samorząd terytorialny komornik

dr Tomasz Góra

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny. Co grozi sprawcy przestępstw przeciwko komornikowi?

Komornik sądowy jest takim samym funkcjonariuszem, jak poseł, senator albo sędzia. Co grozi za czynną napaść na komornika? Ile lat w więzieniu może spędzić ten, kto naruszy nietykalność cielesną komornika?

Jaki jest przebieg licytacji i skutki nabycia nieruchomości? Jakie są okoliczności wyznaczenia drugiej licytacji?

Przetarg (licytacja) odbywa się ustnie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Przybliżamy dwa pojęcia stosowane przy postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika - egzekucja sądowa oraz egzekucja administracyjna.

Nowelizacja kodeksu karnego. Prezesi państwowych spółek będą karani za korupcję i przestępstwa urzędnicze

Nowelizacja kodeksu karnego. Prezesi państwowych spółek będą karani za korupcję i przestępstwa urzędnicze

wprowadzono osoby pełniące wysokie funkcje w gospodarce. Większa odpowiedzialność karna Osoby wymienione w art. 115 kk będą teraz podlegać przepisom z XXIX rozdziału kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”. Chodzi o przestępstwa

Kary umowne w przetargach

Kary umowne w przetargach

zostały już naliczone - od ich pobrania. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1. nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie takiej należności w

Właściciel "Rzeczpospolitej" vs. miliarder z listy "Forbesa". Starcie o wolność słowa czy biznes?

: "Błędne jest stanowisko KCI, iż niewydanie decyzji administracyjnej oznacza niespełnienie przesłanki, o jakiej mowa w umowie. W przypadku użytkowania wieczystego prezydent działa w dwóch rolach: jako organ wykonawczy samorządu terytorialnego i reprezentant skarbu państwa. Prezydent jest

Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

utrzymania stanu zatrudnienia w okresie, jakiego dotyczy udzielane wsparcie. Sejm poparł także poprawkę Senatu, zakładającą możliwość zwoływania i odwoływania przez organy samorządu terytorialnego obrad, sesji, posiedzeń czy zgromadzeń, a także możliwością podejmowania

Senat zaproponował kilkadzesiąt poprawek do ustawy o instrumentach wsparcia

niepełnosprawność. Prawa te przysługiwałyby także rolnikom. Opowiedzieli się także za możliwością zwoływania i odwoływania przez organy samorządu terytorialnego obrad, sesji, posiedzeń czy zgromadzeń, a także możliwością podejmowania rozstrzygnięć z wykorzystaniem środków porozumiewania

Płać alimenty albo lądujesz na liście dłużników. Sposób na alimenciarzy?

Płać alimenty albo lądujesz na liście dłużników. Sposób na alimenciarzy?

dłużnika w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej może umieścić każdy, a nie tylko firma, jednostka samorządu terytorialnego czy sąd. W ramach promocyjnej akcji "Odzyskuj alimenty" wpis dłużnika alimentacyjnego do BIG InfoMonitor przez osobę prywatną kosztuje jedynie 1

Na co zabraknie pieniędzy, gdy Mazowsze zbankrutuje

Na co zabraknie pieniędzy, gdy Mazowsze zbankrutuje

Dramatyczna wiadomość o zajęciu konta Mazowsza przez komornika rozeszła się we wtorek. Problem powstał głównie przez niezapłaconą ratę "janosikowego", czyli podatku, które bogate samorządy płacą na rzecz biedniejszych. Tylko w 2013 r

Art. 115 KK

, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy, 4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o koncesję

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o koncesję

udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Oznacza to, że nadal ma zastosowanie ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nią wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Rada Zamówień Publicznych

skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. 2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy – specjalisty w zakresie prawa spółek handlowych, doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w tym podmiotów notowanych na GPW oraz jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wskazanego albo centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez wskazanego albo centralnego zamawiającego oraz polecić udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo centralnego zamawiającego. 4. Organ wykonawczy jednostki samorządu