słownika zamówień cpv

Marek Okniński

Kody CPV

Kody CPV

Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia.

Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

Opisując przedmiot zamówienia, jesteś zobowiązany stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Celem tego jest określenie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, dzięki czemu wykonawcy niezależnie od kraju pochodzenia i używanego języka są w stanie właściwie go zidentyfikować.

Budowa obiektu z wyposażeniem - jak zakwalifikować zamówienie?

Jedno czy dwa zamówienia, jeżeli chcemy zbudować budynek i również od razu go wyposażyć?

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień", lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Justyna Rek-Pawłowska Więcej na www.portalz.pl

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

;zawierająca narzędzia dedykowane Wykonawcom i Zamawiającym  m.in.: - ponad 5000 gotowych do zastosowania porad prawnych, słownik kodów CPV, materiały i szkolenia wideo,- codziennie aktualizowane ogłoszenia o postępowaniach publicznych (wraz z SIWZ) oraz prywatnych. Video-szkolenie odbędzie się 20.04.2022

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego . Z kolei

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

Jak postępować z poufnymi dokumentami zamawiającego w procedurze zasady konkurencyjności?

umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty. (…) Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

uwzględniającą nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Zamawiający , który przygotowuje postępowanie, powinien w pierwszej kolejności uwzględnić wytyczne w tym zakresie, ustalone przez kosztorysanta czyli osobę właściwą merytorycznie. Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Pzp do opisu przedmiotu zamówienia

Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

przedmiotu zamówienia, powinien używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), oraz jeżeli są spełnione

Jak udzielić zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe?

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. * Autorka jest wieloletnim praktykiem w tematyce zamówień publicznych

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

(zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego). Ponadto czy będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W tym celu należy oprzeć się na klasyfikacji zawartej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, zgodnie z którym załącznik nr VII do wymienionego

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

. W konsekwencji do kategorii usług należy zaliczyć również bieżące konserwacje dróg, przy tym bez znaczenia pozostaje okoliczność, że w klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) czynności te zostały skonkretyzowane pod kodami rozpoczynającymi się od cyfr 45 i kolejnych, a więc w dziale

Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV). Dla usług prawniczych są one następujące: "79100000-5 Usługi prawnicze". Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV, oznaczają poszczególne grupy zamówień. Po zsumowaniu zamówień w ramach poszczególnych grup CPV, we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym o planowanych zamówieniach, zamieszczane są te grupy zamówień, których wartość przekroczyła

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

będą one innego rodzaju i o odmiennym przeznaczeniu. W Twoim przypadku mamy do czynienia z wykonaniem ulotek, folderów reklamowych i innych wyrobów poligraficznych. Zostały one zakwalifikowane do jednej grupy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), a mianowicie do grupy usługi drukowania (CPV 78100000-8

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

publikację ogłoszeń wspólnie z zamówieniami na druk. Wskazać należy, że usługi druku sklasyfikowane są we Wspólnym Słowniku Zamówień (tzw. CPV) kodem: 79810000-5. Natomiast usługi publikacji (w których mieści się również zamówienie na publikację ogłoszeń prasowych) mają kod CPV: 79970000-4

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

spełniasz dodatkowe wymagania. Wybierz odpowiedni kod CPV W aktualnie obowiązującym słowniku CPV (obowiązującym od 15 września 2008 r.) usługi hotelarskie zostały sklasyfikowane w dziale usług hotelarskich, restauracyjnych, i handlu detalicznego (kod