nadwyżka operacyjna

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

wskazała, że Gdańsk od lat (2012-2017) osiągał marże operacyjne oraz nadwyżki budżetowe, wyższe niż te u podmiotów z grupy porównawczej z ratingiem w kategorii A, pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych. "Rating na poziomie A- odzwierciedla nasze oczekiwania, że Gdańsk w

Fitch podniósł ratingi Płocka do BBB+ i AA(pol), perspektywa stabilna

. "Podniesienie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie miasto będzie osiągało dobre wyniki operacyjne, marża operacyjna będzie wynosić 12%, a wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) około 5 lat" - czytamy w komunikacie

Fitch podtrzymał ratingi Małopolski na poziomie A-, perspektywa stabilna

zadłużenia w związku z realizacją zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne w latach 2018-2021, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 130 mln zł i stanowiącą 13-14% dochodów

Fitch podtrzymał ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

latach 2019-2021 utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 300 mln zł, co będzie zbliżone do średniej z lat 2012-2018. "Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych

Fitch potwierdził ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pogorszenie się wskaźnika spłaty zadłużenia miasta będzie tylko przejściowe w latach 2020-2021 z uwagi na słabszą nadwyżkę operacyjną, a następnie poprawi się do wcześniejszego poziomu odpowiadającego ratingowi

Fitch potwierdził ratingi A- województwa mazowieckiego, perspektywa stabilna

pandemią koronawirusa. Wskaźnik spłaty zadłużenia mazowieckiego pogorszy się na skutek spadku nadwyżki operacyjnej, ale pozostanie na poziomie odpowiadającym ratingom" - czytamy w uzasadnieniu. Samodzielny profil kredytowy (standalone credit profile; SCP) województwa został

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) woj. wielkopol., perspektywa stabilna

pozwoli województwu utrzymać ratingi na dotychczasowym poziomie pomimo negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa. Wskaźniki zadłużenia województwa pogorszą się na skutek spadku nadwyżki operacyjnej, ale pozostaną odpowiednie dla obecnego poziomu ratingu. Samodzielny profil

Fitch podtrzymał ratingi Białegostoku na poziomie BBB, perspektywa stabilna

również pod uwagę oczekiwania Fitch, że wyniki operacyjne miasta pozostaną zadowalające, nawet przy braku wpływów o charakterze jednorazowym" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitcha, w latach 2017-2019 nadwyżka operacyjna Białegostoku będzie wynosić 95 mln zł, tj. ok. 6-7

Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

gospodarczym w wydatkach ogółem. Miasto od lat utrzymuje wzrost wydatków operacyjnych pod kontrolą. "Zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch oczekuje, że wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie netto ogółem do nadwyżki operacyjnej) ? główny wskaźnik dla oceny zdolności do

Fitch potwierdził ratingi BBB- oraz A(pol) Chorzowa, perspektywa stabilna

stabilna. "Potwierdzenie ratingów i perspektywy stabilnej odzwierciedla opinię Fitch, że miasto utrzyma wskaźniki zadłużenia na poziomie odpowiadającym ratingowi BBB-, pomimo spodziewanego spadku nadwyżki operacyjnej. Na dochody i wydatki miasta wpływ mają zarówno negatywne

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

zadłużenia województwa pogorszą się na skutek spadku nadwyżki operacyjnej, ale pozostaną odpowiednie dla obecnego poziomu ratingu. Samodzielny profil kredytowy (standalone credit profile; SCP) Województwa wynosi a" - czytamy w komunikacie. Fitch ocenia profil ryzyka Małopolski

Fitch potwierdził ratingi BBB- i A(pol) Chorzowa z perspektywą stabilną

jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasz niezmieniony scenariusz ratingowy, zgodnie z którym Chorzów utrzyma w średnim okresie dobre wyniki operacyjne, jak również że wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) będzie wynosił od ośmiu do

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Rzeszowa z perspektywą stabilną

. Fitch może podnieść ratingi Rzeszowa, jeśli nastąpi dalsza poprawa wyników operacyjnych miasta, a jednocześnie wskaźniki zadłużenia pozostaną dobre, tak że relacja długu do nadwyżki bieżącej w sposób trwały będzie wynosiła poniżej 5 lat, wskazano. Ratingi mogą zostać obniżone

Fitch potwierdził ratingi Rzeszowa na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

wielkości" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że w średnim okresie wyniki operacyjne Rzeszowa będą dobre; nadwyżka operacyjna miasta będzie wynosić średnio 105 mln zł i stanowić 9-10% dochodów operacyjnych. Będzie ona 1,7-krotnie wyższa od rocznej obsługi długu

Fitch potwierdził rating Ostrowa Wlk.na poziomie A(pol), persp. stabilna

w latach 2016-2018 Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne. "Według prognoz Fitch w średnim okresie marża operacyjna będzie wynosiła 15%, a nadwyżka operacyjna średnio 30 mln zł, i będzie wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia, szacowanej na 13 mln zł rocznie. W 2015 r. nadwyżka operacyjna

Fitch potwierdził rating BBB Kielc, perspektywa negatywna

ratingów odzwierciedla obawy Fitch, czy władzom miasta uda się skutecznie przeprowadzić planowaną racjonalizację wydatków, a tym samym odbudować wcześniejszą siłę finansową Kielc, po jej znacznym pogorszeniu w 2018 r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze, niż

Fitch podtrzymał ratingi Kielc na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

gospodarki krajowej" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch, miasto utrzyma zadowalające wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną około 7% i nadwyżką operacyjną wystarczającą do rocznej obsługi zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej powinien

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia, perspektywa stabilna

pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch, Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z nadwyżką operacyjną wynoszącą powyżej 100 mln zł lub 1,2x wyższą niż roczna obsługa zadłużenia (włączając

Fitch podtrzymał ratingi Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna

w komunikacie. Zdaniem Fitcha, w latach 2017-2019 marża operacyjna Zabrza będzie wynosić około 5%, a nadwyżka operacyjna średnio 40 mln zł. Obsługa zadłużenia (raty i odsetki) szacowana na 50 mln zł rocznie (2016: 49,7 mln zł) będzie 1,25x wyższa od prognozowanej nadwyżki

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingu odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie wyniki operacyjne Płocka nadal będą dobre, marża operacyjna będzie wynosić około 12%, a wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej (wskaźnik spłaty długu) około pięciu lat" - czytamy w raporcie

Fitch podtrzymał ratingi Gdańska na poziomie A-, perspektywa stabilna

; - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitcha, Gdańsk w latach 2017-2018 utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 300 mln zł (13%-14% dochodów operacyjnych), co będzie zbliżone do średniej z lat 2010-2016. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że Władze Miasta

Fitch podniósł perspektywę Rzeszowa na pozytywną

poziomie AA-(pol), podała agencja. "Zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla scenariusz bazowy Fitch, że w średnim okresie Rzeszów nadal będzie poprawiał wyniki operacyjne. W latach 2016-2018 nadwyżka operacyjna będzie wynosiła ponad 10% dochodów bieżących, co wpłynie na

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AAA(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

mogą wystąpić w jego otoczeniu gospodarczym" - czytamy w komunikacie. W swoich prognozach Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne w latach 2018-2020, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 130 mln zł i stanowiącą 13%-14% dochodów operacyjnych (po

Fitch obniżył perspektywę ratingów Kielc do negatywnej

wcześniejszą siłę finansową Kielc, po jej znacznym pogorszeniu w 2018 r., gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze niż Fitch zakładał w swoich prognozach" - czytamy w komunikacie. Ratingi miasta odzwierciedlają planowany wzrost dochodów

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

. Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna miasta na koniec 2017r. wyniesie około 215 mln zł, co stanowi 12% dochodów operacyjnych. Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Katowic ma między innymi jednorazowy dochód z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 27 mln zł. Bez jednorazowego dochodu

Fitch podniósł rating Szczecina do A- z perspektywą stabilną

wyniki operacyjne Szczecina będą bardzo dobre, marża operacyjna będzie wynosiła około 12-13%, a prognozowana nadwyżka operacyjna będzie 3-krotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). Zdaniem agencji, zadłużenie bezpośrednie pozostanie umiarkowane na poziomie poniżej 50% dochodów

Fitch podtrzymał rating Katowic na poziomie A-, perspektywa stabilna

w latach 2018-2021 nadwyżki operacyjne miasta wyniosą średnio 200 mln zł rocznie i będą przewyższać obsługę długu (raty i odsetki) więcej niż 3x. Fitch zakłada, że władze miasta zachowają cel utrzymania nadwyżki operacyjnej na obecnym poziomie, w tym kontroli tempa wzrostu

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zdaniem agencji, Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie niezależnie od utrzymującej się presji na wydatki operacyjne i nadwyżka operacyjna

Fitch podtrzymał ratingi Kielc na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

. W I połowie 2017r. nadwyżka operacyjna Kielc wyniosła 46 mln zł, w porównaniu do 73 mln zł w I poł. 2016r. Fitch spodziewa się stabilizacji wyników operacyjnych w 2017r. raczej niż ich poprawy w stosunku do 2016r. ze względu na rosnącą presję na wydatki operacyjne głównie w sektorze oświaty (na

Fitch podniósł krajowy rating długoterminowy Opola do A-(pol)

powiększenie terytorium Opola będzie miało wpływ na wyniki operacyjne miasta. "Według Fitch, nadwyżka operacyjna będzie wyższa o dodatkowe 15 mln zł rocznie, ponieważ uważamy, że wzrost dochodów operacyjnych przewyższy wzrost wydatków operacyjnych. Przełoży się to na poprawę

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA(pol) Bydgoszczy, perspektywa stabilna

komunikacie. Zdaniem Fitch, w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12% i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały kontrolę wydatków

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

; - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitcha, w średnim okresie Bydgoszcz nadal będzie osiągać marżę operacyjną wynoszącą około 12% i nadwyżkę operacyjną trzy razy wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały

Fitch podtrzymał ratingi Warszawy na poziomie AAA(pol), perspektywa stabilna

inwestycjami" - czytamy w komunikacie. Fitch prognozuje, że w latach 2018-2020 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną dobre. Obsługa zadłużenia wyniesie około 50% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) oscylować będzie około

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA+(pol) Rybnika z perspektywą stabilną

poprawa wyników operacyjnych miasta, a jednocześnie wskaźniki zadłużenia pozostaną dobre, tak że relacja długu do nadwyżki bieżącej w sposób trwały będzie wynosiła mniej niż 5 lat. Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne miasta pogorszą się przy równoczesnym dużym wzroście zadłużenia

Fitch podniósł perspektywę ratingu Częstochowy do pozytywnej

;Fitch oczekuje, że Częstochowa utrzyma stabilne wyniki operacyjne w latach 2015-2017 z nadwyżką operacyjną powyżej 8% dochodów operacyjnych, przewyższającą od 1,8-2 razy obsługę zadłużenia oraz zapewniającą wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej na poziomie 6-7 lat" - czytamy w komunikacie

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

zadłużenia (payback ratio; zadłużenie ogółem netto do nadwyżki operacyjnej) wzrośnie z 1,9 raza w 2018 r. do około 5,3 raza w 2023 r. i będzie odpowiadał ocenie 'aa'. Wskaźnik poziomu zadłużenia Poznania (zadłużenie netto do dochodów operacyjnych) pozostanie mocny, chociaż wzrośnie z około 29% w 2018 r. do

Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

odzwierciedlają także opinię Fitch, że wyniki operacyjne miasta pozostaną zadowalające w średnim okresie, porównywalne z wynikami innych miast o ratingu BBB" - czytamy w komunikacie. Fitch spodziewa się, że w średnim okresie nadwyżka operacyjna Białegostoku będzie wynosić średnio

Fitch potwierdził ratingi A-, A oraz AA+(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

-2016 z nadwyżką operacyjną wynoszącą około 100 mln zł lub 12% dochodów operacyjnych. Zgodnie ze wstępnymi danymi, w 2014 r. nadwyżka operacyjna Małopolski wyniosła 131mln zł lub 15,5% dochodów operacyjnych i była 8-krotnie wyższa niż obsługa zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki). Dobre wyniki

Fitch potwierdził ratingi zadłużenia BBB+ Częstochowy z perspektywą stabilną

prognozach zakładamy, że nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 90 mln zł rocznie i stanowić około 8% dochodów operacyjnych (odpowiednio 90,8 mln zł oraz 8,2% w 2016r.). Nadwyżka ta będzie 1,8-krotnie wyższa od obsługi długu, która jest szacowana na 50 mln zł rocznie, włączając odsetki plus raty. Będzie

Oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 632 mln zł w I kw.

kapitałowa Lotos wykazała w I kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 362,3 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 153,1 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 216,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -6,9 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na

Fitch podniósł ratingi Kielc do BBB i A(pol) z perspektywą stabilną

w komunikacie. Fitch oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie. Marża operacyjna będzie wynosiła 8%, nadwyżka operacyjna będzie 1,5x wyższa od obsługi zadłużenia, a wskaźnik zadłużenie do nadwyżki bieżącej będzie na bezpiecznym poziomie 10-11

Fitch podniósł ratingi Bydgoszczy do BBB+ i A+(pol), perspektywa stabilna

. "Fitch oczekuje, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 11% rocznie i nadwyżką operacyjną 2,5-3 - krotnie wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą kontynuowały racjonalizację wydatków

Fitch potwierdził ratingi Zabrza, perspektywa stabilna

. Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów Zabrza odzwierciedla opinię Fitch, że jego wyniki operacyjne pozostaną umiarkowane. Ratingi uwzględniają również umiarkowane zadłużenie bezpośrednie oraz znaczne zobowiązania pośrednie. Stabilna perspektywa

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

. W oparciu o dane wstępne Fitch spodziewa się, że w 2016 r. nadwyżka operacyjna Małopolski była wysoka i wyniosła około 120 mln zł. Agencja spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski będą mocne w latach 2017-2020, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 120 mln zł i stanowiącą 13%-14% dochodów

Fitch podniósł krajowy rating Rybnika do AA-(pol), perspektywa stabilna

Rybnika, spadek zadłużenia bezpośredniego do najniższego poziomu od 10 lat, bezpieczne wskaźniki obsługi zadłużenia oraz bardzo dobrą płynność miasta. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla nasze oczekiwania, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie wyrażone nadwyżką operacyjną

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

przez spodziewany wzrost gospodarki narodowej. Prognozujemy, że w latach 2016-2019 miasto osiągnie nadwyżki operacyjne w wysokości średnio 200 mln zł rocznie, czyli 11% w relacji do dochodów operacyjnych, gdy wyłączy się dochody o jednorazowym charakterze" ? czytamy dalej

Fitch podtrzymał ratingi Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

nadwyżką operacyjną około 440 mln zł. Fitch utrzymuje swoje prognozy dotyczące deficytu budżetowego miasta na poziomie 5% dochodów ogółem w średnim okresie (220 mln zł rocznie), podano także. "Fitch prognozuje, że zobowiązania pośrednie Poznania zaczną ponownie rosnąć od

Fitch potwierdził ratingi BBB oraz A+(pol) Białegostoku, perspektywa stabilna

). Perspektywa ratingów jest stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że pogorszenie się wskaźnika spłaty zadłużenia Miasta będzie tylko przejściowe w latach 2020-2021 z uwagi na słabszą nadwyżkę operacyjną, a następnie poprawi się do wcześniejszego poziomu

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

windykacyjnej oraz porządkowania stanu prawnego i ekonomicznego portfeli, na skutek czego emitent wygenerował nadwyżki na działalności operacyjnej w kwocie 83,1 mln zł po uwzględnieniu kosztów inicjowania postępowań sądowych dotyczących wierzytelności w wysokości 29 mln zł; (4

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy A- oraz AA+(pol), perspektywa stabilna

. Fitch prognozuje, że wyniki operacyjne Bydgoszczy pozostaną dobre w średnim okresie w wyniku wyższych dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych i z podatków lokalnych. Wzrost ten będzie wspierany przez spodziewany wzrost gospodarki narodowej o średnio 4% rocznie. W latach 2019-2020 nadwyżki

Tarczyński miał 28,29 mln zł zysku netto, 51,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Tarczyński odnotował 28,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 25,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 51,71

Fitch: Pandemia nie doprowadzi do obniżenia ratingów województw

krótkoterminowych zawirowań gospodarczych wywołanych pandemią. Jeśli jednak trwałyby one dłużej niż sześć miesięcy, a następnie nie nastąpiłoby szybkie odbicie gospodarki, wówczas SCP mogłyby zostać obniżone w następstwie spadku nadwyżki operacyjnej oraz wzrostu zadłużenia, o ile województwa nie ograniczyłyby

Fitch podniósł podniósł krajowy rating długoterminowy Wielkopolski do AAA(pol)

bezpieczne wskaźniki obsługi oraz spłaty zadłużenia" ? czytamy w komunikacie. Zgodnie z podstawowym wariantem prognoz Fitch przewiduje, że Wielkopolska utrzyma dobre wyniki operacyjne z nadwyżką operacyjną na poziomie 20%-25% dochodów operacyjnych, czyli powyżej średniej z lat

Fitch potwierdził ratingi BB+ i BBB+ Zabrza, perspektywa stabilna

stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla nasz niezmieniony scenariusz, że nadwyżka operacyjna Zabrza będzie wystarczająca dla pełnej obsługi zadłużenia w średnim okresie" - czytamy w komunikacie. Agencja wzięła pod uwagę nadwyżkę

Fitch nadał Częstochowie rating krajowy AA(pol) z perspektywą stabilną

w latach 2017-2019. Agencja prognozuje, że w latach 2017-2019 nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 90 mln zł rocznie i stanowić około 8% dochodów operacyjnych. Nadwyżka ta będzie 1,8-krotnie wyższa od obsługi długu, która jest szacowana na około 50 mln zł rocznie, włączając odsetki plus raty

Fitch podtrzymał ratingi Płocka na poziomieBBB i AA-(pol), perspektywa pozytywna

. "Zdaniem Fitch, w średnim okresie nadwyżka operacyjna Płocka będzie wynosiła 90 mln - 95 mln zł, co będzie się przekładać na marżę operacyjną około 11%. Prognozowana nadwyżka operacyjna będzie 1,6x wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (rata plus odsetki). W 2017 r. wyniki operacyjne mogą być

Fitch podtrzymał ratingi BBB/A+ Kielc, perspektywa stabilna

" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitcha, Kielce utrzymają zadowalające wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną około 7-8% i nadwyżką operacyjną 1,5 razy wyższą od obsługi zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej powinien pozostać na poziomie

Grupa Lotos miała 500,5 mln zł zysku netto, 658,7 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 500,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 534,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Płocka, perspektywa stabilna

administracji Płocka w kierunku bardziej zorientowanym na kontrolę kosztów może skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na nowy dług w średnim okresie. Celem nowego skarbnika (od kwietnia 2015 r.) jest stopniowe zwiększanie nadwyżki operacyjnej miasta, głównie przez zwiększenie kontroli wydatków operacyjnych

PKP Cargo pozytywnie ocenia potencjał do wypłacenia dywidendy za 2018 r.

operacyjnymi. Nie przewidujemy rozwarcia tych nożyc. Idziemy w kierunku nadwyżki przepływów operacyjnych nad inwestycyjnymi" - dodał w rozmowie z dziennikarzami. "Klimat do podjęcia decyzji jest dobry, ale najpierw musimy zamknąć rok" - podsumował

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Rzeszowa z perspektywą stabilną

; - czytamy w komunikacie. Scenariusz bazowy Fitch zakłada, że w latach 2016-2018 miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne; nadwyżka operacyjna będzie stanowić około 9% dochodów operacyjnych, tj. będzie ona wyższa od średniej z lat 2012-2014 wynoszącej 6,6%. W 2015 roku nadwyżka

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic, perspektywa stabilna

terytorialnego (JST) w Polsce, co ograniczy zapotrzebowanie Gliwic na finansowanie długiem, podano także. "Fitch zakłada, że w latach 2018-2020 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną mocne pomimo wzrostu długu. Obsługa zadłużenia wyniesie 20-30% nadwyżki operacyjnej

Fitch podtrzymał ratingi Gliwic na poziomie A- i AA+(pol), perspektywa stabilna

. nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 163 mln zł lub 16,7% dochodów operacyjnych (w 2015 było to 137 mln zł), co było powyżej naszych oczekiwań. Wynik ten był rezultatem między innymi realizacji wyższych niż planowano dochodów z podatków dochodowych, w szczególności od osób fizycznych oraz skutecznej

Forte miało wstępnie 154 mln zł przychodów i 2,5 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte miały 154 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 40% r/r) i 2,5 mln zł zysku operacyjnego w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. "Zgodnie ze

Fitch podtrzymał ratingi BB+ oraz BBB+(pol) Zabrza, perspektywa stabilna

stabilna. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że w latach 2015-2017 Zabrze stopniowo poprawi wyniki operacyjne i że nadwyżka operacyjna w pełni wystarczy do obsługi zadłużenia. Ratingi biorą pod uwagę wzrost zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich

Fitch potwierdził ratingi A-, A oraz AA+(pol) Wielkopolski, perspektywa stabilna

r., m.in. z powodu wyższych niż planowane dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz w wyniku skutecznej polityki kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych, nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 24,3% dochodów operacyjnych (18,4% w 2013r

Fitch potwierdził rating długoterminowy Ostrowa Wielkopolskiego A(pol)

, że w latach 2015-2017 Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne z prognozowaną marżą operacyjną wynoszącą 16% oraz nadwyżką operacyjną wynoszącą około 35 mln zł, która powinna być wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia szacowanego przez agencję średnio na 12 mln zł. W 2014r. nadwyżka operacyjna

Skarbiec TFI liczy na klientów korporac. szukających alternatywy dla depozytów

inwestycyjnego jest płynność, poinformował ISBnews.TV dyrektor zarządzający w Skarbiec TFI Norbert Talarczyk. "Na rynku widzimy, że jest bardzo dużo nadwyżek finansowych, stopy procentowe są niskie i klienci instytucjonalni szukają alternatywnych rozwiązań dla depozytów bankowych

Fitch podtrzymał ratingi BBB oraz A+(pol) Płocka, perspektywa stabilna

; - czytamy w komunikacie. Agencja spodziewa się, że wyniki operacyjne Płocka ustabilizują się w latach 2015-2017 z marżą operacyjną wynosząca średnio 7-8% i nadwyżką operacyjną 1,4-krotnie wyższą od obsługi zadłużenia. Wskaźnik spłaty długu powinien wynosić średnio 11 lat. W 2014 r

Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego A-/AA+, perspektywa stabilna

, zgodnie z którymi w średnim okresie mazowieckie będzie wykazywać solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20-25%. Będzie to konsekwencją utrzymywania wydatków bieżących pod kontrolą, co wynika z postanowień programu postępowania ostrożnościowego realizowanego przez województwo od 2014

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic z perspektywą stabilną

oczekiwania Fitch, że w latach 2017-2019 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 150 mln zł (około 14% dochodów operacyjnych), co będzie powyżej średniej z lat 2011-2016 (120 mln zł). Prognozę oparto na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie

Fitch potwierdził rating A- Gliwic, perspektywa stabilna

. Obsługa zadłużenia wyniesie około 15% prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej wyniesie około 3 lat (2,1 roku w 2015 r.), czyli w dalszym ciągu znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu wynoszącego 18 lat. Fitch ocenia otoczenie

Kotłowski z NBP: Scenariusz pojawienia się stagflacji jest mało prawdopodobny

;Jeśli chodzi o inflację, są czynniki, które mogą sprzyjać wzrostowi inflacji. Ale jednak ta podwyższona stopa bezrobocia mimo poprawy aktywności, ubytek dochodów - transfery przecież w 100% nie zrekompensowały dochodów z pracy czy nadwyżki operacyjnej. Więc czynnik popytowy może mieć znaczenie, a

Fitch podniósł perspektywę ratingu Opola do pozytywnej, potwierdził BBB+(pol)

okresie Fitch prognozuje, że marża operacyjna Opola będzie wynosić powyżej 6%, a nadwyżka operacyjna średnio 40 mln zł. Taki poziom nadwyżki będzie średnio 1,5x wyższy od obsługi zadłużenia oraz zapewni wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej na poziomie 7-8 lat" - czytamy dalej

Fitch podtrzymał ratingi A- Poznania, perspektywa stabilna

latach 2016-2019 wyniki operacyjne Poznania będą dobre, wspierane przez wzrost dochodów podatkowych oraz politykę mającą na celu ograniczenie tempa wzrostu wydatków. Zdaniem Fitcha, nadwyżka operacyjna będzie wynosić średnio 400 mln zł rocznie, co stanowi 13%-14% dochodów operacyjnych (424 mln zł lub

Fitch potwierdził ratingi A- oraz AA+(pol) Katowic, perspektywa stabilna

osiągnie nadwyżki operacyjne w wysokości średnio 200 mln zł rocznie (po wyłączeniu dochodów o jednorazowym charakterze), czyli 11% w relacji do dochodów operacyjnych. Nadwyżka operacyjna miasta znajduje się pod presją, gdyż po wyłączeniu dochodów jednorazowych tempo wzrostu wydatków operacyjnych byłoby

Forte miało wstępnie 264 mln zł przychodów i 19 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte miały ok. 264 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 19 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) w III kw. 2019 r. wobec odpowiednio: 256 mln zł i 14,4 mln zł w III kw. 2018 r., podała spółka, przedstawiając wstępne dane

Fitch potwierdził ratingi Gdańska na poziomie A- i AA(pol), perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych miasta oraz poziomu zadłużenia" - czytamy w komunikacie. Fitch zgodnie z podstawowym wariantem prognoz zakłada, że nadwyżka operacyjna Gdańska w średnim

Fitch potwierdził ratingi A-, A i AA+(pol) Małopolski z perspektywą stabilną

mocne w latach 2016-2018 z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio ponad 100 mln zł i stanowiącą 11%-13% dochodów operacyjnych, tj. będą one zbliżone do przewidywanego wykonania 2015r. (około 90 mln zł i 11%). Będzie to wynikać z rosnących dochodów Małopolski z podatków dochodowych w związku z

Fitch potwierdził ratingi A-, A oraz AA+(pol) Małopolski, perspektywa stabilna

nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 120 mln zł i stanowiącą 13%-14% dochodów operacyjnych, zbliżone do wyników osiąganych w latach poprzednich. Agencja prognozuje, że w latach 2016-2019 wydatki majątkowe Małopolski mogą wynieść łącznie 2,9 mld zł (średnio 700 mln zł rocznie, tj

Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Szczecina z perspektywą stabilną

Miasta na nowy dług oraz umiarkowany poziom zadłużenia i bezpieczne wskaźniki obsługi długu" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch, w średnim okresie Szczecin nadal będzie osiągał dobre wyniki operacyjne, marża operacyjna będzie wynosiła około 11%-12%, a nadwyżka

Forte miało 4,4 mln zł straty netto, 40,89 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Forte odnotowało 4,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 12,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 26,81

Quercus TFI miało wstępnie 10,19 mln zł straty netto w 2018 r.

(-46% r/r). Zgodnie z uchwałą zarządu z 3 kwietnia 2018 r., musieliśmy oszacować negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBack S.A., który wyniósł 31,3 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym" - skomentował wiceprezes, dyrektor departamentu operacyjnego Quercus TFI Piotr Płuska

Fitch potwierdził ratingi BBB+ i AA-(pol) dla Szczecina, perspektywa stabilna

poziomie BBB+ odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 12-13% oraz prognozowaną nadwyżką operacyjną dwukrotnie wyższą od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). "Fitch oczekuje, że

Payten, spółka zależna Asseco SEE, nabyła spółki Sonet za ok. 4 mln euro

% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za łączną kwotę 4 mln euro powiększoną o uzgodnioną umownie nadwyżkę gotówkową netto na dzień zamknięcia transakcji w kwocie 1,42 mln euro oraz o ewentualne płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do maksymalnej wysokości 350 tys. euro

Grupa Kęty prognozuje ok. 70 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 5% r/r do 820 mln zł w I kw. 2020 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 17% r/r do 90 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie

Grupa Kęty prognozuje ok. 49 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty spadną o 3% r/r do 738 mln zł w IV kw. 2019 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 15% r/r do 68 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie

Fitch potwierdził rating A- Województwa Wielopolskiego, perspektywa stabilna

) stanowić będzie 20% nadwyżki operacyjnej, natomiast wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) ustabilizuje się na poziomie 2 lat (1,6 roku w 2016r.), czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu (11 lat). Wielkopolska jest trzecim najbogatszym

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) dla Płocka, perspektywa stabilna

operacyjna Płocka pogorszy się poniżej 6% w sposób trwały, a nadwyżka operacyjna nie będzie wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia, podała agencja. (ISBnews)

Astarta miała 22,7 mln euro straty netto, 1,87 mln euro straty EBIT w III kw.

miały widoczny wpływ na wyniki finansowe. Przychody za raportowany okres wyniosły 253,5 mln euro, EBITDA osiągnęła 68 mln euro. 2018 jest pełen wyzwań dla branży cukrowej na całym świecie, gdy nadwyżki i niskie ceny towaru tworzą słabe warunki operacyjne odznaczające się niskimi marżami" - czytamy

Fitch potwierdził ratingi Wielkopolski na poziomie A- z perspektywą stabilną

; - czytamy w komunikacie. Wielkopolska utrzymała mocne wyniki z nadwyżką bieżącą wynoszącą 234 mln zł po trzech kwartałach 2017 r. (228 mln zł na koniec analogicznego okresu 2016 r.) lub ponad 30% dochodów bieżących. Dobre wyniki operacyjne, w połączeniu z wolniejszym tempem

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) dla Białegostoku, perspektywa stabilna

, że wyniki operacyjne miasta będą stabilne w latach 2016-2018 z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 7-8% dochodów operacyjnych. "Powyższa prognoza oparta jest na założeniu, że dochody Białegostoku z podatków dochodowych będą rosły w związku z prognozowanym wzrostem

Fitch podtrzymał ratingi Torunia na poziomie BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

wysokie zadłużenie bezpośrednie Torunia oraz jego spółek miejskich, które jest następstwem realizacji dużych inwestycji" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Fitch, Toruń utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie z nadwyżką operacyjną wynoszącą około 100 mln zł (2016r

Fitch podniósł rating krajowy Opola do A (pol) z perspektywą stabilną

poniżej 350 mln zł (245 mln zł lub 31% spodziewane na koniec 2017r.). W swoim scenariuszu prognoz Fitch zakłada, że w latach 2017-2020 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną dobre, pomimo prognozowanego wzrostu długu. Obsługa zadłużenia wyniesie około 80% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik spłaty

Fitch podniósł ratingi Gdańska do A- i AA(pol), perspektywa stabilna

Gdańska pozostaną dobre, pomimo presji na wydatki operacyjne. Fitch oczekuje, że nadwyżka operacyjna Gdańska w średnim okresie wyniesie około 13%-14% dochodów operacyjnych, czyli będzie wyższa od średniej z lat 2011-2013. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że miasto

Forte miało wstępnie 276 mln zł przychodów i 27 mln zł EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte miały 276 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (spadek o 14% r/r) i 27 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 12% r/r) w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane

Jak uzyskać dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych?

magazynowania energii. Ma to związek z przeforsowaną przez PiS ustawą, która zacznie obowiązywać od kwietnia 2022 roku .  Obecnie gospodarstwa domowe, które korzystają z fotowoltaiki, nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej oddają do sieci. Później zaś mogą korzystać z tego nadmiaru. Po zmianach