płynność finansowa wskaźniki

Marcin Czyżewski

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

Od płynności finansowej zależy, czy firma w odpowiednim terminie spłaca zobowiązania dostawcom, czy może dokonywać niezbędnych zakupów i czy ma z czego wypłacać pracownikom wynagrodzenia. Dlatego jej zachowanie jest tak istotne.

GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za 2019 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2019 r., - utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (13,6%) i ROA (9,6%) w 2019 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą - 6,7 w

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

. Najważniejsze z nich to instrumenty wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej, czyli fundusze wspierające płynność oraz rozwiązania wpływające na skłonność firm do zgłaszania wniosku o upadłość. Niewątpliwie pomoc przyniosło również obniżenie oprocentowania kredytów po obniżeniu stóp podstawowych przez bank

Wynik netto Banku Pekao za 2020 r. będzie niższy o ok. 200-250 mln zł 

. "Bank spodziewa się w okresie następnych miesięcy pogorszenia sytuacji finansowej i płynnościowej części swoich klientów i w konsekwencji wzrostu kosztów ryzyka Grupy, którego skala jest obecnie trudna do oszacowania. Powyższe elementy obniżą wynik finansowy netto i powiązane z nim wskaźniki

Unibep miał 1,91 mln zł zysku netto, 3,49 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

11%. Zysk netto z kolei jest niższy o 89%. Niższe także są wskaźniki rentowności, nieco słabsze wskaźniki płynności. Wyniki pierwszego kwartału prezentują normalną sytuację w spółce, w której wartości ekonomiczne są bardzo często pochodną warunków atmosferycznych lub zmian w harmonogramach z

EFL: 81% MŚP planuje zachować dotychczasowy poziom inwestycji

pomiarem (na II kwartał br., badanie zrealizowane już po wybuchu epidemii) zdecydowanie poprawiły się prognozy dotyczące sprzedaży i płynności finansowej. Zwiększenia zamówień w ciągu najbliższych miesięcy oczekuje 1 na 4 zapytanych przedsiębiorców (26%). W marcu tego zdania było niecałe 5% respondentów

MPiT: Wyniki firm za I półr. potwierdzają, że spowolnienie gosp. będzie łagodne

narzędzia (o 12,3%) oraz na środki transportu (o 32,3%)" - czytamy dalej. Według resortu, nieznacznie pogorszyły się wskaźniki płynności. Wskaźnik płynności finansowej II stopnia, pokazujący możliwość spłaty krótkoterminowych zobowiązań krótkoterminowymi inwestycjami i

Co 8. firma w Warszawie nie jest pewna, czy przetrwa koronakryzys.

Co 8. firma w Warszawie nie jest pewna, czy przetrwa koronakryzys.

wszystkim redukcję popytu na produkty i usługi (tak deklaruje 55 proc. respondentów). Drugą poważną konsekwencją dla biznesu w czasach pandemii koronawirusa są problemy z płynnością finansową, które dotykają blisko połowę respondentów (46 proc.). I choć Główny Urząd Statystyczny w Warszawie potwierdził, że

Miraculum miało 1,73 mln zł straty netto, 1,07 mln zł straty EBIT w I poł. 2018

zakończonym w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia przez spółkę dotychczasowej działalności. Na wynik finansowy spółki wpłynęła również okoliczność, że w związku z kreowaniem i promowaniem marki

Zysk netto Stalproduktu spadł r/r do 138,94 mln zł w I poł. 2017 r.

; - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 188,83 mln zł wobec 216,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1695,25 mln zł w I półr. 2017 r. wobec 1490,94 mln zł rok wcześniej. "W celu utrzymania dobrej sytuacji finansowej i płynności

Getin Noble Bank sygnalizuje brak możliwości uzyskania dodatnich wyników w 2019

dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynikające z regulacji nadzorczych wskaźniki kapitałowe wynosiły dla grupy: - wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Tier 1 (CET 1): 12,47%, - łączny

Miraculum miało 1,34 mln zł straty netto, 1,22 mln zł straty EBIT w I kw. 2019

. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,1 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 6,61 mln zł rok wcześniej. Zarząd spółki ocenił, że dotychczasowe wyniki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują ryzyka zaniechania, bądź istotnego ograniczenia

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

prywatnego oraz w sektorze deweloperskim" - czytamy w raporcie. "W ocenie zarządu jednostki dominującej sytuacja finansowa i majątkowa grupy jest stabilna, o czym świadczą m.in. pozytywnie kształtujące się wartości wskaźników zyskowności i rentowności, wskaźniki struktury

Akcjonariusze GPW zdecydują 17 VI o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję

., - utrzymujące się na wysokim poziomie i rosnące wskaźniki rentowności ROE (21,7%) i ROA (15,5%) oraz utrzymująca się wysoka płynność bieżąca (11,1), wysoki i rosnący poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto), - zysk wynikający z transakcji

KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Pomimo zadowalającej sytuacji bieżącej w skali całego sektora, rekomendowane jest utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków konieczne jest jej wzmocnienie, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Sytuacja w

Alior Bank miał 73,24 mln zł zysku netto, 76,5 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

tworzenie miejsc pracy dla milionów Polaków. W tej trudnej sytuacji nasza odpowiedzialność jest więc jeszcze większa. Aktywnie wykorzystujemy narzędzia tzw. tarczy antykryzysowej i angażujemy się we wszystkie programy, które mogą pomóc przedsiębiorcom zachować płynność finansową i utrzymać zatrudnienie

Wasko miało 0,18 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

wyników niż w poprzednich kwartałach bieżącego roku. Wskaźniki płynności grupa kapitałowa Wasko nadal zachowuje stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku. Wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą również nadal umiarkowane

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu w średnim okresie, pomimo presji na wydatki operacyjne. Ratingi odzwierciedlają zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z

Zysk netto Unibepu wzrósł r/r do 5,36 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Unibep odnotował 5,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Wyniki finansowe Grupy

IRG SGH: Barometr koniunktury spadł o 15,8 pkt r/r do -17,9 pkt w III kw.

utrzymujący się pesymizm i niepewność" - podano także. "Zwiększyły się odsetki przedsiębiorców narzekających na niedostateczny popyt, zarówno krajowy jak i zagraniczny. Utrzymują się trudności z utrzymaniem płynności finansowej oraz ze znalezieniem wykwalifikowanej siły

Amica miała 24,75 mln zł zysku netto, 31,41 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Rakowski. Grupa Amica podkreśla, że dba jednocześnie o pozycję gotówkową oraz bezpieczne wskaźniki finansowe. Na koniec czerwca stan środków pieniężnych (59,3 mln zł) był wyższy o blisko 33% r/r. Wskaźnik długu netto do EBITDA to niskie 1,35, a wskaźniki płynności znajdują się na

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

. Według NBP, w badanej próbie silny spadek wykorzystania zdolności produkcyjnych łączył się z głębszym, na tle próby, oczekiwanym spadkiem popytu, zwłaszcza zagranicznego, tworzeniem się nadmiernych zapasów i z większymi trudnościami z utrzymaniem płynności finansowej. "

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

zmniejszyć obciążenie finansowe i koszty w kolejnych okresach. "Zarząd emitenta ocenia, iż dotychczasowe wyniki spółki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 marca 2020 r. oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują

GPW rekomenduje 3,18 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

finansowe za 2018 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2018 r., - utrzymujące się na wysokim poziomie i rosnące wskaźniki rentowności ROE (21,7%) i ROA (15,5%) oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą (11,1), wysoki i rosnący poziom środków

Idea Bank liczy na szybkie pozyskanie inwestora, ma też scenariusze alternatywne

Finansowego (KNF). "W całym tym procesie należy również pamiętać, że będziemy musieli znaleźć kompromis między wskaźnikami regulacyjnymi a rentownością. Ponieważ na pierwszym miejscu musi być utrzymanie płynności, więc w przypadku zbudowania stałej rentowności nie mówimy o

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Szczecina z perspektywą stabilną

stabilna. "Ratingi odzwierciedlają niezmienioną opinię Fitch, że Szczecin utrzyma mocne wyniki operacyjne, które będą wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi odzwierciedlają również wysoką płynność Miasta, która ogranicza zapotrzebowanie

BGŻ BNP Paribas sprzeda portfel wierzytelności detal. o wartości do 2,4 mld zł 

. oraz 0,44 pkt proc." - czytamy dalej. Transakcja dodatkowo zwiększy płynność finansową banku i grupy kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A., podsumowano. Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas

Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

; - ponadto systematyczny spadek depozytów chwiejnych do 1 roku w urealnionej luce płynności, w wyniku braku istotnych spadków bazy depozytowej od końca listopada 2018 roku w ujęciu dziennym" - czytamy także. Idea Bank podał także, że utrzymuje wskaźniki LCR i NSFR powyżej

Fitch potwierdził ratingi BBB+ Szczecina, perspektywa stabilna

Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie wspierane przez zaawansowane praktyki zarządzania odnoszące się zarówno do zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi odzwierciedlają również, mocne wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu oraz wysoką płynność" - czytamy w

Wakacje 2020. Wielki spadek turystów w dużych hotelach, niższe ceny. "Obroty odbudujemy najwcześniej za dwa lata"

więcej, nadal obowiązują ograniczenia w połączeniach ze Szwecją, a Skandynawowie byli u nas wiodącymi klientami w czasie wakacji. Także pozostałe dane IGHP nie napawają optymizmem. Ponad połowa przepytanych przez Izbę hoteli ma trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej. Mało tego, według

KNF: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 0,6% r/r do 7,58 mld zł w I-VI 2019

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 7,58 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. i był wyższy o 0,6% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). "Wynik

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

postępowaniach restrukturyzacyjnych nie oddają prawdziwej sytuacji na rynku związanej z 'zamrożeniem' gospodarki ze względu na wybuch pandemii. Wpływ koronawirusa na te dane będzie widoczny dopiero za kilka miesięcy, kiedy część podmiotów gospodarczych o słabszej kondycji finansowej i płynności będzie zmuszona

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

zachowuje wskaźniki finansowe na poziomie znacząco przewyższającym minimalne poziomy regulacyjne i obecnie nie odnotowuje znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na płynność i adekwatność kapitałową" - czytamy także. Grupa BOŚ w I kwartale 2020 roku nie odnotowała istotnego

Amica miała 114,19 mln zł zysku netto, 152 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. Pozwala ona z optymizmem patrzeć na obecny rok, w którym nadal widzimy jednak wiele wyzwań" - powiedział Kocikowski, cytowany w osobnym komunikacie. "Utrzymujemy stabilne, bezpieczne wskaźniki płynności i zadłużenia. Co ważne, operacyjny cash flow zwiększył się w roku

Rzeczywista inflacja jest wyższa, niż podają urzędy. Jak wielka niespodzianka nas czeka?

wzrost cen pozostanie niski. Po 2008 r. nowo stworzona płynność trafiła głównie na rynki finansowe. Jednak obecna ekspansja bilansu płatniczego banków centralnych wywołuje duże przepływy pieniężne do gospodarki realnej poprzez rekordowe deficyty fiskalne i szybki wzrost akcji kredytowej w wielu krajach

Przegląd prasy

% firm ma trudności z utrzymaniem płynności finansowej --KRD: Polscy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności płacą wynagrodzenia i podatki --PwC: Liczba inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji może wzrosnąć o ok. 10% r/r

Zysk netto Stalproduktu spadł r/r do 64,06 mln zł w III kw. 2017 r.

601,55 mln zł w porównaniu z 2 282,57 mln zł rok wcześniej. "Sytuacja finansowa grupy kapitałowej Stalprodukt jest stabilna. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące działalność gospodarczą nie uległy znaczącym zmianom i odpowiadają aktualnym warunkom rynkowym. W całym okresie grupa nie

Fitch podniósł rating Szczecina do A- z perspektywą stabilną

operacyjne Szczecina wspierane przez bardzo dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi odzwierciedlają również wysoką płynność Miasta oraz umiarkowany poziom zadłużenia i bezpieczne wskaźniki obsługi długu" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitcha, w średnim okresie

Spada zatrudnienie w firmach, ale tsunami dopiero nadejdzie

również mogło zaważyć na statystykach dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń. „Przy stabilnej sytuacji kadrowej odlicza się tych, którzy przebywali na zwolnieniu 14 dni, przy dużej płynności kadr bierze się pod uwagę średnią ze stanów dziennych, a więc wymóg 14-dniowy nawet nie jest wiążący&rdquo

NBP: System finansowy funkcjonuje stabilnie, poziom ryzyka obniżył się

roli w finansowaniu gospodarki realnej, skali działalności oraz kluczowej roli depozytów bankowych w lokowaniu oszczędności przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa" - czytamy w raporcie. Wskaźniki dotyczące ryzyka kredytowego, płynności i wyposażenia w kapitał

Fitch potwierdził rating A- Gdańska, perspektywa stabilna

poziomie AA+(pol) z perspektywą pozytywną. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobre wyniki operacyjne Gdańska, jak również mocne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają także dobre zarządzanie

GPW planuje wprowadzenie do obrotu nowych instrumentów pochodnych

wartość depozytu zabezpieczającego mogą stanowić zachętę dla inwestorów do większej aktywności. Zmiana ta ułatwi również aktywne wspieranie płynności przez animatorów rynku, co jest bardzo istotne dla bezpieczeństwa obrotu" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie

Polimex-Mostostal miał 11,14 mln zł zysku netto, 0,5 mln zł EBIT w III kw.

okresie porównawczym: 49 414 tys. zł)" - czytamy w raporcie. Wysokości wskaźników płynności grupy kapitałowej, bieżącej oraz szybki ukształtowały się na 30.09.2018 roku na niższym poziomie w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku i wyniosły odpowiednio 1,47 i 1,33

Grupa AB miała 10,27 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2018/2019

. Zadłużenie finansowe na koniec marca było na poziomie 251 mln zł (spadek o ponad 100 mln zł, -28% r/r) i stanowiło jedynie 33% kapitałów własnych, a wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 2,4. Bezpieczne i stabilne wskaźniki płynności idą w parze z najniższym w branży wskaźnikiem SG&A (poniżej 3

Best wyemituje 690,65 tys. akcji po 27,5 zł każda dla Quercus Multistrategy

; - czytamy w komunikacie. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości leży w interesie emitenta i jest uzasadnione korzyściami płynącymi z zaangażowania się w spółkę nowych akcjonariuszy, zwiększenia jej rozpoznawalności, zwiększenia płynności akcji spółki, a

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

wysoki i powiększa się. Banki spełniają nadzorcze wskaźniki płynności. "Kluczowym warunkiem stabilności finansowej w Polsce jest utrzymanie stabilności sektora bankowego, który jest głównym źródłem finansowania gospodarki" - podkreślono w raporcie

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Orange Polska do negatywnej

inwestycyjnych oraz wypłat dywidend dla akcjonariuszy. "Agencja do czynników ryzyka zalicza również utrzymujące się od dłuższego czasu na niskich poziomach wskaźniki płynności finansowej spółki. EuroRating zakłada jednak, że telekomunikacyjna spółka może liczyć na bieżące wsparcie

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

odnoszące się zarówno do zarządzania strategicznego i finansowego. Fitch podkreśla też mocne wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu oraz wysoką płynność. "Zdaniem Fitch, miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą około 13

Bank Pocztowy: Kolejne emisje obligacji uzależnione od wskaźników płynnościowych

zamknięciu tej emisji będziemy podejmować kolejne decyzje. Cały program ma wartość do 1,5 mld zł w ciągu najbliższych kilku lat. Będziemy podejmować te decyzje również patrząc na nasze wskaźniki płynności długoterminowej i w zależności od sytuacji na rynku i poziomu sprzedaży długich depozytów"

Zysk netto ZCh Police wyniósł 33,97 mln zł, EBIT 40,11 mln zł w I kw. 2018 r.

relacji do I kwartału 2017 roku. W ramach optymalizacji działalności zanotowano obniżenie kosztów ogólnego zarządu o ponad 8%. Uzyskano wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego wskaźniki płynności" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw

Fitch potwierdził ratingi A-, A oraz AA+(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla mocne wyniki operacyjne i budżetowe Małopolski wynikające z dobrego zarządzania strategicznego i finansowego. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie, mocne wskaźniki długu oraz dobrą płynność

Grupa AB miała 57,78 mln zł zysku netto w r.obr. 2018/2019

EBITDA spadł do 2,3. "Bezpieczne i stabilne wskaźniki płynności idą w parze z najniższym w branży wskaźnikiem SG&A (poniżej 3%), odzwierciedlającym najwyższą efektywność działania Grupy AB jako dystrybutora. Należy również zauważyć wysoki i stabilny r/r operacyjny cash

BOŚ Bank: W najbliższych 2 tyg. najważniejszy dla rynków wątek fiskalny w USA

sytuację rynkową globalnie z ostatnich tygodni roku" - czytamy w raporcie tygodniowym. Owaga rynków finansowych w pierwszym tygodniu 2018 r. skupiona będzie także na serii publikacji istotnych danych planowanych w tym okresie (dane z rynku pracy USA, wskaźniki koniunktury

NBP: Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

płynność, stosunkowo rzadko są wskazywane jako przyczyna przyszłych trudności" - podano także. Jak podaje NBP, perspektywy dla popytu na III kw. 2018 r. są dobre; zarówno dla sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej. "Wskaźniki prognoz popytu

NBP: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w IV kw. była stabilna

. Wszystkie wskaźniki płynności są w trendzie rosnącym. W ostatnim roku najsilniej wzrosła płynność gotówkowa. Obserwowane wskaźniki płynności znalazły się tym samym na poziomie co na początku kryzysu finansowego. Obecne wysokie poziomy płynności mogą być efektem zarówno wysokich zysków zatrzymanych

BIG InfoMonitor: 49,6% polskich firm czeka na płatności ponad 60 dni po terminie

. Zdaniem sześciu na dziesięciu badanych firm sektora MSP, przedsiębiorstwa nie regulują terminowo swoich zobowiązań, ponieważ sami również mają przeterminowane należności. Pojawiają się problemy z utrzymaniem płynności finansowej i brakuje pieniędzy na obsługę zobowiązań. Czterech na dziesięciu uważa

Impel miał 13,26 mln zł zysku netto, 93,2 mln zł EBITDA w 2018 r.

płynności finansowej. Zwiększyliśmy efektywności windykacji należności, jednocześnie skróceniu uległ wskaźnik rotacji należności. Zysk netto wypracowany został na poziomie 13,3 mln złotych i jest wyższy o 3,6 mln zł w stosunku do 2017 roku" - napisał prezes Grzegorz Dzik w liście do akcjonariuszy i

Boryszew miał 87,98 mln zł straty netto, 414 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

163 mln zł, co nie miało wpływu na działalność operacyjną oraz płynność finansową grupy, zaznaczono w komunikacie. "Pozytywnie na wyniki grupy wpłynął segment Metale. Inwestycje, jakie tam zrealizowaliśmy, przyniosły efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 4

Firmom rosną zyski

, więc poprawiły się wskaźniki finansowe. Poprawiła się też rentowność sprzedaży brutto - wyniosła 5 proc., tyle co w najlepszych czasach. W efekcie na plusie było 74,3 proc. firm. Firmy dysponują też coraz większym zasobem kapitału. Wskaźnik płynności finansowej wyniósł 38,5 proc. Przyjmuje się, że

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

przede wszystkim tylko i wyłącznie o tych wąskich kategoriach, a nie koniecznie o kondycji finansowej firm budowlanych? Podobnie w skali całej gospodarki - rosnące obroty nie są synonimem płynności finansowej, gdyż firmy nie korzystają z owoców wzrostu gospodarczego po równo, jest on najhojniejszy dla

Firmo, sprawdź, jak ci idzie!

. Czego firma dowie się o sobie? W formie tabelarycznej lub na wykresach może zobaczyć, jak w ostatnich latach zmieniały się poszczególne pozycje w bilansie i jaką te zmiany miały dynamikę. System pokaże też 16 wskaźników opisujących kondycję firmy w poszczególnych latach, m.in. płynność finansową

Elektrobudowa zmierza do emisji akcji serii F do 66% podwyższonego kapitału

do płynnego finansowania bieżącej działalności, ustabilizowania współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawią wskaźniki płynności, co jest oczekiwane przez otoczenie spółki. Środki z emisji pozwolą także zwiększyć potencjał spółki w pozyskiwaniu nowych wyselekcjonowanych kontraktów z

Zysk netto Ferro spadł r/r do 11,06 mln zł w 2017 r.

sytuacji ewentualnego uiszczenia zobowiązania kondycja finansowa Grupy Ferro pozostanie dobra, a wskaźniki zadłużenia i płynność będą kształtowały się na bezpiecznym poziomie. W związku z wynikiem kontroli celno-skarbowej spółka zawiązała stosowną rezerwę, która wpłynęła na wysokość zaraportowanego wyniku

GNB: Dokapitalizowanie nie jest obecnie 'w pierwszej trójce priorytetów'

Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Dokapitalizowanie Getin Noble Banku (GNB) w tej chwili nie jest w pierwszej trójce priorytetów. Ze względu na epidemię bank nie ma pewności czy plan naprawczy będzie realizowany w kształcie zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

jest więcej niż przeciętnie w gospodarce, gdzie odsetek ten wynosi 6,2%, podano. "Zaległości są w dużej mierze efektem zatorów płatniczych. Hotelarstwo jest jedną z tych branż, w których relacje z partnerami biznesowymi mają ogromne znaczenie dla płynności finansowej

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla bardzo dobrą płynność Katowic i mocne wskaźniki zadłużenia oraz nasze oczekiwania, że w średnim okresie oba czynniki pozostaną na dobrym poziomie" ? czytamy w komunikacie. Fitch podkreślił, że ratingi odzwierciedlają zdolność

Fitch podniósł ratingi woj. mazowieckiego do BBB+, perspektywa stabilna

podniósł ratingi województwa, gdyż uważa, że wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia w latach 2014-2015 ustabilizowały się i odpowiadają wyższemu ratingowi. Ratingi biorą pod uwagę spadające zadłużenie bezpośrednie oraz przedterminową spłatę zobowiązań, co zapewnia województwu bezpieczną obsługę

Amica jest optymistycznie nastawiona w kwestii marż produktów

rocznych przychodów" - skomentował wiceprezes ds. finansowych. Grupa zauważa, że Amica realizując ekspansję sprzedażową oraz prowadząc znaczne inwestycje we wzrost mocy produkcyjnych, stabilnie utrzymuje bezpieczne wskaźniki zadłużenia i płynności. Na koniec września

"Brakujący środek" świata w czasach zarazy. Jak uniknąć pułapki średniego dochodu?

przy tym otrzymują niewielką część globalnej pomocy. Wskaźniki szczepień na inne choroby zakaźne – już teraz niższe niż wymagane dla odporności populacyjnej – spadły w krajach MIC podczas kryzysu, co wywoła ogniska epidemii w wielu regionach świata, jeśli na czas się temu nie zapobiegnie

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

kontach oszczędnościowych stanowiły ponad 42% całej bazy depozytów, co jest najwyższym poziomem w historii Getin Noble Banku. Jednocześnie bank utrzymuje istotnie powyżej norm wskaźnik płynności LCR, który na koniec czerwca br. wynosił 190%, podkreślono także. W I poł. 2019 r

Ghelamco ma wskaźnik wypłacalności na poziomie 54%, jest spokojne o kowenanty

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) ? Ghelamco zamknęło ubiegły rok wzrostem płynności i wskaźnikiem wypłacalności na poziomie 54%. Nie obawia się o ?zachwianie kowenantów finansowych" nawet przy spadku wartości nieruchomości, poinformował dyrektor finansowy i członek zarządu

KNF nałożyła bufory na 12 banków jako na inne instytucje o znaczeniu systemowym

Warszawa, 14.11.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zidentyfikowała 12 banków jako inne instytucje o znaczeniu systemowym i nałożyła na nie bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym, poinformowała Komisja. "W oparciu o

Zysk netto Próchnika to 2,34 mln zł w I poł. 2016 r. wobec straty rok wcześniej

online a produkt oferowany jest po konkurencyjnych i porównywalnych z ofertą konkurencji cenach. W omawianym okresie nastąpiła także poprawa efektywności zarządzania kapitałem obrotowym. Istotnie zwyżkowały oba wskaźniki płynności a wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 33,4% wobec 46,4% na koniec czerwca

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 224 w I kwartale

budowlanego i handlowego, większych obrotów dystrybutorów materiałów budowlanych, wskaźniki ich płynności finansowej nie poprawiły się wyraźnie i wciąż pojawiają się one w statystyce niewypłacalnych hurtowni. Najwięcej w niej jednak jest dystrybutorów artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych (obuwie

EuroRating obniżył rating Orange Polska do BB+, perspektywa w górę do stabilnej

poziomach wskaźniki płynności finansowej spółki. EuroRating zakłada jednak, że telekomunikacyjna spółka może liczyć na bieżące wsparcie finansowe ze strony strategicznego inwestora - Grupy Orange. "Zmiana perspektywy ratingu na stabilną związana jest oczekiwaniami agencji, iż

Getin Holding: Spółka windykacyjna na Ukrainie pokaże pozytywny wynik w II półr.

czerwca suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła blisko 22,9 mld zł, a wskaźniki kapitałowe osiągnęły poziom: CAR 14,0%, i Tier1 12,0%. Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku

Alma zakłada generowanie stabilnego zysku skonsolidowanego od IV kw.

spłata części kredytów. To powinno dodatkowo przyśpieszyć poprawę rentowności oraz wzmocnić płynność finansową spółki dominującej i całej grupy kapitałowej" ? podsumowano w raporcie. Alma Market odnotowała 13,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

Przegląd prasy

--CFO Eurocashu: Rozwój sieci sklepów zszedł na dalszy plan, naistotniejsze będą wskaźniki zadłużenia. Dyskusja o dywidendzie z RN w przyszłym tygodniu --Recesja w przemyśle może być większa niż w 2009 r. --Program zakupu aktywów na kwotę 750 mld

EJT Investment podnosi cenę w wezwaniu na Tarczyńskiego do 12,6 zł za akcję

. ?Rozwiązanie tzw. financial assistance (wsparcia finansowego), które zastosowaliśmy jako podmiot wzywający i kontrolujący w stosunku do spółki, jest przewidziane przez przepisy prawa. Wszystkie etapy procesu zostały odpowiednio wcześniej ogłoszone i poddane głosowaniu na walnym zgromadzeniu. Ponadto spółka za

BNP Paribas Bank Polska miał 614,69 mln zł zysku netto w 2019 r.

przedsiębiorstwa banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (obecnie BNP Paribas Faktoring S.A.) oraz ujęcie w wyniku finansowym brutto banku w 2019 r. kwoty 42 435 tys. zł, wymieniono w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

, serii X oraz serii Z nie zostaną wprowadzone żadne wskaźniki finansowe; xi. pakiet zabezpieczeń obligacji serii SHB, serii W, serii X oraz serii Z będzie obejmować m.in. zastawy na udziałach oraz poręczenia Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia, s.r.o., Work Service

NBP: Dobry II kwartał dla przedsiębiorstw, ale prognozy pesymistyczne

regulowania zobowiązań. Według deklaracji badanych przedsiębiorców brak płynności czy występowanie zatorów płatniczych nie jest dzisiaj barierą do prowadzenia działalności, co znajduje potwierdzenie w statystykach rejestrowanych upadłości. Jak podawała firma Euler Hermes, od początku roku opublikowano

EY: Przychody klubów Ekstraklasy wzrosły o 38% do 706,6 mln zł w sezonie 2016/17

, powinny być w stanie liczyć zyski z inwestycji w kolejnych latach" - zauważył partner EY w dziale Usług Audytorskich Marek Musiał. Poprawie wobec poprzedniego roku uległy również wskaźniki bilansowe. Średnia płynność bieżąca wzrosła do 0,82 z poziomu 0,7, a średni wskaźnik

Zysk netto Grupy AB wzrósł r/r do 13,54 mln zł w III kw. r. fin. 2014/2015

. "Co więcej, mamy wysokie wskaźniki płynności, bezpieczne zadłużenie, skutecznie zarządzamy cyklem konwersji gotówki. Pomimo dynamicznego wzrostu skali działania wygenerowaliśmy dodatnie przepływy finansowe z działalności operacyjnej. Wypłaciliśmy również w styczniu dywidendę, a nasza pozycja

Resolution to nie "bank za złotówkę". Na świecie istnieje od dawna. W Polsce to "pomylono". PiS brnie w kolejną awanturę, tym razem z TSUE

, jeśli uzna, że bank rzeczywiści nie rokuje nadziei na uzdrowienie oraz jego upadek wyrządzi szkodę interesowi publicznemu. Banki Czarneckiego realizowały program naprawczy uzgodniony z Komisją Nadzoru Finansowego, podnosiły kapitał, nie opóźniały się z realizacją zobowiązań, a ich wskaźniki

Fitch potwierdził ratingi Gliwic BBB+ i A+(pol), perspektywa pozytywna

wydatków majątkowych. Ratingi biorą pod uwagę ostrożne zarządzanie finansowe, które w połączeniu z wysokim udziałem dotacji w dochodach majątkowych oraz dobrą płynnością, wspierają obecnie realizowane przez miasto inwestycje" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że

Fitch potwierdził rating A- województwa wielkopolskiego, perspektywa stabilna

finansowym zapewnia bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Fitch zakłada, że w 2017-2019 wyniki operacyjne Wielkopolski pozostaną dobre. W scenariuszu bazowym szacuje marżę operacyjną na poziomie 20%-25%, co będzie zbieżne z wynikami

EuroRating obniżył perspektywę ratingu PGE do negatywnej ze stabilnej

się strukturą czasową zadłużenia, wpływającą negatywnie na wskaźniki płynności. W kontekście oceny ryzyka kredytowego spółki EuroRating do czynników negatywnych zalicza także zapowiedziane w ostatnim czasie przez prezesa partii rządzącej przejęcie przez PGE od innych

Strategia BOŚ zakłada zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,3% w 2021 r.

w komunikacie. "Poprawie uległy także inne wskaźniki działalności i płynności grupy. Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 64,5% na koniec 2017 roku i zmniejszył się o 10,1 pkt proc. w porównaniu do 2016 roku. Łączny współczynnik kapitałowy był wyższy o 0,78 p.p. i wyniósł

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

kontroli wydatków w sektorze edukacji, pomocy społecznej i administracji. Pozytywnie oceniamy również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność miasta, która

Fitch podniósł ratingi Białegostoku do BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

, podała agencja. "Podniesienie ratingów odzwierciedla niską presję na wzrost zadłużenia dzięki poprawie zdolności miasta do finansowania inwestycji bez konieczności zaciągania nowego długu. Bierze ona również pod uwagę bezpieczne wskaźniki zadłużenia będące rezultatem

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 2,1% r/r, wskaźnik NPL: 4,86% w I kw.

faktoringu (+6,5%) oraz leasingu (+10,6%). Sprzedaż leasingu i faktoringu, odznaczająca się dłuższym okresem ciągłego wzrostu, wykazała na początku nowego roku finansowy wyższe dynamiki wzrostu kwartalnej nowej sprzedaży: +22% r/r obrotów faktoringu (4,6 mld zł w I kw. 2018 r.) oraz +21% r/r w leasingu (802

Prezes PZ Cormay: Odejście Tadeusza Tuory z Rady Dyrektorów Orphee to dobry ruch

kondycji. Ma "świetne" wskaźniki płynności oraz perspektywy znacznego wzrostu przychodów związane z nowymi projektami Mythic 120 i Mythic 80.Jednak na przeszkodzie do poprawy wyników operacyjnych stoi konflikt w akcjonariacie. Grupa Kapitałowa Orphée SA składa

Tadeusz Tuora odchodzi z Rady Dyrektorów Orphée

. Zaznaczył, że obecnie Orphée jest w dobrej kondycji. Ma "świetne" wskaźniki płynności oraz perspektywy znacznego wzrostu przychodów związane z nowymi projektami Mythic 120 i Mythic 80. Na przeszkodzie do poprawy wyników operacyjnych stoi jednak konflikt w akcjonariacie

mBank: Poziom kursu CHF będzie mieć umiarkowany negatywny wpływ na wyniki w 2015

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Utrzymujący się na podwyższonym poziomie kurs franka szwajcarskiego będzie mieć umiarkowanie negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy mBanku w 2015 roku ze względu na pewien wzrost odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek. Wskaźniki

Podatki, PPK i ZUS. Kto i ile straci na zmianach planowanych przez rząd?

dodatkowej emerytury pracowników, jeśli na skutek kryzysu gospodarczego pogorszy się ich kondycja i grozić im będzie utrata płynności finansowej. Inne zmiany podatkowe Kolejną zmianę podatkową (tym razem korzystną dla obywateli) wprowadzono pod koniec 2018 r. w noweli „niektórych ustaw w celu