saldo nabyć

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,05 mld zł we wrześniu

szły w ubiegłym miesiącu fundusze dłużne. +0,6 mld zł salda nabyć i umorzeń to dobry wynik, podobny do tego osiągniętego w sierpniu. Wynik, dodajmy, który jednocześnie został osiągnięty przy prawie dwukrotnie wyższej popularności (mierzonej zarówno wartością wpłat, jak i wypłat) niż w poprzedzającym

Libet ma dwie wstępne oferty nabycia aktywów za min. 40 mln zł

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Libet, w związku z analizą możliwości zbycia niektórych aktywów o znacznej wartości w ramach przeglądu opcji strategicznych, otrzymał dwie wstępne, ale wiarygodne i konkretne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości

AmRest chce powiększyć sieć o min. 400 restauracji w 2019 r., min. 500 w 2020 r.

dotyczącą nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop. Cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia), z czego równowartość 13 mln euro ma być wypłacona panom Grégory Marciano oraz Adrien de Schompré w akcjach spółki. Dodatkowa kwota

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

oraz produktów inwestycyjnych, podano także. "We wstępnym rozliczeniu transakcji nabycia wydzielonej działalności DB ujęto dodatkowo rezerwy MSSF 9 dla portfela kredytowego Koszyka 1 w kwocie 130,5 mln, co powiększyło saldo rezerw. Wzrost salda rezerw w porównaniu z

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 2,5 mld zł w styczniu

+0,5 mld zł przewagi nabyć nad umorzeniami potwierdza, że ta grupa funduszy wciąż cieszy się zaufaniem inwestorów. Tu również, jak i w przypadku funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego, o sukcesie zadecydowała stosunkowo nieduża wartość samych odkupień. Niewspółmiernie lepsze saldo niż na koniec

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

Jak nie odziedziczyć długów w spadku?

kredytobiorcy, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Przedstawiciel banku udzieli informacji o warunkach umowy kredytowej, saldzie zadłużenia i ustali warunki spłaty. Najczęściej są one takie same, jakie miał zmarły kredytobiorca. Większa liczba spadkobierców

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 1,95 mld zł w listopadzie

. Inwestorzy dość chętnie lokowali środki także w fundusze mieszane zagraniczne - saldo wpłat i wypłat wyniosło 120 mln zł. Nieco mniejsze niż przed miesiącem, ale wciąż dość wysokie dodatnie saldo nabyć i umorzeń zanotowały fundusze dłużne. Bilans sprzedaży produktów zaliczanych do

Spółka zależna Asseco SEE nabędzie spółki Sonet za ok. 4 mln euro

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjęło decyzję w sprawie nabycia przez spółkę zależną - Payten - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 583 mln zł w kwietniu

; - czytamy dalej. Izba wskazała, że kwietniowe saldo nabyć i umorzeń wszystkich funduszy zostało obniżone w dużej mierze przez fundusze dedykowane, których saldo było ujemne i wyniosło niecałe -0,6 mld zł (główną determinantą były tu umorzenia funduszy akcji). Same fundusze

eurobank miał 103,1 mln zł zysku netto, 14,46 mld zł aktywów w 2018 r.

produktowej. Odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży, czego dowodzą między innymi dane o wzroście poziomu salda kredytów. Bardzo cieszy nas również zaufanie, którym obdarzają nas klienci, deponując u nas swoje oszczędności. Cały czas dążymy do tego, by klienci mieli dostęp do naszych usług nie tylko w

Cyfrowy Polsat: Capex sięgnie max. 10% przychodów bez konsolidacji Netii w br.

głównie wydatki na nabycie mniejszościowego pakietu akcji Netii w wysokości 638,7 mln zł, akcji ESKA TV S.A., udziałów w Lemon Records Sp. z o.o. oraz TV Spektrum Sp. z o.o., podczas gdy w okresie porównawczym saldo środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności inwestycyjnej pozostawało przede

Banki pod ścianą. Frankowicze wygrywają coraz więcej spraw w sądach

Banki pod ścianą. Frankowicze wygrywają coraz więcej spraw w sądach

maja 2021 r. - W ocenie Sądu Najwyższego w przypadku wyroku skutkującego nieważnością umowy kredytowej, do rozliczenia stron należy zastosować teorię dwóch kondykcji, a nie teorię salda. Przesądzenie tego sposobu rozliczenia stron nieważnego kontraktu może mieć wpływ na obraną strategię procesową

Quercus TFI miało 5,54 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBITDA w I poł.

czerwca 2020 r. wynosiły 2 288 mln zł i były niższe w porównaniu do stanu z końca 2019 r.( 2 637,8 mln zł ) o 13%. Saldo nabyć w ramach funduszy w I półroczu 2020 r. wyniosło -327 mln zł z tendencją do poprawy pod koniec okresu. Największe odpływy netto zanotował Quercus Ochrony Kapitału -523 mln zł, a

Jak wypłacić pieniądze z konta osoby zmarłej. Kto i kiedy może to zrobić?

Jak wypłacić pieniądze z konta osoby zmarłej. Kto i kiedy może to zrobić?

. Żądanie od banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wypłaty środków zgromadzonych na rachunku wymaga udowodnienia, że wnioskująca osoba jest spadkobiercą po posiadaczu rachunku. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do spadku jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło ponad 0,8 mld zł w grudniu

Warszawa, 16.01.2018 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło ponad 0,8 mld zł w listopadzie. Było to co prawda ponad dwukrotnie mniej niż w listopadzie, ale ostatni miesiąc roku często rządzi się pod tym kątem swoimi prawami. Fundusze gotówkowe i

ATM miał 6,01 mln zł zysku netto, 59,7 mln zł EBITDA w 2019 r.

działalności operacyjnej sprawozdania z dochodów); - ujęcie kosztów wyceny kredytu wg skorygowanej ceny nabycia w wysokości 0,45 mln zł (pozycja niekasowa - zaprezentowana w ramach kosztów finansowych sprawozdania z dochodów); - odpis aktualizujący z tytułu

Stelmet miał 3,4 mln zł straty netto, 26,4 mln zł zysku EBIT w r.fin. 2018/2019

działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ zmian kursowych na poziomie przychodów wyniósł 6,5 mln zł, a na poziomie wyniku EBITDA 4,7 mln zł. Z drugiej strony, negatywny wpływ na wynik EBITDA miały zdarzenia o charakterze jednorazowym. Saldo tych zdarzeń obciążyło skonsolidowany wynik operacyjny o kwotę 10 mln

Quercus TFI miało 19,58 mln zł zysku netto, 19,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

koniec 2019 r. wynosiły 2 637,8 mln zł i były o 5% wyższe w stosunku do końca 2018 r. Saldo nabyć w ramach funduszy w całym 2019 r. wyniosło +23 mln zł z tendencją do poprawy. Największe napływy netto zanotował subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy +91 mln zł, poinformował prezes

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 16,2 mld zł w 2019 r. 

stanowiła ok. 62% łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln zł stanowiły emisje zielonych listów zastawnych" - czytamy w komunikacie

W marcu Polacy zainwestowali w fundusze inwestycyjne 6,3 mld zł

To najwyższe saldo nabyć i umorzeń od grudnia 2008 roku. Seria nadwyżki nowych wpłat nad wartością środków wycofanych z funduszy wydłużyła się więc już do 11 miesięcy. W pierwszym kwartale 2010 r. dodatni bilans wyniósł łącznie 3,7 mld zł. W analogicznym okresie 2009 r. saldo

AmRest kupuje sieć Sushi Shop za ok. 240 mln euro

AmRest. Według szacunków, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia). ?Przejęcie Sushi Shop wzbogaci portfel AmRest o renomowaną markę w bardzo atrakcyjnym dla AmRest segmencie sushi. Transakcja powinna także znacznie wzmocnić

Akcjonariusz iAlbatros zgłosił propozycje ws. kwot zbycia sp. zal. i skupu akcji

korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w projekcie uchwały. "Łączna cena, za którą zarząd nabędzie akcje własne spółki, [?] pomniejszonej o koszty ich nabycia oraz nie może być niższa niż 150 000 000 zł oraz

PKO BH: Wartość listów zastawnych w obrocie to 16,2 mld zł w 2019 r. (aktual.)

pozostających w obrocie wyniosła na koniec grudnia 2019 roku 16,2 mld zł i stanowiła ok. 62% łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln zł

Fundusze Pioneer pozyskały w lipcu ponad 143 mln zł netto nowych środków

, Pioneer Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu, czy też Pioneer Surowców i Energii, gdzie saldo nabyć i umorzeń (sprzedaż netto) było dodatnie" - czytamy w komunikacie. Na koniec lipca br. aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych Pioneer wyniosły 16,43 mld zł, podano

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w krajowych TFI wyniosło 2,1 mld zł w kwietniu. To drugi najlepszy wynik od prawie dwóch lat, co potwierdza wysokie zainteresowanie inwestorów funduszami inwestycyjnymi, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,92 mld zł w lutym

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - Po dobrym styczniu saldo nabyć i umorzeń w krajowych TFI ponownie wzrosło i wyniosło 1,92 mld zł w lutym. To najlepszy wynik od listopada 2013 roku, gdy przekroczyło ono 2,2 mld zł. Najpopularniejszą klasą aktywów wciąż są fundusze gotówkowe i

Bank BGŻ BNP Paribas miał 360,38 mln zł zysku netto w 2018 r.

na porównywalność wyników z 2017 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). [?] W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat grupy kapitałowej banku za 2018

BNP Paribas BP miał 115,08 mln zł zysku netto I kw. 2020 r.

kwartale 2020 r. łączne koszty BFG poniesione przez grupę wyniosły 147 626 tys. zł i były o 18 484 tys. zł (tj. o 14,3%) wyższe od kosztów poniesionych w I kwartale 2019 r., * dodatnie saldo pozostałych zdarzeń jednorazowych w I kwartale 2020 r. w kwocie 22 407 tys. zł

Prześwietlamy reklamy: Citi Simplicity - karta inna niż wszystkie?

wyjątkowo mało przyjazny, pełny pułapek „nośnik” kredytu. Jeśli użyjesz karty kredytowej w bankomacie – płacisz wysokie prowizje i wyższe niż zwykle odsetki. Jeśli nie wyrównasz salda karty po 20 dniach od zakończenia miesięcznego okresu „zakupowego” – zapłacisz odsetki

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

testy wykazały: * zasadność odwrócenia części dokonanego w latach ubiegłych odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 27,9 mln USD (106 mln zł przeliczone według kursu średniego NBP na dzień 31 grudnia 2019 r

ZPF: Udział odzyskanych należności w III kw. spadł o 19% wobec II kw. 2019 r.

. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce, z punktu widzenia jego struktury wartościowej, to w zdecydowanej mierze należności nabyte przez fundusze sekurytyzacyjne (87%) oraz należności kupione i windykowane przez wierzycieli wtórnych (7,9%). Obie grupy zawierają co do zasady należności

Przegląd prasy

% r/r, depozytów - o 4,1% w 2017 r. --KNF: Zysk netto sektora bankowego spadł o 2,3% r/r do 13,6 mld zł w 2017 r. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 2,1% r/r, import wzrósł o 10,9% w XII --NBP: Saldo na rachunku C/A

Sprzedaż netto funduszy Union Investment TFI wyniosła 250 mln zł w XI

Warszawa, 03.12.2014 (ISBnews) ? Saldo nabyć i umorzeń w funduszach Union Investment TFI wyniosło 250 mln zł w listopadzie, zaś łączna wartość aktywów netto zbliżyła się do 10 mld zł, poinformowało TFI. Znaczna część wpłaconych środków trafiła

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 35% r/r, wskaźnik NPL: 4,3% w I półr.

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium osiągnęły poziom 67,85 mld zł w I poł. 2019 r., co oznacza wzrost o 35% w skali roku. Głównym czynnikiem napędzającym silny wzrost była konsolidacja portfela kredytowego nabytego Euro Banku. Bez

NWZ iAlbatros zdecyduje 28XII o sprzedaży iAlbatros Poland za min. 140 mln zł

finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego [?] w wyniku transakcji nabywca nabędzie jednorazowo 100% akcji" ? czytamy w projekcie uchwały. Umowa zbycia akcji ma zostać zawarta nie później niż do dnia 31 marca 2017 r. Zbycie akcji i rozliczenie

Aktywa Quercus TFI wzrosły m/m do 4,47 mld zł na koniec lutego

saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -150 mln zł i związane było głównie z wycofaniem środków przez dwóch dużych inwestorów instytucjonalnych. Największe napływy zanotował Quercus lev (+12 mln zł), zaś największe odpływy Quercus Ochrony Kapitału (-140 mln zł). "

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż iAlbatros Poland

niższa niż 140 000 000 zł przy założeniu, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi 'enterprise value' i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w uchwałach. Dalsze warunki udzielenia zgody na

Przegląd prasy

% --THC SICAV-RAIF nabył 13 378 017 akcji Radpolu w wezwaniu --MR: Mamy o 41,8 tys. więcej aktywnych firm w CEIDG niż w marcu br. --Energa Operator rozpoczyna budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Czernikowie --Analizy.pl

Przegląd prasy

saldo wpłat i wypłat z rodzimych TFI wyniosło 2,2 mld zł, wynika ze wstępnych, niepełnych danych, zgromadzonych przez serwis analizy.pl ISBnews --Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie --Pekabex ma wstępne

Aktywa TFI wzrosły o 2% m/m do 220,31 mld zł na koniec marca

wzrosły o 11,4 mld zł, tj. o 5,4%. Wzrost aktywów w dużej mierze był pochodną istotnego napływu nowych środków. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło w marcu 3,7 mld zł, przy czym ponad 2/3 tej kwoty to nabycia do zaledwie dwóch rozwiązań. Pozytywny był

Stelmet miał 20,95 mln zł zysku netto, 18,66 mln zł EBIT w III kw. 2018/2019

Stelmet znajduje się pod presją rosnących kosztów nabycia surowca drzewnego, wyższych kosztów personalnych oraz wyższych kosztów energii elektrycznej. "Jednostkowe ceny nabycia drewna w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego były o blisko 4% wyższe niż przed

Copernicus Capital TFI zmienił politykę subfunduszy, rozwija sieć dystrybucji

akcyjne zanotowały dodatnie saldo nabyć w grudniu, który był bardzo trudnym miesiącem dla funduszy akcyjnych" - podkreślił Bedla. Wartość aktywów pod zarządzaniem Copernicus Capital TFI wyniosła wstępnie 8 648 434 609,95 zł (dane na koniec 2018 w tym momencie jeszcze nie są

Przegląd prasy

podatkowego ISBnews --Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o emisji do 1,91 mln akcji serii U bez pp --PBKM ma przedwstępną umowę nabycia 53% włoskiej Sorgente za ok. 1,9 mln zł --Akcjonariusze

Przegląd prasy

--NBP: Saldo na rachunku C/A to -932 mln euro w VI, konsensus: -1118 mln euro --GUS: Eksport w euro wzrósł o 8,4% r/r, import wzrósł o 10,9% w I-VI --GUS: Inflacja przyspieszyła do 1,7% r/r w lipcu; konsensus: 1,7% r/r

Przegląd prasy

--Murapol ma umowę nabycia działek w Katowicach za 10 mln zł pod 243 mieszkania --Ferro dostanie 6,58 mln zł dywidendy od spółki zależnej z Czech --Moody's: Perspektywy dla banków w regionie CEE na 2018 rok są stabilne

Wasko miało 0,18 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

działalności operacyjnej na poziomie 0,5 mln zł jest efektem odpisów dokonanych w związku z nabyciem przez Gabos Sp. z o.o. udziałów Medycznego Centrum Urologii. Po uwzględnieniu salda na działalności finansowej, w III kwartale 2018 roku grupa kapitałowa uzyskała zysk brutto w kwocie 0,5 mln zł, netto 0,3 mln

Przegląd prasy

--NBP: Saldo na rachunku C/A to -547 mln euro wrześniu, konsensus: -190 mln euro --Play chce być liderem mobilnej konwergencji z rosnącą EBITDA w okresie 2019-2022 --Work Service: Odsetek Polaków rozważających emigrację spadł o 3,2 pkt do 8,6

Przegląd prasy

interwencje ws. cen uprawnień do emisji CO2 --MPiT: Inflacja konsumencka utrzyma się na poziomie 1,9% r/r w październiku --11 bit studios ma umowę na dystrybucję gry 'Children of Morta' w Chinach --IMS podpisał umowy nabycia 100

Spółka Kruka ma umowę zakupu 100% udziałów Presco Investments za maks 217 mln zł

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Secapital, spółka zależna Kruka, zawarła z Presco Investments, spółką zależną Presco Group, umowę nabycia 100% udziałów Presco Investments, podała spółka. Ostateczna cena udziałów zostanie ustalona w dniu zamknięcia i będzie nie wyższa niż 216,8

Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019/2020

EBITDA sięgnęła 16,4% (wobec 12,0% w pierwszym kwartale poprzedniego roku obrotowego). Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wzrosło r/r o 1,7 mln zł, co w przybliżeniu odpowiada nominalnemu wzrostowi EBITDA (1,9 mln zł)" - czytamy dalej. "Poprawa EBITDA

Znormalizowany zysk netto Getin Noble Banku wyniósł 115 mln zł w III kw. 2014 r.

. z obniżaniem kosztu finansowania oraz ze zmianą mixu produktowego przyczyniły się do wzrostu wyniku odsetkowego po trzech kwartałach o 16,5% r/r do 1,1 mld zł. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 7,3% r/r do 334,0 mln zł. Na koniec września 2014 roku saldo kredytów Getin Noble Banku wyniosło

Bliska osoba umiera. Jak ustalić, gdzie zmarły miał konto, lokatę czy kredyt?

przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Osoba, która ma w ręku prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, składa wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie banku lub SKOK-u (nie musi być jego klientem). Bank lub SKOK po

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

obciążone kwotą około 32,4 mln zł. Zarząd wskazuje przy tym, że w pierwszym kwartale 2017 roku dokonano obniżenia pierwotnej ceny, za którą emitent nabył w 2016 roku udziały w spółce Fugo 17,14 mln zł, co korzystnie wpłynie na wyniki za pierwszy kwartał 2017 roku" - czytamy także

Petrolinvest uzgodnił warunki zbycia 100% udziałów TOO OTG

poszukiwanie i wydobycie węglowodorów) przyjęto minimalne zobowiązania inwestycyjne TOO OTG w okresie poszukiwawczym w celu wykonania oceny odkryć, o której mowa wyżej w pkt. (i); [...] (iii) nabycie przez podmiot wskazany przez inwestora zobowiązań spółki z tytułu zawartej w dniu 21

Przegląd prasy

--NBP: Saldo na rachunku C/A to +529 mln euro w X, konsensus: +330 mln euro --Enea może zdecydować o partnerstwie w projekcie offshore w I kw. --Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

Przegląd prasy

--PIU: Składka przyp. ubezpieczycieli wzrosła o 1,5% r/r do 47 mld zł w I-III kw. --PGE zakontraktowała ostatecznie 5 070 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2024 r. --Analizy Online: Saldo wpłat i wypłat w TFI wyniosło 0,7 mld zł w listopadzie

Aktywa Quercus TFI sięgnęły 2,86 mld zł na koniec lutego

uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze Quercus)" ? czytamy w komunikacie. W lutym odkupienia netto z funduszy otwartych osiągnęły poziom 16 mln zł. W przypadku funduszy zamkniętych saldo nabyć (3 emisje certyfikatów w styczniu) i dorocznych odkupień wyniosło

Przegląd prasy

grudniu --MF miało do dyspozycji 3,79 mld euro środków walutowych na koniec grudnia --Piotr Gaweł został powołany do zarządu Polkomtela --ARP złożyła ofertę nabycia akcji Stoczni Gdańsk i udziałów GSG Towers

Santander BP rozpoczyna proces włączenia operacyjnego wydzielonej części DBPL

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie dokonał zmiany statutu Santander Bank Polska, polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego banku w związku z podziałem Deutsche Bank Polska (DBPL). Tym samym dzisiaj nastąpiło nabycie wydzielonej

Pieniądze płyną do funduszy, lipiec to już trzeci miesiąc z rzędu

akcyjnych (łącznie +0,7 mld PLN), a od maja pozyskują go także fundusze pieniężne (+0,65 mld PLN)"- czytamy w raporcie. W lipcu najwyższe saldo sprzedaży na poziomie 0,32 mld zanotowały fundusze obligacji. W ich przypadku po raz pierwszy od 6 miesięcy nabycia przewyższyły

Przegląd prasy

/r, import wzrósł o 9,5% w VII --NBP: Saldo na rachunku C/A to -814 mln euro w VII, konsensus: -295 mln euro --Akcjonariusze LPP zdecydowali o programie obligacji o wartości do 300 mln zł --URE: Ponad 3,7 tys. odbiorców

Zasiłek pogrzebowy, kredyty, konta - sprawy do uporządkowania po śmierci bliskiego

testamentu po śmierci testatora mają jedynie spadkobiercy, którzy przedstawią prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Testament notarialny zgłoszony do rejestru można odwołać nawet w formie testamentu własnoręcznego. Liczy się data sporządzenia

Przegląd informacji ze spółek

saldo nakładów na prace rozwojowe na koniec okresu w wysokości 292 mln zł, podała spółka. CD Projekt liczy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsolę Switch oraz Gwint na urządzenia mobilne z systemem iOS powinny pozytywnie przełożyć się na poziom przychodów ze sprzedaży produktów

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Ailleron zarejestrował w Stanach Zjednoczonych spółkę w 100% zależną pod firmą Ailleron Global Inc., podała spółka. Po nabyciu sieci 165 restauracji Sushi Shop, AmRest liczy na powiększenie swojej sieci w tym roku o minimum 300 lokali

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 3,43 mld zł na koniec listopada

zasługują wyniki: Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ +13,2%, Quercus Selektywny +5,0%. "Co do wyników sprzedażowych - saldo nabyć netto tym razem rozłożyło się na kilka grup produktowych. Do istniejących funduszy otwartych napłynęło 11 mln zł, do strategii asset management 10 mln

Przegląd informacji ze spółek

Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu", podała spółka. Wartość umowy to 30,5 mln zł netto (37,5 mln zł brutto). Comarch podpisał umowę nabycia 100% akcji we francuskiej spółce Cabinet Conseil en Strategie Informatique (2 CSI) za

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 1,91% na zamknięciu w środę --mDM: Lokum, Atal, Echo w gronie 'najciekawszych' spółek deweloperskich --mDM: Elektrobudowa, Unibep i Torpol 'najciekawsze' wśród spółek budowlanych --Saldo wpłat i umorzeń

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy o robotyzacji

nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie będzie mogło nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych" - czytamy w informacji. Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić

O 20 mld zł więcej w funduszach inwestycyjnych

Pod względem przyrostu wartości aktywów był to czwarty najlepszy wynik w historii, po latach 2005, 2006 i 2007. Na przyrost aktywów wpłynął wzrost wartości akcji, a nie zachowania inwestorów. Łączne saldo nabyć i odkupień tytułów uczestnictwa funduszy było co prawda dodatnie

Grupa Kęty prognozuje 264 mln zł zysku netto w 2019 r.

; 4) wydatki inwestycyjne wyniosą około 284 mln zł, w tym ok. 100 mln zł obejmują wydatki inwestycyjne przeniesione z projektów, których realizacja przewidziana była w 2018 roku; 5) ujemne saldo z działalności finansowej wyniesie około 19 mln zł, w tym koszty z tytułu

Bank Millennium miał wstępnie 212,5 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

polecam". Na koniec grudnia zarejestrowało się w nim ok. 377 tys. zadowolonych klientów, podano także w materiale. Depozyty Grupy Banku Millennium wzrosły o 15,7% rocznie, osiągając łączne saldo 66 244 mln zł na 31 grudnia 2018 r. Wzrost w porównaniu do poprzedniego

Przegląd prasy

z opcji pozyskania 4 dodatkowych samolotów M-346 AJT --NBP: Saldo na rachunku C/A to -457 mln euro w X, konsensus: -433 mln euro --Kruk ma umowę nabycia wierzytelności na 246 mln euro w Hiszpanii --Arkadiusz Chmielewski

Przegląd prasy

. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 9,3% r/r, import wzrósł o 4,3% w IX --NBP: Saldo na rachunku C/A to +171 mln euro w IX, konsensus: -439 mln euro --Tempo wzrostu PKB wyniosło 4,1% r/r w III kw. 2019 r. wg analityków

Przegląd prasy

listopadzie --Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 0,1% m/m w listopadzie --Stalexport: Spółka zależna wypłaci 86,5 mln zł zaliczki na poczet dywidendy --PKN Orlen nabył 1 mln baryłek irańskiej ropy naftowej od NIOC

KNF: Poza systemem IPS działało 61 banków spółdzielczych na koniec czerwca

kwocie 25,3 mln zł poniosło 5 banków. "Głównymi powodami spadku wyniku netto był wzrost salda rezerw celowych o 53,1% w stosunku do czerwca 2017 r. (głównie z powodu zwiększenia podstawy tworzenia rezerw celowych o odsetki zastrzeżone a w konsekwencji utworzenia odpisów

Przegląd prasy

ordynacji podatkowej --CEZ jest zainteresowany nabyciem niemieckich aktywów Vattenfall --MAN Trucks zainwestuje 6,2 mln euro w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej --PKP IC nie wyklucza, że ogłosi w przyszłym roku przetargi na

Kiedy musimy spłacić długi otrzymane w spadku?

ubezpieczenia). Wdowa i córka myślały, że podobnie stanie się z pożyczką gotówkową. Nie odwiedzały banku ani nie płaciły rat w przeświadczeniu, że umorzono dług. Trzy lata później wdowa i córka dostały pismo z sądu, że bank wszczął postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Okazały się jedynymi

Przegląd prasy

% mieszkańców spokojnych o miejsce pracy --Enea: Nabycie Bogdanki to jedna z opcji zabezpieczenia dostaw paliwa --Szczurek: Zmiany systemu składkowo-podatkowego to koszt 10,2 mld zł dla budżetu --Enea aktualizuje strategię, zakłada

Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów w Rosji

na koniec 2014 wyniosły 26 003,9 mln RUB (1 534,3 mln zł), co stanowi spadek o 24,2% w skali roku wyrażonego w złotych. Saldo kredytów wyniosło 3 111,5 mln RUB (187,3 mln zł), co stanowi spadek o 32% w porównaniu do końca 2013 przy uwzględnieniu salda kredytów wyrażonego w

Przegląd prasy

: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 143,2 mld zł --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 10,2% r/r, import wzrósł o 5,7% we wrześniu --NBP: Saldo na rachunku C/A to -100 mln euro we IX, konsensus: -191 mln euro

Przegląd prasy

--NBP: Saldo na rachunku C/A to -809 mln euro w lipcu, konsensus: -569 mln euro --REAS: Popyt na mieszkania w odrestaurowanych kamienicach wzrósł w I poł. 2018 r. --EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

Przegląd informacji ze spółek

zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjęło decyzję w sprawie nabycia przez spółkę zależną - Payten - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet

Przegląd prasy

mln zł --PZF: Obroty firm faktoringowych wzrosły o 21,1% r/r do 73,5 mld zł w I półr. --Kaps Investment nabył 2,14 mln akcji TelForceOne w wezwaniu --Rafako i Polimex chcą wspólnie rozbudowywać Elektrownię Ostrołęka

Przegląd informacji ze spółek

. AmRest Holdings SE podpisał z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi (łącznie sprzedający) umowę nieodwołalnego zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS (Sushi Shop), podał AmRest. Według szacunków, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro

Złoto na raty. Czy to się opłaca?

dostaje do ręki nic poza saldem konta i zapewnieniem, że zebrane pieniądze są odpowiednikiem pewnej, zgromadzonej przez klienta ilości złota. Ich zamiana na "żywy" kruszec następuje dopiero po zebraniu określonej kwoty. W Mennicy Złotej najmniejszą "jednostką rozliczeniową" jest

Przegląd informacji ze spółek

. Konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (GDDKiA) umowę na budowę odcinka drogi S5 o wartości 387,28 mln zł netto, podała spółka. Saldo nabyć i

TFI na minusie. Czerwcowy odwrót od funduszy inwestycyjnych, ale nie akcyjnych

czerwcowym odwrocie od funduszy inwestycyjnych. Skończył się bowiem trwający 13 miesięcy nieprzerwany napływ nowego kapitału do funduszy, w którym to pozyskały one +10,66 mld zł nowych środków. Czerwcowe saldo wpłat i wypłat do 354 monitorowanych funduszy1, z uwzględnieniem środków zaangażowanych w konwersję

Przegląd prasy

Play Communications wg gazety Parkiet --Eurocash: Nie zgadzamy się ze zmianami w statucie Emperii, gdyż pogarszają one obecną sytuację akcjonariuszy; jeśli w wyniku wezwania Maxima nabędzie ponad 50% kapitału zakładowego, nie będzie zobowiązana do

Przegląd prasy

. 2016 r. --Fugo złożyło do UOKiK wniosek ws. nabycia części Famago --Krynica Vitamin ma umowę dostaw do rosyjskiego klienta na kwotę do 5 mln euro --Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

Zysk netto Raiffeisen Polbanku spadł r/r do 159,92 mln zł w I-III kw. 2015 r.

niesprawującym kontroli w wysokości 20,6 mln zł po trzech kwartałach 2014 r., spadek zysku netto za okres kończący się 30 września 2015 roku wyniósł 12% r/r. Zysk przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli nie występuje w okresie kończącym się 30 września 2015 w związku z nabyciem w grudniu 2014 r. 50

Przegląd informacji ze spółek

, podało TIG. Inwestycja realizowana będzie w ramach programu BRIdge Alfa. Skumulowane saldo nakładów CD Projekt na prace rozwojowe, w tym "Cyberpunk" i "Gwint", na koniec września br. wyniosło 117 mln zł, podała spółka. CD Projekt w

Przegląd prasy

, kredyty - o 3,8% w październiku --NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 8,7% r/r na koniec X konsensus: +8,6% --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 1,5% r/r, import wzrósł o 3,2% we wrześniu --NBP: Saldo na rachunku C/A to - 999

Przegląd prasy

do kwoty 750 mln zł --Magellan podpisał umowy o wart. 983,35 mln zł w I półroczu, wzrost o 6% r/r --mDM obniżył rekomendację dla TVN do 'sprzedaj', wycena 18,9 zł --IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło minus 493,8

Przegląd prasy

zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS (Sushi Shop), podał AmRest. Według szacunków, cena nabycia wyniesie ok. 240 mln euro (i zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia). --Murapol otrzymał żądania wykupu łącznie 4384 obligacji serii T, U, W

Przegląd informacji ze spółek

pozytywnej. Jednocześnie podstawowa ocena kredytowa banku (BCA) została podwyższona do Baa3 z Ba1, podała agencja. PKO Leasing nabyło w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) 11 244 402 akcji spółki, stanowiących ok. 94,4% kapitału zakładowego, na

Przegląd informacji ze spółek

. Grupa Azoty zdecydowała o nabyciu 9 782 808 akcji nowej emisji PDH Polska - spółki celowej realizującej inwestycję "Polimery Police" - za łączną kwotę 97,83 mln zł, podały Azoty. Sanok Rubber Company zawarł z DNB Bank Polska umowę o wielowalutowy limit kredytowy w

Przegląd prasy

wykazały zasadność odwrócenia części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 194,9 mln USD w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 r. --Na teren realizowanej przez Tauron Polska Energia budowy nowego bloku energetycznego