nadzorca sądowy

OT Logistics: Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla STK

sanacyjnego i wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka w opóźnionej informacji poufnej. 21 kwietnia sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku STK przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. "Emitent pragnie podkreślić, iż intencją emitenta jest

Nextbike Polska: Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego dla NB Tricity

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku NB Tricity - spółki zależnej Nextbike Polska - w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podało Nextbike Polska

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus - spółki zależnej Ursusa, podała spółka. "Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Sąd w Łodzi ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Próchnika

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w Kerdos

Warszawa, 27.11.2015 (ISBnews) ? Sąd dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w spółce Kerdos w osobie Józefa Lucjana Syski "Ustanowienie przez Sąd

Majątek Alma Market został zabezpieczony poprzez ustanowienie nadzorcy sądowego

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie zabezpieczył majątek Alma Market poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, poinformowała spółka. "Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Kerdos Group

tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie PMR Restrukturyzacje, podała spółka. "Rozprawa w sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego emitenta została wyznaczona na dzień 11 maja 2016 r." - czytamy w komunikacie. Kerdos Group to spółka

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej, podała spółka. "Zarząd MSX Resources podaje do

Prezes upadającego Atlantica prosi o szansę, pracownicy chcą likwidacji

Prezes upadającego Atlantica prosi o szansę, pracownicy chcą likwidacji

rozpoznawalną marką w swojej branży poza granicami kraju - podsumował wyraźnie zdenerwowany Wojciech Morawski. Na nie jest jednak tymczasowy nadzorca sądowy Tycjan Saltarski. Sądowi rekomendował likwidację spółki. Jego zdaniem plan restrukturyzacji, który przedstawił Morawski, nie ma

"Die Zeit": Niemiecki rząd przygotowuje plan ratunkowy dla Deutsche Banku

Rząd w Berlinie miałby wesprzeć Deutsche Bank w związku z miliardowym odszkodowaniem, które instytucja najprawdopodobniej zapłaci amerykańskiemu Departamentowi Sprawiedliwości. Według doniesień "Die Zeit" politycy liczą jednak, że instytucja nie będzie potrzebowała wsp

Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Ursusa

informuje, iż otrzymał od nadzorcy sądowego informację, że wydane zostało przez właściwy sąd postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec spółki. Spółka nie otrzymała jeszcze tego postanowienia i tym samym emitentowi nie są znane argumenty sądu leżące u podstaw

Sąd zgodził się na sporządzenie planu restrukturyz. ZM Henryk Kania do 30 VIII

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych Zakładów

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

Wcielenia doradców restrukturyzacyjnych

tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy przymusowego. To kolejne funkcje, do których może być powołana osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego (lub odpowiednia spółka prawa handlowego). Rolą tymczasowego nadzorcy sądowego jest przekazanie Sądowi upadłościowemu rzetelnych

Plan restrukturyzacyjny ZM Henryk Kania ma zostać złożony do 31 lipca br.

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wydał zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzycieli spornych

Nextbike: Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu wniosku Nextbike Polska, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do spółki oraz wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa

Rada wierzycieli ZM Henryk Kania chce przygotowania planu restruktur. do 31 VIII

podjęto uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie złożenia przez nadzorcę sądowego do sędzi-komisarz wniosku o przedłużenie terminu na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. "Na mocy uchwały, rada wierzycieli rekomendowała wystąpienie przez nadzorcę sądowego z

Ursus złożył w sądzie plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji złożył wraz z Nadzorcą Sądowym do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz

Wierzyciel Ursus Bus wnioskuje o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Jeden z wierzycieli Ursus Bus zgłosił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Ursus w restrukturyzacji

Sygnity: Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej Geomar

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r., zarząd przypomina, że z uwagi na ustanowienie dla spółki Geomar tymczasowego nadzorcy sądowego w marcu 2019 r. Sygnity utraciło kontrolę nad spółką Geomar S.A. w rozumieniu MSSF 10. Mając na uwadze powyższe, emitent zaprzestał

Sąd oddalił wniosek Impression o upadłość Trakcji PRKiI

Warszawa, 27.12.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości Trakcja PRKiI i o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała

Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

Dawidziuk, zaś na nadzorcę sądowego Marcina Gradowskiego, podała spółka. "Aktualnie zarząd emitenta koncentruje się na tym, aby wspólnie z nadzorcą sądowym wyznaczonym do przeprowadzenia restrukturyzacji dopracować wszelkie szczegóły rozwiązań dla wierzycieli" - czytamy

Kruk kupuje od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

. "Przeniesienie własności wierzytelności objętych umową na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie" ? czytamy w komunikacie

Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorgan. części ZM Henryk Kania

nadzorcy sądowego Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w restrukturyzacji warunkowej oferty nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Pełnomocnik spółki złożył ww. ofertę w dniu 21 sierpnia 2019 r. w godzinach wieczornych" - czytamy w komunikacie

Wierzyciele ZM Henryk Kania głosowali nad ofertami Tarczyńskiego i Cedrobu

wstrzymujące się" - czytamy dalej. Rada wierzycieli podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o zasadności wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowieni zarządcy, w której uznała, że wniosek nadzorcy sądowego o uchylenie spółce zarządu

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

; - czytamy w komunikacie. Sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Piotr Bartosiewicz, a nadzorcą sądowym ustanowiona została spółka KGS Restrukturyzacje sp. z .o. o. Braster podał, że w ramach skutecznie zainicjowanego postępowania, we współpracy z KGS

Sąd ustanowił dla Hawe zarządcę przymusowego

Warszawa, 13.01.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ustanowił zarządcę przymusowego w miejsce tymczasowego nadzorcy sądowego w związku z wnioskiem o upadłość Hawe, podała spółka. "Zarząd Hawe [...] otrzymał postanowienie Sądu

Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i zawiesił postępowania egzekucyjne

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zdecydował o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego dla majątku Qumaka i zawiesił wszczęte postępowania egzekucyjne, podała spółka

Postępowanie układowe Ursusa zostało umorzone

nadzorcy sądowego pana Dariusza Wardy informację, że wydane zostało postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec spółki" - czytamy w komunikacie. Postanowienie jest nieprawomocne. Po doręczeniu do spółki postanowienie zostanie

Zgromadzenie wierzycieli Bumechu zatwierdziło układ

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wierzycieli Bumechu w restrukturyzacji przyjęło treść układu, podała spółka. "Sędzia komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę sądowego na zgromadzeniu wierzycieli

Sąd umorzył postępowanie ws. ogłoszenia upadłości Nextbike Polska

, po rozpoznaniu wniosku Nextbike Polska, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do spółki oraz wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Gołąba. 19 maja br. Nextbike Polska, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji finansowej spółki, w tym

Sąd zdecydował o przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Ursus Dystrybucja

zależnej Ursusa, podała spółka. "Sąd wyznaczył na sędziego komisarza sędziego Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku panią Joannę Koryl-Oleszko, zaś na nadzorcę sądowego pana Leszka Jarosza" - czytamy w komunikacie. W

Kruk nabędzie od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

), podał Kruk. "Zarząd Kruk informuje, iż na dzień 16 października 2019 roku zostały spełnione wszystkie warunki, w tym warunek wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack w restrukturyzacji z siedzibą w

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games

wyznaczył doradcę restrukturyzacyjnego Radosława Małkiewicza na stanowisko nadzorcy sądowego oraz doradcę restrukturyzacyjnego Marcina Piecha na stanowisko kuratora dla obligatariuszy" - czytamy w komunikacie. 17 kwietnia Vivid Games poinformował, ze podjął decyzję o

Ursus: PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski złożył w ostatnich dniach września 2019 r. wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa, podała spółka. Ursus otrzymał tę informację od nadzorcy sądowego Dariusza Wardy. "Ww. wniosek nie został jeszcze

Trakcja: Podwykonawca złożył wniosek o upadłość spółki, jest bezzasadny

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - W sądzie rejonowym w Warszawie zarejestrowany został wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Trakcja PRKiI wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała

Sąd odmówił Tax Care otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

tymczasowy ustanowił wobec Tax Care nadzorcę sądowego w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości Tax Care, podano również. Pod koniec lipca br. Idea Bank informował, że Tax Care złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy. Wówczas podano, że Tax Care

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

. '"4 października 2017 r. emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Dariusza Jędrzejewskiego w sprawie z wniosku Fabryki Biznesu Sp. z o.o. o ogłoszenie upadłości" ? czytamy w

Przegląd informacji ze spółek

aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 692,2 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 289,5 mln zł. Nadzorca sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego

Sąd oddalił zarzuty dłużnika ZM Henryk Kania ws. uchwał z 5 września

Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z 11 września 2019 r., wydane w sprawie o sygn. akt X GRk 131/19/2, w przedmiocie zarzutów dłużnika przeciwko uchwale z dnia 5 września 2019 r. o wyrażeniu opinii o zasadności wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego dłużnika i

ZM Henryk Kania złożyły zarzuty ws. uchwał dot. Cedrobu i Tarczyńskiego

zasadności wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego spółki i ustanowienie zarządcy, a także wniosek o wykonanie przez sędziego-komisarza czynności zastrzeżonej dla rady wierzycieli oraz wniosek o oddalenie wniosku nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego ZM Henryk Kania

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe ZM Henryk Kania

Pszczynie" - czytamy w komunikacie. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Marzeny Praskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Możdżenia posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106, podano także. ZM Henryk Kania

ZM Henryk Kania wnioskuje do KNF ws. podejrzenia manipulacji przez Tarczyńskiego

zorganizowanej części przedsiębiorstwa emitenta" - czytamy w stanowisku opublikowanym na stronie internetowej spółki. Ewentualne oferty nabycia aktywów należących do spółki powinny być kierowane do zarządu spółki, a nie do nadzorcy sądowego. W przeciwnym razie takie oferty nie

Ursus Bus poparł wniosek wierzyciela o otwarcie postępowania sanacyjnego

października Ursus Bus informował, że jeden z wierzycieli zgłosił wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Ursus Bus wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. "Zarząd Ursus Bus S.A. poinformował zarząd emitenta, że

Narodowy Bank Polski może pomóc w przewalutowaniu hipotek

redystrybucji korzyści ekonomicznych – wyjaśnia Jacek Barszczewski, rzecznik prasowy KNF. Zdaniem nadzorcy niesprawiedliwa byłaby również sytuacja, w której w skrajnym przypadku doszłoby do ukształtowania się linii orzecznictwa sądowego polegającej na masowym unieważnianiu umów walutowych kredytów

ZM Henryk Kania rozpoczęły poszukiwanie dodatkowego finansowania na 25-30 mln zł

. Zawarcie umowy pożyczki będzie wymagało zgody rady wierzycieli spółki oraz zatwierdzenia przez nadzorcę sądowego, zastrzeżono. Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bumechu

. Otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Bumech, 2. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anny Janickiej - Łęckiej, 3. Wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Marcina Ferdyna posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 220

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI

2003 r. Prawo upadłościowe, oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki ze względu na brak otrzymania ww. postanowienia z sądu oraz od tymczasowego nadzorcy sądowego nie ma wiedzy co do szczegółów

Przegląd informacji ze spółek

, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości Trakcja PRKiI i o ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła wysokość parametru ST

ZUS złożył wniosek o upadłość likwidacyjną Petrolinvestu

postanowienie sądu z dnia 4 maja 2016 roku o zabezpieczeniu majątku spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu spółki doprowadzą do pozyskania środków w pełni zabezpieczających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS

IDMSA rozpoczął działania zmierzające do sprzedaży 76,61% akcji Electusa

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - IDMSA w upadłości układowej rozpoczął działania zmierzające do sprzedaży 76,61% spółki zależnej Electus, podała spółka. "Nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu upadłościowym spółki z możliwością zawarcia

Posłowie "dobrej zmiany" bronią "zastraszanych dziennikarzy". Sejmowa komisjo, zapraszamy do współpracy!

zdaniem linia programowa RASP jest tworzona pod dyktando Niemiec, a prezes wydawnictwa jest niemieckim nadzorcą. RASP poszedł do sądu i w procesie cywilnym domaga się m.in. 100 tys. zł. na cel społeczny. Zdaniem Pereiry (odrzuca te oskarżenia) to właśnie skala pozwu jest najbardziej szokująca, a działania

Ursus ma wstępne propozycje ugodowe ws. spłaty kredytu na rzecz PKO BP

była rozpoczęciem formalnej restrukturyzacji, w tym wydaniem w dniu 7 listopada 2018 r. postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego oraz uchybieniami formalnymi pisma dotyczącego wypowiedzenia. Stanowisko emitenta odnośnie nieskuteczności wypowiedzenia podziela nadzorca sądowy

Quercus TFI podpisał z GetBack umowę spłat z obligacji na łącznie 91,22 mln zł

odbiegają od standardowo zawieranych tego typu umów" - wymieniono w komunikacie. Umowa wejdzie w życie po wyrażeniu zgody na jej zawarcie przez Nadzorcę Sądowego, podano także. Quercus TFI i Q1 FIZ posiadają ekspozycję z tytułu ww. obligacji w

ZUS wnioskuje o upadłość Petrolinvestu

, a 4 maja Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowił o zabezpieczeniu majątku Petrolinvestu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. To postanowienie gdańskiego sądu zostało przekazane spółce. Petrolinvest zakomunikował, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami

Madkom i Edge One Solutions zainwestują w Akcelerator Inteligentnych Miast

do stopnia MVP (Minimum Viable Product), wskazano także. Aby transakcja doszła do skutku, Madkom i Edge One Solutions muszą uzyskać zgody nadzorcy sądowego InArgo (obecny właściciel AIM, który znajduje się w upadłości), jej rady nadzorczej oraz NCBR, który jest grantodawcą

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM

wskazuje, że sędzią-komisarzem została wyznaczona SSR Aneta Kaftańska, natomiast na nadzorcę sądowego wybrano pana Krzysztofa Gołąb, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 140, który posiada bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (zdobytym jeszcze na gruncie

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne Dayli Polska - spółki zależnej Kerdosa

sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika na etapie postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Dayli Polska to operator sieci drogerii, należy do notowanej na

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika 

Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Pod koniec marca br. zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m

Wierzyciel złożył wniosek o upadłość Polimeksu-Mostostalu

Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości oraz zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Polimex. "Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości"

Ciech Soda Romania wstrzymał produkcję sody, postój wykorzysta na remont

pary. Równolegle prowadzone są rozmowy z nadzorcą sądowym CET dotyczące uzgodnienia nowych warunków umowy dostaw pary" ? czytamy w komunikacie. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim

Wierzyciel złożył wniosek o upadłość Kerdos Group

wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego 15 marca 2016r., a 4 kwietnia sąd wyznaczył spółce tymczasowego nadzorcę sądowego - PMR Restrukturyzacje. Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez

TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Nadzorca sądowy Krzysztof Gołąb w toku przyspieszonego postępowania układowego TXM w restrukturyzacji złożył opracowany wspólnie ze spółką plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje układowe dla wierzycieli, spis wierzytelności, w tym

Bankowcy grają na czas. Cztery ugody frankowe na krzyż

później frankowicze mogli otwierać szampana. W końcówce ubiegłego roku 95 proc. spraw sądowych kończyło się korzystnie dla klientów, a nie dla banków. W odpowiedzi na coraz większe problemy banków – miliardowe rezerwy na przegrane sprawy, które zjadają zyski bankowców – pałeczkę przejął

Próchnik wystąpił do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o upadłości

prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i bez przyjęcia obu tych wniosków do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem, poinformowała spółka. O powyższym wniosku poinformowany zostanie także tymczasowy nadzorca sądowy ustanowiony w postępowaniu o

Przegląd informacji ze spółek

postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa w restrukturyzacji, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Anetę Dawidziuk, zaś na nadzorcę sądowego Marcina Gradowskiego, podała spółka. Unimot uruchomił kolejną

Przegląd informacji ze spółek

%. Sąd wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku NB Tricity - spółki zależnej Nextbike Polska - w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, podało Nextbike Polska. Szacunkowy skonsolidowany zysk netto

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki zależnej Ganta

Wrocławiu, podał Gant. ?Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie dotychczasowego tymczasowego nadzorcy sądowego Jarosława Reszki. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Ponadto sąd upadłościowy postanowił wezwać

Przegląd prasy

. --Thunderbolt ma list intencyjny z Igą Świątek ws. e-platformy tenisowej --NIK: Istnieje ryzyko braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię --Nadzorca sądowy TXM złożył ostateczne propozycje układowe --BGK udzielił kredytu

Przegląd informacji ze spółek

Nikolsky na generalne wykonanie inwestycji o powierzchni 52 000 m2. Nadzorca sądowy TXM S.A. w restrukturyzacji złożył ostateczne propozycje układowe spółki, podał TXM. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Unibepem długoterminową umowę kredytu o

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Polimeksu

nadzorcy sądowego" - czytamy w komunikacie. Sąd uchylił również postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r. o zabezpieczeniu przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości oraz udziałów i akcji należących do spółki, podano. Wniosek o

Wierzyciel cofnął wniosek o upadłość Polimeksu

nadzorcy sądowego" - głosi komunikat. Wierzyciel wniósł również o uchylenie postanowienia o dokonaniu zabezpieczenia poprzez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości oraz udziałów i akcji należących do dłużnika oraz o odwołaniu wyznaczonej rozprawy na dzień 8

Przegląd informacji ze spółek

układowego, złożyły zaktualizowane propozycje układowe, zastępujące propozycje układowe zatwierdzone przez zarząd 4 czerwca 2019 r., podała spółka. ZMHK złożyły nadzorcy sądowemu propozycje restrukturyzacji w formie projektu planu restrukturyzacyjnego stanowiącego podstawę dla nadzorcy do sporządzenia i

Przegląd prasy

, 29,83 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r. --GPM Vindexus: Zakupy portfeli wierzytelności wyniosły 53,6 mln zł w I-IX br. --Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus --Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o

TXM liczy na pozytywne efekty restrukturyzacji na początku 2021 r.

układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem. Spółka proponuje m.in., że wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65% ich wartości. TXM podał wcześniej dziś, że nadzorca sądowy Krzysztof Gołąb w toku przyspieszonego postępowania

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania, w toku przyspieszonego postępowania układowego, złożyły zaktualizowane propozycje układowe, zastępujące propozycje układowe zatwierdzone przez zarząd 4 czerwca 2019 r., podała spółka. ZMHK złożyły nadzorcy sądowemu

Łatwiej ogłosić upadłość, również prowadzącym działalność. Nowe przepisy zbiegły się w czasie z kryzysem

ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie możliwe całkowite umorzenie długu. Ale  w sytuacji, gdy sąd lub tymczasowy nadzorca sądowy uzna, że dłużnik nie posiada majątku, a także, że jest „trwale niezdolny do spłaty zobowiązań”, np. bankrut jest „trwale niezdolny do jakiejkolwiek pracy

Przegląd prasy

--Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 4,69 mld zł w lipcu --Nadzorca sądowy Ursusa wnioskuje o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego --Bogusz Kruszyński został powołany na prezesa jednoosobowego zarządu Redanu

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

sądu lub powołanego tymczasowego nadzorcy sądowego będzie zbadanie, czy tak jest. Jak należy rozumieć sformułowanie „trwale niezdolny”? Są dwie sytuacje, kiedy sąd może całkowicie umorzyć długi upadłego. Sytuacja pierwsza: gdy dłużnik jest „trwale niezdolny do jakiejkolwiek pracy

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod koniec kwietnia br. podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Joanny Uszak, licencja doradcy

Rosną szanse na uratowanie Ruchu. Wierzyciele zgodzili się na umorzenie długu

wyznaczona jako nadzorca sądowy postępowania. – Od samego początku postępowanie odbywa się w warunkach zagrożenia niewypłacalnością. Spółce na żadnym etapie postępowania nie udało się uzyskać pełnej płynności finansowej – relacjonował. Jak dodawał, układ ma „charakter warunkowy” i

Miesiącami czekają na odszkodowanie. Duże kłopoty z małym ubezpieczycielem

. Co ma zrobić osoba poszkodowana? Poszkodowany, któremu Gefion nie uzna reklamacji, może wystąpić na drogę sądową, kierując pozew do sądu właściwego dla siebie. Ta droga może być skuteczna, ale trzeba uważać, żeby pozwać właściwą spółkę. Powstaje kwestia, która spółka jest właściwa, skoro kto inny

Łatwiej zostać bankrutem. Będzie nowelizacja o upadłości konsumenckiej

wierzycielom tylko przez trzy lata albo sąd umorzy ich zobowiązania. Ta ostatnia możliwość jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dłużnik naprawdę nic nie posiada. Obowiązkiem sądu lub powołanego tymczasowego nadzorcy sądowego będzie zbadanie, czy tak jest. Pewne zasady oddłużania pozostaną niezmienne. Zadłużony

Afera GetBack. Wierzyciele z obligacjami mają szansę na jedną czwartą pieniędzy

wyraził sali sądowej swój podgląd na to rozwiązanie:- Dziękuję zarządowi i Radzie Wierzycieli za to, że dostaniemy gó...o. Początkowo wyglądało nieźle Wszystkie wierzytelności GetBack to około 3,3 mld zł. Czterokrotnie więcej niż to co stracili inwestorzy gdańskiego Amber Gold. Poszkodowanych w aferze

Tarantoga Capital złożył wniosek o upadłość MSX Resources

Tarantoga Capital - możliwości kontynuacji projektu eksploatacji złóż miedzi i złota w Mongolii. Wcześniej w czerwcu sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Sąd otworzył przyspieszone postępowania układowe GetBacku

3. udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, poprzez ustanowienie tymczasowego zarządcy majątku dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, podano także. "Zarządzeniem z dnia 10.05.2018 r. sędzia referent wezwał wnioskodawcę do

Przegląd informacji ze spółek

zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) do 30 sierpnia 2019 r., podała spółka

Przegląd prasy

--MF i UKNF rozpoczęły projekt rozwoju fintechu w Polsce przy wsparciu KE i EBOR --PKP SA wstępnie ocenia wyniki finansowe Grupy za 2019 r. jako pozytywne --Nextbike Polska: Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego dla NB Tricity

Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza złożyła wniosek o upadłość MSX Resources

oszustwa przez Tarantoga Capital - możliwości kontynuacji projektu eksploatacji złóż miedzi i złota w Mongolii. W czerwcu sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla MSX Resources w związku ze złożonym przez spółkę w maju br. wnioskiem o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Sąd zgodził się na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

postępowania układowego wobec spółki, wyznaczając jednocześnie na sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód Katarzynę Sacharuk, zaś na nadzorcę sądowego Dariusza Wardę, podał Ursus. Złożony w sądzie i realizowany od dziś plan restrukturyzacji dotyczy okresu IV kw. 2018-2023

Przegląd informacji ze spółek

Katowicach, X Wydział Gospodarczy, wydał zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzycieli spornych Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania) do 31 lipca 2019 r., podała

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezesa ds. finansowych spółki na okres wspólnej pięcioletniej kadencji, która rozpoczęła się 1 kwietnia 2019 roku, podała spółka. Postępowanie egzekucyjne wszczęte wobec PBG przez komornika sądowego zostało zawieszone przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w zakresie zajęcia 7 665 999

Przegląd prasy

nadzorcę sądowego dla Elektrobudowy --CCC złoży skargę do WSA po utrzymaniu przez IAS niekorzystnej decyzji podatkowej --Tauron szacuje przychody z rynku mocy na 149,04 mln zł w 2024 r. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

tymczasowego nadzorcę sądowego dla Ursus Bus - spółki zależnej Ursusa, podała spółka. Sąd Apelacyjny w Łodzi, na skutek zażalenia PKN Orlen, oddalił wniosek Elektrobudowy o udzielenie zabezpieczenia, przez co Bank Handlowy będzie uprawniony do zrealizowania żądania wypłaty na rzecz

Przez kryzys Adpol ogłosił upadłość układową. Szkielet firmy

też, że mimo kłopotów finansowych firma nadal jest wysoko w branżowych rankingach. Sąd zgodził się, aby dotychczasowy zarząd nadal kierował firmą. Czuwać nad tym będzie nadzorca sądowy Andrzej Maćkowiak. W rozmowie z "Gazetą" nadzorca

Przegląd informacji ze spółek

tymczasowego nadzorcy sądowego, podał Ursus w restrukturyzacji. (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

przedłuża okres powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań do 15 grudnia br. PKO Bank Polski złożył w ostatnich dniach września 2019 r. wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa, podała spółka. Ursus otrzymał tę informację od nadzorcy sądowego Dariusza Wardy

Przegląd informacji ze spółek

Węglowa (JSW) planuje uruchomienie pierwszej ściany w nowej kopalni Bzie-Dębina w 2022 r. Zatrudnienie w kopalni wyniesie wówczas 800 osób, a docelowo ponad 2 000 osób, podała spółka. Nadzorca sądowy Krzysztof Gołąb w toku przyspieszonego postępowania układowego TXM w

nadzorca sądowy

Nadzorca Sądowy to osoba posiadająca licencję syndyka , powołana przez sąd celem nadzorowania czynności dokonywanych przez dłużnika postawionego w stan upadłości z opcją układową. Nadzorca sądowy prócz nadzorowania czynności dłużnika przekraczających zakres zwykłego zarządu sporządza listę wierzytelności i przygotowuje głosowanie nad układem. Podczas głosowania opiniuje możliwość wykonania układu

więcej o nadzorca sądowy na pl.wikipedia.org