sfinks polska

Sfinks Polska rozpoczął przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Celem procesu jest rozpoznanie aktualnych, dostępnych możliwości realizacji długoterminowej strategii spółki. "W

BOŚ udzielił Sfinks Polska karencji w spłacie rat zobowiązań

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udzielił Sfinks Polska karencji w spłacie trzech rat kredytu nieodnawialnego oraz w spłacie trzech rat uzupełniających kaucję, podała spółka. "Zarząd Sfinks Polska [...] otrzymał

Sfinks Polska odnotował znaczący spadek przychodów w ostatni weekend

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska szacuje spadek przychodów w restauracjach w weekend 14-15.03.2020 r. na ok. 90% w stosunku do poprzedniego weekendu, podała spółka. "Spółka prowadzi nadal sprzedaż posiłków na wynos oraz w kanale

Sławomir Pawłowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa Sfinks Polska

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Do zarządu Sfinks Polska wpłynęła rezygnacja Sławomira Pawłowskiego z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Sfinks Polska oraz z członkostwa w zarządzie, podała spółka. Ponadto Piotr Kamiński zrezygnował z funkcji

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczął negocjacje ze spółką kapitałową z branży finansowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych dotyczące określenia warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego podmiotu w spółkę, w tym szczegółowych ustaleń odnośnie

Sylwester Cacek został powołany na stanowisko prezesa Sfinks Polska

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sfinks Polska powołała Sylwestra Cacka na stanowisko prezesa w ramach wspólnej kadencji trwającej do 6 lutego 2024 r., podała spółka. "Sfinks jest w ważnym momencie realizacji swojej strategii

Sfinks Polska ponownie przeprowadzi emisję akcji serii P

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska postanowił przystąpić do działań zmierzających do ponownego przeprowadzenia emisji akcji zwykłych serii P na okaziciela, podała spółka. Planuje podjąć uchwałę o emisji tych akcji 29 kwietnia. Planowany

Sfinks Polska nie dokonał w terminie zapłaty za 100% udziałów Fabryki Pizzy

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska nie dokonał w terminie do 30 lipca 2020 r. zapłaty 8 mln zł na rzecz osoby fizycznej za 100% udziałów spółki Fabryka Pizzy, podała spółka. "Udziałowiec jest uprawniony m.in. do dochodzenia jej

Sfinks Polska przyjął aktualizację strategii na lata 2019-2022

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął decyzję o aktualizacji wybranych elementów strategii grupy, opublikowanej w marcu 2017 r. Zaktualizowana strategia obejmuje m.in. podtrzymanie rozwoju posiadanych konceptów restauracyjnych, inwestycje w pakiety

Sfinks Polska ma zgodę na przedłużenie terminu zapłaty za Fabrykę Pizzy do 30 IV

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z udziałowcem Fabryki Pizzy (osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy") porozumienie do umowy inwestycyjnej, na podstawie której dotychczasowy termin

Krosno się stłukło, a shoarma ze Sfinksa przypaliła. Ta afera mogła zmieść z powierzchni ziemi słynne polskie firmy

Krosno się stłukło, a shoarma ze Sfinksa przypaliła. Ta afera mogła zmieść z powierzchni ziemi słynne polskie firmy

celem, ale z punktu widzenia polskich eksporterów bardzo wtedy potrzebnym. Polska była od kilku lat w Unii Europejskiej, zwiększała się wymiana handlowa z krajami zachodnimi (głównie z Niemcami, zresztą cały czas naszym największym partnerem handlowym są Niemcy, do których wysyłamy rocznie towary

Sfinks Polska ma zgodę na przedłużenie terminu zapłaty za Fabrykę Pizzy do 15 V

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z udziałowcem Fabryki Pizzy (osobą fizyczną posiadającą 100% udziałów w spółce Fabryka Pizzy, do której należy marka "Fabryka Pizzy") kolejne porozumienie do umowy inwestycyjnej, na podstawie której dotychczasowy

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują 31 VIII m.in. o dalszym istnieniu spółki

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia m.in. o dalszym istnieniu spółki oraz o pokryciu straty netto za 2019 r., w wysokości 16,69 mln zł, z zysków z lat przyszłych, podano w

D. Strojewski obejmie stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Sfinks Polska

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Rada Nadzorcza Sfinks Polska powołała zarząd spółki na nową, pięcioletnią kadencję. Nowym członkiem zarządu jest Dariusz Strojewski, który obejmie stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, podała spółka. "Od 6

Sfinks Polska wprowadził program 'Franczyza za 1 zł' na pierwsze 12 miesięcy

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska rozpoczęła program "Franczyza za 1 zł" wprowadzając opłatę franczyzową 1 zł w ciągu pierwszych 12 miesięcy, podała spółka. Partnerzy, którzy przekształcą lokal jeszcze w 2020 r. nie ponoszą opłaty wstępnej za know-how

Sfinks Polska miał 14,56 mln zł straty netto, 6,17 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 14,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,58 mln zł straty (skorygowanej) rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Sfinks Polska chce przejąć pizzerie Da Grasso za 55 mln zł

Sfinks Polska chce przejąć pizzerie Da Grasso za 55 mln zł

Sfinks Polska Sylwester Cacek cytowany w komunikacie spółki. Na informację pozytywnie zareagowali inwestorzy. Kurs akcji Sfinksa wzrósł od rozpoczęcia notowań o 5 proc. Cacek dodał, że nie wyklucza możliwości rozwijania tej sieci także na rynkach

Sfinks Polska miał 18 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Sfinks Polska przedłużył umowę dystrybucyjną z Eurocash na kolejne 3 lata

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska przedłużył umowę dystrybucyjną z Eurocash na kolejne trzy lata - do 1 czerwca 2023 roku - na dotychczasowych warunkach, podała spółka. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem ramach przedłużonej umowy wyniesie 120 mln zł

Sfinks Polska podjął uchwałę o emisji do 6 mln akcji serii P bez prawa poboru

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka. "Podstawowe informacje o emisji: 1

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinks Polska

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Sfinks Polska w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3 500 000 akcji serii N, podała Komisja

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto w kwocie 42 647 864,39 zł za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z

Sfinks Polska wydłużył termin subskrypcji akcji serii P do 15 października

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której dokonano wydłużenia terminów na zawarcie umów objęcia akcji serii P oraz na dokonywanie wpłat na pokrycie akcji serii P do 15 października 2019 r., przy czym za datę wpłaty uważa się dzień

Sfinks Polska podpisał aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z BOŚ

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał aneks do umowy z BOŚ zmieniający harmonogram spłaty rat nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego, poinformowała spółka. W rezultacie, jedenaście rat kapitałowo-odsetkowych płatnych w okresie od października 2017 do sierpnia

Cacek rezygnuje z funkcji prezesa Sfinks Polska, chce przejść do rady nadzorczej

Warszawa, 24.06.2019 (ISBnews) - Prezes i akcjonariusz Sfinks Polska Sylwester Cacek złożył, ze skutkiem na 30 lipca br. (tj. z dniem, na które zwołane zostało nadzwyczajne walne zgromadzenie) rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie Sfinks

Sfinks Polska może przejąć sieć Piwiarnia Warki od Grupy Żywiec

Warszawa, 19.10.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o zwróceniu Sfinks Polska zgłoszenia na temat zamiaru przejęcia Piwiarni Warki od Grupy Żywiec. UOKiK stwierdził, że w przypadku tej transakcji jego zgoda na koncentrację nie

Sfinks Polska miał wstępnie 13,62 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 13 621 tys. zł jednostkowej straty netto w okresie I- III kw. 2019 r. z uwzględnieniem z MSSF 16, a bez wpływu MSSF 16 - 9 665 tys. zł jednostkowej straty netto (wobec 2 300 tys. zł straty netto w ciągu 9 miesięcy 2018

Sfinks Polska miało 8,6 mln zł zysku netto, 4,09 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 8,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Sfinks Polska złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia 'Piwiarni Warki'

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia części mienia Grupy Żywiec ? sieci franczyzowej "Piwiarnie Warki", podał Urząd. Wniosek wpłynął 20 września

Sfinks Polska podpisał z prezesem Cackiem umowę na objęcie akcji spółki

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska ma umowę z prezesem Sylwestrem Cackiem dotyczącą nabycia przez prezesa 2,5 mln sztuk akcji serii P na kwotę 2,5 mln zł, a Cacek - główny akcjonariusz - przyjął ofertę spółki na objęcie kolejnych 3 mln sztuk akcji, podała spółka. Do

Sfinks Polska nie zwiększył kapitału, czym naruszył warunek umowy kred. z BOŚ

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska nie zrealizował zobowiązania wynikającego z aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) z 8 października 2018 r. dotyczącego podwyższenia kapitału własnego Sfinksa w drodze emisji akcji o kwotę nie niższą niż 5,5

Sfinks Polska ma umowę z S. Cackiem ws. objęcia 6 mln sztuk akcji serii P

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska zawarł z Sylwestrem Cackiem - akcjonariuszem i prezesem Sfinksa - umowę objęcia 6 000 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, podała spółka. Łączna cena emisyjna za akcje wynosi 6 mln

Sfinks Polska wydłużył termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 II

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę, na mocy której wydłużeniu uległy termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka

Sfinks Polska miało 4,68 mln zł straty netto, 12 mln zł EBITDA w 2018 r.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 4,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Sfinks Polska ponownie ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego, podała spółka. Cena emisyjna została ustalona na kwotę 1 zł za jedną akcję serii P

Sfinks Polska przyjął strategię grupy na lata 2017-2022

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska przyjął "Strategię Grupy Sfinks na lata 2017-2022" w której zakłada m.in. dalszy rozwój restauracji pod marką Sfinks i dotychczasowych marek, podała spółka. Chce również zarządzać siecią restauracji nie mniejszą niż 400

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. "Zarząd spółki działając na podstawie uchwały numer 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 30.06.2017 r

Sfinks Polska ma list intenc. ws. przejęcia marek Meta Seta Galareta, Meta Disco

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - SPV.REST1 Sp. z o.o. oraz Shanghai Express Sp. z o.o.- spółki zależne Sfinks Polska - zawarły list intencyjny z Cafe Contact oraz Inwento 2 Sp. z o.o. odnoszący się do propozycji aktualizacji koncepcji rozwoju marek Meta Seta Galareta, Meta

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł

Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska określi cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka. "Ustala się cenę emisyjną akcji serii P emitowanych na podstawie ww. uchwały zarządu

Sfinks Polska chce otworzyć co najmniej 20 nowych restauracji w tym roku

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska chce otworzyć w tym roku co najmniej 20 nowych restauracji i zapowiada trzy nowe marki, wynika ze słów prezesa Sylwestra Cacka. "Chcemy otworzyć nie mniej niż 20 nowych restauracji w tym roku i to

Sfinks Polska liczy na poprawę wyników w 2019 dzięki innowacjom technologicznym

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska liczy na poprawę wyników i wzrost wartości w 2019 roku dzięki wdrażanym nowym rozwiązaniom technologicznym, poinformował ISBtech prezes Sylwester Cacek. ?Pomimo wprowadzonego w tym roku zakazu handlu w

Sfinks Polska ma umowę ws. przejęcia marek Meta Seta Galareta, Meta Disco

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Shanghai Express - spółka zależna Sfinks Polska - zawarła z Cafe Contact umowę nabycia praw związanych z konceptami "Meta Seta Galareta" i "Meta Disco" za 500 tys. zł, podała spółka. Na podstawie

Sfinks Polska miał 0,19 mln zł straty netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 0,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pomimo

Sfinks Polska wyemituje 2-6 mln akcje serii P bez prawa poboru

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Sfinks Polska podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 2-6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, podała spółka. "Podwyższa się

Sfinks Polska przejmie 100% udziałów Fabryki Pizzy do 31 marca 2021 r.

Warszawa, 03.04.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska złożył sprzedającemu zawiadomienie o przejściu do drugiego etapu inwestycji w Fabrykę Pizzy, w ramach którego nastąpi dalszy rozwój sieci, a docelowo - najpóźniej 31 marca 2021 r. - przejęcie 100% jej udziałów, podała spółka

Sfinks Polska spłacił ING Bankowi Śląskiemu ponad 46,5 mln zł

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) ? Sfinks Polska wpłacił ING Bankowi Śląskiemu kwotę 46 542 563,74 zł tytułem należności głównych, wynikającą z umowy restrukturyzacyjnej, podała spółka. "Zwolnienie z długu i umorzenie odsetek przez ING będzie

Sfinks Polska miał 2,98 mln zł straty netto, 0,47 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 2,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pierwszy kwartał

15 lat czekania na sprawiedliwość. Wyrok w królowej afer. Bank odda 112 mln zł

rozliczanymi w euro. Podobnie postąpiło setki innych polskich firm. Okazało się, że polski system finansowy, który dla banków jest "silny i stabilny", pełen jest zgniłych jaj. Według Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) straty firm z tytułu opcji walutowych mogły wynieść 9 mld zł . Czy inne firmy

Sfinks Polska podpisał z Frito Lay umowę centralną o wartości ok. 21,3 mln zł

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał nową umowę centralną z Frito Lay na dostawy napojów bezalkoholowych. Wartość umowy oszacowano na 21,3 mln zł. "Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Frito Lay. Jednocześnie

Sfinks Polska miał 1,17 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r.

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska miał 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. przy 50,13 mln zł przychodów, podała spółka w raporcie kwartalnym. W okresie I-III kw. br. zysk netto w tym ujęciu

Sfinks Polska ma umowę dystrybucyjną z Eurocash na 5 lat

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska wybrało Eurocash na dystrybutora produktów do lokali w kolejnych 5 latach, podała spółka. Szacunkowa wartość obrotu z dystrybutorem wyniesie 272 mln zł. "Umowa dystrybucji obowiązuje od dnia 1

Strata netto Sfinks Polska wyniosła 1,16 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 1,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,38 mln zł zysku w okresie 1 grudnia 2015 - 31 maja 2016 r., podała spółka w raporcie

Sfinks Polska: Negocjacje ws. przejęcia Fabryki Pizzy przedłużone do 28 grudnia

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał aneks do umowy w sprawie negocjacji dotyczących potencjalnej akwizycji spółki Fabryka Pizzy, przedłużając termin wyłączności na negocjacje do 28 grudnia br. z 16 grudnia, podała spółka. "

Sfinks Polska miał 1,53 mln zł straty netto, 1,8 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Sfinks Polska otworzy 18 nowych restauracji w 2015 r. (aktualizacja)

W niektórych miejscach w dzisiejszej depeszy podaliśmy niewłaściwą nazwę sieci "Chłopskie Jadło". Za pomyłkę przepraszamy. Poniżej zaktualizowana wersja depeszy Warszawa, 17.02.2014 (ISBnews) - Sfinks Polska

Cele finansowe Sfinks Polska na l. 2017-2022 to m.in. 25% ROI, 3,5x dług/ EBITDA

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Cele strategiczne Grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022 w zakresie parametrów finansowych to osiągnięcie średniego wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI) na poziomie 25%, wskaźnika dług finansowy/EBITDA na poziomie wyników skonsolidowanych w

Sfinks Polska otworzy 18 nowych restauracji w 2015 r.

emisji akcji, ponieważ nie leży to w moim - głównego akcjonariusza - interesie. Nie mówię jednak zdecydowanie nie, ponieważ może tak się wydarzyć w przypadku atrakcyjnej okazji akwizycyjnej" - podsumował Cacek. Sfinks Polska zarządza 107 restauracjami na terenie Polski, w

Zysk netto Sfinks Polska wyniósł 10,53 mln zł w r. obr. 2016 r.

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 10,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrachunkowym 2016 r., tj. od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,07 mln zł , a EBITDA

Sfinks Polska ma umowę przejęcia sieci Meta Seta Galareta, Meta Disco, Funky Jim

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Należąca w 100% do Sfinks Polska spółka zależna SPV.REST1 podpisała umowę o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim. Porozumienie określa warunki, na jakich grupa

Sfinks Polska zakończył restrukturyzację zadłużenia wobec ING BSK i PKO BP

Warszawa, 02.03.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył proces restrukturyzacji zadłużenia posiadanego względem ING Banku Śląskiego oraz Banku PKO BP realizowanego w oparciu o postanowienia umów restrukturyzacyjnych zawartych z instytucjami, podała spółka

Sfinks prognozuje minimum podwojenie sprzedaży w Polsce do 2020 roku

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska zaktualizował strategię i prognozy na lata 2015-2020 i przewiduje obecnie co najmniej podwojenie sprzedaży w Polsce do 2020 roku. W przypadku inwestycji spółki zakładane jest osiąganie EBITDA restauracji w wysokości minimum 20

Sfinks Polska nie obawia się ewentualnego wprowadzenia zakazu handlu w niedziele

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews/ISBhandel) - Pomimo, że Sfinks Polska generuje ok. 12-13% sprzedaży w galeriach handlowych w niedziele nie obawia się ewentualnego wprowadzenia zakazu handlu w niedziele, poinformowali przedstawiciele spółki. "Z

Sfinks Polska planuje 5 otwarć restauracji w br. oraz 16 w 2017 r.

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews/ ISBhandel) - Sfinks Polska planuje otworzyć 5 restauracji w tym roku - zarówno nowych, jak i po gruntownych remontach, a w przyszłym - 16 lokali, poinformowała spółka. 4 otwarcia zostały przesunięte na pierwszą połowę

Zysk netto Sfinks Polska wyniósł 1,27 mln zł w III kw. r.obr. 2015/2016

Warszawa, 18.10.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. obr. 2015/2016 (czerwiec-sierpień 2016), podała spółka w raporcie. Porównawcze dane kwartalne podano za okres lipiec

Zysk netto Sfinks Polska wyniósł 7,08 mln zł w I-XI 2015 r.

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotowało 7,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie od stycznia do listopada 2015 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,8 mln

Sfinks Polska chce mieć 200 restauracji do końca 2020, w tym 16 nowych w br.

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska otworzy w tym roku w sumie 16 restauracji, a do końca 2020 roku planuje stworzyć sieć liczącą około 200 lokali, poinformował ISBnews/ISBhandel prezes Sfinks Polska Sylwester Cacek. "W tym roku

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii serii N na 3,7 zł

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii serii N na 3,7 zł za sztukę i określił listę podmiotów, którym będą ona zaoferowane, podała spółka. "Cena emisyjna akcji serii N została ustalona w wysokości 3,7 zł

Sfinks Polska: Book building na akcje serii N potrwa do 23 listopada

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) ? Budowa księgi popytu w ofercie do 3,5 mln akcji serii N spółki Sfinks Polska rozpocznie się dziś i potrwa do 23 listopada, podała spółka "Oferta do 3 500 000 akcji serii N zostanie skierowana do nie więcej niż 149

Zysk Sfinks Polska wzrósł r/r do 1,68 mln zł w II kw. 2015 r.

Warszawa, 17.08.2015 (ISBnews) - Grupa Sfinks Polska miała 1,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale 2015 r. wobec 0,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 2,33 mln zł wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o emisji do 3,5 mln akcji bez pp

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) ? Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydowali o emisji do 3,5 mln akcji serii N oferowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał walnego. "Nadzwyczajne

Zysk netto Sfinks Polska wyniósł 0,75 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny Grupy wyniósł 2,02 mln zł

Sfinks Polska pozyskał 12,95 mln zł z emisji akcji serii N

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska wyemitował 3,5 mln akcji serii N po 3,7 zł w ramach emisji prywatnej i pozyskał 12,95 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój. Dodatkowo dzięki dokapitalizowaniu spółka zyska dodatnie kapitały własne i będzie mogła

Zysk Sfinks Polska wzrósł r/r do 1 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Grupa Sfinks Polska miała 1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2015 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. "Od stycznia do marca br. grupa Sfinks Polska odnotowała również poprawę

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują 18 XI o emisji 2,65 mln akcji bez pp

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 18 listopada o emisji 2,65 mln akcji serii N oferowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka

Sfinks Polska stawia głównie na rozwój sieci Sphinx, nie wyklucza akwizycji

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - W zaktualizowanej strategii na lata 2015-2020 Sfinks Polska zakłada, że będzie koncentrować się w dalszym ciągu na rozwoju marki Sphinx (w oparciu o model operatorski i franczyzowy). Rozwijane będą także sieci Chłopskie Jadło i WOOK - spółka

Sfinks Polska planuje przejąć Da Grasso za 55 mln zł do 31 marca 2016 r.

Warszawa, 19.06.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska podpisał list intencyjny dotyczący przejęcia spółki Da Grasso, zarządzającej największą w kraju siecią pizzerii. Strony zamierzają zakończyć negocjacje do 14 lipca br. Zawarcie umowy ostatecznej zbycia udziałów Da Grasso na rzecz

Pandemia pochłonęła 25 tys. restauracji. Kolejne padną po wakacjach

Justyna Sobolak: 16 maja rząd zniósł stan epidemii w Polsce. Jaki jest bilans COVID-19 dla branży gastronomicznej? Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska SA: Tego jeszcze nikt nie podliczył. Bilans COVID-u będzie zbierał żniwo jeszcze długo po zniesieniu stanu epidemii. Tak naprawdę dopiero po

Sfinks Polska miał 91,2 mln zł przychodów i 6,38 mln zł zysku w I poł. 2016 r.

Warszawa, 02.08.2016 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 6,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obr. 2016 r. (okres grudzień 2015 - maj 2016), podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Zysk netto Sfinks Polska to 34,53 mln zł w 2014 r. wobec straty rok wcześniej

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 34,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r. wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,94 mln zł wobec 2,91 mln zł zysku rok wcześniej

Cacek przekonany, że Sfinks Polska wykona prognozę 332 mln zł przychodów w 2020r

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Założony w strategii Sfinks Polska wzrost przychodów do 332 mln zł w 2020 r., przy braku nieprzewidzianych wydarzeń w kraju, na pewno zostanie zrealizowany, poinformował prezes i największy udziałowiec spółki Sylwester Cacek. Do połowy

Sfinks Polska może wyemitować obligacje i otworzyć więcej niż 18 restauracji

konferencji prasowej, Sylwester Cacek zapowiedział otwarcie 18 nowych restauracji Sphinx w 2015 r. Sfinks Polska zarządza 107 restauracjami na terenie Polski, w tym siecią 92 restauracji Sphinx (segment casual dining), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment premium) i 5

Zysk netto Sfinks Polska wzrósł r/r do 1,70 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) - Sfinks Polska odnotował 1,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Sfinks Polska chce otworzyć ok. 70 restauracji i mieć 30,2 mln zł zysku do 2020r

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Strategia Sfinks Polska do 2020 r. zakłada zwiększenie sieci lokali o ok. 70 w dużych miastach, a także w kolejnych w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców, poinformowała spółka. Finansowane to będzie środkami własnymi pozyskanymi dzięki

Sylwester Cacek: Padnie ponad 20 proc. restauracji. W lepszej sytuacji są sprzedawcy sushi i...

. Może 15 tys. - w wariancie optymistycznym. Pan żartuje. Przed kryzysem mieliśmy w Polsce ponad 76,5 tys. placówek gastronomicznych. - Czyli zostanie około 60 tys. Padnie ponad 20 proc. placówek??? - Jak będzie bardzo źle, to nawet około 30 proc. Oczywiście w ich miejsce powstaną jakieś nowe lokale, ale

Kredyty dławią polskie sieci restauracji

giełdowa Polskiego Jadła spadła o jedną czwartą. Z problemami finansowymi boryka się też sieć Sfinks Polska, która od Jana Kościuszki przejęła przed laty Chłopskie Jadło. Największa w kraju i jedna z największych w Europie spółek z sektora casual dining (czyli niedrogich

Szef sieci Sphinx: Mamy za sobą przełomowy rok, powstaną nowe restauracje

Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska. Dzięki nowemu kredytowi i rozłożeniu rat do 2022 r. polska firma będzie mogła w najbliższych latach stabilnie się rozwijać. To duża zmiana, bo jeszcze kilka lat temu była na krawędzi bankructwa. - Nie spodziewałem się, że w firmie jest tak

Cacek wskrzesza Sphinksa: 34,6 mln zł zysku i 18 nowych restauracji

. - Szczególnie pozytywnie oceniamy wprowadzenie pięciu sezonowych wkładek z nowościami do menu sieci Sphinx, które generowały nawet do 10 proc. obrotu restauracji. Dodatkowo sprzedaż wspierały takie działania jak oferta śniadań, menu dziecięce i oferta dla studentów - mówi Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska

Chłopskie Jadło stawia na lżejsze jedzenie. Na początek drób

kojarzone już z tłustą polską kuchnią - powiedział prezes Cacek. Teraz jego kuchnia ma być lżejsza i tańsza, co ma przyciągnąć nową klientelę z mniej wypchanym portfelem, np. studentów. Obecnie Chłopskie Jadło uznawane jest za tzw. markę premium, co widać po średnim paragonie wynoszącym ok. 70 zł. Dla

Wielkie przejęcie w branży restauracyjnej - Sfinks kupuje Da Grasso

. - Obecna sytuacja rynkowa to dobry moment na przejęcia i już od kilku miesięcy obserwujemy branżę gastronomiczną pod kątem potencjalnych okazji inwestycyjnych i poszerzania naszych wpływów - mówi Tomasz Morawski, wiceprezes zarządu Sfinks Polska. - Da Grasso będzie kolejną dobrze rozpoznawalną marką w

Sfinks miał na koniec 2009r. 65,8 mln zł straty netto

. -Zamknęliśmy najtrudniejszy rok w historii Sfinksa- komentuje Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska Ale spółka ma ambitne plany, o których pisaliśmy już na kilka tygodni temu. Chce m.in. osiągnąć przychody na poziomie 450 ml zł w 2014r. i zarządzać siecią 250 lokali

Marcin Gortat wygrał ze Sfinksem. Restauracje zapłacą koszykarzowi NBA 104 tys. zł odszkodowania

Odszkodowanie dla Marcina Gortata prawomocnie zasądził wczoraj warszawski sąd apelacyjny. Gortat ze spółką Sfinks spierał się od trzech lat. Miał z nią umowę sponsorowania miejscowego klubu ŁKS. Zawodnik jest jego wychowankiem, zainwestował w niego. W zamian Sfinks mógł

Rada nadzorcza Sfinksa nie zgodziła się na zakup Da Grasso

W październiku 2009 roku Sfinks informował, że zamierza kupić 100 proc. udziałów w liczącej obecnie około 203 lokale sieci Da Grasso i wydać na ten cel nie więcej niż 40 mln zł. - Rada nadzorcza Sfinks nie wyraziła zgody na zawarcie umowy

Zysk Sfinksa w 2014 roku przekroczy 45 mln zł

Model biznesowy ma być oparty na franczyzie. Sfinks zarządza markami Sphinx, Wook oraz Chłopskie Jadło. W 2010 r. spółka zamierza zakończyć działania naprawcze oraz skupić się na przygotowaniu sieci do rozwoju już od przyszłego roku. Przed rokiem

Sfinks: Podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii P nie doszło do skutku

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska nie zawarł umów o objęcie akcji serii P, wobec czego emisja nie doszła do skutku, podała spółka. Spółka 10 października 2018 r. informowała, że zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału

Akcjonariusze Sfinksa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r.

Warszawa, 03.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Sfinksa zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w kwocie 11,04 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Sfinks Polska