siwz definicja

Marek Okniński

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Zamawiający definiuje pojęcia używane przy warunkach udziału w przetargu

Brak definicji ustalonej w przepisach oraz różnica w zastosowaniach pojęcia park nakazuje zwrócenie się w kierunku brzmienia SIWZ. Izba uznała, że w SIWZ zamawiający sformułował własną definicję pojęcia park na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia.

Różnice między ofertą częściową a zamówieniem w częściach

Poprzez ofertę częściową, zgodnie z definicją zawartą w ustawie Pzp, należy rozumieć ofertę, która przewiduje zgodnie z treścią siwz wykonanie części zamówienia publicznego.

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w SIWZ.

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

. Definicje omyłek Ustawodawca nie precyzuje, co zamawiający powinien rozumieć pod pojęciem oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej czy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz , niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Bezsporne jest natomiast, że czynność  poprawienia

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

Jeżeli wykonawca wbrew wymaganiom zamawiającego określonym w treści siwz nie wskaże w złożonej ofercie jakie konkretnie urządzenie oferuje, a posłuży się jedynie parametrami odpowiadającymi wymaganiom zamawiającego, to złożona oferta podlega odrzuceniu

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

Pytanie Wykonawca złożył ofertę cenową na innym druku, niż był dołączony do siwz. W ofercie wykonawcy błędnie został napisany termin zamówienia. Brakuje też zdania o udzieleniu gwarancji. Pozostałe dane są wypełnione prawidłowo. Czy zamawiający

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

Czy zamówienie podstawowe siwz możne zawierać zamówienia dodatkowe i uzupełniające?

. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako "siwz"), podkreślając, że zamawiający naruszył określone w art. 29 Pzp zasady dokonywania opisu przedmiotu zamówienia. Odwołujący zakwestionował dopuszczalność sformułowania siwz w taki sposób, że przedmiotem zamówienia podstawowego

Zasady wyboru oferty

Zasady wyboru oferty

: W opisanej sytuacji należy zawrzeć obydwie umowy z wykonawcą , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi w siwz kryteriami oceny ofert, nawet jeśli nie przedstawia ona najkorzystniejszej ceny dla pierwszego zamawiającego

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

Przyświecająca procesowi legislacyjnemu idea dotycząca ochrony podmiotów podwykonawczych w procesie inwestycyjnym wyrażona została szeregiem ograniczeń prawnych nakładanych na wykonawców przez zamawiającego już na poziomie zapisów SIWZ oraz warunków przyszłej umowy. Analizując

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

9 marca 2011 r., która obejmowała budowę kanalizacji w miejscowościach: K (ul. M), M, O, N. W toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone zapytania potencjalnych Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pytaniem nr

Forum Zamówień Publicznych już w czerwcu

publicznych w zakresie zatrudniania podwykonawców Ekspert: Grzegorz Czaban - Definicja umowy o podwykonawstwo. - Poszerzenie informacji zamieszczanych w SIWZ. - Uregulowania dotyczące podwykonawstwa w

Błędy formalne nie powodują odrzucenia oferty

stosując wskazany przepis podejmują niejednokrotnie błędną decyzję o odrzuceniu oferty z powodu jej niezgodności co do formy z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) podczas gdy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 można odrzucić jedynie ofertę niezgodną, co do treści z wymogami

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

, - zminimalizować ryzyka związane z powierzeniem realizacji części zamówienia podwykonawcom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji. Definicja umowy o podwykonawstwo Zgodnie z nowymi przepisami do ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wprowadzona

Kiedy należy sprawdzić czy cena oferty jest rażąco niska?

postawione w siwz warunki, w tym warunek wiedzy i doświadczenia. Odpowiedź Przy tak dużej rozpiętości zaproponowanych cen, powinieneś zastosować procedurę w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

? Ponadto od maja 2013 r. rozpoczniemy generalny remont budynku. W konsekwencji będziemy częściowo i stopniowo wyłączać pomieszczenia. W związku z powyższym będziemy chcieli "pomniejszyć" wykonawcy wynagrodzenie (znamy metraż danego pomieszczenia, który zostanie wskazy w siwz oraz będziemy znali

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

definicję Dialogu konkurencyjnego według Pzp Dialog konkurencyjny w słowniku Pzp Szeroki zakres negocjacji W dialogu konkurencyjnym zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

kosztów przygotowania oferty. Jednak to uprawnienie przysługujące w sytuacji unieważnienia procedury z konkretnego powodu. Nie będzie natomiast miało zastosowania do omawianego kazusu.   Sprawdź definicję Zamawiającego Zamawiający w

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

na roboty budowlane lub usługi, która wprowadziła bardzo istotne zmiany w definicji robót budowlanych. Problematyka ta wykracza jednak poza przedmiotowy zakres niniejszego opracowania, dlatego osoby szerzej zainteresowane tematyką odsyłam do poniższych publikacji . Dla potrzeb niniejszego artykułu

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

podmioty prowadzące działalność w różnych branżach, znacznie zwiększa ich szansę na uzyskanie zamówienia publicznego. Sprawdź definicję terminu Konsorcjum Konsorcjum w słowniku Pzp Autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy

Definicja istotnej zmiany treści oferty

SIWZ, dlatego można zrobić to w każdy, racjonalnie uzasadniony sposób, również w sposób wyżej opisany. Rzeczywiście, na skutek takiego poprawienia oferty Odwołującego, zmieni się jej cena - ale ,,nowa" cena wynikać będzie z danych już zawartych w ofercie, z uwzględnieniem konsekwencji działań