ryczałtowa oferta

sprawdź też:

oferta

Marta Mikulska-Nawacka

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe determinuje sposób poprawiania omyłek w ofertach.

Ryczałtowy abonament staje się nowym standardem w komórkach

T-Mobile wprowadza niemal identyczną ofertę ryczałtowego abonamentu, jaką dzień wcześniej zaproponował Play. Takiej walki nie było na rynku od dawna. A to jeszcze nie koniec.

Play wprowadza ryczałtowy abonament dla firm

Już nie tylko rozmowy i SMS-y ze wszystkimi sieciami komórkowymi w ramach stałego abonamentu, ale i połączenia do sieci stacjonarnych - to najnowsza oferta ryczałtowa sieci Play oraz Orange dla biznesu.

Oferta T-Mobile przede wszystkim dla klientów tej sieci

kolorze magenta. Ta oferta ma sprawić, że klienci T-Mobile nie uciekną z niej do Play z powodu ryczałtowego abonamentu. Oto T-Mobile mówi: Po co uciekać, skoro u nas macie to samo? Mnie cieszy jednak co innego - T-Mobile niejako przy okazji przyspieszył trend na rynku, którego wszyscy oczekują: płaskich

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną - przebudowę drogi, w którym przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie żądał przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Wykonawca jednak załączył do oferty

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

(przy wynagrodzeniu ryczałtowym) nie określa treści świadczenia a zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej". Wówczas zamawiający nie ma obowiązku sprawdzać wyliczeń i poprawności takiego dokumentu, nawet gdy wykonawca załączył go do oferty. Iwona Bujak

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie wymagałem od wykonawców kosztorysów ofertowych. Zażądałem natomiast, aby złożyli z ofertą formularz cenowy z poszczególnymi elementami robót i wartością netto i brutto każdego

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

Pojęcie rażąco niskiej ceny wprowadzono do ustawy Prawo zamówień publicznych przede wszystkim w celu uniemożliwienia wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia poniżej kosztów jego wykonania. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty wykonawcy, jako

Cena ryczałtowa

Cena ryczałtowa

robót budowlanych. Biorąc pod uwagę powyższe, zamawiający nie ma obowiązku żądania złożenia w ofercie kosztorysów ofertowych. Powyższe wynika z istoty ceny ryczałtowej. Istotą ceny ryczałtowej jest ustalenie jej z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów

IKEA wybrała P.A. Nova do realizacji sklepu w Lublinie za 65,6 mln zł

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Oferta P.A. Nova, złożona w trybie postępowania przetargowego zorganizowanego przez IKEA Property Poland na budowę sklepu IKEA w Lublinie, została przyjęta i zaakceptowana, podała spółka. Jej wartość to ryczałtowo 65,61 mln zł netto

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy

ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych biorąc pod uwagę przewidywany zakres niezbędnych do wykonania prac oraz koniecznych do poniesienia kosztów, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych na remont mieszkania. Formularz ofertowy wskazuje, że wykonawca ma podać cenę ryczałtową brutto oferty oraz że: „Przedmiot umowy objęty jest stawką VAT 23 % lub (………%)*. W przypadku, gdy

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

Pytanie:  W postępowaniu określono w siwz , że wynagrodzenie będzie ryczałtowe i powinno uwzględniać m.in. VAT. W samej specyfikacji nie podano jednak stawki podatku i jedynie we wzorze umowy wskazano, że będzie ona wynosić 23%. Nie wymagano przy tym, by wykonawcy wskazywali stawkę podatku. W

Stalexport przyjął ofertę na wymianę nawierzchni na A4 wartą 49,7 mln zł netto

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Stalexport Autostrada Małopolska - spółka zależna Stalexport Autostrady - przyjął ofertę Pavimental Polska na realizację kontraktu ryczałtowego o ustalonej cenie nr HM-4-2019 "Wymiana nawierzchni 2019-2020", podała spółka. Wartość

Rynek najmu łapie oddech. Jak przekłada się to na rentowność inwestycji?

Rynek najmu łapie oddech. Jak przekłada się to na rentowność inwestycji?

43 proc. więcej niż przed rokiem. W Krakowie ceny najmu rok do roku wzrosły o 36 proc., w Gdyni – o 34 proc., w Gdańsku – o 32 proc., Szczecinie – 28 proc., Poznaniu – 26 proc., w Warszawie – o 25 proc., podobnie w Rzeszowie. Coraz więcej ofert W maju i czerwcu popyt na

P.A.Nova wybrana do realizacji inwestycji IKEA pod Warszawą za 30,5 mln zł netto

pn. "Przebudowa wraz z nadbudową sklepu Praktiker dla potrzeb magazynu EMPU w Jankach", czytamy w komunikacie. "Oferta [...] została przyjęta i zaakceptowana, a emitent został zaproszony do współpracy przy realizacji tej inwestycji. Kwota ryczałtowa zakresu

Bouygues Immobilier Polska rozpoczął realizację inwestycji Soleil de Malta

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Bouygues Immobilier Polska rozpoczął prace budowlane na osiedlu Soleil de Malta, znajdującym się na poznańskiej Łacinie, podała spółka. Generalnym wykonawcą realizującym inwestycję przy ul. Milczańskiej jest Erbud. W ofercie znajdują się zarówno

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Pytanie: Moje pytanie dotyczy możliwości dokonania poprawki w druku oferty zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wartość jednej z

Wittchen ma umowę z Pekabex Bet na rozbudowę centrum log. za 15,2 mln zł netto

zł netto plus podatek VAT. "Wynagrodzenie ryczałtowe Pekabex za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 15,2 mln zł netto plus należny podatek VAT. Strony wskazały termin 15 czerwca 2020 r. jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Umowa zawiera standardowe

Polimex zlecił SEFAKO wykonanie kotła do bloku w Puławach za 179,9 mln zł netto

kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń, za ryczałtowo 179,9 mln zł netto. "Zleceniobiorca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy czym ostatnia dostawa zaplanowana jest na dzień 10 października 2021 r., a

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] ( SIWZ ). Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do wyżej wskazanego obowiązku

P.A. Nova ma umowę na budowę IKEA w Lublinie za 65,6 mln zł netto

Warszawa, 29.09.2016 (ISBnews) - IKEA Property Poland zawarła z P.A. Nova umowę na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie oraz parkingu piętrowego za ryczałtowo 65,61 mln zł netto, podała spółka. Na początku

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

Czy jest możliwa zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za realizowane roboty budowlane ?

Mając powyższe na uwadze, wykonawcy składający ofertę cenową w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane powinni pamiętać, że za zaoferowaną cenę będą zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej

Prąd 300 proc. w górę? Firmy energetyczne zastawiają pułapki. Scenariusze na 2023 rok

propozycję zmian.  Cena energii ma pozostać taka sama (0,50 zł za kWh), za to rośnie miesięczna opłata ryczałtowa, tzw. handlowa, z 18,50 zł do 130 zł brutto. Czyli o 600 proc.! Niestety (a raczej "stety") oferta nie jest dostępna na stronie internetowej Tauronu - to propozycja dla

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji K - dorzecze R" obejmujące budowę kanalizacji na terenie Gminy K. W dwóch przypadkach za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez firmę A S.A., ul. B, B, z którą Inwestor zawarł dwie umowy o roboty budowlane w tym umowę nr [...] z dnia

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

wynagrodzenia może w ogóle zrezygnować z badania i analizy źródeł kosztów. Oczywiście w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego zamawiający ma prawo żądać, aby wykonawcy załączyli do ofert kosztorysy ofertowe. Jednak żądanie takie w przypadku ryczałtu, aby było wiążące, musi czemuś służyć, a nie obrazować tylko

Stawka VAT w formularzu ofertowym

ryczałtu i winna być wyliczona przez wykonawcę w oparciu o zakres usługi określony w siwz, na podstawie kalkulacji własnej. Cena oferty ogółem winna być wyliczona przez wykonawcę jako suma iloczynów: a) stawka ryczałtowa kosztu 1 worka x planowana ilość worków do dostawy b) stawka ryczałtowa za wywóz 1Mg

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

Pytanie W przetargu nieograniczonym z wynagrodzeniem ryczałtowym zażądaliśmy dołączenia do oferty kosztorysu wykonanego na podstawie przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz. Gdy oferta nie zawiera tego kosztorysu, to będzie odrzucona? Czy oferent ma

Wynagrodzenie ryczałtowe - gdy zamawiający zna i potrafi dokładnie opisać rozmiar prac

Pytanie: Czy w przypadku dostawy z instalacją można jako cenę oferty żądać ceny ryczałtowej? Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie wymaga dogłębnej znajomości przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zasadą

Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa za 18,21 mln zł wybrana w przetargu OPWiK

; - czytamy w komunikacie. Oferta złożona przez konsorcjum obejmuje cenę ryczałtową na realizację całości zamówienia w kwocie 18,21 mln zł podano także. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy pieszych ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie swojej gminy, w którym dopuścił składanie ofert częściowych na budowę ścieżek na terenie czterech sołectw (każda część to teren innego sołectwa). Po zbadaniu

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

określona przy przyjęciu robót, to jest w dacie podpisania umowy, na podstawie uprzednio złożonej oferty. Cena ryczałtowa w odróżnieniu od ceny kosztorysowej nie może ulegać zmianom."; - w wyroku z dnia 19 czerwca 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 730/09) "Izba uznała, że

Grupa Azoty oczekuje dalszych, ale niższych oszczędności dzięki grupie zakupowej

. 30 mln zł, dodał. "Platforma jest cały czas wdrażana, a za każdą transakcją idą oszczędności od 50 do 80% często na produktach które kupowaliśmy dotychczas w ramach umór ryczałtowych. Doskonałym przykładem jest realizowany zakup wozu strażackiego, na który przed

Play zrewolucjonizował rynek. Pytanie: Kto ich przelicytuje?

nagle zmienił warunki usługi. Efekt działania konkurencji? Tak, ale źle pojmowanej. Oferta ryczałtowa Playa jest niewątpliwie rozwiązaniem rewolucyjnym na polskim rynku. Wprowadzając ją, operator raz na zawsze zmienił rynek - do tej pory ginący w gąszczu niezbyt przejrzystych

Murapol ma umowę na wybudowanie hotelu w Międzyzdrojach z Awbudem

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Minde Sp. z o.o. - spółka zależna od Murapolu, podpisała umowę z Awbud S.A. na wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach przy Alei Gwiazd 15, podała spółka. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w

PHN wybrał generalnego wykonawcę do budowy Skysawa za ok. 325 mln zł netto

od daty przekazania terenu budowy. Wynagrodzenie generalnego wykonawcy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na kwotę około 325,17 mln zł netto" - czytamy w komunikacie. Zdaniem prezesa PHN Marcina Mazurka, kluczowymi kryteriami przy wyborze generalnego wykonawcy

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

fizyczne prowadzące działalność, jak i spółki prawa handlowego. Osobną kategorią jest tzw. leasing konsumencki. Jeżeli interesuje nas taka forma finansowania, musimy skontaktować się z firmą leasingową. Dowiemy się, jaką ofertę możemy otrzymać i czego dana firma od nas oczekuje. Wykaz dokumentów

Problemy formalne dotyczące rozliczenia wynagrodzenia w formie ryczałtu

Ustalając cenę ryczałtową zamawiający nie musi przeprowadzać szczegółowej analizy kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. W doktrynie przeważa pogląd, iż istotą ceny ryczałtowej jest ustalenie jej z góry, a charakter okoliczności, z uwagi na które nie przewidziano wielkości

T-Mobile reaguje na najnowszą ofertę Play

Klienci T-Mobile będą mogli skorzystać z oferty o nazwie T-Mobile frii już dziś od godziny 20. Ryczałtowe abonamenty kupić będzie można w punktach działających w galeriach handlowych. Oferta skierowana jest do wszystkich klientów prywatnych i biznesowych sieci T-Mobile, nowych

Grupa Azoty wybrała licencję dla projektu Polimery Police

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza PDH Polska z Grupy Azoty pozytywnie zaopiniowała wybór licencji na technologię produkcji polipropylenu dla projektu Polimery Police. Najlepszą ofertę przedstawił Grace Technologies, Inc., podmiot zależny W.R. Grace & Co.-Conn

Być jak premier Morawiecki czy trzymać gotówkę? Sprawdzamy, jak przygotować swoją kiesę na kryzys

wtajemniczonych. A jak wygląda oferta obligacji skarbowych teraz? Najlepszą opcją mogą się teraz wydawać obligacje waloryzowane inflacją. Ale uwaga! To oprocentowanie dopiero od drugiego roku inwestycji. W pierwszym roku po zakupie tracimy. Przykład? Obligacje 10-letnie w pierwszym roku są oprocentowane

Przegląd informacji ze spółek

paliwo węglowe w Puławach", a także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń, za ryczałtowo 179,9 mln zł netto. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Carbon Studio na rynku

Minde ma umowę na wybudowanie hotelu w Międzyzdrojach z Awbudem (sprost.)

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Minde Sp. z o.o. podpisała umowę z Awbud S.A. - spółką zależną od Murapolu - na wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Międzyzdrojach przy Alei Gwiazd 15, poda Murapol. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 70,5 mln zł netto

"Rz": Internet, czyli kolejna wojna sieci komórkowych

potrzebna, bo z punktu widzenia operatorów nielimitowany dostęp do sieci to spore ryzyko. Z informacji uzyskanych od operatorów wynika, że przeciętny użytkownik nie wykorzystuje dziś nawet 5 GB transferu za 40 zł. Przygotowanie oferty ryczałtowej za nieco wyższą stawkę przy

Przegląd informacji ze spółek

- spółka zależna Stalexport Autostrady - przyjął ofertę Pavimental Polska na realizację kontraktu ryczałtowego o ustalonej cenie nr HM-4-2019 "Wymiana nawierzchni 2019-2020", podała spółka. Wartość kontraktu to 49,69 mln zł netto. Modelowa marża downstream grupy PKN

Konsorcjum Mitsubishi i Polimeksu ma umowę z PGNiG Termika na blok w EC Żerań

jego zobowiązań wynikających z kontraktu, w tym za wszystkie dostawy, usługi i roboty budowlane, (w tym udzielenie przez wykonawcę zamawiającemu wszelkich praw i zezwoleń) określona została jako ryczałtowa [...] i wynosi 982 281 952,84 zł i 111 938 759,89 euro. Podane wartości uwzględniają podatek VAT

PDH Polska zatwierdził wstępnie ofertę Hyundai Engineering na 'Polimery Police'

" za cenę ryczałtową, podała Grupa Azoty. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację projektu według szacunków PDH Polska nie powinna obecnie przekroczyć 1,18 mld euro, zaś całkowity budżet związany z realizacją projektu to maksymalnie 1,52 mld euro

Chcesz wygrać z bankiem sprawę o odfrankowienie kredytu? Możesz wpakować się na minę

, albo wyspecjalizowanych firm pomagających w dochodzeniu takich spraw. Niezależnie od tego, na którą opcję się decydujemy, warto porównać kilka ofert oraz sprawdzić renomę każdego podmiotu oraz dotychczasowe osiągnięcia w dochodzeniu spraw frankowych. W przypadku kancelarii odszkodowawczych czy innych

Śmieciowe odwołanie. Fart odwołuje się od decyzji miasta

przedłużona została umowa na tymczasowy odbiór odpadów, więc odwołanie nic nie zmienia - twierdzi Urbański. Przypomnijmy: miasto przetarg rozstrzygnęło w sierpniu, czyli półtora miesiąca po tym, jak w ratuszu otwarto oferty. Złożyły je dwa konsorcja. Przedsiębiorstwo Robót

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

bądź niezłożenia kosztorysu ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy. Jeżeli ryczałtowy, to zapisy kosztorysu ofertowego nie mają znaczenia, a ewentualne błędy w nim nie oznaczają, że oferta jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Dwa oblicza Amazona: rekordowe wyniki oraz oskarżenia o lekceważenie praw pracowników i lawirowanie z podatkami

oprogramowania Proxemics stworzonego, by zapewnić zachowanie odpowiednich odległości, ale odnośnie do którego dostaliśmy dość niejasne wyjaśnienia – tłumaczy Marco Alquati ze związku zawodowego FISASCAT. Pośród ogłoszeń opublikowanych przez firmę we wrześniu były oferty pracy na stanowiska analityków

ZUE ma umowę na utrzymanie torowisk w Krakowie w l. 2015-18 za maks. 42 mln zł

. "Wartość netto umowy wyniesie nie więcej niż 42,3 mln zł co odpowiada wartości brutto w wysokości 52 mln zł, przy czym na wartość umowy składają się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane prace utrzymaniowe w wysokości 19,7 mln zł brutto, wynagrodzenia za naprawy w wysokości nie przekraczającej 14,9

Przegląd informacji ze spółek

netto w 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Mennica Polska złożyła oferty w dwóch konkursach ofert zorganizowanych przez Ministerstwo Finansów Królestwa Tajlandii, podała spółka. Skarbiec TFI zdecydował o rozszerzeniu oferty

Przegląd prasy

inwestycji --PKO TFI ma pierwsze 100 umów z przedsiębiorstwami o zarządzanie PPK --ZUS przekazał do OFE 32,69 mln zł --ZPP rekomenduje uproszczenie podatku ryczałtowego dla firm --TUI Poland

Przegląd informacji ze spółek

inwestycji Topiel No 18 o wartości 45 mln zł netto (ryczałtowo), podała spółka. W ramach inwestycji powstanie budynek mieszkalny, w którym znajdą się 52 lokale mieszkalne oraz 2 lokale niemieszkalne. Synektik podpisał umowę z Wielkopolskim Centrum Onkologii (WCO) w Poznaniu na

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

Pytanie W przetargu ograniczonym przyjęto do rozliczenia cenę ryczałtową. W trakcie realizacji umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego została cofnięta zgoda na wjazd na teren budowy. Ze względu na krótki termin realizacji umowy wykonawca

Zamawiający powinien zawiadomić wykonawcę o poprawieniu omyłek w ofercie

tego wykonawcę lub odrzucić jego ofertę? Czy może poprawić ofertę, jako oczywistą omyłkę? Odpowiedź Wprawdzie z informacji zawartych w pytaniu nie wynika, czy cena miała charakter ryczałtowy i czy podana przez wykonawcę, którego oferta zawiera błąd

Poprawianie innych omyłek nie może doprowadzić do powstania istotnych zmian w treści oferty

Pytanie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, a wynagrodzenie to cena ryczałtowa. Zamawiający zażądał załączenia do formularza oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego i napisał w siwz, że cena oferty ma być zgodna z ceną wynikającą z tego

OMG! 24 tys. zł za korzystanie z internetu w Polsce. Bez roamingu

klienta mówić nie może. Zasłania się tajemnicą telekomunikacyjną. Arkadiusz Majewski, starszy specjalista działu komunikacji korporacyjnej Plusa, tłumaczy, że klientowi została zaproponowana taryfa tymczasowa ze względu na specyficzną formę wcześniejszej umowy (chodziło o ofertę wiązaną dla dwóch numerów

Przegląd informacji ze spółek

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Kaufland Polska Markety umowę na budowę budynku w Piastowie, przy ul. Warszawskiej 1 za ryczałtowo 24,95 mln zł netto, podał Pekabex. W przychodach drugiego kwartału br

Przegląd informacji ze spółek

ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 107 mln zł netto, z czego na Naftoremont-Naftobudowę przypada 51% tej kwoty. The Farm 51 Group złożył Wojskom Ochrony Terytorialnej (WOT) ofertę w przedmiocie stworzenia dla WOT aplikacji e-learningowej w postaci wirtualnych

Grupa Azoty rozszerzy inwestycję w Policach o instalację polipropylenową

mln zł poprzez emisję 12 400 000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, po złożeniu przez PDH Polska: a) spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police oferty objęcia akcji o wartości nominalnej 30 mln zł

Karuzela problemów drogowych. NIK upomina się o rozwiązania

czasem nie chcą przekazywać niezbędnych informacji. Przetargi się ślimaczą Według szefa Budimeksu kolejne problemy rodzą wydłużające się przetargi. Na początku 2017 r. od złożenia ofert do podpisania kontraktu na budowę nowej drogi upływało przeciętnie 74 dni, a obecnie zajmuje to 245 dni. W efekcie

Przegląd informacji ze spółek

ML System serii E w ramach oferty przeprowadzanej w trybie bezprospektowym, poinformowała spółka. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości po zamknięciu księgi popytu. Akcjonariusze Eurocash zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 25 sierpnia

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

. Dla oceny, czy odrzucenie przez Ciebie oferty wykonawcy było słuszne, ma znaczenie również opis sposobu obliczenia ceny, który zamieściłeś w siwz. Istotne jest, czy wskazałeś, że wynagrodzenie zaoferowane przez wykonawcę ma mieć charakter ryczałtowy. Jak poprawiać omyłki w

Zbliża się finał prac nad europejskim kodeksem łączności. Opisujemy uwagi UKE

z ofert ryczałtowych, czyli takich, w których np. z 40 zł mamy nielimitowany czas połączeń. Operatorzy telekomunikacyjni niechętnie patrzą na nowe regulacje, bo zwykle wiąże się to ze spadkiem ich przychodów. Sztandarowym przykładem jest wprowadzenie zasady "roam like at home", dzięki

Przegląd informacji ze spółek

spowolnienia, które wpływa na wydatki firm transportowych, a te - na producentów m.in. naczep i przyczep, poinformował prezes Mariusz Golec. Według niego, odpowiedzią na wyzwania może być poszerzanie portfolio, dywersyfikacja geograficzna i elastyczna oferta: leasing, korzystne formy finansowania, możliwość

Firma coraz bardziej mobilna

limitem 17 GB i dokupując trzy karty SIM dla pracowników firma zapłaci 67 zł netto, ale nie musi wykupywać czterech pełnopłatnych abonamentów. Największą zmianą w ofertach biznesowych był jednak pomysł tego operatora, by wprowadzić tzw. oferty no limit, czyli ryczałtowe

Samochodowe Veturilo w Warszawie. Przed nami komunikacyjna rewolucja?

wybrany na podstawie Ustawy o koncesji. Na wstępne zgłoszenia miasto czeka do 10 października. Potem minimum dwa miesiące potrwają negocjacje, w trakcie których wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta. W systemie dostępnych będzie od 300 do 500 aut, które będą czekać na

Przegląd informacji ze spółek

Tauron, poinformowała spółka. Moonlit dokonał przydziału akcji emitowanych w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2

Przegląd informacji ze spółek

Energetyki Cieplnej - Konin (MPEC Konin), której przedmiotem jest sprzedaż ciepła dla Konina od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2032 r., podała spółka. P.A. Nova zawarła z Lidlem umowę na realizację obiektu handlowo-usługowego za ryczałtowo 9,74 mln zł netto, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

technicznymi w ramach inwestycji o nazwie "Panattoni Park Kielce" w Kielcach za ryczałtowo 12,15 mln euro bez VAT, podała spółka. Rada nadzorcza Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) powołała zarząd z Krzysztofem Mazurkiem jako prezesem na nową kadencję

Pionierski przetarg drogowy potrwa dłużej

Przetarg w połowie sierpnia ogłosił samorząd woj. dolnośląskiego. Zgodnie z przewidywaniami, umowa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zostanie podpisana jeszcze w 2011 r., a przebudowa drogi zakończy się w 2012 r. Pierwotnie termin składania ofert ustalono na 26 września

Przegląd informacji ze spółek

wartości ryczałtowo 326,89 mln zł netto, podał Polimex. NN przypada 69,3% ceny kontraktu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC podpisali umowę, która umożliwia polskiej spółce poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

zobowiązani są przyjąć, w przypadku różnicy pomiędzy ceną podaną słownie, a ceną podaną liczbą, iż właściwą jest cena podana słownie. W przypadku gdy cena realizacji zamówienia jest ceną ryczałtową, za poprawną należy przyjąć cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, a w

Przegląd informacji ze spółek

sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 28,1 mln zł, czyli 2,36 zł na jedną akcję, podała spółka. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podjął decyzję o emisji w drodze oferty prywatnej obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

MCI Capital chce skupić nie więcej niż 1 500 000 własnych akcji po cenie 8,8 zł za walor, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka. Ministerstwo Energii wydało decyzję, w której nie zgłosiło sprzeciwu do transakcji

Rząd zgotował nam podwyżki na 2021 r. Rachunki za prąd i śmieci w górę. Mniej zapłacimy za gaz

mniejsze, niż oczekiwały firmy, które komunikowały, że chciałyby podwyżek rzędu kilkunastu procent. Nowe stawki obejmują 9,7 mln klientów z 16 mln, którzy płacą za prąd. Pozostali korzystają z oferty, która nie podlega taryfowaniu - firmy namawiają do zrezygnowania z oferty regulowanej i przejście na

Play ogłasza nowa ofertę i stawia na ryczałt

rozmowy z klientami innych sieci (np. 240 minut w abonamencie za 49 zł). Do tego dochodzą paczki SMS-ów i niska stawka poza limitami wliczonymi w cenę abonamentu - 29 gr za minutę rozmowy. - To już niemal oferta ryczałtowa - przekonuje Bartosz Dobrzyński z Play

Przegląd informacji ze spółek

. Ronson Development wprowadził do sprzedaży 56 lokali w II etapie kompleksu aparthotelowego Miasto Marina we Wrocławiu, podała spółka. Echo Investment wprowadził do oferty 249 mieszkań w II etapie osiedla Reset na Mokotowie, podała spółka. Bank Pekao

Przegląd informacji ze spółek

" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową w kwocie 992 811 000,00 euro netto w zakresie podstawowym, podała spółka. Wydobycie węglowodorów w Grupie Lotos wyniosło 20 512 boe/d w I kw. 2019 r., w tym wydobycie ropy naftowej wyniosło 8 906 boe/d, a gazu

Wynajmują mieszkania turystom. Ile można na tym zarobić? Sporo!

ponad 5 tys. ofert wynajmu prywatnych mieszkań dla turystów w tym mieście. Konkurencyjny Wimdu potwierdza, że Kraków to najczęściej wybierane przez użytkowników miasto w Polsce. Za nim uplasowały się Warszawa i Gdańsk. Mieszkańcy tych miast zwietrzyli interes w wynajmowaniu mieszkań dla turystów

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

wszystkie pozycje kosztorysu lub podać cenę ryczałtową w oparciu o dokumentację projektowo-techniczną. Z tym wiąże się także ustalenie i opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Brak takich informacji mógłby

Przegląd informacji ze spółek

na generalne wykonawstwo zbiorników magazynowych 2 x 32 000 m3 wraz z infrastrukturą w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej oraz takich samych zbiorników w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach, podał Polimex. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania wynosi 130 mln zł, z czego na Naftoremont

O 30 proc. więcej przeniesień numerów. Króluje Play

wśród osób przenoszących numer - zaznacza Marcin Gruszka, rzecznik Play. Zdaniem Tomaszewskiego przyczyną spadku jest wyrównywanie się ofert - konkurenci Play zaczęli wreszcie ścigać się z najmłodszym konkurentem. Przykładem może być oferta ryczałtowa. Jako pierwszy wprowadził

Biznes apartamentowy się popsuł, ale nadal się kalkuluje

kredyt na kupno kolejnego. Pytali o trendy na rynku, oferty itp. – zdradza Piotr Krochmal, analityk i prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. – Odwiedzałem te apartamenty, były zawsze bardzo elegancko, designersko urządzone i wyposażone we wszystkie potrzebne urządzenia: kuchenki

Przegląd informacji ze spółek

inwestycji o nazwie "Panattoni Park Kielce w Kielcach ? etap II" za ryczałtowo 6,52 mln euro netto, podał Pekabex. ES-System Wilkasy ? spółka zależna ES-Systemu - uzyskał wsparcie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WMSSE) na inwestycję w fabryce w

Dzięki nowej ofercie Play liczy nawet na 5 mln nowych klientów

. wielkiej trójki (Orange, Plus, T-Mobile) muszą to w końcu zauważyć i wtedy być może uznają, że warto wprowadzić oferty ryczałtowe i nie różnicować cen połączeń - uważa Piotrowski. Według wyliczeń Play osób, które płacą dziś miesięczne rachunki powyżej 80 zł, jest w Polsce ok. 5

Przegląd prasy

--Strata netto Rank Progress to 0,64 mln zł w III kw. wobec zysku rok wcześniej --KNF zatwierdziła memorandum inf. Veolia Energia Poznań w zw. z ofertą publiczną --Sąd zarejestrował połączenie spółek w grupie Action --Indeks

Poprawa omyłek rachunkowych według nowych zasad

. Zgodnie z bogatym orzecznictwem błędna stawka VAT zastosowana przez wykonawcę w ofercie oznacza konieczność odrzucenia oferty, nawet, gdy cena jest podawana ryczałtowo - orzekli arbitrzy w wyroku z dnia 5 września 2006 roku. (sygn. akt UZP/ZO/0-2416/06). Nieprawidłowo wyliczony VAT jest błędem w

Przegląd prasy

faworytem w przetargu ZUS za kilkaset milionów złotych było Asseco, ale zaskakująco tanią ofertę złożył Comarch --Kapitały polskich banków są rekordowo wysokie, ale zdaniem nadzoru nasz sektor odstaje od reszty Europy; problemem jest stosowanie różnych wag ryzyka, które zaburzają

Przegląd informacji ze spółek

. Netia chce zwiększyć liczbę klientów internetowych w ramach własnej sieci, dzięki wprowadzeniu nowej oferty dla odbiorców indywidualnych, poinformował szef dywizji B2C operatora Tomasz Dakowski. Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w

Przegląd informacji ze spółek

nazwie "Budowa budynku handlowo-usługowo-biurowego przy ulicach Magdzińskiego, Przy Zamczysku oraz ul. Plac Kościeleckich w Bydgoszczy" za ryczałtowo 29,72 mln zł netto, podała spółka. Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 10,74 mln zł, tj

Przegląd prasy

oferty publicznej. Inwestorzy złożyli zapisy na 1,15 mln akcji oferowanych po cenie emisyjnej 2 zł, podczas gdy w ramach oferty można było nabyć maksymalnie 1 mln akcji o wartości 2 mln zł, poinformowała spółka. Oznacza to, że inwestorzy zapisali się na 15% więcej akcji, niż było dostępne w ofercie

Przegląd prasy

ryczałtowo 12,15 mln euro bez VAT, podała spółka. --Rada nadzorcza Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) powołała zarząd z Krzysztofem Mazurkiem jako prezesem na nową kadencję, podała spółka. --Oferta Mennicy Polskiej nie została wybrana

Przegląd informacji ze spółek

Miedzi Głogów I - o 55 mln zł netto ryczałtowo do łącznie 154 mln zł netto, podał Mostostal. Oferta spółki zależnej Elektrotimu - Mawilux, warta 7,74 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Portu Lotniczego Gdańsk na wykonanie oświetlenia dróg kołowania i

Przegląd informacji ze spółek

rocznie z z pokładów węgla przed ich eksploatacją przez kopalnie jest realne, ocenił prezes Piotr Woźniak. Zapisy podstawowe i dodatkowe w ramach praw poboru do 2 638 516 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ofercie publicznej Pharmeny potrwają od 4 do 23 kwietnia 2019 r

Nowe mieszkania coraz droższe

Jeszcze cztery lata temu Warszawę i Trójmiasto dzieliła cenowa przepaść. W stolicy mieszkania w ofercie firm deweloperskich kosztowały przeciętnie przeszło 8 tys. zł za m kw. Tymczasem trójmiejscy deweloperzy oferowali je w tym czasie poniżej 6 tys. zł. Pod koniec trzeciego kwartału tego roku

Rzecznik firm chce dobrowolności składek ZUS, powołując się na wzór Niemców. Ale oni... porzucają to rozwiązanie. "Nie sprawdza się"

. Rozwiązanie? Zaproponował je powołany przez premiera rzecznik małych i średnich firm Adam Abramowicz podczas niedawnego spotkania z przedsiębiorcami w Muszynie. - Stały, ryczałtowy ZUS dla tysięcy osób jest dziś nie do udźwignięcia. Do maja zaproponuję więc dobrowolność składek - powiedział Abramowicz

Nowe trendy na rynku nieruchomości - wynajem lepszy od lokaty

dziesięcioletniej w pierwszym roku spadła do 3,2 proc. Oczywiście w każdym przypadku realny zwrot z tych inwestycji może być inny. Np. wśród dostępnych ofert lokat bankowych można znaleźć wyżej oprocentowane. Trzeba też mieć na uwadze, że zakup mieszkania na wynajem jest inwestycją