zostawić wniosek o wyjaśnienie treści siwz, który wpłynął po terminie, bez rozpoznania

do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert. W opisanej sytuacji, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania i nie będzie w

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

oferty z siwz , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Artykuł 87 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na obowiązek zamawiającego , nie zaś na jego uprawnienie. Jeżeli zatem zajdą okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp , zamawiający będzie zobowiązany dokonać stosownych poprawek

Dodanie personelu w trakcie realizacji prac? Sprawdź, na jakich zasadach

Pytanie: W postępowaniu na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotami budowlanymi kryteriami oceny ofert były: - cena - ilość pobytów na budowie - doświadczenie

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę inform. ZUS, orzeczenie 10 X (akt.)

otrzymały tzw. specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ostatecznie we wznowionym postępowaniu jedyną ofertę (na 120 mln zł, tj. na poziomie ok. 90% zakładanego przez ZUS na ten cel budżetu) złożyło konsorcjum firm Atos Polska (członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej) oraz BULL SAS i Betacom

Sąd wysłuchał stron ws. przetargu na obsługę informatyczną ZUS, orzeczenie 10 X

utrzymanie Centralnego Rejestru klientów Zakładu". Przetarg na EPWD był wstrzymany do wiosny tego roku, kiedy to firmy zakwalifikowane do przetargu otrzymały tzw. specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ostatecznie we wznowionym postępowaniu jedyną ofertę (na 120 mln zł, tj. na poziomie ok

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Pytanie: W publikowanym siwz zamówienie podzielono na dwie części. Załączniki ofertowe zostały przygotowane w plikach pdf oraz dodatkowo dwa w formacie excel (dla każdej części jeden − w celu ułatwienia wykonania cennika). Jeden z plików excel zawierał błąd. Czy jakakolwiek omyłka w treści

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

ma wpływ na wynik postępowania. Posłużenie się przez jednego z wykonawców błędnym formularzem cenowym (bez jednej pozycji) spowodowało, że oferty, które wpłynęły, są nieporównywalne i na ich podstawie nie można wybrać oferty najkorzystniejszej. Dodatkowo ten błąd ma charakter nieusuwalny, bowiem

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

Zamawiającego należytej staranności przy czynnościach badania i oceny ofert, Zamawiający winien wystąpić do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia treści oferty. Jest to czynność istotna, bowiem decyzja o niezgodności oferty z treścią SIWZ skutkuje koniecznością odrzucenia oferty. Sankcja ta stanowi najdalej idącą