płatności odsetkowe

Piotr Winnicki

Muzułmanie nie chcą bitcoinów. Niezgodne z prawem szariatu

Muzułmanie nie chcą bitcoinów. Niezgodne z prawem szariatu

W islamie działalność gospodarcza powinna opierać się na rzeczywistych, fizycznych aktywach, a nie na spekulacjach. Religijni muzułmanie nie inwestują w produkty bankowe, które oferują zwroty za pośrednictwem płatności odsetkowych. W krajach Zatoki Perskiej popularne kryptowaluty są niezgodne z prawem szariatu.

Kredyt Inkaso podniósł marżę dla planowanej emisji obligacji serii E1

podała także, że wcześniejszy wykup obligacji może nastąpić najwcześniej w dniu płatności odsetek za 2 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla obligatariusza wyniesie: - 0,5% wartości nominalnej jednej obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w dniu płatności

ZBP: Konsumenci i firmy złożyli prawie 1 mln wniosków o odroczenie spłat rat

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Osoby prywatne i przedsiębiorcy złożyli w bankach łącznie prawie 1 mln wniosków (964,6 tys.) o zawieszenie płatności rat, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Ostatnie dwa tygodnie przyniosły spadek dynamiki składania nowych wniosków - przybyło

MF wymieniło równowartość 0,2 mld euro na rynku walutowym w 2018 r.

celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - czytamy w komunikacie. Ministerstwo podało, że w 2018 r. zawierało na rynku następujące operacje: transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej oraz transakcje wymiany walut na złote

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii C1 o łącznej wartości nom. 150 mln zł

;Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części obligacji. Wcześniejszy wykup może nastąpić najwcześniej w dniu płatności odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla obligatariusza wyniesie: 0,75% wartości nominalnej jednej obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu

BNP Paribas Leasing Services umożliwia odroczenie spłat rat o 6 mies. 

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Leasing Services umożliwia przesunięcie płatności rat, wynikających z umów pożyczkowych i leasingowych o 6 miesięcy. Oferta nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, podała spółka. "'Prolongata 6 miesięcy

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

Kłopoty ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Masz cztery rozwiązania

klient musi zapewnić środki na część odsetkową raty w dotychczasowym terminie płatności. W Citi Handlowym zawieszenie spłaty kredytu umożliwia odroczenie spłaty do sześciu kapitałowo-odsetkowych rat kredytu. W wyniku odroczenia spłat rat przesuwa się okres spłaty kredytu i zmienia się harmonogram spłat

ZBP: W bankach złożono 1,1 mln wniosków w ramach tzw. moratorium pozaustawowego

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Osoby prywatne i przedsiębiorcy złożyli w bankach łącznie ponad 1,1 mln wniosków o zawieszenie płatności rat w ramach tzw. moratorium pozaustawowego, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 300 mln euro

zabezpieczającą transakcję swapową, zmieniającą stopę zmienną na stałą. MF otrzyma kwartalne płatności odpowiadające zmiennym płatnościom odsetkowym oraz roczne płatności w wysokości 0,15% wartości nominalnej emisji. W efekcie osiągnięto ujemną rentowność transakcji wynoszącą -0,15%" - czytamy w komunikacie

MF nie wymieniało walut na rynku walutowym w 2019 roku

dyspozycji w NBP. Na rynku walutowym nie wymieniano walut. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji" - czytamy w komunikacie. Ministerstwo podało, także, że w ub.r. zawarło transakcje wymiany płatności odsetkowych z

MF zaoferuje obligacje za 8-14 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w styczniu

/ WZ0528 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ o wartości 5 000 - 8 000 mln zł, podano także. "W styczniu planowane są dwa przetargi kasowe. Wielkość podaży na drugim przetargu uwzględnia wykup obligacji WZ0119 oraz płatności odsetkowe w łącznej kwocie 8 mld zł. Nie

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. "Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres

Stalexport Autostrady miał 30,37 mln zł zysku netto, 40,65 mln zł zysku EBIT w I kw.

transakcji zabezpieczających płatności odsetkowe z niej wynikające. "W konsekwencji powyższych prowadzona przez Grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2020 r. zysk netto w wysokości 33 121 tys. zł - dla porównania I kwartał 2019 r. zamknął się zyskiem netto w

Wakacje kredytowe na czas epidemii. Kiedy opłaca się je wziąć?

Wakacje kredytowe na czas epidemii. Kiedy opłaca się je wziąć?

na 12 miesięcy (w przypadku rat kapitałowo-odsetkowych jest to czas do trzech miesięcy). Okres spłaty pozostanie niezmieniony, zatem urosną raty.  Banki idą na rękę zarówno kredytobiorcom hipotecznym, jak i gotówkowym, a formalności ograniczone są do minimum i co najistotniejsze w obecnej

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66% wartości nominalnej obligacji, w dacie płatności odsetek dla 11 okresu odsetkowego. Szczegółowa treść

PiS pociesza firmy: Ta ustawa przerwie łańcuchy zatorów płatniczych. Czy będzie mniej bankructw?

PiS pociesza firmy: Ta ustawa przerwie łańcuchy zatorów płatniczych. Czy będzie mniej bankructw?

;wartości płatności otrzymanych oraz płatności dokonanych  oraz nieotrzymanych i niewypłaconych. A za niezłożenie raportu będzie groziła grzywna. - Duzi przedsiębiorcy mają składać oświadczenia o swoim statusie. - Opóźnione i terminowe płatności będą miały konsekwencje podatkowe i odsetkowe zarówno

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

odsetkowy grupy był wyższy o 0,2 mln zł, tj. o 0,2% w okresie I kwartału 2020 roku niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, głównie na skutek zmniejszenia kosztów odsetkowych. Największy wpływ na ich obniżenie miały niższe koszty rachunków bankowych i depozytów klientów indywidualnych, które zmniejszyły

ZBP: Konsumenci i firmy złożyli ponad 964 tys. wniosków o odroczenie spłat rat

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Osoby prywatne i przedsiębiorcy złożyli w bankach łącznie prawie 1 mln wniosków (964 tys.) o zawieszenie płatności rat wg stanu na 19 maja, podał Związek Banków Polskich (ZBP). "Na dzień 19 maja mieliśmy

Benefit Systems wyemitował obligacje serii B na 70 mln zł

;Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 1,50% w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego

Branża pożyczkowa zaproponuje klientom m.in. czasowe zawieszenie spłaty rat

ich wysokości, przesunięcie daty spłaty pożyczki oraz niepobieranie odsetek karnych za zwłokę w płatności zobowiązania, podały organizacje. "Rekomendacje przedstawione przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundację Rozwoju Rynku Finansowego zostały wypracowane

MF zaoferuje obligacje za 9-17 mld zł na dwóch przetargach sprzedaży w kwietniu

antykryzysowej, jak i uwarunkowania rynkowe, w tym wykup obligacji PS420 i płatności odsetkowe w dniu 27 kwietnia (łącznie 14,6 mld zł) oraz obniżenie od 30 kwietnia stopy rezerwy obowiązkowej banków. Ze względu na znaczną zmienność sytuacji na rynkach finansowych plan na drugi kwartał zawiera ogólne założenia

MF zaoferuje obligacje za 8-16 mld zł na 2 przetargach sprzedaży w X

, wynikającej z wykupu i odsetek od obligacji skarbowych, jak również z wykupu i płatności odsetkowych od obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego" - napisał w komentarzu wiceminister finansów Piotr Nowak. (ISBnews)

Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat szacuje, że wybór ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania jako formy opodatkowania okresów odsetkowych obligacji jednorazowo obciąży linię "Koszty finansowe, netto" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy

Lokum Deweloper przydzielił obligacje o łącznej wartości nom. 65 mln zł

o marżę w wysokości 3,45%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej obligacji naliczany jest począwszy od dnia emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek, wskazano

MF wymieniło równowartość 2,2 mld euro na rynku walutowym w 2016 r.

. Ministerstwo podało, że w 2016 r. zawierało na rynku następujące operacje: 1) transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej, 2) transakcje typu cross currency swap, 3) transakcje wymiany walut na złote

Ronson wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości 32,32 mln zł

roku i nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji. Ponadto obligacje będą podlegać obowiązkowej amortyzacji na koniec IV oraz VI okresu odsetkowego (odpowiednio 31 stycznia 2021 r. oraz 31 stycznia 2022 r.) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej

PKP wykupiły euroobligacje na kwotę 180 mln euro

emisji byli Goldman Sachs International i Raiffeisen Bank International AG. Obligacje notowane były na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Oprocentowanie obligacji było stałe i wynosiło 5,75%. Płatność odsetek następowała raz do roku. Roczny koszt odsetkowy wynosił 10,35 mln euro

GTC oczekuje spadku wyceny nieruchomości o 62 mln euro w I poł. br.

, uchylenie kosztów odsetkowych od opóźnionych płatności i opłaty serwisowej. W zależności od zakresu i długości trwania pandemii COVID-19 grupa GTC może być zmuszona do rozszerzenia zakresu pomocy najemcom w całym swoim portfelu" - podumowano. Grupa GTC jest jedną z czołowych

MF zaoferuje obligacje za 11-22 mld zł na 3 przetargach sprzedaży w IV kw.

mld zł, wynikającej z wykupu i odsetek od obligacji skarbowych, jak również z wykupu i płatności odsetkowych od obligacji emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Ponadto, do końca roku planujemy przeprowadzić jeszcze 2 lub 3 przetargi obligacji, w tym jeden przetarg sprzedaży. O ostatecznej

ZBP: Klienci złożyli blisko 700 tys. wniosków o zawieszenie rat kredytów

mld zł, podał ZBP. "Rośnie liczba wniosków składanych przez klientów indywidualnych i firmy o odrocznie płatności rat kredytowych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni konsumenci złożyli w bankach nieco ponad 90 tys. wniosków dotyczących odroczenia rat kredytowych kredytów

Bank Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

zaspokojeniu krótko- i długoterminowych potrzeb. Małe i średnie firmy mogą już od jakiegoś czasu korzystać z innych form pomocy dostępnych w banku opartych na gwarancji BGK de minimis. Klientom bankowości instytucjonalnej bank umożliwia m.in. zmianę harmonogramu płatności lub warunków kredytowania i

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

z działalności podstawowej (-3,5% r/r) mimo presji trzech obniżek stóp procentowych na marżę odsetkową netto, obciążenia wyniku z tytułu odsetek kosztami zwrotów części opłat związanych z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich (w oparciu o odpowiednie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii

Zawieszenie spłaty kredytu obniży nasze ryzyko niewypłacalności. Ale kredyt będzie kosztował nas więcej

. Kiedy opłaca się je wziąć? 1. Wakacje kredytowe Kolejne banki oferują klientom możliwość zawieszenia spłaty kredytu. Najczęściej jest to zawieszenie rat kapitałowych na sześć miesięcy albo rat kapitałowych odsetkowych na trzy miesiące. W opcji zawieszenia samych rat kapitałowych trzeba spłacać odsetki

Santander BP umożliwia firmom karencję w spłacie kapitału na 3 lub 6 mies.

czym ostateczny termin spłaty kredytu nie zmieni się. W okresie karencji klient płaci tylko raty odsetkowe, podał bank. Santander BP pracuje także nad pakietem rozwiązań pomocowych, zapewniających płynność klientom. Wnioski można składać przez telefon, wkrótce będzie to też

Ghelamco Invest wyemitowało obligacje serii PPD wartości 50 mln zł

nominalnej i wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0% w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego" - czytamy w

Ghelamco wyemitowało obligacje serii PPC o łącznej wartości 30 mln zł

wypłaca w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji do dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pkt proc. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego. Wykup obligacji nastąpi

Unified Factory dokona 9 XI wcześniejszego wykupu obligacji serii A

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Unified Factory planuje wcześniejszy wykup wszystkich obligacji serii A. Jako dzień wykupu wskazało 9 listopada, będący jednocześnie terminem płatności kuponowych za VII okres odsetkowy, podała spółka. "Kwota na

Soros: Jest sposób na obejście weta Polski i Węgier

, takich jak firmy ubezpieczeniowe. Obligacje bezterminowe mają tę wielką zaletę, że kapitał nigdy nie musi być spłacany; należne są jedynie roczne odsetki. Zdyskontowana wartość bieżąca przyszłych płatności odsetkowych zmniejsza się z czasem. Pewna kwota środków finansowych - powiedzmy 1,8 biliona euro

Polnord chce wyemitować obligacje serii MB2 na kwotę ponad 20 mln zł

równej WIBOR 6M powiększonej o marżę dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy. Spółka będzie mogła wykupić co najmniej 50% obligacji w każdym dniu płatności odsetek przypadającym po upływie jednego roku od dnia emisji" ? czytamy w komunikacie

US określił zaległy podatek Cyfrowego Polsatu za 2012 r. na 24,2 mln zł

niektórych płatności odsetkowych dokonanych w 2012 r." - czytamy w komunikacie. Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. Spółka będzie odwoływać się od decyzji organu ze względu na posiadane opinie renomowanych podmiotów oraz nie zamierza na ten moment

MF zaoferuje obligacje za 8-14 mld zł na dwóch przetargach w styczniu

. "W styczniu planowane są dwa przetargi kasowe. Wielkość podaży na drugim przetargu uwzględnia wykup obligacji WZ0118 oraz płatności odsetkowe w łącznej kwocie 10 mld zł. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. Na początku roku nastąpi wpływ 1,2 mld euro z kredytów z Europejskiego Banku

Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw.

o 6,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten wynikał ze zwiększenia wolumenów biznesowych i poprawy marży odsetkowej netto. Kredyty klientów ogółem wzrosły o 6,2% rocznie pomimo 10% spadku kredytów hipotecznych w walutach obcych. Depozyty ogółem wzrosły o 5% w ciągu roku

Idea Bank ma umowę sprzedaży 65% akcji Idea Money

grudnia 2028 r, oraz ustalono nowe okresy odsetkowe i dni płatności odsetek od obligacji. Ponadto emitent oraz IM wspólnie wprowadzili do poszczególnych warunków emisji obligacji postanowienie, na podstawie którego IM zobowiązała się do bezwarunkowego wykupu określonych części poszczególnych serii

W czasie procesu z bankiem nie muszą spłacać rat. Sąd zabezpieczył frankowiczów

wydał postanowienie o zawieszeniu obowiązku płatności rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania sądowego. MBank nie jest zadowolony z postanowienia. - W naszej ocenie nie było podstaw do udzielenia zabezpieczenia, a kwestia zaskarżalności tego postanowienia nie jest tak jednoznaczna, jak

Nakłady inwestycyjne Kruka spadły o 82% r/r do 23 mln zł w II kw.

sprawnie na wszystkich rynkach i dzisiaj pracujemy zdalnie w każdym kraju. Obecnie, na istotną skalę, rozwijamy narzędzia operacyjne online tj.: płatności on-line czy platformę e-kruk z możliwością zdalnego zawarcia ugody" - wskazał Krupa. "Grupa Kruk ma wysokie

ZBP ogłosi za kilkanaście dni swój program przeciwdziałania 'credit crunch' 

poinformował, że banki przygotowują się obecnie do wdrożenia moratorium ustawowego, zakładającego przedłużenie terminu składania wniosku o wakacje kredytowe o 3 miesiące, tj. do 30 września. Dotychczas do polskich banków wpłynęło ponad 1 mln wniosków o czasowe zawieszenie płatności rat

Wakacje kredytowe na celowniku instytucji. Będą sprawdzać, jak działa zawieszenie spłaty kredytu

terminu płatności poszczególnych rat lub przedłużenie okresu trwania umowy kredytowej - mówi radca prawny dr Marcin Jagodziński, wspólnik JSP Jagodziński Skrzypek Radcowie Prawni. Niekorzystne zapisy pod lupą UOKiK Ofertą wakacji kredytowych zainteresował się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ghelamco Invest wyemitowało obligacje serii PPB wartości 50 mln zł

dnia wykupu. Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę w wysokości 4,0 p.p. w skali roku. Płatność odsetek będzie dokonywana w dniu zakończenia danego okresu odsetkowego" - czytamy w komunikacie. Wartość zobowiązań spółki zaciągniętych na

Grupa Duon wyemituje obligacje serii A o łącznej wart. nomin. 30 mln zł

nastąpi w terminie 3 lat od dnia emisji. Warunki emisji obligacji serii A przewidują możliwość wcześniejszego wykupu obligacji serii A przez spółkę przed dniem wykupu w dniu płatności odsetek za czwarty lub piąty okres odsetkowy" ? czytamy w komunikacie. Spółka zamierza

Branża leasingowa proponuje klientom odroczenie rat, rezygnację z części opłat

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Związek Polskiego Leasingu Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów w związku z epidemią koronawirusa proponują m.in. o odroczenie w czasie spłaty rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej, odstąpienie od

ZBP: Banki proponują zawieszenie spłat rat kredytu na 3 mies. dla osób i firm

koronawirusa COVID - 19, podał Związek Banków Polskich (ZBP). Banki proponują odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania

Zamieszanie z propozycją UOKiK-u ws. wakacji kredytowych. Emilewicz ucina spekulacje

do dokonywania płatności wynikających z umowy” – proponuje UOKiK. Kredyt byłby później przedłużony o okres zawieszenia wykonywania umowy. - W związku z okresem zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani inne opłaty – pisze dalej Urząd.   Propozycja wywołała

MF nie przekaże środków na rynek do końca roku, spłaci obligacje detal.,kredyty

oraz kredyty zagraniczne za 0,4 mld zł. "W grudniu br. przepływy środków z tytułu wykupu i płatności odsetkowych od hurtowych SPW nie występują" - czytamy w komunikacie. "Do wykupu w 2015 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 0,7

PKO BP oczekuje w IV kw. kontynuacji trendów w kosztach ryzyka i marży odsetk.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski oczekuje kontynuacji pozytywnych trendów w zakresie kosztu ryzyka i marży odsetkowej netto w czwartym kwartale. Koszty ogółem - ze względu na sezonowość - mogą lekko wzrosnąć kw/kw w ostatnim kwartale 2017 roku, poinformowali

Prezes Idea Banku: Ponad 10% ROE w 2020 r. to bardzo ambitny cel 

, ale możliwy do osiągnięcia, poinformował prezes Tobiasz Bury. "W horyzoncie trzyletnim chcemy mocno budować przychód odsetkowy, marżę odsetkową netto i wynik prowizyjny - nie tylko na produktach czysto finansowych, przy utrzymywaniu niskich kosztów stałych. Będziemy

Wskaźnik C/I BZ WBK wyniósł 47% w I półr. 2016 r.

WBK S.A. i SCB S.A. - jako członkowie i udziałowcy spółki przejmowanej otrzymały płatność gotówkową, akcje uprzywilejowane serii C oraz płatność odroczoną o łącznej wartości 316,1 mln zł, z czego 305,9 mln zł przypada BZ WBK SA. Bank podał, że wynik z tytułu odsetek rósł

Przegląd prasy

ISBnews --KE zwiększyła proponowane płatności bezpośr. WPR do 290,7 mld euro na 2021-2027 --Mirosław Nowakowski zostanie na miesiąc p.o. prezesa Elektrotimu w lipcu --Dariusz Kozikowski został powołany na członka zarządu

PARP rozłoży na 3 raty płatności od Biomed-Lublin w łącznej kwocie 30,8 mln zł

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Biomed - Lublin podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) porozumienie w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na 3 raty płatności w łącznej kwocie 30,79 mln zł, wynikającej z układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w

Grupa Kęty prognozuje 253 mln zł zysku netto w br. wobec 242 mln zł szac. w 2017

mln zł" - czytamy dalej. Grupa Kęty zakłada także, że wydatki na inwestycje wyniosą 335 mln zł (w tym 43 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2017 r.) wobec 184 mln zł w roku ubiegłym. Prognozy zostały przygotowane przy

PKO BP przeprowadzi emisję obligacji dla Olsztyna na kwotę 90,5 mln zł

. W umowie PKO BP zobowiązuje się do nabycia wszystkich obligacji, prowadzenia depozytu i obsługi płatności odsetkowych oraz wykupu obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane z terminem wykupu od 7 do 14 lat z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych

Santander Bank Polska miał 625,66 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.

ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG i po wyłączeniu jednorazowego wyniku z tytułu wstępnego rozliczenia sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz rezerwy restrukturyzacyjnej i na potencjalną dodatkową płatność z tytułu podatku bankowego, porównywalny

MF: Wartość długu SP zapadającego w br. to 37,2 mld zł na koniec lipca

wszystkim wypadkową zmian ATM, a w przypadku długu krajowego również płatności odsetkowych od obligacji rynkowych o zmiennym oprocentowaniu (co skutkowało skokowym wydłużeniem się ATR)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z założeniami strategii

Bank Pocztowy miał 10,9 mln zł zysku w I półr., pracuje nad poprawą efektywności

. "Myślę, że w podobnym tempie ten wskaźnik będzie obniżał się także w II połowie roku" - powiedział Kuraszkiewicz. Wynik odsetkowy banku wyniósł 133,4 mln zł w I poł. br., co oznacza wzrost o 3,5% r/r. "Wynik odsetkowy musi się poprawiać, nad tym pracujemy

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

finansowanie pomniejszyło dostępny limit na akredytywy, jednak istotnie poprawiło przepływy finansowe Grupy Redan. Jednostronną decyzją Banku płatności z tytułu akredytyw zostały odroczone do 31 maja br. Redan prowadzi z HSBC rozmowy dotyczące dalszego finansowania. Dostępność produktów wynikająca z bieżącej

Play miał 152,9 mln zł zysku netto, 518,4 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2018 r.

porównaniu z I kw. 2017 r. Zadowalające wyniki operacyjne w połączeniu z płatnościami odsetkowymi oraz podatkowymi a także z solidnym zarządzaniem gotówką, przełożyły się na wysoki poziom wskaźnika przepływów gotówkowych dla właścicieli kapitału własnego na poziomie 117 mln zł (w porównaniu z ujemną

Frankowicze wygrywają sprawy o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu. Ale banki nie odpuszczają

obciążeń. Jest to możliwe dzięki sądowemu zawieszeniu spłaty rat na czas procesu. Takie postanowienia już się zaczęły pojawiać. Niedawno w sprawie dotyczącej mBanku sąd wstrzymał obowiązek płatności rat kapitałowo-odsetkowych, zakazał bankowi dokonywania wpisów w rejestrach BIK, przekazywania do biur

Przegląd prasy

akcji aż 23 firm z GPW wyznaczyły co najmniej roczne maksima. Dziennik Gazeta Prawna --Prezes BPS: W naszym zrzeszeniu wynik odsetkowy za maj był tylko nieznacznie mniejszy niż rok wcześniej. Wpływ obniżek stóp proc. będzie rozłożony w czasie

Kredyt Inkaso może przeznaczyć środki z emisji obligacji na akwizycje

, a kupon będzie wypłacany co pół roku. Oferta zakłada opcję przedterminowego wykupu walorów przez emitenta po upływie trzech lat od daty emisji, w dniach płatności odsetek za szósty i siódmy okres odsetkowy. Biorąc pod uwagę ugruntowaną pozycję rynkową Kredyt Inkaso i dobre wyniki finansowe oceniamy

Mirbud dokona 23 grudnia wcześniejszego wykupu obligacji serii A

warunkami emisji obligacji serii A za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem), dodatkowej płatności z tytułu realizacji prawa wcześniejszego wykupu, liczonej jako

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 109,79 mln zł w III kw. 2017 r.

46,63 mln zł zysku rok wcześniej. Istotny wpływ na poprawę wyników miały: wzrost marży odsetkowej, obniżenie kosztów integracji w związku z finalizowaniem procesu łączenia banków oraz spadek kosztów ryzyka, podał bank. "Możemy być zadowoleni z

Cognor miał 8,76 mln zł zysku netto, 15,12 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

biznesowej. Pomimo spadku EBITDA o aż 30,1 milionów złotych nasz wynik netto był zyskiem w kwocie 9,1 milionów złotych dzięki zastąpieniu drogiego finansowania obligacjami przez znacznie tańszy kredyt bankowy, co nastąpiło w trzecim kwartale 2018 roku. W rezultacie, wydaliśmy znacznie mniej na płatności

Przegląd informacji ze spółek

. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych (w przypadku głównej stopy referencyjnej) będą mieć negatywny wpływ na wynik odsetkowy banku w roku 2020 na poziomie od 48 do 63 mln zł, podał bank. Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych

Grupa Kęty prognozuje 227 mln zł zysku netto w br. wobec 275 mln zł szac. w 2016

efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 227 mln zł, podano także. Grupa Kęty zakłada także, że wydatki na inwestycje wyniosą 287,5 mln zł (w tym 41 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2016 r.) wobec 277 mln zł w roku ubiegłym

Samochód w leasingu - plusy i minusy. Poradnik

kosztów, wynikających ze spłacanych rat kapitałowo-odsetkowych do spodziewanych przychodów. Leasing umożliwia przedsiębiorcom zaprogramowanie kosztów wiążących się z nabyciem auta. Leasing może się też okazać jedyną szansą na sfinansowanie np. auta dla tzw. młodych przedsiębiorców, czyli tych, którzy

Przegląd prasy

spółdzielcze z Grupy BPS udostępniły płatności BLIK --MFPR: Rząd dofinansuje budowę mostu na Wiśle w ramach 'Mostów dla Regionów' --Pragma Inkaso miała 11,32 mln zł straty netto, 7,07 mln zł zysku EBIT w 2019 r. --Akcjonariusze

Asseco SEE miało 25,25 mln zł zysku netto, 29,89 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

wzrosty to efekt wzrostu skali i poprawy efektywności działania w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym, a także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE" - czytamy w raporcie. "Należy zwrócić uwagę, że na wyniki

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

dominująca podjęła szereg działań w kierunku usprawnienia procesu kredytowego w sytuacji epidemii obejmujące uproszczone zasady zmiany dotychczasowych warunków finansowania, w tym zawieszenie płatności. Dodatkowo wprowadzono uproszczoną ścieżkę akceptacji zawieszenia spłat oraz odnowienia finansowań w

MF zaoferuje obligacje za 20-35 mld zł na 5-6 przetargach sprzedaży w I kw. 2018

WZ0118 oraz płatności odsetkowe w łącznej kwocie 10 mld zł. Nie planujemy sprzedaży bonów skarbowych. Na początku roku nastąpi wpływ 1,2 mld euro z kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do informacji o podaży

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

Kwiatkowski. Jego zdaniem, jeżeli dodamy do tego środowisko rekordowo niskich stóp procentowych i wynikające z tego dane, ile banki zarabiają na odsetkowych, to pojawia się ryzyko załamania na rynku kredytowym o skali porównywalnej do kryzysu finansowego z lat 2007-09. Czytaj także: Rzecznik Finansowy do

BOŚ wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 56 mln zł

roku" - czytamy w komunikacie. Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi

Obligacje serii C BZ WBK o wartości 485 mln zł zadebiutują dziś na Catalyst

WIBOR 6M plus marża 1,05% w skali roku wyemitowano w ramach emisji niepublicznej z trzyletnim terminem wykupu przypadającym na 25 czerwca 2018 r. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,84% w stosunku rocznym, a ich płatność nastąpi

UOKiK sprawdza zasady oferowania przez banki wakacji kredytowych

niektórych bankach spłata zostaje odroczona w czasie, ale - w oparciu o zawarty aneks - odsetki należne za okres zawieszenia spłaty dodawane są do całkowitej kwoty kredytu i od tej sumy banki obliczają kolejne odsetki. Ten sposób kapitalizacji rat odsetkowych wiąże się z dodatkową opłatą po stronie

BZ WBK wyemitował obligacje o łącznej wartości 485 mln zł

i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - głosi komunikat. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 2,84 % w stosunku rocznym, a ich płatność nastąpi 23 grudnia 2015 r

NBP zdecydował o wykorzystaniu dodatkowych instrumentów w zw. z koronawirusem

powinno ograniczyć straty i zmniejszyć ryzyko upadłości firm. Szczegółowe rozwiązania należą do kompetencji rządu. Mogłyby one obejmować takie działania, jak czasowe wprowadzenie metody kasowej rozliczania podatków dla wszystkich firm oraz zawieszenie płatności podatków oraz składek na ZUS i PPK oraz

Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 roku

2022 r. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) odpowiednio do 41% z 43%, podał bank. Marża odsetkowa netto (NIM) ma wzrosnąć o 0,1 pkt proc. (wobec 2019 r.) do 4,6% w 2022 r., wskaźnik kosztu ryzyka (COR) - spaść o 0,6 pkt proc. do 1,8%, zaś COF - spaść o 0,2 pkt

MF przekaże z budżetu na rynek 55,7 mld zł do końca roku

; - czytamy w komunikacie. "W czerwcu br. przepływy środków z tytułu wykupu i płatności odsetkowych od SPW nie występują" - czytamy dalej. Resort przypomniał, że zaawansowanie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na koniec maja br

Best TFI planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca (aktual.)

wcześniejszego wykupu tj. kwotę stanowiącą należność główną powiększona o kwotę odsetek narosłych od rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta (z wyłączeniem tego dnia)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z pkt 13.1.4 warunków

Best planuje przedterminowy wykup obligacji serii I na 30 marca

wcześniejszego wykupu tj. kwotę stanowiącą należność główną powiększona o kwotę odsetek narosłych od rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu na żądanie emitenta (z wyłączeniem tego dnia)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z pkt 13.1.4 warunków

BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł

(włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu

MF przekaże z budżetu na rynek 55,5 mld zł do końca roku

; - czytamy w komunikacie. "W maju br. przepływy środków z tytułu wykupu i płatności odsetkowych od SPW nie występują" - czytamy dalej. Resort przypomniał, że zaawansowanie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na koniec kwietnia br

Bank Pekao utrzymał marżę odsetkową netto 2,8% w I półr., C/I spadł do 42,4%

. otrzymał płatność wynikającą z rozliczenia tej transakcji w wysokości 43,6 mln euro oraz 15 818 akcji uprzywilejowanych serii C Visa Inc. Marża odsetkowa netto wyniosła 2,8% na koniec czerwca i była na takim samym poziomie jak rok wcześniej. Koszty

Leasing w czasie koronawirusa. Leasingodawcy idą na rękę klientom

, że określone działania są prowadzone na wniosek klienta lub w wyniku decyzji leasingodawcy. Obejmują one m.in.: * odroczenie wynikającej z zawartych umów finansowania konieczności spłaty rat w części kapitałowej, kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej (w przypadku umów leasingu operacyjnego

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

działania banku, stopniowa modyfikacja struktury bilansu, prowadząca do wzrostu realizowanej marży odsetkowej netto oraz reorganizacja modelu sprzedaży pozwalająca na wzrost sprzedaży produktów rozliczeniowych oraz prowizji związanych z bieżącą obsługą klientów. Konsekwencją wdrożenia planu jest zawieszenie

Przegląd informacji ze spółek

pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, nie uregulowało płatności odsetek obligacji serii A oraz B objętych przez PPL, w łącznej kwocie ok. 5,96 mln zł z tytułu pierwszego okresu odsetkowego dla powyższych obligacji, podała spółka. Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup

Grupa Recykl miała 2,1 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł EBITDA w I poł. 2018 r.

blisko 4,2 mln zł (wobec 255 tys. rok temu) i pozwoliły w pełni pokryć nakłady inwestycyjne (2,7 mln zł). Bilansowo dług odsetkowy pozostaje od kilku kwartałów na niezmienionym poziomie ok. 20 mln zł. Z kolei kapitał własny po raz pierwszy przekroczył 20 mln zł, podano w komunikacie

Przegląd prasy

. 2020 r. --Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD --MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020 --Santander BP: Decyzje RPP obniżą wynik odsetkowy

MF: Wartość długu Skarbu Państwa zapadającego w tym roku wynosi 29 mld zł

wydłużenie ATR instrumentów o zmiennym oprocentowaniu (w lipcu miały miejsce płatności odsetkowe od tych instrumentów - stąd skokowy wzrost ATR)" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z założeniami strategii zarządzania długiem, ATR zadłużenia krajowego SP w czerwcu 2015 r

Raiffeisen Bank Polska miał 93,6 mln zł zysku netto, 47,1 mld zł aktywów w I kw.

. Dzięki ekspansji na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz w linii małych i średnich przedsiębiorstw marża odsetkowa netto banku wzrosła do 2,2%. Udostępnialiśmy klientom nowe produkty i wygodne rozwiązania jak np. płatności BLIK-iem" - powiedział prezes Piotr Czarnecki, cytowany w komunikacie