siedziba zamawiającego

Marta Mikulska-Nawacka

Zamawiający nie może ograniczać udziału w postępowaniu firmom, które nie posiadają siedziby w Polsce

Zamawiający nie może ograniczać udziału w postępowaniu firmom, które nie posiadają siedziby w Polsce

Prawo unijne zakazuje dyskryminacji wykonawców ze względu na pochodzenie. Między innymi nie można żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa.

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszenia o przetargu w swojej siedzibie.

Dostawa paliwa - szacowanie zamówienia i kryteria oceny ofert

Obliczając wartość szacunkową, można zamiast ceny paliwa w dystrybutorze (na konkretnej stacji paliw) przyjąć średnią cenę paliwa z województwa, gdzie ma siedzibę zamawiający. Dane takie można znaleźć w Internecie (np. na stronie https://www.e-petrol.pl/notowania/rynek-krajowy/ceny-stacje-paliw).

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Informacji Publicznej (BIP). Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej

Jak w przetargu na paliwo uniknąć wyboru stacji położnej daleko od zamawiającego?

Wskazany w pytaniu opis sposobu oceny ofert w podanych kryteriach jest prawidłowy. W celu uniknięcia sytuacji wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę, który posiada stacje paliw położone w znacznej odległości od siedziby zamawiającego zasadne jest przyjęcie

Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

dla dochowania terminu na dostarczenie dokumentów wskazanych w wezwaniu, wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Powyższe potwierdza np. wyrok KIO z dnia 07 czerwca 2010 r. sygn. akt: KIO/UZP 1017/10. W

Projekt budowlany musi być zamieszczony w internecie

Projekt budowlany musi być zamieszczony w internecie

). Zapamiętaj. Zamieszczenie w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącej przetargu nieograniczonego, zapisów na podstawie których wykonawcy muszą zapoznać się z treścią dokumentacji projektowej w siedzibie zamawiającego (bez możliwości ich otrzymania od

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

Przetarg krajowy w trybie podstawowym. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego, która zgodnie z instrukcja zawartą w SWZ wymaga zarejestrowania się Wykonawcy na platformie. Zamawiający zalecał uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestracje w procesie złożenia

Klauzule waloryzacyjne w umowie - czy są obowiązkowe?

Pytanie Zamawiający planuje negocjacje z wykonawcą mającym siedzibę poza granicami Polski w trybie z wolnej ręki. Negocjacje prowadzone będą w języku angielskim. Czy w tym przypadku dopuszczalne jest zawarcie z takim wykonawcą umowy nie zawierającej klauzul waloryzacyjnych (umowa zawarta będzie na

Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

za zadanie dostarczenie oferty dotrze do siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, ale nie zdąży w terminie dotrzeć do wyznaczonego na złożenie oferty pokoju przyjmuje się że termin złożenia oferty nie został dotrzymany. Powyższe wynika z wyroku Krajowej

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Zasady weryfikacji spełniania warunków umowy w kontekście przetargów na odbiór odpadów komunalnych

Pytanie Zamawiający w 2020 r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021 r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu „. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

Zamawiający w 2020r. przeprowadzał przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu swojej Gminy w 2021r. W projekcie umowy, który stanowił jeden z załączników do SWZ, zamawiający wprowadził zapis w brzmieniu:"...Wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy

Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

Czy oferty przetargowe stanowią informację publiczną?

Pytanie: Wykonawca złożył do zamawiającego prośbę o przekazanie treści oferty X. Zamawiający odpisał, że może ją udostępnić do wglądu w wyznaczonym terminie w swojej siedzibie. Wykonawca odpisał, że chciałby otrzymać skan oferty. Czy jest to dopuszczalne, aby zamawiający skanował ofertę i ją

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się: bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub w

Czy ofertę złożoną po terminie uwzględnić w informacji z otwarcia ofert?

Czy ofertę złożoną po terminie uwzględnić w informacji z otwarcia ofert?

ofert oraz informacji przekazywanej prezesowi UZP. Artykuł 81 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do przekazania prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach. Wynika z tego, że zamawiający powinien w 

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

Przetargi brytyjskie dostępne dla polskich przedsiębiorców

członkowskie Unii Europejskiej, zamówienia publiczne udzielane przez zamawiających mających siedzibę na terytorium Zjednoczonego Królestwa publikowane są na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Przypomnijmy: w przypadku krajów członkowskich UE ogłoszenia o zamówieniach, których wartość przekracza tzw

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

stanie prawnym możliwe jest prowadzenie negocjacji zarówno z bezpośrednim udziałem przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego zorganizowanym w siedzibie zamawiającego jak i w formie połączenia online lub telefonicznego. Uwzględniając powyższe należy jednocześnie mieć na uwadze, że w przepisach Prawa

"Rozwiązania nie gorsze od wymaganych, funkcjonalnie możliwe do zastosowania" - czy to właściwy opis równoważności?

"Rozwiązania nie gorsze od wymaganych, funkcjonalnie możliwe do zastosowania" - czy to właściwy opis równoważności?

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie na wymianę węzłów cieplnych w naszej siedzibie. Dokumentacja projektowa została uzgodniona z firmą dostarczającą ciepło w celu zapewnienia kompatybilności projektowanych rozwiązań z istniejącą siecią oraz odebrana w zeszłym roku. Dokumentacja

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

;…….. lub złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w terminie do 6 grudnia 2019 r. Jednocześnie zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp , przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo

Zmiana trybu otwarcia ofert

Zmiana trybu otwarcia ofert

realizacji zasady jawności w odniesieniu do otwarcia złożonych ofert. Dotychczas, co do zasady, swobodny dostęp do siedziby zamawiającego umożliwiał (niejednokrotnie w wymiarze kilkunastu osób) udział przedstawicieli nie tylko wykonawców , którzy złożyli oferty, ale również dziennikarzy czy innych osób

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Spółdzielczego w Zawadzkiem (Gwaranta), niniejszym oświadczamy, że na zlecenie MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą: 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcy) Bank udziela Gminie Rudniki z siedzibą w Rudnikach ( 46–325), ul. Wojska Polskiego 12A wypłaty kwoty 40.000 zł

Unibep wybuduje kompleks sportowy w Mińsku na Białorusi za 10,9 mln euro netto

. "Zamawiającym jest 'Akwa Mińsk' przedsiębiorstwo komunalne z siedzibą w Mińsku. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 10,9 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 46,6 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Inwestycja będzie realizowana w 20% ze

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

, która staje się przy takiej decyzji wykonawcy jego ofertą ostateczną. c) nie narzucił formy i miejsca prowadzenia negocjacji. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym możliwe jest prowadzenie negocjacji zarówno z bezpośrednim udziałem przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego zorganizowanym w siedzibie

Unibep ma warunkową umowę na prace w Kijowie za 34,6 mln euro netto

jest ukraińska spółka Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie. Termin realizacji inwestycji wynosi 14 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji robót, które wymaga uprzedniego przyjęcia placu budowy, zapłaty przez zamawiającego części zaliczki oraz przekazania spółce kompletu dokumentacji projektowej i

Unibep zbuduje obiekt sportowo-rekreacyjny w Mińsku za ok. 32 mln zł netto

wynosi ok. 7,4 mln euro netto (ok. 31,8 mln zł netto). Zamawiającym jest "Akwa Mińsk" przedsiębiorstwo komunalne z siedzibą w Mińsku, podano w informacji. "Inwestycja będzie realizowana w 20% ze środków własnych zamawiającego, a w 80% z

Polimex: Zaawansowanie prac dla Ostrołęki C do dnia zawieszenia to 18,8 mln zł

. "Polimex Mostostal [...] w związku z informacją od GE Power [...] (zamawiający) o zawieszeniu realizacji umowy z dnia 13 września 2019 roku (umowa), zawartej pomiędzy Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach (MS) a zamawiającym, której przedmiotem jest

Unibep ma warunkową umowę na realizację inwestycji w Charkowie za 44,8 mln euro

realizacji inwestycji wynosi ok. 44,8 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 191 mln zł netto. "Zamawiającym jest ukraińska spółka Nikolsky SEC LLC z siedzibą w Charkowie. Termin realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji robót, które wymaga

Wasko: Oferta COIG za 56 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu

z siedzibą w Warszawie. poinformowała spółka. "Wartość oferty wynosi 56 076 180,02 zł brutto w tym: - 30 421 447,32 zł brutto - wartość zamówienia gwarantowanego, - 25 654 732,7 zł brutto - prawo opcji polegające

Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w Zakładzie Wytwarzania Tychy

Tychy, w związku ze zmianą pozwolenia zintegrowanego dla zakładu, podał Erbud. "Erbud [...] powziął informację od Tauron Ciepło sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zamawiający) o odebraniu przez zamawiającego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zmienionego

Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

warunku, który umożliwia udział w przetargu wyłącznie firmom mającym siedzibę na terenie miasta, w którym siedzibę ma również zamawiający . Argumentacja uzasadniająca wprowadzenie tego rodzaju warunku oparta przykładowo na chęci wspierania lokalnych przedsiębiorców w celu ograniczenia skutków

Oferta Mirbudu za 19,97 mln zł wybrana na komisariat w Białogardzie

Warszawa, 22.09.2017 (ISBnews) - Oferta Midrbudu dotycząca budowy nowej siedziby KPP Białogard za 19,97 mln zł, została wybrana przez zamawiającego, poinformowała spółka. "W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - Oferta konsorcjum firm w składzie: Wasko (lider konsorcjum) oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. (uczestnik konsorcjum), została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) z siedzibą w Radomiu jako najkorzystniejsza w

Wybór najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie

określonych w tym przepisie. Obecnie zamawiający jest zobowiązany do informowania wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo

Oferta konsorcjum z udziałem Wasko wybrana w przetargu Centrum Informatyki

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum, którego liderem jest Wasko, została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia "Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby

Newag ma umowę na sprzedaż lokomotyw elektrycznych za 60,4 mln zł netto

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Newag podpisał z Laude Smart Intermodal z siedzibą w Toruniu umowę na dostawę czterech lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniami dodatkowymi, podała spółka. Wartość umowy wynosi 60,4 mln zł netto. "Dostawy

Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto

;Zarząd spółki Newag zawarła z Rail Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ramową umowę sprzedaży i ramową umowę serwisowania. Przedmiotem umów ramowych jest określenie warunków sprzedaży i serwisowania przez spółkę na rzecz Rail Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy lokomotyw

Szacunkowa wartość zamówienia

stronie WWW zamawiającego i tablicy ogłoszeń w jego siedzibie. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta z ceną 195.000 zł brutto. Zamawiający wezwał wykonawcę do udzielenia wyjaśnień i złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Przedsiębiorca w wyznaczonym terminie

Rafako wybuduje Muzeum 'Pamięć i Tożsamość' za 117,7 mln zł netto

Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Rafako podpisało z zamawiającym umowę, której przedmiotem jest budowa siedziby Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj-wybuduj, podała spółka. Wartość umowy to 117,7 mln zł netto (tj. około

Ogłoszenia o przetargach na elektronicznej tablicy ogłoszeń

Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszeń o prowadzonych przetargach na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie. Przepisy nie uniemożliwiają wykorzystania elektronicznej tablicy lub tzw. info kiosków. Ważne aby funkcjonalność

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

daty podpisania umowy. ? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 5

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Oferta Gabos Software - spółki zależnej Wasko - została wybrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę, świadczenie usług

Oferta Mostostalu W-wa za 199,9 mln zł wybrana przez zachodniopomorskie

od daty podpisania umowy; Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; Maksymalny okres gwarancji wynosi 72mc; Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% w formie gwarancji ubezpieczeniowej" - czytamy w komunikacie

Stawki VAT w zamówieniach publicznych

opinię urzędów skarbowych na terenie woj. mazowieckiego, gdzie ma siedzibę zamawiający ? Znowelizowana ustawa Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych Odpowiedź: Zamawiający ma obowiązek porównywania w

Unibep ma umowę na rozbudowę zakładu Mlekovita w Wysokiem Maz. za 26,35 mln zł

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa rozbudowy zakładu mleczarskiego w Wysokiem Mazowieckiem o wartości 26 350 000 mln zł netto, podała spółka. "Zamawiającym jest

W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

termin realizacji przesądziły o wyborze oferty jako najkorzystniejszej.  Wykonawca podpisał umowę 12 września br. i do tej pory nie zrealizował zamówienia , mimo wezwań przesyłanych e-mailem i pocztą. W dniu podpisania umowy zamawiający zasugerował możliwość dodatkowej dostawy i aneksowania

Bumech odstąpił od współpracy z Uniprom-Metali ws. wydobycia rud boksytów

warunków górniczo-geologicznych, podjął decyzję o tym, iż odstępuje od współpracy z Uniprom-Metali d.o.o. z siedzibą w Niksicu w Czarnogórze (zamawiający) w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad" - czytamy w komunikacie. Według spółki

Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za ok. 42 mln zł netto

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie za ok. 42 mln zł netto, podała spółka. "Zamawiającym jest Matexi Polska I sp. z o.o

Unibep ma umowę w Norwegii na ok. 72,7 mln zł netto

wykonanie pod klucz 4 budynków modułowych o wysokości 6 kondygnacji, w których znajdą się łącznie 184 lokale mieszkalne. Zamawiającym jest Bekkefaret Bolig z siedzibą w Oslo w Norwegii, podano także. "Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 166,8 mln NOK netto, co

Unibep ma umowę na wybudowanie zakładu za 26,7 mln zł w Białymstoku

. "Zarząd Unibep informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. zawarł umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa zakładu produkcyjno-magazynowego w Białymstoku przy ulicy Jacka Kuronia. Zamawiającym jest Bravilor Bonamat Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym (Zamawiający). Przedmiotem umowy

Mirbud: Oferta Kobylarni na obwodnicę Gąbina uznana za najkorzystniejszą

45,26 mln zł brutto. "Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie) i uzyskała najwyższą liczbę punktów"

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

prawie miliard złotych wyższa niż trzy lata wcześniej. Była również o 563 miliony złotych wyższa, niż chciał przeznaczyć na tę usługę zamawiający, czyli Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie. W praktyce płaci Ministerstwo Sprawiedliwości, choć prawdziwsza byłaby teza

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

; 2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu. Art. 115. 1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w sposób określony

Unibep ma umowę na centrum logistyczne z terminalem w Łapach za ok. 25 mln zł

. "Zamawiającym jest Kontrast Krzysztof Koc z siedzibą w Białymstoku. Przedmiotem umowy jest realizacja budynku magazynowego z częściami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i transportową. Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w II kw. 2019 r." - czytamy w komunikacie

Oferta Pekabex Bet najkorzystniejsza na 4 budynki mieszkalne we Włocławku

wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej", w którym zamawiającym jest Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe z siedzibą we Włocławku, podała spółka. "Wartość oferty: 9% przychodów Grupy Pekabex wg

Unibep ma dwie umowy na budynki modułowe w Norwegii łącznie za 63,5 mln zł netto

za łączną wartość odpowiednio: 34,9 mln zł netto i 28,6 mln zł netto, podała spółka. "W odniesieniu do umowy I zamawiającym jest Selvaag Bolig Bispelua KS z siedzibą w Oslo w Norwegii (zamawiający I). Przedmiotem umowy I jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz ośmiu

Unibep ma umowę na realizację inwestycji w Norwegii wartą ok. 13,6 mln zł

mln zł netto. "Zamawiającym jest Opsahlhaven AS z siedzibą w Trondheim w Norwegii. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz budynku mieszkalnego w technologii modułowej. W budynku o wysokości 5 kondygnacji naziemnych znajdzie się łącznie 28 lokali

W pewnych przypadkach nie trzeba publikować informacji o ponownym wyborze oferty

Pytanie Czy zamawiający musi opublikować informację (w Internecie i swojej siedzibie) o wyborze oferty drugiej w kolejności, gdy wykonawca z ofertą najkorzystniejszą zrezygnuje z udziału w postępowaniu? Odpowiedź

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce

Unibep zrealizuje inwestycję mieszkaniową w Poznaniu za ok. 46 mln zł netto

. "Zamawiającym jest spółka pośrednio zależna od emitenta, Bukowska 18 MP sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, w której wspólnikiem jest Monday Development sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemną halą garażową oraz niezbędną

Oferta z udziałem spółki Polimeksu na 107 mln zł netto wybrana w przetargu PERN

-Mostostal. "Polimex Mostostal [...] otrzymał od PERN S.A. z siedzibą w Płocku wiadomość o wyborze oferty Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. złożonej razem z Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach jako najkorzystniejszej w ramach prowadzonego przez zamawiającego postępowania na

Feerum ma umowę z Epicentr na budowę kompleksu silosów za 3,1 mln euro

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Feerum ma umowę z Epicentr na budowę kompleksu i wyposażenia silosów za 3,1 mln euro, podała spółka. Feerum zrealizuje wszystkie dostawy silosów do 30 września 2020 roku. "Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie

Konsorcjum ze spółką Polimeksu wybrane warunkowo do budowy terminala dla PERN

Warszawa, 17.12.2018 (ISBnews) - Oferta konsorcjum z udziałem Naftoremont - Naftobudowa, spółki zależnej Polimeksu-Mostostalu, została warunkowo wybrana w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pod nazwą "Terminal naftowy w Gdańsku II etap dla PERN S.A. z siedzibą

T-Mobile dostarczy PGW Wody Polskie usługi i sprzęt za ponad 3,6 mln zł

wybrana przez zamawiającego w przetargu, którego przedmiotem było zapewnienie rozwiązań telekomunikacyjnych łącznie dla 11 lokalizacji. Współpraca potrwa 3 lata" - czytamy także. PGW Wody Polskie to struktura organów administracji powstała 1 stycznia 2018 roku. Odpowiada

PizzaPortal podwoiła wielkość biznesu w 2018 roku

, że dla osób zamawiających jedzenie najważniejsze są wysoka jakość posiłku oraz czas i punktualność dostawy. Te czynniki w największym stopniu budują lojalność zamawiających, którzy decydują się na częstsze korzystanie z metody gwarantującej te wartości. Dlatego PizzaPortal.pl w walce o skrócenie

Dzierżawa od zamawiającego wykorzystywanych przez wykonawcę pomieszczeń

Pytanie Przetarg nieograniczony obejmuje usługę przygotowania posiłków w siedzibie zamawiającego - przy użyciu jego pomieszczeń i urządzeń, wobec tego czy dopuszczalne jest aby zamawiający płacił miesięczne wynagrodzenie za świadczenie w/w usługi, a

Oferta konsorcjum ze spółką Introlu najkorzystniejsza na przebudowę instalacji

. "Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm w składzie: I4Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie - lider konsorcjum (spółka z 70% udziałem emitenta); Aqua Seen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - partner konsorcjum. Wartość wygranego przetargu wynosi 19,7 mln zł netto + VAT

Konsorcjum Comp rozbuduje system kryptograficzny CZI MON za max. 59,3 mln zł

Warszawa, 13.09.2018 (ISBnews) - Comp jako członek konsorcjum firm Comp i spółki zależnej Enigma Systemy Ochrony Informacji zawarł ze Skarbem Państwa - Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta, – kontrole krzyżowe, c) kontrole na zakończenie realizacji projektu, d) kontrole trwałości projektu. Kontrole takie mogą obejmować weryfikacje dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących zlecania

Ursus: Gmina Miasto Szczecin rozwiązała umowę na dostawę 11 autobusów miejskich

Nr 1" Publiczna Spółka Akcyjna "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" - spółka prawa ukraińskiego, z siedzibą w Łucku (Ukraina) na dostawę 11 autobusów niskopodłogowych, zeroemisyjnych, z napędem elektrycznym, jednoczłonowych do Gminy Miasta Szczecin, podał Ursus

Warunki gwarancji

W odróżnieniu od terminu realizacji zamówienia bądź sposobu oceny ofert, warunki gwarancji nie są obligatoryjnym elementem, jaki musi zostać określony przez zamawiającego. Wskazana w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkowa zawartość siwz w sposób

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej: 1) nazwę (siedzibę) i adres zamawiającego; 2) określenie przedmiotu konkursu; 3) wymagania, jakie muszą spełniać

Konsorcjum NTT Technology dostarczy komputery dla CUW za ponad 11 mln zł netto

Wspólnych z siedzibą w Warszawie, działającego jako Centralny Zamawiający" - czytamy w komunikacie. Konsorcjum podpisało 94 umowy dla poszczególnych jednostek administracji rządowej objętych zamówieniem, reprezentowanych przez Centrum Usług Wspólnych, podano także

Konsorcjum Torpolu żąda 89,3 mln zł od zamawiających w projekcie Łódź Fabryczna

Warszawa, 06.05.2016 (ISBnews) - Konsorcjum Torpol, Astaldi, PUT Intercor oraz PBDiM złożyło do Sądu Okręgowego w Łodzi X Wydział Gospodarczy pozew o zapłatę przeciwko zamawiającym w projekcie Nowa Łódź Fabryczna (PKP Polskie Linie Kolejowe, miasto Łódź oraz Polskie Koleje

Spółka Unibepu ma umowę na hotel modułowy w Olszówce za 6,3 mln zł netto

zawarciu w dniu 18 lutego 2020 r. przez spółkę zależną, Unihouse z siedzibą w Bielsku Podlaskim, umowy na realizację I etapu inwestycji hotelowej w technologii modułowej w Olszówce w gminie Mszczonów" - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest Expo Apartments, a inwestycja

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Spółka Mirbudu złożyła najkorzystniejszą ofertę na prace na autostradzie A4

Wrocławskie - Wrocław Wschód wraz z węzłami oraz odcinkami dróg krajowych nr 5 i 35", poinformował Mirbud. "Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i

Wykonawca może wycofać ofertę

, - procedury odbioru wycofanej oferty - np. poprzez zobowiązanie do odbioru oferty w siedzibie zamawiającego lub odesłanie wycofanej oferty na koszt wykonawcy, - określenie osób uprawnionych do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty np. na podstawie załączonego do oświadczenia

Oferta spółki Mirbudu warta 20 mln zł uznana za najkorzystniejszą przez GDDKiA

oferty brutto wynosi 19,99 mln zł. "Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni spełniła wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego (Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad) i uzyskała najwyższą liczbę punktów. Najkorzystniejsza oferta

Unibep wykona etap inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za ok. 35,7 mln zł netto

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy to ok. 35,7 mln zł netto. "Zamawiającym jest

Spółka Erbudu ma 2 umowy na farmy wiatrowe o łącznej wartości 79,25 mln zł

strony do realizacji obu kontraktów było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego wykonawcy przez zamawiającego, co nastąpiło dzisiaj. "W konsekwencji ziszczenia się warunku zawieszającego tj. otrzymania w dniu dzisiejszym pisemnego polecenia

Konsorcjum spółki Polimeksu ma umowę na terminal dla PERN za 326,9 mln zł netto

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Naftoremont-Naftobudowa (NN, spółka zależna Polimeksu-Mostostalu) oraz Agat S.A. zawarło z PERN umowę na zadanie pod nazwą "Terminal naftowy w Gdańsku II etap dla PERN S.A. z siedzibą w Płocku" o wartości

Unibep ma umowę na budynki modułowe w Norwegii za ok. 13 mln zł netto

jest zaprojektowanie i wykonanie pod klucz dwóch budynków mieszkalnych w technologii modułowej. W budynkach o wysokości 3 kondygnacji naziemnych znajdzie się łącznie 21 lokali mieszkalnych" - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest Aamodthellinga 2 AS z siedzibą w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 3. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

siedzibie (poczta firmowa) opodatkowanych VAT. Czy w związku z tym, że usługa poczty firmowej jest opodatkowana, powinienem, szacując jej wartość, przyjąć kwotę netto? Przykładowo wysyłka korespondencji kosztuje nas rocznie 72.000 zł, a poczta firmowa 4.800 zł + 23% VAT. Czy wobec tego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą dokumentów zawierających informację niejawną, której nadano klauzulę "tajne" albo "ściśle tajne", można przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. 4. Wszczęcie kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

. 3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że kontrolę udzielania zamówień dotyczącą dokumentów zawierających informację niejawną, której nadano klauzulę "tajne" albo "ściśle tajne", można przeprowadzić w siedzibie zamawiającego. 4

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

konsorcjum obejmuje: ? Wartość umowy: 132,5 mln zł netto. ? Termin realizacji: 56 tygodni od daty podpisania umowy. ? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

; 2) zatwierdza rozstrzygnięcie konkursu. Art. 115. 1. Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej

Świętochłowice unieważniły przetarg, w którym wygrała oferta Most. Zabrze

przez Gminę Świętochłowice, podała spółka. "W uzasadnieniu swojej decyzji zamawiający poinformował, iż na realizację przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę 28,6 mln zł brutto (wartość oferty złożonej przez GPBP i wybranej za najkorzystniejszą wyniosła 39,2 mln zł

Impel wybrany w przetargu na budowę sieci FTTH o łącznej wartości 120,2 mln zł 

zamówień to 120,2 mln zł, podał Impel. "Zamawiającym jest Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, a wykonawcą (oferentem) konsorcjum spółek z Grupy Impel, tj.: Impel Tech Solutions Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie - lider oraz Impel Facility Services Sp. z o. o

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

lutego 2018 r. w siedzibie zamawiającego. Tego samego dnia ponownie wezwaliśmy go do podpisania umowy , na co ten odpisał, że nie przedłużyliśmy terminu związania ofertą, co - w jego ocenie - powoduje nieważność złożonej oferty i w związku z tym nie ma możliwości podpisania umowy. Ubezpieczyciel nie chce

UOKiK: Trzy firmy ustawiły przetarg na urządzenia dla policji

Informacji z Warszawy, Enamor z Gdyni i Koncept z Warszawy. – Przeprowadziliśmy przeszukania w siedzibach przedsiębiorców. Zdobyliśmy informacje, w tym korespondencję mailową, które mogą świadczyć o zawarciu zmowy przetargowej – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Firmy składają oferty

Przesłanki wykluczenia z postępowania z dziedziny obronności i bezpieczeństwa

Pytanie: Czy zamawiający , prowadząc postępowanie z obronności i bezpieczeństwa, może badać podstawy wykluczenia zasobów podwykonawcy? Odpowiedź: Obowiązek

Bumech założył spółkę zależną w Czarnogórze do wydobywania boksytu

Metali z siedzibą w Czarnogórze (zamawiającym) umowę na prowadzenie wydobycia rudy aluminium (boksytu) na rzecz zamawiającego w kopalni boksytu w miejscowości Niksić - złoże Biocki Stan oraz złoże Djurkov Do w Czarnogórze. Szacunkowa wartość umowy w ciągu 29 lat to ok. 1 097 mln zł netto plus

Oferta konsorcjum Famuru za maks. 66,9 mln zł netto wybrana przez PGG

", w zakresie realizacji zadania nr 2 objętego ww. postępowaniem, podał Famur. "Zadanie nr 2 obejmuje: Dostawę 177 kompletów nowych sekcji obudowy zmechanizowanej wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego wraz z kompletną hydrauliką sterowniczą

Sąd skierował konsorcjum Torpolu do mediacji ws. roszczeń za Nową Łódź Farbyczną

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - W toczącym się postępowaniu sądowym, w którym konsorcjum z Torpolem w składzie wnosi o zapłatę 89,3 mln zł przez zamawiających w projekcie Nowa Łódź Fabryczna, sąd wydał postanowienie o skierowaniu stron do mediacji, podała spółka. Jednocześnie

Konsorcja z udziałem spółki Bumechu mają umowy na prace dla LW Bogdanki

emitenta, tj. Kobud S.A. z siedzibą w Łęcznej jako lidera konsorcjum oraz Łęczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej i Grupy Carbon Sp. z o.o z siedzibą w Łęcznej jako uczestników konsorcjum zawarło umowę z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A. z siedzibą w Bogdance

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Unibep ma umowę na budynek mieszkaniowy w Warszawie za 33,6 mln zł

został ustalony na okres 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie. Zamawiającym jest Linaria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podano także. Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie następnych 12 miesięcy. Art. 131d. 1. O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw