słownik zamówień publicznych

Marek Okniński

Kody CPV

Kody CPV

Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia.

Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć wykonanie lub zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych.

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zapraszamy Państwa na video-szkolenie, które odbędzie się 20.04.2022. Będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza - wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych.

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Czym jest konsorcjum? Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Czy zamawiający - zespół DPS powinien zsumować remonty w kilku swoich użytkowanych budynkach?

Pytanie: Do działu zamówień publicznych wpłynęły trzy wnioski o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na remoncie instalacji odgromowej. Remont dotyczy trzech budynków położonych w rożnej części miasta. Każdy z budynków samoistnie pełni funkcję techniczną (w budynkach tych są

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

Nowa ustawa Pzp - jak zmienią się przepisy dotyczące zamówień publicznych?

z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Słownik Pzp Nowe przepisy Prawo zamówień publicznych Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych mają w znacznie większym stopniu niż dotychczas

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 4 pkt. 3 lit. g)  zawiera przesłankę umożliwiającą wyłącznie obowiązku stosowania procedur określonych w ustawie do zamówień których przedmiotem jest nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja lub koprodukcja, jeżeli są

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Wskazany wymóg ma na celu wzmocnienie pozycji podwykonawcy w relacji z wykonawcą zamówienia publicznego. Wykaz podwykonawców Przejawem realizacji wskazanego celu jest obowiązek żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

;listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1). Obecne formularze zawierają limity znaków w poszczególnych sekcjach, które w

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Odpowiedź: Szacunek powinien odpowiadać rzeczywistemu okresowi trwania zamówienia, w tym przypadku 24 miesiącom, czyli okresowi, na jaki zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego

Unieważnienie przetargu

Unieważnienie przetargu

zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

Koszty korzystania z przedmiotu zamówienia

; Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - Art. 91 ust. 2a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

nieograniczony w słowniku Pzp Podstawa prawna protokołu postepowania Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

, aby doszło do nieuprawnionego nie zastosowania przepisów ustawy lub też aby udzielić zamówienia poniżej określonych przepisami progów.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Wytyczne UZP

Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

Jak ustalić interes we wniesieniu odwołania?

nastąpią, będą stanowiły nowe czynności w postępowaniu, od których wykonawcom, w tym także obecnemu odwołującemu, będzie przysługiwać odwołanie.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

ramowej, konieczne jest przekazanie przez zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Niezwłoczna publikacja

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Ile trwa przetarg ?

Ile trwa przetarg ?

. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp W podziale na poszczególne tryby wskaźnik ten kształtował się następująco: - przetarg nieograniczony - 33 dni (2013 - 32 dni; 2012 - 31; 2011 - 31

Kurs euro w zamówieniach publicznych

(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650). ** Na mocy art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   Sprawdź definicję terminu Kurs euro stworzoną przez Pzp Kurs euro w słowniku Pzp

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

wpływ na jego udzielenie. Progi przetargowe - definicja w Słowniku Prawa zamówień publicznych >> Zmiany weszły w życie 16 kwietnia 2014 r. AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

zamawiającego. Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna

Kryteria oceny ofert przetargowych

Kryteria oceny ofert przetargowych

rynku świadczących usługi gastronomiczne nie oznacza, że każdy z nich spełnia oczekiwania określone w udzielanym zamówieniu oraz, że zakres danej usługi będzie można uzyskać bez problemu. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

; Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Uchylenie się od zawarcia umowy W sytuacji gdy uchylanie się od zawarcia umowy występuje w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , ustawodawca przewidział środki

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

podpisania umowy? Odpowiedź Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, siwz musi zawierać wymagania dotyczące wadium. Jednocześnie podkreślić trzeba, że żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wadium ? Czy cena może stanowić kryterium z wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania? Słownik Prawa zamówień publicznych Odpowiedź: Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać

Upadłość członka konsorcjum nie zwalnia pozostałych członków z wykonania zamówienia

Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie dopuszcza możliwość udziału

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

< Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zamówienia z wolnej ręki Zamówienie z wolnej ręki słowniku Pzp Dostęp do wzorów protokołu w Internecie Rozporządzenie w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera 10 załączników, które określają wzory

JEDZ - zasady potwierdzenia

pozostawać aktualny w zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy. Słownik Pzp Podstawa prawna: - art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - art. 25 ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

(zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego). Ponadto czy będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W tym celu należy oprzeć się na klasyfikacji zawartej we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonywanie powierzonych czynności

w danym postępowaniu, a nie zakresu czasowego.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna art. 2 pkt 3, art. 18. ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r

Odrzucenie oferty przetargowej

siwz Mieści się ona bowiem w kategorii omyłki w działaniu wykonawcy.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

prowadzonemu z wykonawcami zamawiający może poznać możliwości rynku w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i wybrać sposób realizacji najbardziej odpowiadający jego potrzebom. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

wyjaśnienia. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Podstawa prawna - Art. 26 ust. 3, art. 87 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego, którego procedura jest w pełni otwarta na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego. W 2014 roku ponad 80% udzielonych w skali kraju zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. 7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 1) wymaga

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, zgodnie z którym załącznik nr VII do wymienionego

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. 7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 8. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. 7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 8. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub

Zwrot próbek po zakończeniu postępowania

Słownik Pzp Podstawa prawna - art. 97 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

JEDZ w sposób wskazany w wezwaniu do uzupełnienia jest stwierdzenie, że wykonawca nie złożył dokumentu zawierającego wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jego

Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

umowę w sprawie zamówienia publicznego. Przetargi bez tajemnic: Jak wygrać przetarg? Poradnik przedsiębiorcy » Wyjaśnienie Postępowanie prowadzone jest w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Konsekwencją tego wyboru

Jak opisać przedmiot zamówienia na usługi prawnicze?

określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV). Dla usług prawniczych są one następujące: "79100000-5 Usługi prawnicze". Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części

Miliony osób zostały za drzwiami nowej rzeczywistości. Seniorzy potrzebują innej instrukcji obsługi

urzędowych i zakupy online drugie. Inaczej mówiąc, nie każdy, kto jeździ rowerem, wsiądzie bez problemu na motocykl. Pandemia pokazała to bezlitośnie. Niby to prawda, ale trzeba przyznać, że nawigowanie po niektórych stronach administracji publicznej jest tak mało intuicyjne, że nawet osoby, które dorastały

Jak udzielić zamówienia na usługi telekomunikacyjne i internetowe?

Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. * Autorka jest wieloletnim praktykiem w tematyce zamówień publicznych

Jak prawidłowo wybrać kod CPV dla swojej usługi?

przedmiotu zamówienia, powinien używać określeń zrozumiałych, szczegółowych, uwzględniających wymagania i sytuacje mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty, w tym na cenę oferty. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko. 7. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Art. 31. 1. Zamawiający opisuje przedmiot

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tzw. progów unijnych.* Informacji o licytacji elektronicznej należy szukać w Biuletynie Zamówień Publicznych.** Wszczynając postępowanie o

Wzory klauzul waloryzacyjnych

. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

rozporządzenie nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. UE L 329 z 17.12.2003, str. 0001-0270) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

Kiedy należy szacować podobne zamówienia razem, a kiedy nie?

nie definiuje pojęcia odrębny przedmiot zamówienia. Należy przyjąć (zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych), iż dokonując takich rozważań, pod uwagę powinniśmy brać: - tożsamość przedmiotową zamówienia - zamówienia tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców. 2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o

Podstawy unieważnienia przetargu

dokonaniu badania i oceny ofert, nawet w sytuacji kiedy od razu było wiadomo że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia

Dokumentacja przetargowa

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Komputer, który się domyśla

wybrać najważniejsze. Oczywiście, część internetowych witryn budowana jest w taki sposób, żeby maszyny łatwo rozpoznawały zawarte na nich dane. Ale nie wszystkie. A wtedy trzeba się domyślać. Człowiek poradzi sobie z tym bez problemu, maszyna nie. Jeden słownik to za mało Dr Sopek zaczynając przygodę z

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

) obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego; 7) świadczenia usług pocztowych. 2. Zamawiający udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych z

Jak przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne na zajęcia językowe?

Pytanie Moja jednostka jest w trakcie przeprowadzania postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Zastanawiam się jaki kod CPV należy przyporządkować do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć językowych w szkole zawodowej? Czy należy w sposób jednolity

Dostawy powtarzające się okresowo

zarówno wypracowanym dotychczas stanowiskiem doktryny jak i własną logiką. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Świadczenia okresowe W piśmiennictwie przyjmuje się, że najbliższe określeniu "

Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

ustawy oraz zapisami siwz, formy, a tym samym nie zostały one skutecznie złożone. Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Treść oferty Zasadnicze jest rozstrzygniecie, czy takie dokumenty jak

Program funkcjonalno - użytkowy

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r . Nr 113 poz. 759 ze zm.)   Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Kiedy mamy do czynienia z rażąco niską ceną

Punktem odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez Zamawiającego cena za przedmiot zamówienia, czyli wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez Zamawiającego powiększona o podatek VAT. Słownik Języka Polskiego PWN opisuje przymiotnik "rażący

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

: 55000000-0). Wśród usług hotelarskich (kod: 55100000-1) Wspólny Słownik Zamówień wymienia m.in.: - hotelarskie usługi noclegowe (kod: 55110000-4), - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji (kod: 55120000-7

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-użytkowego Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

) precyzuje zasady, według jakich zamawiający zobowiązany jest to uczynić. W tym miejscu warto zwrócić uwagę Czytelnika na okoliczność, iż dnia 20 lutego 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

podpisał ustawę o radiofonii i telewizji, zmieniającą m.in. zasadę powoływania i odwoływania osób zarządzających mediami publicznymi, podała Kancelaria Prezydenta. Źródło: ISBnews Ecommerce : UOKiK ostrzega: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top

Facebook cię zdradzi - pentesterzy łamią systemy firm na ich zlecenie

wiedzy dla pentesterów i cyberprzestępców. - Jednym z naszych działań jest wyszukiwanie publicznie dostępnych informacji o firmie bez konieczności wchodzenia w interakcję z jej pracownikami. Czasami wystarczy wysłać tylko jednego maila, aby zweryfikować, jak dana osoba odpowie, i tym samym uzyskać dane

Memy i inne, czyli satyra w jotpegach

; komentuje. Skorwider odnosi się do najgłośniejszych spraw, które wstrząsnęły opinią publiczną, jak wypadek samochodowy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza („Mistrz kierownicy ucieka”) czy premiera krytycznego wobec kleru przedstawienia w reżyserii Olivera Frljicia w Teatrze

Zamówienia publiczne z dziedziny nauki

73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), oraz jeżeli są spełnione

Zamówienia na bieżące konserwacje dróg należy kwalifikować jako zamawianie usług a nie robót budowlanych

. W konsekwencji do kategorii usług należy zaliczyć również bieżące konserwacje dróg, przy tym bez znaczenia pozostaje okoliczność, że w klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) czynności te zostały skonkretyzowane pod kodami rozpoczynającymi się od cyfr 45 i kolejnych, a więc w dziale