płynność akcji

Repolonizacja banków tak, ale nie nacjonalizacja. Bo wtedy dopiero dostaniemy po kieszeni

Zachwianie płynności sektora bankowego, spadek akcji kredytowej i droższe usługi. Takie mogą być skutki wycofania się z Polski dużego zagranicznego inwestora - ostrzegają naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego.

PZU dzieli akcje i decyduje o wypłacie dywidendy

PZU dzieli akcje i decyduje o wypłacie dywidendy

- Teraz inwestor, który miałby kupić półtorej akcji PZU, musi kupić jedną albo dwie akcje i wydać 800-1000 zł. Dlatego będziemy was prosić o zmianę w statucie. Pewnego pięknego dnia każdy z was się obudzi, mając nie jedną akcję PZU, tylko dziesięć - tłumaczył prezes PZU we

Bankowcy: Nie mamy już ani czasu, ani pieniędzy

- denerwuje się wiceprezes Millennium. Bankowcy ostrzegają, że teraz to już nie płynność (czyli bieżący dostęp do odpowiedniej ilości gotówki), tylko zbyt małe kapitały własne są najpoważniejszą przeszkodą w udzielaniu kredytów. - Przepisy bankowe

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

Płynności podlegać będą akcje spółek, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję

PLL Lot może sprzedać część akcji Pekao SA

"Pakiet akcji Pekao SA może być wykorzystany jako zabezpieczenie. Możemy też rozważyć sprzedaż. Celem głównym jest odzyskanie rentowności. [ ] To jest droga, która może nas przeprowadzić przez okres jesienno-zimowy, jeśli sytuacja byłaby bardzo trudna" - powiedział

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Getin Holding 

poziomie wskaźnika płynności, pozycji kapitałowej oraz wskaźnika wypłacalności banku" - czytamy w komunikacie. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów

Prezes GPW: Notowania na giełdzie nie zostaną zawieszone

;Posiadamy wewnętrzne procedury na sytuacje awaryjne i kryzysowe i podjęliśmy działanie mające na celu zmitygowanie ryzyk. Priorytetem GPW jest zapewnienie płynności rynku, bo płynność dla inwestorów jest najważniejsza. Podobnie działają obecnie inne giełdy na świecie, które umożliwiają inwestorom w sposób

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1

ciągłych. Powinno to zwiększyć płynność akcji spółki. Natomiast zwiększenie płynności w połączeniu z efektami kontynuacji działań w ramach przyjętych kierunków rozwoju na lata 2018-2020, w ocenie zarządu, powinno prowadzić do stałego zwiększania atrakcyjności akcji Mostostalu Zabrze dla potencjalnych

Letus Capital planuje przeniesienie z NewConnect na rynek główny GPW

przyczynić się do wzrostu płynności akcji spółki oraz jej kapitalizacji" - czytamy w komunikacie. Drugim argumentem za przeniesieniem notowań jest zwiększenie zaufania do spółki przy współpracy z zagranicznymi partnerami, podano również. Letus

Agora nie planuje obecnie przeprowadzenia emisji akcji

finansowanie z rynku kapitałowego czy to w formie emisji akcji czy w innej. Skupiamy się teraz na zapewnieniu bezpieczeństwa płynności finansowej Agory" - powiedział Kania podczas wideokonferencji. Dodał, że spółka rozważa ewentualne dalsze skorzystanie z pomocy publicznej

GPW: Skrócenie godzin sesji to ryzyko istotnego spadku obrotów oraz płynności  

czasowych, w tym głównie z Ameryki i Azji. Atutem GPW jest częściowe pokrywanie się godzin sesji z fazą zamknięcia na giełdach w Azji oraz z otwarciem na rynkach w USA. Skrócenie handlu akcjami na GPW nawet o 30 minut mogłoby spowodować istotny spadek obrotów oraz płynności na rynku akcji oraz zmniejszyć

Dom Development rekomenduje 9,5 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Zarząd Dom Development podtrzymuje rekomendację przeznaczenia części zysku za 2019 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 9,5 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd spółki podtrzymuje

Boryszew dokonał odpisu na kwotę 158 mln zł, bez wpływu na działalność

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Boryszew dokonał odpisu na utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia, ale mają one charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną, podała spółka

Mo-Bruk złożył prospekt w KNF, możliwa sprzedaż akcji imiennych bez nowej emisji

akcjonariuszy, którzy, dostrzegając znaczny potencjał Mo-Bruk do kontynuacji wzrostu, zachowają pakiet większościowy. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych" - powiedział prezes Józef Mokrzycki

Wielton rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

, zarząd emitenta uwzględnił aktualną sytuację makroekonomiczną i rynkową wynikającą z epidemii COVID-19. W opinii zarządu spółki przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy zapewni spółce/grupie płynność finansową na wyższym poziomie" - czytamy w komunikacie. W ub. roku

LPP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obr. zakończony 31 I

spółki kieruje się dobrem pracowników i chęcią utrzymania miejsc pracy oraz zapewnieniem płynności finansowej spółki, w aktualnej trudnej sytuacji rynkowej, wywołanej epidemią koronawirusa COVID-19. Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania radzie nadzorczej LPP" - czytamy w

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

opuścić Listę Alertów i wrócić do notowań ciągłych. Powinno to zwiększyć płynność akcji spółki. Natomiast zwiększenie płynności w połączeniu z efektami kontynuacji działań w ramach przyjętych kierunków rozwoju na lata 2018-2020 w ocenie zarządu powinno prowadzić do stałego zwiększania atrakcyjności akcji

Carbon Studio rozpoczyna proces przeniesienia notowań na główny rynek GPW

, aby jeszcze bardziej zwiększyć transparentność naszej spółki w oczach inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych oraz poszerzyć ich bazę. Jesteśmy przekonani, że obecność na rynku regulowanym wpłynie na wzrost płynności akcji spółki oraz jej kapitalizacji. Obecność na GPW z pewnością umocni zaufanie do

Inno-Gene rozpoczyna procedurę przejścia na rynek główny GPW z NewConnect

płynności akcji spółki i wzrostu kapitalizacji. "Drugim argumentem za przeniesieniem notowań na rynek główny GPW jest wzrost wiarygodności i zaufania do spółki wymagany podczas współpracy z międzynarodowymi koncernami oraz zagranicznymi kontrahentami" - czytamy dalej

Generali Investments TFI zmieniło strategię trzech subfunduszy akcyjnych

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Generali Investments TFI zmieniło strategię kolejnych trzech subfunduszy akcyjnych i otworzyło je na nowe rynki, podała spółka. Od 13 stycznia br. w ofercie dostępne są dwa subfundusze: Generali Akcji Amerykańskich i Generali Akcji Europejskich

Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne

naszych planach kontynuacji ekspansji. Przejście na rynki główne umożliwi inwestowanie w nasze akcje przez partnerów instytucjonalnych oraz przyczyni się do poprawy płynności. Niezmiennie inwestorzy mniejszościowi pozostają dla nas ważni. Obecność na rynku finansowym ma dla spółki strategiczne znaczenie

EC Będzin chce przeprowadzić skup do 20% akcji własnych

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. (EC Będzin) planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu skup do 20% akcji w celu zwiększenia płynności i stworzenia akcjonariuszom możliwości wyjścia z inwestycji, poinformował prezes Krzysztof Kwiatkowski

Kino Polska kupi wszystkie akcje Stopklatki i wycofa z obrotu na NewConnect

na giełdzie nie ma już uzasadnienia, płynność akcji tej spółki jest niska, a jej potrzeby finansowe związane np. z inwestycjami nie wymagają obecności na rynku publicznym. Możemy zaspokajać je w ramach grupy kapitałowej Kino Polska TV. Szczegóły dotyczące wykupu ogłosimy niebawem" - powiedział

KNF wydłużyła terminy zobowiązania BNP Paribas do zwiekszenia płynności BNP BGŻ

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaakceptowała zmianę terminu realizacji zobowiązania inwestorskiego BNP Paribas z Francji dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BGŻ BNP Paribas na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Termin

KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

pełne i nie ukazują całego obrazu sytuacji gospodarczej i finansowej spółki oraz jej płynności. Do czasu przekazania pełnej i rzetelnej informacji w powyższym zakresie przez Krezus SA, obrót akcjami spółki jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów"

Kozłowski z Noble Securities: Wzrost wyceny spółek zachęca do debiutów na GPW

gamingowego i nowych technologii oraz tzw. emisjom ratunkowym, gdy dana spółka potrzebuje płynności i emituje akcje często po historycznie niskim kursie" - powiedział Kozłowski w rozmowie z ISBnews.TV. Jego zdaniem, im wyższe będą wyceny, tym większa chęć do wchodzenia na

NBP będzie finansował dług. Będzie skup obligacji. Obniżka stóp coraz bardziej realna

niektórych firm w wyniku przymusowej kwarantanny pracowników lub też „konieczności pozostania w domu” – czytamy w dokumencie. W drugiej ujawnia, co w związku z tym chce zrobić. Będzie skupowanie obligacji Przede wszystkim  NBP zapowiada wielką akcję skupowania obligacji skarbowych na

Komisja Europejska zgodziła się, aby duże polskie firmy dostały pożyczki

- 2,2 mld euro programu pożyczek subsydiowanych przez Polskę umożliwi jej dalsze wspieranie firm dotkniętych epidemią koronawirusa. Pomoże to przedsiębiorstwom zaspokoić ich bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować działalność, rozpocząć inwestycje i utrzymać zatrudnienie w trakcie

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

niezbędnego do realizacji planu stabilizacji finansowej" - powiedział prezes Elektrobudowy Jacek Podgórski, cytowany w komunikacie. Drugim, obok emisji akcji, kluczowym elementem trwałego odzyskania płynności spółki jest planowane zawarcie z instytucjami finansowymi docelowej

Akcjonariusze Inno-Gene zdecydują I IX o przejściu na GPW i programie motywac.

płynności akcji spółki i wzrostu kapitalizacji. Drugim argumentem za przeniesieniem notowań na rynek główny GPW jest wzrost wiarygodności i zaufania do spółki wymagany podczas współpracy z międzynarodowymi koncernami oraz zagranicznymi kontrahentami" - powiedział prezes Inno-Gene Jacek Wojciechowicz

NWZ Elektrobudowy zdecyduje 9 IX o emisji do 11,06 mln akcji bez prawa poboru

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 września br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22,11 mln zł poprzez emisję akcji zwykłych serii F z

Boruta-Zachem chce pozyskać ok. 5 mln zł z emisji do 25 mln akcji serii D bez pp

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Boruta-Zachem chce pozyskać z emisji akcji serii D ok. 5 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na poprawę płynności oraz wkład własnyn inwestycji w centrum B+R spółki zależnej, poinformował ISBnews wiceprezes Marcin Pawlikowski

IDM zwróciła się do zarządu GPW o pilne skrócenie sesji giełdowej 

wniosek o zmianę godzin sesji został przekazany do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26 lutego 2020 r., przypomniano. "W ocenie IDM skrócenie godzin trwania sesji przynosi istotne korzyści dla rynku, takie jak poprawa płynności oraz obniżenie kosztów

Amerykański bank centralny obniża stopy procentowe do zera i zapowiada pompowanie pieniędzy w gospodarkę. To efekt nacisków Trumpa?

700 mld dol. - programu skupu aktywów. Wszystko to ma uchronić gospodarkę przed skutkami pandemii koronawirusa. Dodatkowo w skoordynowanej z innymi głównymi bankami centralnymi akcji Fed ma dostarczać dolary w transakcjach swapowych, by utrzymać płynność na rynku. Zapewnił też, że ultraniskie stopy

Zarząd The Farm 51 sprzeda część akcji, by zabezpieczyć środki na działalność

. Środki pieniężne, w razie potrzeby, wnoszone do spółki przez członków zarządu wspomogą jej płynność finansową oraz umożliwią kontynuację prac nad grą "World War 3", podano także. The Farm 51 specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych gier akcji. Spółka jest notowana

GPW akceptuje handel automatami jeśli będzie sprzyjał płynności rynku

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) akceptuje handel automatami HFT pod warunkiem, że sprzyja to zwiększeniu płynności notowanych akcji, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski. "Automaty handlujące na giełdzie

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 37,5 zł/szt.

ma znaczenie biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, która charakteryzuje się ograniczonym napływem środków do inwestorów instytucjonalnych, a tym samym ograniczoną płynnością na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto, w związku z relatywnie niską płynnością akcji spółki, skup akcji

Banki centralne eksperymentują. Ale to zagraża ich wiarygodności, pogłębia nierówności i jest ryzykowne

Collapse". Copyright: Project Syndicate, 2020 . Rynki finansowe, od dawna wspierane przez dużą płynność, wchodzą w ostatni kwartał 2020 r. w warunkach coraz bardziej niepewnego ożywienia gospodarczego na świecie, niezwykłej niepewności politycznej oraz opóźnionych reakcji w zakresie polityki

Millennium Leasing i ARP ustaliły tryb działań w ramach 'tarczy' dla transportu

podpisane z ARP Leasing w ramach oferowanego przez ARP instrumentu wsparcia Tarczy Antykryzysowej określa operacyjne ramy dla skorzystania z tego instrumentu, który mieści się w całym pakiecie rozwiązań, wspierających płynność polskich przedsiębiorców. Cieszę się, że udało się do tego doprowadzić w tak

Akcjonariusz Stelmetu ogłosił wezwanie na wszystkie akcje spółki

jednak za sobą obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie pozostałe akcje spółki. Biorąc pod uwagę, że zaproponowana w wezwaniu cena jest istotnie wyższa od średniej ceny z ostatnich miesięcy, oraz zważywszy na niską płynność akcji spółki na GPW, spodziewam się, że część inwestorów może skorzystać z

OT Logistics: Allianz chce zrealizować uprawnienia wynikające z umowy zastawu

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - OT Logistics otrzymał od Allianz ZB (AZ) zawiadomienia o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych (wg spółki) uprawnień wynikających z zastawu na 2% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d., ustanowionego na rzecz AZ na podstawie umowy zastawu

EuroRating obniżył rating kredytowy Murapolu do BB-, perspektywa stabilna

pogorszeniem sytuacji finansowej spółki, jakie nastąpiło w 2017 roku. Na skutek poniesionych w ubiegłym roku wysokich nakładów na zakup gruntów oraz dokonanych znaczących pasywnych inwestycji kapitałowych (akcje spółek Skarbiec Holding S.A. i Polnord S.A.) znacząco wzrosły zobowiązania - w tym dług

GPW: Utrzymamy stabilny udział w rynku obrotów polskimi akcjami mimo wejścia MTF

konkurencja. W perspektywie roku spodziewamy się, że w efekcie wejścia MTF rynek - czyli łączne obroty na polskich akcjach - urośnie 10-20%. Przygotowaliśmy program zwiększający płynność w obliczu wejścia MTF. Liczymy na utrzymanie 80% udziału w rynku, nawet przy jego oczekiwanym wzroście" - powiedział

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

. Realna wartość zaangażowania kapitałowego inwestora będzie przy tym uzależniona od bieżącej płynności oraz wyceny akcji spółki w obrocie giełdowym. Proces inwestycji realizowany byłby w etapach, w ramach serii transakcji, w oczekiwanym horyzoncie czasowym przypadającym na okres min. 3 lat" - czytamy

DNB Bank Polska udostępni 1 mld zł w ramach fund. gwarancji płynnościowych BGK

Płynnościowych to pierwszy w Polsce program pomocowy zaakceptowany przez Komisję Europejską, podano. "Nieustannie docierają do nas sygnały, że coraz więcej przedsiębiorstw ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, możemy

GPW usunęła GetinNoble, GinoRossi, Harper, OpenFinance, Sygnity, TXM z indeksów

. Korekta ta wynika z metodologii indeksów giełdowych, zgodnie z którą w wyżej wymienionych indeksach nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentów Lista Alertów i/lub Strefa Niższej Płynności, podano także. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów

Prezes BNP Paribas BP: Mamy dużą płynność, będziemy rosnąć selektywnie

;Płynnościowo nasza sytuacja jest więcej niż komfortowa, a dodajmy do tego, że jest trochę zjawiska pod tytułem 'powrót płynności wypłacanej z banków na wczesnym etapie pandemii'. Niewątpliwie akcja kredytowa będzie wolniejsza niż w normalnych czasach, tak więc tu zagrożeń płynnościowych kompletnie nie widać na

Alior Bank ma porozumienie dot. przejęcia Ruchu i zbycia go na rzecz PKN Orlen

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen, podał bank

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę 30,73 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Grupy Kęty zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 205 mln zł z zysku netto za 2019 r. i 89,83 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, tj. co oznacza wypłatę w wysokości 30,73 zł na akcję, podała spółka

NWZ Trakcji zdecyduje 13 IX o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

oraz akcji serii C, jest zapewnienie sprawnego, szybkiego i możliwie jak najmniej kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i

Santander BP umożliwia firmom karencję w spłacie kapitału na 3 lub 6 mies.

czym ostateczny termin spłaty kredytu nie zmieni się. W okresie karencji klient płaci tylko raty odsetkowe, podał bank. Santander BP pracuje także nad pakietem rozwiązań pomocowych, zapewniających płynność klientom. Wnioski można składać przez telefon, wkrótce będzie to też

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

uzyskania dodatkowych środków finansowych w tym m. in z instrumentów przewidzianych w dokumentacji finansowania długoterminowego, takich jak obligacje zamienne na akcje, gwarancja zwrotu zaliczki na kontrakcie kolejowym oraz uwolnienie kaucji gwarancyjnych (o łącznej wartości około 50 mln zł). W

Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych od wtorku

Warszawa, 22.05.2015 (ISBnews) - Akcje spółki Best będą notowane w systemie notowań ciągłych GPW od wtorku, 26 maja br, podała spółka. To efekt przystąpienia spółki do programu wspierania płynności. "Zgodnie z niedawną deklaracją zarządu, Best przystąpił do programu

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

, zagranicznych akcji, czy indeksów giełd zagranicznych. O płynność i wycenę instrumentów na tym rynku dbają animatorzy obrotu, czyli uznane instytucje finansowe, ułatwiając inwestorom zawarcie transakcji" - powiedział Borowski. Zdaniem dyrektora zarządzającego w dziale

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu

The Farm 51 ma ostateczną umowę z My.com ws. rozwoju marki World War 3

zaangażowanie finansowe, datę premiery, sposób dystrybucji, marketingu i udział stron w zysku z dystrybucji, podano także. "Zawarta umowa zapewnia spółce płynność finansową pozwalającą na zakończenie projektu i wprowadzenie gry do komercyjnej dystrybucji jak również zapewnia

PKO BP będzie obsługiwał wielowalutowy system cash pool grupy PKN Orlen

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski wygrał przetarg na przygotowanie i obsługę systemu cash pool na potrzeby grupy kapitałowej PKN Orlen, którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej Grupy Orlenu, podał bank. System cashpoolingu wielowalutowego

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomi program poprawy płynności oparty o nowy model animacji od 1 lutego 2019 r., podała spółka. "Nowy model animacji zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających

Elektrobudowa prowadzi rozmowy z inwestorami branżowymi ws. emisji akcji serii F

akcjonariuszy. Zarząd spółki prowadzi już rozmowy z wyselekcjonowanymi branżowymi inwestorami strategicznymi, o czym informowaliśmy rynek. Emisja akcji serii F oraz równolegle prowadzona emisja akcji serii E pozwolą spółce zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy i poprawić płynność" - powiedział Podgórski

DM Vestor wycenił akcję Colian Holding na 3,48 zł

rozrachunku implikują wartość spółki na poziomie 3,48 zł za akcję względem obecnej ceny rynkowej na poziomie 3,54 zł (-2% różnicy). Uważamy, iż 50-proc. dyskonto jest uzasadnione m.in. ze względu na historyczny poziom względem spółek porównywalnych, niską płynność akcji oraz brak stałej polityki dywidendy

GPW celuje w podwojenie liczby debiutów na rynku głównym i NewConnect do 2020

. Według jego słów, inicjatywy dla płynności mogą wygenerować 3-5% dodatkowych przychodów rocznie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony

Wezwanie Townsend zgodne z interesem Capital Park, ale cena nie jest godziwa

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Capital Park ocenia, że wezwanie do zapisywania się na sprzedaż jego akcji, ogłoszone 8 października br. przez Townsend Holding B.V. jest zgodne z interesem spółki, ale zaproponowana cena wysokości 5,84 zł za akcję nie odzwierciedla wartości

Bankructwo Evergrande możliwe już za 25 dni. Wszyscy jesteśmy zależni od kaprysu Chin

spółka wydała komunikat, w którym przekazała, że porozumiała się z inwestorami w sprawie zapłaty odsetek od obligacji juanowych w wysokości 232 mln juanów, czyli około 35 mln dol. Nastroje poprawiła również informacja, że chiński bank centralny zasilił system finansowy zastrzykiem płynności. Media z

KNF liczy na debiut Raiffeisen Bank Polska na GPW do 15 maja 2018 r.

powstrzyma się od wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych prowadzących do zastosowania sankcji, o ile RBI wprowadzi akcje Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2018 r

Wasko miało 1,72 mln zł straty netto, 2,15 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.

jest zjawiskiem odnotowywanym historycznie i spójnym z obserwowaną sezonowością działalności grupy. Grupa kapitałowa Wasko zachowuje bardzo stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku, w związku z czym wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących

GPW zarekomendowała 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku za 2019 rok, podała spółka. "Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w

NWZ Trakcji zdecyduje 9 VIII o emisji akcji, spółka chce pozyskać min. 50 mln zł

jako sposobu na przeprowadzenie emisji akcji serii B oraz akcji serii C, jest zapewnienie sprawnego, szybkiego i możliwie jak najmniej kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia

CCC rozpoczęło prace na potrzeby ew. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podjęcia przez spółkę analiz i prac na potrzeby przygotowania i ewentualnego podjęcia działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego o nie mniej niż 20% w drodze emisji akcji zwykłych, podała spółka. W

Do Polski wraca Raiffeisen z nowymi kredytami. Ale frankowiczów zostawia na lodzie

może utorować drogę innym, które nie są obecne fizycznie w Polsce, ale działają w Unii Europejskiej. Z drugiej strony wejście nowego gracza z mniejszymi kosztami może oznaczać zwiększenie konkurencji i przyczynić się do spadku cen lokalnych banków. Uważamy, że pod względem kapitałowym i płynności RBI

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Sfinks Polska zakończył przegląd opcji strategicznych i przygotuje strategię, którą przedstawi w I kw. br., podała spółka. Zarząd zdecydował też o przeprowadzeniu emisji do 6 mln akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych

Spółki z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na 100% akcji Impexmetalu

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z

Drukowanie pieniędzy nie pomoże gospodarce. Co powinien zrobić NBP?

płynnością poprzez operacje repo polegające na zakupie od banków ich krótkoterminowych papierów dłużnych. Podobnie czynił w czasie światowego kryzysu finansowego, gdy istniała obawa przed utratą płynności przez banki. Obecnie takiej obawy raczej nie ma, ale jak stwierdza w komunikacie zarząd NBP, dostęp do

TGE pracuje nad nową strategią, nie wyklucza wydłużenia sesji (aktual.)

promować tych, którzy będą wypracowywać większe obroty, bo na giełdzie ważna jest płynność rynku" - powiedział. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst

TGE pracuje nad nową strategią, rozważa wydłużenie sesji

uczestników rynku, poinformował ISBnews dyrektor TGE ds. rynku gazu Marcin Sienkiewicz. "Zależy nam na zwiększeniu płynności. Jednym z pomysłów jest wydłużenie sesji" - powiedział Sienkiewicz w rozmowie z ISBnews. "Trwają prace koncepcyjno

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

, oferując firmom rozwiązania ułatwiające ich codzienną działalność. W obecnej sytuacji w krótkim czasie udostępniliśmy przedsiębiorcom atrakcyjne propozycje pomagające w utrzymaniu płynności. Dzięki kolejnej umowie z BGK dotyczącej gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe po raz

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

kondycji, odporny na szoki i bez znaczących nierównowag. W odróżnieniu od globalnego kryzysu finansowego z 2008 r., przed którym akcja kredytowa rosła bardzo dynamicznie, w ostatnich latach nie występowały napięcia na rynku kredytowym. Jednocześnie znacząco podniesiono odporność systemu bankowego, zarówno

"Tarcza antykryzysowa" w praktyce: banki odmawiają kredytów gwarantowanych przez rząd

przedłużenie terminu spłaty kredytu obrotowego o sześć miesięcy. W ramach walki z kryzysem podjęto także działania, które miały zapewnić płynność bankom i umożliwić im szerszą akcję kredytową. Narodowy Bank Polski zainicjował tzw. operację repo, czyli kupna papierów wartościowych od banków, z zobowiązaniem do

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu regulaminu giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana

EuroRating podniósł perspektywę ratingu CCC do stabilnej

przeprowadzoną emisją nowych akcji, zawartym porozumieniem z wierzycielami oraz z ponownym otwarciem galerii handlowych. CCC w ostatnich dniach uplasowało 13,7 mln nowych akcji o łącznej wartości 507 mln zł. Środki te zasilą kapitał obrotowy i wzmocnią pozycję płynnościową spółki" - czytamy w komunikacie

Zarząd Echo Investment zarekomenduje 0,5 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Zarząd Echo Investment zarekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 0,5 zł na jedną akcję z zysku za 2017 r., poinformowała spółka w raporcie rocznym. "Przy rekomendacji wypłaty dywidendy, zarząd będzie brał pod

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

. Problem dotyczy nie tylko zarządów wielkich korporacji i holdingów, ale również osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, tzw. samozatrudnionych, świadczących usługi B2B. To właśnie te osoby są najbardziej narażone na utratę płynności. Do czasu epidemii

Bank Światowy: Globalne PKB spadnie o 5,2% w 2020 r. i wzrośnie o 4,2% w 2021 r.

pogarszające się perspektywy. Ucieczka w bezpieczne miejsce doprowadziła do gwałtownego zaostrzenia warunków finansowych na świecie, w tym wśród gospodarek EMDE, czyli emerging market and developing economies. Dodano, że rynki akcji na całym świecie spadły, spready w bardziej

Walewski z BGK: Wzrost PKB 'na plusie', jeśli pandemia ustąpi po kilkunastu tyg.

otwartego rynku podkreślił, że "chroni wynik banków oraz ich płynność, umożliwiając im udzielanie koniecznych w tej sytuacji kredytów płynnościowych". "Dodatkowym elementem dającym bankom tę możliwość jest także objęcie akcji kredytowej programem gwarancyjnym

BGK wdrożył nowe gwarancje de minimis, co da 20 mld zł dodatk. akcji kredytowej

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wdrożył gwarancje de minimis z pakietu pomocowego dla MŚP, a dzięki tym zmianom możliwe będzie wygenerowanie 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej, podał bank. "Bank Gospodarstwa

Idea Bank nie ma problemów z płynnością, oczekuje od BFG pomocy dla sektora

, jeśli chodzi o efektywne zarządzenie płynnością. Zaczynamy rozpatrywanie wniosków od poniedziałku i będziemy patrzyli, jak sytuacja będzie się rozwijać. Chcemy, by ten proces został tak uproszczony, jak to jest możliwe" - dodał. Pruski poinformował także, że bank - dzięki

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW

, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski). GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także

Auga chce pozyskać 20 mln euro z emisji akcji na przejęcia i rozwój

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Auga group zdecydowała o rozpoczęciu procesu pozyskania dodatkowego kapitału poprzez ofertę publiczną akcji celem pozyskania 20 mln euro na finansowanie trwających przejęć i inwestowanie w dalszy rozwój biznesu. Intencją jest przeprowadzenie

Ratujemy Łódzkie Biznesy. Akcja, która pomoże firmom z Łodzi przetrwać epidemię koronawirusa

Koronawirus w Polsce. Zapisz się na specjalny newsletter, w którym zawsze znajdziesz sprawdzone informacje Rozpoczyna się akcja #RatujemyLokalneBiznesy. Firma Bluerank zachęca firmy, aby pomagały mniejszym biznesom w kryzysie. - Zawsze uważnie słuchamy tego, co mówią przedsiębiorcy

ZUS o swoim systemie informatycznym: "Krytyczny poziom wykorzystania". Co z wypłatą emerytur?

jest już bardzo groźnie. Departament pisze o "krytycznym poziomie wykorzystania aplikacji E2, zagrażającym płynności realizacji zadań". Aplikacja E2 to część system informatycznego ZUS do obsługi emerytur. Dzięki niej załatwiane są wnioski Polaków starających się o świadczenia. Podobnie było

Mennica Polska miała 15,95 mln zł straty netto, 11,95 mln zł EBITDA w I kw.

rekompensowały spowodowany COVID-19 spadek wyników w segmencie płatności elektronicznych. W omawianym okresie odnotowano jednak spadek wskaźników opartych na wypracowanym zysku netto, co wynikało z zaewidencjonowania niepieniężnej straty na wycenie akcji spółki Enea. Jednak po wyeliminowaniu tego czynnika

Synerga.fund zamierza rozpocząć inwestycje w produkcję gier komputerowych

prowadzenia relacji inwestorskich, wskazano także. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Synerga.fund, które odbyło się w 12 lutego 2019 r., akcjonariusze spółki podjęli uchwałę o przeprowadzeniu scalenia akcji w stosunku 100:1, co ma przełożyć się na lepszą płynność obrotu

Bioton: Środki ze zbycia SciGen na poprawę płynności i analogi insuliny

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Bioton ocenia, że pozyskane z transakcji sprzedaży SciGen środki w wysokości ok. 100 mln zł pozwolą na zdecydowaną poprawę płynności finansowej, umożliwiając istotną restrukturyzację zadłużenia w bankach, a przede wszystkim przyspieszenie prac

Santander BP udostepni Portfelową Linię Gwarancyjną z limitem 13 mld zł 

, podał bank. "Santander Bank Polska będzie mógł udzielić przedsiębiorcom gwarancji jako formy zabezpieczenia spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. Będą mogli ją uzyskać przedsiębiorcy dotknięci skutkami pandemii COVID-19. Bank może udzielać

Analizy.pl: Aktywa TFI spadły o 11% m/m do 238,7 mld zł w marcu

funduszy inwestycyjnych. Z powodu obaw związanych z pandemią koronawirusa, przez globalne rynki przeszedł bezprecedensowy krach, a inwestorzy za wszelką cenę szukali płynności. W efekcie w miesiąc aktywa polskich funduszy inwestycyjnych spadły o 29,6 mld zł do 238,7 mld zł, tj. o 11%" - czytamy w

Fundusz Beta ETF na indeks mWIG40TR zadebiutował na GPW

regulaminu giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski), podsumowano. GPW prowadzi

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki. - Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków giełdy, w tym animatorów rynku w wyniku ewentualnego wzrostu zachorowań pracowników tych instytucji na COVID-19 lub objęcia ich

BOŚ Bank: Decyzje RPP z III i IV obniżą zysk netto grupy o 35-50 mln zł w 2020r.

nie odnotowuje znaczącego wpływu epidemii koronawirusa na płynność i adekwatność kapitałową. "BOŚ S.A. zachowuje pełną ciągłość operacyjną. Bank wprowadził szereg rozwiązań mających na celu zachowanie ciągłości działania, jak i ograniczenie ryzyka epidemicznego, zarówno

Carbon Studio chce przenieść się na rynek główny GPW w 2021 r.

zwiększyć transparentność spółki w oczach inwestorów. Liczymy, że nasza obecność na GPW wpłynie na wzrost płynności akcji studia i jego kapitalizację" - powiedział członek zarządu Carbon Studio Aleksander Caban, cytowany w komunikacie. Studio wypracowało ponad 1,27 mln zł