późniejszymi zmianami

Archicom wyemituje obligacje serii M5/2020 do łącznej wartości nom. 90 mln zł

. "Podstawą emisji obligacji jest umowa programowa dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250 000 000 zł z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Emisja obligacji odbywać się będzie na warunkach

Archicom planuje przeprowadzić emisję obligacji do 28 lutego

. Podstawą emisji obligacji jest umowa programowa dotycząca Programu Emisji Obligacji do maksymalnej wartości nominalnej 250 000 000 zł z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami zawarta przez spółkę z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie

Alior Bank otworzy program emisji obligacji na łącznie do 5 mld zł

zwykłe, niepodporządkowane, b) obligacje, z których zobowiązania mogą, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (z późniejszymi zmianami), być zaliczane do

Akcjonariusze TXM zdecydują 10 IX o zmianie warunków umów kredytowych

przez spółkę z PKO BP aneksu do umowy kredytowej [...] limitu kredytowego wielocelowego z dnia 24 listopada 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz wszystkie czynności związane z takim aneksem; 2) zatwierdza podpisanie przez spółkę z ING aneksu do umowy kredytowej [...] z

PKN Orlen podwyższy kwotę programu emisji obligacji do 4 mld zł

. "Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 24 października 2018 roku wyraziła zgodę na zmianę umowy programu emisji obligacji, podpisanej w dniu 27 listopada 2006 roku (z późniejszymi zmianami) przez spółkę jako emitenta oraz konsorcjum banków, w tym na podwyższenie do 4 mld zł kwoty programu

Enea miała wstępnie 423 mln zł zysku netto, 3,41 mld zł EBITDA w 2019 r.

uwzględniony wpływ skutków ustawy z 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea oraz jednostkowym sprawozdaniu

Modernizacje w PKP. Kolej zamawia fotele, na których nie da się wysiedzieć

Modernizacje w PKP. Kolej zamawia fotele, na których nie da się wysiedzieć

(palność). Ponadto siedzenia muszą spełniać wymogi stawiane przez Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. (z późniejszymi zmianami)".  Przewoźnik nie komentuje wprost krytyki foteli. Pisze nam, że ich wybór był konsultowany "z potencjalnymi podróżnymi" m.in

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym. Poradnik

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym. Poradnik

o nowe przepisy, co generowałoby i koszty, i opóźnienia - dodaje Mateusz Świętochowski. Zmiany przepisów wiążą się z wdrażaniem zaleceń Unii Europejskiej dotyczących energooszczędnego budownictwa. Przepisy, o których mowa, weszły w życie (z niewielkimi późniejszymi zmianami) już w styczniu 2014 r

Energa obniżyła poziom szacowanej EBITDA do 290 mln zł w IV kw. 2018 r.

Linii Biznesowej Sprzedaż dokonano zawiązania rezerwy w wysokości 136 mln zł, która uwzględnia szacunkowy wpływ uchwalonej 28 grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami, wyjaśniono w komunikacie

Enea miała wstępnie 506 mln zł zysku netto, 1,67 mld zł EBITDA w I poł. 2019 r.

. Ponadto Enea zwraca uwagę, że mając na względzie nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w tym zwłaszcza w zakresie zmian cen w 2019

Pfleiderer pracuje nad rozwiązaniem refinansującym zadłużenie

kwoty 60 mln euro oraz 200 mln zł (z późniejszymi zmianami), podano również. Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt

Enea miała wstępnie 892 mln zł zysku netto, 2,56 mld zł EBITDA w I-III kw. 2019

uwzględniony wpływ skutków Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej Enea za III kwartał

Enea miała wstępnie 246 mln zł zysku netto, 799 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

; - czytamy dalej. Ponadto Enea zwraca uwagę, że mając na względzie nieopublikowanie przepisów wykonawczych niezbędnych dla określenia ostatecznych skutków ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami (w

4fun Media przedłuża ofertę publiczną obligacji serii A do 19 XII

wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz warunkach publicznej oferty obligacji serii A jest Memorandum Informacyjne (wraz z późniejszymi zmianami) dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki: www.4funmedia.pl oraz Oferującego: www.di.investors.pl., podano także

Grupa Enea miała wstępnie 2,43 mld zł EBITDA i 751 mln zł zysku netto w 2018

;Zaprezentowane wstępne wyniki grupy kapitałowej Enea i Enea za 2018 rok nie uwzględniają ewentualnego wpływu uchwalonej 28 grudnia 2018 roku Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi zmianami. Obecnie spółka prowadzi stosowne analizy w przedmiotowej sprawie"

Priorytetem Infoscanu jest jak najszybsze osiągnięcie rentowności operacyjnej 

Zjednoczonych - największym rynku telemedycznym na świecie. "Rynek amerykański jest dla nas nadal jednym z kluczowych rynków. [...] Jest to na świecie rynek najbardziej rozwinięty jeśli chodzi o diagnostykę bezdechu sennego. W 2019 r. po zmianie podejścia z klasycznego R&D na

Ważne dane ze szczytem G20 w tle

powinny mieć dane z USA, a dokładniej - odczyt inflacji bazowej PCE. To tego wskaźnika bowiem dotyczy cel inflacyjny Fed (2%), dlatego też jego zmiana może wpłynąć na rynkowe oczekiwania odnośnie kolejnych decyzji ws. stóp. Konsensus zakłada wzrost rocznego wskaźnika z 1.4 do 1.5%, za czym przemawia

Pfleiderer ma promesy z banków w sprawie refinansowania istniejącego zadłużenia

r. do kwoty 60 mln euro oraz 200 mln zł (z późniejszymi zmianami). "Promesy dot. finansowania przewidują zobowiązanie banków do udostępnienia spółce oraz jej spółkom zależnym finansowania w przypadku uzgodnienia umowy kredytów (ang. senior facilities agreement) i jej

Polskie biura podróży zawieszają wycieczki do Tunezji

Polskie biura podróży zawieszają wycieczki do Tunezji

Tunezji i nie ma regulacji mówiących, jak biura mają się zachować. Polska Izba Turystyki zaleca jednak, by osobom, które wykupiły wycieczki do Tunezji w terminach do 9 kwietnia, zwracać pieniądze. Co z późniejszymi terminami? Tu żadnych zaleceń nie ma

Przegląd informacji ze spółek

ugodowe w sprawie spłaty na rzecz banku kredytu z umowy limitu kredytowego wielocelowego zawartej 7 października 2015 r. z późniejszymi zmianami, podała spółka. Inpro odnotowało 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw

Wykonawca może być rodzinnie powiązany z pracownikami zamawiającego

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) jako jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień ustanawiają zasadę swobodnej konkurencji (art. 7 wskazanej ustawy). Stosownie do

Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. UE L248, s.1), z późniejszymi zmianami (2) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23

Polskie banki dyskryminują Amerykanów przez ustawę USA

. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy jednostki uczestnictwa funduszu nie zostały zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 (wraz z późniejszymi zmianami) lub jakimikolwiek właściwymi stanowymi przepisami prawnymi, jednostki takie nie mogą być oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub

Moja lodówka syczy, trzeszczy, bulgocze i ssie. Co robić?

marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) możemy odstąpić od umów zawartych: - poza lokalem przedsiębiorstwa (np. zakup od akwizytora, na

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (DzU nr 298, poz. 1769); Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 999 z późniejszymi zmianami

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

więc zajrzeć na stronę internetową tej instytucji w naszej gminie lub zadzwonić i zapytać, jak sformułować prośbę. Ważne przepisy - Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późniejszymi zmianami

Kontynuacja dobrej koniunktury sugeruje 4% wzrostu PKB w II kw. wg analityków

konsumpcji osłabi się w II poł. roku. Według ekonomistów publikacja dzisiejszych danych pozostaje neutralna wobec obecnej retoryki Rady Polityki Pieniężnej co do zmiany stóp procentowych. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) Dziękuję szczecińskiemu centrum świadczeń za pomoc w przygotowaniu odpowiedzi

Chcesz zdobyć świadczenie pielęgnacyjne? Spiesz się, masz czas do końca czerwca!

osoba, która ukończyła 75 lat. Ważne przepisy - Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie

Wykup mieszkanie zakładowe na własność

2000 r. (z późniejszymi zmianami) o zasadach zbywania m.in. mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem skarbu państwa czy niektórych mieszkań będących własnością skarbu państwa. Pierwszeństwo wykupu lokalu ma najemca, a

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

139, poz. 992, z późniejszymi zmianami); - Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU 2011, nr 205, poz.1212). Od 14 października wszedł w życie art. 1 pkt 6

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

, z późniejszymi zmianami). - Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2011 r., nr 205, poz. 1212).

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

. 992, z późniejszymi zmianami). - Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU 2011 nr 205 poz.1212). Od 14 października wszedł w życie art. 1 pkt 6, pozostałe - od 1 stycznia 2012 r

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

koniunktury gospodarczej GUS czy wskaźnikach ESI publikowanych przez Komisję Europejską, można było oczekiwać mniejszej skali hamowania aktywności w przemyśle. Analizując jednak bliżej strukturę zmian produkcji według działów wydaje się, że ten nieco rozczarowujący wynik w kwietniu nie jest aż tak bardzo

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

rodzinnych (DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DzU z 2009 r. nr 1 , poz. 7 z późn. zm.). - Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

Jak Czarzasty kablom radził

, dlaczego kabel nie pęka? Otóż kabel nie pęka, dlatego że sekretarz Krajowej Rady przyjechał do nich na konferencję do Mikołajek i pierwsza rzecz, za którą się zabrał, to próba zmiany zarządu izby operatorów kablowych. Ale oni nie ulegli i są dumni z tego. I na pierwszej stronie swojego pisma środowiskowego

Europa na diecie po dekadzie życia ponad stan

z 65 do 67 lat (zmiana wejdzie w życie stopniowo). I to właśnie niedawno wywołało falę gigantycznych protestów. Przez wiele tygodni Francję paraliżowały strajki, przez francuskie miasta regularnie przechodziły milionowe demonstracje, nierzadko kończące się zamieszkami. Jednak rząd prezydenta