przezwyci昕anie kryzysu

Bank Pekao: "Pa駍twowe sp蟪ki mog odegra kluczow rol w walce z kryzysem". Na decyzjach polityk體 trac jednak miliardy z硂tych

Zdaniem ekonomist體 kontrolowanego przez pa駍two Banku Pekao pozosta砮 sp蟪ki skarbu pa駍twa mog dzia砤 stabilizuj眂o podczas kryzysu gospodarczego wywo砤nego pandemi COVID-19. Ostatnie komunikaty pa駍twowych gigant體 pokazuj jednak co innego: przez polityczne decyzje o przejmowaniu bank體 PZU mo縠 pokaza pierwsz w historii strat.

Dwana禼ie mgnie inflacji. Jak Glapi駍ki i rz眃 przez rok zmieniali zdanie

Jeszcze na pocz眛ku roku mia砤 grozi nam deflacja, a stopy procentowe mia硑 pozosta niezmienne przez p蟪tora roku. W po硂wie roku inflacja by砤 ju wysoka, ale Polacy mieli tego nie odczuwa. Rok ko馽zymy trzykrotn podwy縦 st髉 procentowych i zapowiedziami kolejnych. A inflacja jest na rekordowym poziomie.

Pieni眃z jednak pokona koronawirusa? Najwi阫szy wzlot na Wall Street od 1933 r.

Pieni眃z jednak pokona koronawirusa? Najwi阫szy wzlot na Wall Street od 1933 r.

mld euro pomocy to dopiero pierwszy krok w przezwyci昕aniu kryzysu zwi眤anego z pandemi. Wcze秐iej Altmaier zapowiedzia te, 縠 rz眃 Niemiec b阣zie przejmowa firmy, kt髍e popadn w tarapaty z powodu pandemii.  Po tej gigantycznej interwencji Berlina we wtorek indeks DAX niemieckiej gie砫y

EBI: Mimo wzrostu inwestycji Europa potrzebuje zmian w narz阣ziach gospodarczych

), Niemczech (34%) i Holandii (32%). Kluczowa dla podejmowania decyzji o inwestycjach jest tak縠 infrastruktura, jednak w ostatnich latach dostrzegalne jest op蠹nienie w jej realizacji. Obecnie realizowany poziom inwestycji w infrastruktur w UE to 75% poziomu sprzed kryzysu

NBP: niepotrzebne nam wsparcie MFW

po秗ednictwem MFW pomagaj innym krajom w przezwyci昕aniu skutk體 globalnego kryzysu - czytamy w komunikacie. Elastyczna linia kredytowa to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, za kt髍 Polska p砤ci砤 oko硂 180 mln z硂tych. Przed硊縠nie umowy z MFW nie jest

NBP zgodzi si na przed硊縠nie linii kredytowej z MFW, ale...

przezwyci昕aniu skutk體 globalnego kryzysu - napisa pod koniec marca w komunikacie. Zgoda NBP na przed硊縠nie linii kredytowej jest o tyle wa縩a, 縠 to w砤秐ie bank centralny p砤ci za jej utrzymanie. Po katastrofie lotniczej pod Smole駍kiem, w kt髍ej zgin背 m.in. szef NBP S砤womir

Do Irlandczyk體 do潮czaj Portugalczycy. Euroland 縠gna si z kryzysem

Do Irlandczyk體 do潮czaj Portugalczycy. Euroland 縠gna si z kryzysem

niewielki kraj po硊dnia Europy kwot 78 mld euro. Pierwsza by砤 Irlandia Portugalia nie jest pierwszym krajem, kt髍y przezwyci昕a kryzys. W grudniu Irlandia, jako pierwszy bankrut strefy euro, zako馽zy砤 trzyletni program pomocowy Unii Europejskiej i

Europa wci笨 jest na wyboistej drodze, by wyj舵 z kryzysu

Europa wci笨 jest na wyboistej drodze, by wyj舵 z kryzysu

popad硑 z powodu niestabilnego rz眃u w kryzys, kt髍y obecnie przezwyci昕aj - podkre秎i. f LESZEK BAJ: Gdy inwestorzy na rynkach finansowych wywierali presj na Europ, by硂 zdecydowanie wi阠ej motywacji do wprowadzania reform. Zgadza si pan? GUNTRAM

B阣 ujemne stopy EBC? Czy Polska powinna przyj辨 euro?

kt髍ym nie chodzi o przezwyci昕anie kryzysu, ale raczej o zapewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego i inflacji bliskiej 2 proc. To wymaga innego podej禼ia i innych narz阣zi. W Polsce bez przerwy m體i si o sytuacji na Wschodzie. Czy konflikt mi阣zy Rosj i Ukrain mo縠 jako

NBP zgodzi si na przed硊縠nie linii kredytowej z MFW, ale...

, 縠 Polska jest "wystarczaj眂o silna ekonomicznie" i nie potrzebuje linii. "Polska mo縠 przej舵 z grona pa駍tw, kt髍ym MFW udziela wsparcia, do grona tych, kt髍e za po秗ednictwem MFW pomagaj innym krajom w przezwyci昕aniu skutk體 globalnego kryzysu" - napisa pod koniec marca w

Sklepy zamkni阾e w niedziel? Milionowe straty, tysi眂e na bruk

wolno tak drastycznie zak丑ca funkcjonowania sektora gospodarki, kt髍y dla przetrwania kryzysu i skutecznego jego przezwyci昕ania ma znaczenie kluczowe. Ograniczenie handlu w niedziel to przecie ograniczenie popytu na rynku wewn阾rznym, kt髍y generuje ok. 60 proc. PKB w polskiej gospodarce"

Siedem lat w UE i siedem pyta, kt髍e musimy sobie zada

dalszej perspektywie jednym federacyjnym pa駍twem, dzieli硂 elity w wielu krajach, w tym w Polsce. Ostatnie lata pokaza硑, 縠 scenariusz federacyjny jest ma硂 realny. Si砤 UE jest wci笨 wystarczaj眂a, by utrzyma dotychczasowe mechanizmy dzia砤nia, a nawet przezwyci昕a kryzysy

NBP: Jeste秏y ju silni, wi阠 za wsparcie MFW ju dzi阫ujemy

tych, kt髍e za po秗ednictwem MFW pomagaj innym krajom w przezwyci昕aniu skutk體 globalnego kryzysu - czytamy w opublikowanym wczoraj komunikacie. Sta硂 si to tu po spotkaniu szefa NBP S砤womira Skrzypka z przewodnicz眂ym Funduszu Dominikiem Strauss-Kahnem, kt髍y wczoraj go禼i w Warszawie

"Euro nam pomog硂." Nowa premier S硂wacji w Polsce

, wa縩e dla naszego regionu tematy. Obok problem體 zwi眤anych z przezwyci昕aniem obecnego kryzysu, z kt髍ymi borykaj si wszystkie kraje cz硂nkowskie UE, kraje V4 musz tak縠 upora si z nieszcz阺nym dziedzictwem przesz硂禼i, w niekt髍ych sferach, na przek髍 dw髆 dekadom budowania demokratycznego

Jak uszcz甓liwi pracownik體, klient體 i na tym zarobi

Jak uszcz甓liwi pracownik體, klient體 i na tym zarobi

Francisco spadek obrot體 o po硂w. Odpowiedzi Conleya na kryzys by硂 nie zwalnianie pracownik體, ale redukcja koszt體 zarz眃zania. Przez trzy lata Conley nie pobiera wynagrodzenia, kadra zarz眃zaj眂a obci瓿a za swoje pensje o 10 proc. (co, przypuszczam, by硂 r體nowa縩e z uchronieniem przed zwolnieniem 20