nabywać uprawnienia

Kancelaria Prawna Skarbiec

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

Zamawiający inicjując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zdecydować się na rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego treść i maksymalny zakres zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla wykonawcy oznacza to, że podpisując umowę z prawem opcji nabywa on roszczenie tylko do zamówienia podstawowego, a obowiązek wykonywania opcji rozpocznie się jedynie w momencie, kiedy zamawiający się na to zdecyduje. Powyższe uprawnienie zamawiającego określane jest, jako prawo opcji.

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki został uprawniony do nabywania akcji własnych od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków na ten cel lub do momentu nabycia maksymalnej liczby akcji własnych

Erbud zakończył skup 412,5 tys. akcji własnych za łączną cenę 16,5 mln zł

zakładowym spółki i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie wykonywała praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw"

CCC ma term sheet dot. nabycia pakietu mniejszościowego w HR Group Holding

zostaną uprawnienia emitenta jako mniejszościowego wspólnika nabywanej spółki, w tym w szczególności emitentowi przysługiwać będą opcje kupna pozostałych udziałów nabywanej spółki posiadanych przez Capiton, które emitent będzie mógł wykonać, odpowiednio, w 13 oraz 25 miesiącu po nabyciu udziałów nabywanej

Fundusz Reino Capital i RF CorVal ma przedwstęp. umowy zakupu nieruchomości Bumy

nabywanych aktywów przekracza 1,3 mld zł. "Nabywane aktywa obejmują zarówno przynoszące stały dochód lub znajdujące się na zaawansowanym etapie budowy i komercjalizacji nieruchomości biurowe o łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 110 tys. m2, jak również bank ziemi

MPiT: Ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych wchodzi dziś w życie

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Około 300 przedsiębiorstw z branż energochłonnych - takich jak chemiczna, hutnicza czy papiernicza - zyskuje prawo do rekompensat za zawarte w cenie energii koszty nabycia uprawnień do emisji CO2 dzięki ustawie o rekompensatach dla branż

Rząd chce, by kierowcy nie musieli mieć przy sobie dowodu rej., potwierdzenia OC

) z zakresem danych o osobach i jednostkach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów; ? większą dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości

Bank Millennium nabędzie akcje własne na potrzeby połączenia z Euro Bankiem

. "Bank nie wyemituje żadnych nowych akcji w związku z połączeniem, zaś akcje połączeniowe, które mają zostać przydzielone i wydane uprawnionym akcjonariuszom Euro Banku, zostaną nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [...] Łączna liczba nabywanych akcji wynosić będzie 26 240 sztuk

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

dochodzenia swoich praw przed sądem, w przypadku gdy któryś z nich nie wywiąże się z umowy. Artykuł 2 § 1 ustawy Prawo o notariacie stanowi, że notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego i  korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. A

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych

własnych w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą, w tym m.in. do nabywania w terminie do 31 grudnia 2021 roku, nie więcej niż 200 000 sztuk akcji własnych, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, (...) za kwotę łączną nie wyższą niż 90 000 000 zł z zastrzeżeniem, iż łączna wartość

Pfleiderer skupił ok. 3,24 mln akcji własnych po 47 zł/szt.

uzyskania wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych, akcje nabywane zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w ramach programów motywacyjnych przyjętych lub które mają zostać przyjęte w spółce. Za zgodą rady nadzorczej, akcje nabywane mogą zostać przeznaczone na inny cel wskazany w uchwale upoważniającej

Jak dostać rekompensatę za podwyżki cen prądu? Jest projekt ustawy

Jak dostać rekompensatę za podwyżki cen prądu? Jest projekt ustawy

pochodzić ze sprzedaży 25 mln uprawnień do emisji CO2, które nabywa przemysł, w tym elektrownie. Think Tank Forum Energii zauważa, że wpływy z uprawnień powinny być wydatkowane na modernizację energetyki, która w przyszłości pozwoliłaby zahamować wzrost cen energii. Dla przykładu te niemal 2,5 mld zł, które

Zarząd Amiki rekomenduje cenę skupu akcji w widełkach 100-135 zł za akcję

Warszawa, 21.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Amiki zawnioskuje do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, aby cena nabywania w ramach programu skupu akcji własnych była nie niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 135 zł za jedną akcje, podała spółka. Odpowiednia uchwała ma zostać

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł

podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji, podano także. "Akcje nabyte przez spółkę w ramach programu mogą zostać przeznaczone do: (i) umorzenia; (ii) zaoferowania uprawnionym osobom mogącym nabywać akcje w ramach programu

Prezydent podpisał nowelę dot. m.in. nielegalnego obrotu produktami leczniczymi

skuteczności przeprowadzania inspekcji podmiotów zajmujących się dystrybucją tych produktów, wzmacniając uprawnienia dotyczące przeprowadzania kontroli i inspekcji działalności gospodarczej objętej zezwoleniami i przewiduje większą współpracę organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej z Policją i Strażą

TFI Allianz nie będzie pobierało opłaty za zarządzanie PPK w pierwszym roku

. Allianz podał, że przygotowana platforma internetowa Allianz24 umożliwia bieżący dostęp do rachunku PPK oraz pozostałych produktów inwestycyjnych z oferty TFI Allianz. Za jej pośrednictwem można samodzielnie zarządzać zgromadzonymi środkami, modyfikować dane i uprawnienia i składać dyspozycje wypłaty

Luzowanie obostrzeń na wakacje. Jakie zasady będą obowiązywać w hotelach, w restauracjach i w podróży? [FAQ]

Luzowanie obostrzeń na wakacje. Jakie zasady będą obowiązywać w hotelach, w restauracjach i w podróży? [FAQ]

uprawnień po szczepieniu nastąpi 26 czerwca. Status osoby zaszczepionej uzyska każdy, u kogo minął okres 14 dni od podania drugiej dawki. W kraju zaszczepionych nie wlicza się do limitów w: - hotelach - kinach, teatrach, - klubach i dyskotekach, - koncertach, - zgromadzeniach. Ale uwaga: szczepienie nie

Wyrok ws. aborcji namiesza w emeryturach, 500+ i prawie karnym? Prof. Rzepliński: "TK usunął racjonalność z systemu"

Wyrok ws. aborcji namiesza w emeryturach, 500+ i prawie karnym? Prof. Rzepliński: "TK usunął racjonalność z systemu"

przeszkodzie, żeby w ustawach zamiast „18 lat” było „18 lat i 9 miesięcy”.  Większy problem jest z Konstytucją RP, bo i tam w wielu miejscach wpisany jest wiek. Jeżeli jej nie dałoby się zmienić, to należałoby uwzględniać inny wiek przy obowiązkach i uprawnieniach. Przykładowo

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji 

daje możliwość przeprowadzenia takiej operacji w terminie 5 lat od powzięcia przedmiotowej uchwały. Tym samym inwestorzy powinni mieć na względzie ryzyko, że zarząd może nie skorzystać z ww. uprawnienia i skup akcji własnych z uwagi na ww. czynniki może nie zostać przeprowadzony" - podano także

ZE PAK miał 460,2 mln zł straty netto, 477,26 mln zł straty EBIT w 2018 r.

. Dodatkowo na poniesioną stratę wpłynęła sytuacja na rynku energii. Od początku roku uwidaczniał się trend wzrostowy uprawnień do emisji CO2, które grupa jest zobowiązania nabywać w celu przedstawienia do umorzenia. Notowania uprawnień na początku roku kształtowały się na poziomie około 8 euro, a zakończyły

Kupowanie ruchomości od syndyka

Kupowanie ruchomości od syndyka

możemy żądać uprawnień z tytułu gwarancji czy rękojmi za wady, zatem należy to uwzględnić w cenie, gdyż syndyk nie może za takie wady odpowiadać.  Syndyk nie dołoży też przysłowiowych "kół zimowych" gratis, bo po prostu nie jest to możliwe i jeśli je objął do spisu inwentarza to musi je

Z Tauron Wydobycie odejdzie 129 pracowników w ramach PDO

emerytalnych oraz terminu złożenia wniosku. Do programu zgłosiło się 65 pracowników, którzy nabywają uprawnienia emerytalne w latach 2016-2019 oraz 64 pracowników nabywających uprawnienia emerytalne po 2019 r., podano również. W Tauron Wydobycie pracuje obecnie 5621 pracowników

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

; - czytamy w uchwale. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji spółki 21 maja (dzień dywidendy), a dywidenda wypłacona zostanie akcjonariuszom 28 maja 2020 roku (termin wypłaty dywidendy

Tarcza antykryzysowa. Przez trzy miesiące samozatrudnieni nie będą płacić składek ZUS

objęły Polskiego Funduszu Rozwoju - mówi Pączka. - Poszerzono uprawnienia PFR do przejmowania innych przedsiębiorstw, a nawet do czegoś, co można by nazwać nacjonalizacją. Ale to jedynie moje wnioski wyciągane na gorąco i na podstawie zapisów w niedokończonych projektach.  Ostatnia część "

UKNF: Zmiana ceny w wezwaniu częściej niż co 5 dni tylko jeśli jest 2. wezwanie

oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Rozporządzenie), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przedstawia stanowisko w niniejszej sprawie" - podano w informacji. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia, podmiot nabywający akcje może, w terminie

Akcjonariusze Coliana ogłosili wezwanie na 41,86 mln akcji po 3,76 zł/szt.

akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju. Cena, za którą podmioty nabywające akcje, zobowiązują się nabyć akcje zwykłe, wynosi 3,76 zł za jedną akcję zwykłą

Akcjonariusze MCI Capital zdecydują o zmianie statutu i przedłużeniu skupu akcji

uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych" ? czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały z listopada 2015 r

Akcjonariusze PEManagers zdecydują 9 stycznia o buy-backu za maks. 10 mln zł

subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 akcji. Cena emisyjna akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów wynosi 1 zł za każdą akcję. Uprawniony z warrantu subskrypcyjnego będzie mógł obejmować akcje w terminie do 31 grudnia 2018 r. Kolejny projekt przewiduje, że

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

;Przyznanie warrantów subskrypcyjnych osobom uprawnionym, które zawarły ze spółką umowę uczestnictwa w programie opcyjnym [...] może nastąpić [...] pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie: warunek lojalności, cele wynikowe oraz, w przypadku ich przyjęcia, cele indywidualne finansowe oraz cele indywidualne

Seco/Warwick zarekomenduje akcjonariuszom skup do 1 mln akcji własnych

zapasowego spółki. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych spółki nie przekroczy kwoty 15 000 000 zł. Na podstawie ww. upoważnienia zarząd będzie uprawniony do nabywania akcji własnych do dnia 31 grudnia 2021 r." - czytamy dalej. Spółka zastrzegła, że

SRK ogłosiła przetarg na sprzedaż KWK Makoszowy w Zabrzu

zakresie niezbędnym uprawnień do prowadzenia nabywanego zakładu górniczego przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa geologicznego i górniczego; - kontynuowania dotychczasowej działalności nabywanej kopalni - posiadania możliwości

Testament to podstawa do podzielenia majątku. Co się dzieje, gdy zaginie?

na temat testamentów pozostawionych przez zmarłego, jak też kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. Jeśli zmarły pozostawił testament, a spadkobiercy dokumentem nie dysponują, mają obowiązek wskazania, kto wedle ich wiedzy testament posiada. – Wtedy to sąd ma możliwość wezwania danej osoby do

NWZ Pfleiderer Group zdecydowało o 1,1 zł dywidendy/akcję i skupie do 10% akcji

niż 0,6 zł za akcję w terminie do 30 czerwca 2018 r. "Jednocześnie, zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło: 1) dzień dywidendy (dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy) na dzień 5 lipca 2017

Premier Beata Szydło walczy z koteriami czy o własną pozycję?

uprawnień przysługujących skarbowi państwa w spółkach, nabywać akcje w imieniu SP czy szerzej akceptować instrukcje do głosowania w sprawach zatwierdzanych przez władze tych spółek. Konkretów nie znamy, bo nowy projekt nie został dotąd opublikowany. W praktyce nowe przepisy pozwolą premierowi ręcznie

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

. Ubezpieczeni będą mieli zachowaną ciągłość nabywania uprawnień emerytalno-rentowych oraz zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i chorobowych. Powyższy ubytek składek będzie imputowany w transakcji składki na ubezpieczenia społeczne i jednocześnie zostanie wykazany jako wydatek do sektora przedsiębiorstw lub

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

. Wskutek tego organ nadzoru nie zrealizował swojego ustawowego celu, jakim jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego bezpieczeństwa oraz ochrony jego uczestników. Zdaniem NIK, było to spowodowane ograniczoną skalą działań UKNF w ramach posiadanych uprawnień" - czytamy w

Quercus TFI rekomenduje brak dywidendy, chce upoważnienia do buy-back'u na 5 lat

przeprowadzenia ww. operacji w danym roku, a jedynie daje możliwość przeprowadzenia takiej operacji w terminie 5 lat od powzięcia przedmiotowej uchwały. "Tym samym inwestorzy powinni mieć na względzie ryzyko, że zarząd może nie skorzystać z ww. uprawnienia i skup akcji własnych z

Zmiany dla pracowników w razie śmierci pracodawcy

przewiduje, że w razie śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną umowy o pracę nie wygasną, a wszystkie uprawnienia i obowiązki pracodawcy będą wykonywane przez prokurenta mortis causa , czyli

Pfleiderer Group chce skupić do 3,23 mln akcji własnych po 47 zł sztuka

dla wybranych menedżerów. Zgodnie z założeniami programu, spółka przyzna uprawnionym członkom zarządu i rady nadzorczej opcję nabycia istniejących akcji spółki (opcja kupna) w zamian za cenę wykonania opcji pomnożoną przez liczbę akcji nabywanych w ramach opcji kupna, do których menedżer jest

Wierzyciele PBG głosowali za zawarciem układu

wierzytelności warunkowe), uprawnienie do głosowania nabywają za zgodą sędziego komisarza" - wskazano również. Ostateczne ustalenie wyników głosowania wymaga weryfikacji przez sędziego komisarza ważności oddawanych głosów oraz prawidłowości złożonych na piśmie kart do głosowania

Rząd rozpatrzy projekt ustawy dot. zasad zarządzania mieniem państwowym

przyjęte w projekcie to m.in. wzmocniono, doprecyzowano i uzupełniono kompetencje i zadania prezesa Rady Ministrów: - rozszerzony został (na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa) zakres kompetencji prezesa rady ministrów dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień

M. i M. Skotniccy ogłosili wezwanie na 31,4 mln akcji Pepees po 1,45 zł/szt.

obecnej oraz w kształtowanie przyszłej strategii spółki. Nabycie akcji w wezwaniu wzywający traktują jako inwestycję wieloletnią i strategiczną. W przypadku osiągnięcia celu wezwania wzywający zamierzają w taki sposób realizować swe uprawnienia korporacyjne w spółce, aby wspierać jej dalszy rozwój

Akcjonariusze Agory zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję

wysokości 23 290 415,5, zł, tj. po 0,5 zł na jedną akcję spółki. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje spółki, tj. 46 580 831 akcji Agory (w wypłacie dywidendy nie uczestniczy 1 084 595 akcji własnych nabytych w ramach programu nabywania akcji własnych przyjętego uchwałą nr 19 zwyczajnego walnego

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

przysługujących mu uprawnień (tzw. standstill). Podejmując rozmowy z finansującymi, należy pamiętać, że: zidentyfikowanie zdarzenia, które mogłoby stanowić przypadek naruszenia (event of default) nie oznacza, że bank (lub inny finansujący) niezwłocznie wypowie lub postawi kredyt (inne finansowanie) w stan

Jak się przebranżowić? Gdzie szukać pracy?

może także sfinansować: * koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, * koszty studiów

Marek M. Kolekcjoner kamienic

imieniu kobiety. Ale w innym postępowaniu sądowym Marek M. przedstawił akt zgonu współwłaścicielki. Za przestępstwo usiłowania wyłudzenia uprawnień do zarządzania nieruchomością jako kurator osoby, o której M. wiedział, że nie żyje, grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Senat przyjął ustawę ws. przeciwdziałania wyłudzaniu VAT w obrocie paliwami

. "Ustawa wprowadza też zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Celem jest uszczelnienie systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą. Zwiększa ona także wymagania dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji

UOKiK skierował do II etapu wniosek ws. przejęcia EDF Polska przez PGE

na krajowym rynku obrotu certyfikatami energetycznymi oraz europejskim rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. W połowie maja br. PGE podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to ok. 4,51

Przegląd informacji ze spółek

. Rada nadzorcza J.W. Construction Holding powołała Wojciecha Rajcherta i Piotra Suprynowicza jako członków zarządu spółki kolejnej wspólnej kadencji. Ponadto spółka otrzymała oświadczenia o wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego akcjonariuszowi posiadającemu więcej niż 50% akcji spółki o

UTK nałożył na PKP Intercity 155 tys. zł kary za sposób informowania o cenach

informacji o jego cenie, która powinna być uwidoczniona w sposób prosty i niebudzący wątpliwości co do jej wysokości. "Pozbawienie takiego uprawnienia może skutkować narażeniem na straty finansowe pasażera, nieświadomego możliwości nabycia tańszych biletów w innym niż

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

rozumienie tego pojęcia jedynie do programów mających charakter programów radiowych i telewizyjnych, które emitowane są przez podmioty uprawnione do ich rozpowszechniania (nadawców). Reasumując: przepis art. 4 pkt 3 lit. g) ustawy Pzp nie ma zastosowania do nabywania dowolnego materiału nadającego się do

Akcjonariusze Altus TFI zdecydują 10 VI o upoważnieniu zarządu do buy-backu

uchwał. Upoważnienie będzie ważne do końca tego roku. "Akcje zostaną nabyte do dnia 31 grudnia 2016 r.; akcje będę nabywane po jednolitej cenie 16,00 zł za jedną akcję; uprawnionymi do złożenia spółce ofert sprzedaży akcji spółki będą wszyscy akcjonariusze posiadający

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Dariusz Daniluk został powołany do składu rady nadzorczej British Automotive Holding (BAH) na mocy uprawnienia osobistego, wykonanego przez akcjonariusza spółki, podał BAH. Giełdowy Indeks

Leki za darmo, bezpłatne badania i przejazdy komunikacją publiczną? Sprawdź, na jakie ulgi mogą liczyć seniorzy

dwa miesiące przez Ministerstwo Zdrowia wykazie, dostępnym na stronie 75plus.mz.gov.pl. Pacjent musi przypomnieć lekarzowi lub pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej o wpisaniu na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” litery S. Na podstawie innych przepisów na leki za darmo lub

Celnicy jak policjanci: kolejna grupa zawodowa uzyska superprzywileje emerytalne. Prezydent podpisał ustawę

widok 35-36-letniego policjanta emeryta. Dłużej muszą pracować tylko nowo wstępujący do służby po 1 stycznia 2013 r. Oni uprawnienia emerytalne nabywają po 25 latach służby i ukończeniu 55 lat. W Austrii policjant może przejść na emeryturę dopiero po ukończeniu 65 lat, musi też udowodnić opłacanie

ZUE zakończyło buy-back, skupiło 1,5% akcji

Warszawa, 08.07.2015 (ISBnews) - ZUE w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych nabyła łącznie 264 652 akcji, stanowiących 1,5% kapitału, podała spółka. "Odkup akcji był realizowany od dnia 7 stycznia 2015 r. na podstawie uchwały nr 4

OT Logistics zostanie zaproszone do negocjacji ws. nabycia portu Luka Bar

. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 17 030 021 akcji Luka Bar stanowiących 30 % kapitału zakładowego spółki oraz przy spełnieniu określonych warunków przeniesienie uprawnień zarządczych w spółce z możliwością pozyskania dodatkowego pakietu akcji w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Luka Bar lub

Prezydent podpisał nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

większą transparentność kosztów, a także wprowadza szereg nowych uprawnień dla nadzorców" - czytamy w informacji. Celem wprowadzanych rozwiązań jest to, aby firmy inwestycyjne, w tym banki, zobowiązane były działać zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów, a więc

Praca coraz bliżej emerytury niebezpieczna dla pracownika

młodszych i należy go zwolnić. Ochrona przedemerytalna Właściwie w każdym dziale kadr przedsiębiorstw przynajmniej raz na pół roku sprawdza się, który z pracowników wchodzi w wiek ochrony przedemerytalnej, a kto nabywa uprawnienie do emerytury

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

% wśród uprawnionych osób Scenariusz 2 ? przeniesienie 100% aktywów OFE do IKE lub ZUS (aktualna propozycja rządowa) * Wprowadzenie dobrowolności między przeniesieniem 100% aktywów OFE do III filaru lub do ZUS, wyniku której 20% środków z OFE trafia do

Po 1 tys. zł brutto nagrody dostało 45 tys. pracowników ZUS

podkupuje rynek prywatny, bo z wiedzą pozyskaną w Zakładzie są ekspertami w swoich dziedzinach - mówił wiceprezes Marcin Wojewódka. I dodawał: - Chcemy wynagradzać ludzi za to, że dobrze wykonują swoją pracę. Dziś nie mamy wyboru i musimy zachęcić pracowników z uprawnieniami do odejścia na emeryturę, aby

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

rodziców, inaczej całkowicie przepadnie. Podczas urlopu wychowawczego kobieta nie otrzymuje zasiłku ani wynagrodzenia, zachowuje jednak uprawnienia pracownicze. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

. Wysokość emerytury Prawo do emerytury nabywa się z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, ale ZUS przyznaje ją nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożymy wniosek. Uzyskanie emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie jest uzależnione od posiadania określonego stażu

Maszynista - zawód z przyszłością?

maszynisty - dokument uprawniający do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego. W Polsce średnie zarobki maszynisty z pełnymi uprawnieniami sięgają 5-8 tys. zł brutto, w zależności od doświadczenia zawodowego i nabywanych kompetencji.

Polska gra w ryzykowną grę. "Lex TVN" może uderzyć Polaków po kieszeni

przepisami ministerstwo jest uprawnione do kontroli bezpośrednich i pośrednich przejęć, przy co najmniej 10 proc. praw głosu niemieckich firm, które działają w obszarze "infrastruktury krytycznej", w tym niektórych firm medialnych. – Rząd niemiecki obawia się – co zabrzmi posłem Suskim

BNP Paribas i Rabobank mają porozumienie ws. squeeze outu Banku BGŻ

posiadające akcje banku; (iii) Rabobank nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji banku" - czytamy dalej. W październiku zarządy banków BGŻ i BNP Paribas Bank Polska

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

właśnie firma leasingowa pozostaje właścicielem auta. To może być argumentem na „nie” dla tych, którzy jednak bardziej cenią sobie prawo własności rzeczy od uprawnienia do jej używania, ponieważ w przypadku kredytu własność samochodu od początku należy do kredytobiorcy. Banki wymagają jednak

Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

2005 Nr 175, poz. 1459 ze zm., dalej, jako: "ustawa"). Przedmiotowa ustawa w swojej treści przyznaje określonym podmiotom prawo do wystąpienia z żądaniem przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Uprawnienie do

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

pojedynczych wierzytelności wchodzących w jego skład. - wprowadzenie ulgi dla banków spółdzielczych dokonujących wpłat na System Ochrony Instytucjonalnej (IPS). W związku z przysługującym bankom spółdzielczym uprawnieniem dotyczącym przynależności do

Komu należy się 13. pensja?

uprawnienia do wynagrodzenia rocznego, pracownikowi nie zostanie ono faktycznie wypłacone. Pracodawca musi wypłacić pieniądze do końca marca każdego roku. Gdy tego nie zrobi, grozi mu upomnienie, nagana, a nawet kary finansowe

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

okres zawieszenia. Zawieszenie będzie przysługiwało kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. Dysponentem uprawnienia do zawieszenia wykonania umowy jest wyłącznie kredytobiorca, a kredytodawca jest związany decyzją kredytobiorcy. Pozwoli to na szybkie

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu dla niezdolnych do samodz. egzystencji

. Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia. "Zgodnie z ustawą, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługuje osobom: - które ukończyły 18

"Solidarności" już się PiS nie podoba. Grozi protestami

długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia, oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno

Rząd przyjął projekt ustawy o sprzedaży ziemi należącej do Skarbu Państwa

nieruchomości rolnej, a nie jak obecnie, tylko większej niż 5 ha. Uprawnienia te nie będą jej jednak przysługiwać, gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy. "Ponadto, według nowych przepisów: - Agencja będzie mogła sprzedać nieruchomości rolne, jeżeli w

CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt.

wsparcia finansowego dla zachowania płynności spółki oraz jej integracji w ramach grupy kapitałowej wzywającego, jak również: - zawierającej zobowiązanie zarządu spółki do niepodejmowania uchwały w przedmiocie upoważniania zawartego w § 6c statutu spółki, tj. z: uprawnienia

ZUS "kijkiem" wyśle pracowników na emerytury. Bo nie starczy na pensje

danym roku nabędzie uprawnienia emerytalne, muszę zagospodarować odpowiednią rezerwę na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Ta rezerwa rok do roku rośnie, bo ludzie starzeją się, a nie odchodzą na emeryturę, tylko korzystają z nagród jubileuszowych. Podkreślam zaś, że

Emerytowani mundurowi chcą większych przywilejów

muszą pracować tylko nowo wstępujący do służby po 1 stycznia 2013 r. Oni uprawnienia emerytalne nabywają po 25 lat służby i ukończeniu 55 lat. W Austrii policjant może przejść na emeryturę dopiero po ukończeniu 65 lat, musi też udowodnić opłacanie składek przez co najmniej 20 lat.  W Niemczech

Rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe, będą mogli nabywać zajmowane mieszkania na własność" - czytamy w komunikacie. Określono zasady zwrotu wkładu mieszkaniowego osobie uprawnionej w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, który

MPiT: Są rozporządzenia wykonawcze do ustawy o monitorowaniu jakości paliw

Skarbową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Inspekcję Handlową, które wyposażone zostały w stosowne uprawnienia kontrolne oraz mają zapewnione środki budżetowe na realizację tych zadań do 2027 roku w łącznej kwocie ponad 78 mln zł, wymieniono w materiale. W trakcie prac

JSW chce ograniczyć przyjęcia nowych pracowników. Chce też zamrozić pensje

emerytalne w JSW ma ok. 1,2 tys. osób, z czego połowa to pracownicy, którzy nabywają uprawnienia w tym roku. Pozostali już od wielu lat nie korzystają z możliwości przejścia na emeryturę. Zagórowski ocenił, że część pracowników z obu tych grup odejdzie w tym roku, zaś liczba odchodzących będzie większa od

"Solidarność" ma swoją koncepcję obniżenia wieku emerytalnego

do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy". Mimo że prezydent Duda nie spełnia obietnic z kampanii, dla "Solidarności" jest wiarygodny. Tymczasem gdy Bronisław Komorowski zmienił zdanie (mówił, że nie jest za

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

; także studiów doktoranckich. Kto ma obowiązek zgłosić uprawnioną osobę do ubezpieczenia? Płatnik składki to w przypadku pracownika pracodawca, w przypadku ucznia – szkoła (jeżeli rodzic lub inny opiekun prawny nie może zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego), w przypadku bezrobotnego &ndash

Nauczycielskie przywileje i emerytury

postanowiła się z nich wycofać. Dotyczyły m.in. likwidacji dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Urlop dla poratowania zdrowia W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują dotychczasowe zasady i nauczyciele wciąż będą mogli korzystać z przysługujących im przywilejów, dodatków i uprawnień m.in. urlopu dla poratowania

Manewry prezydenta. Andrzej Duda chce kolejnego referendum w dniu wyborów

ochrony Lasów Państwowych". Tłumaczył, że "opinia rodziców domagających się prawa do decydowania o kształcie systemu edukacji w Polsce musi być wysłuchana", a "zasady nabywania uprawnień emerytalnych są jedną z kluczowych kwestii społecznych. Dlatego należy

Oferta publiczna do 7 mln akcji Enter Air rusza dziś, cena maksymalna 17 zł

maksymalnej wynoszącej 17 zł. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych, uprawnionych podmiotów (pracowników i współpracowników Enter Air) oraz inwestorów instytucjonalnych. Budowa księgi popytu potrwa do 2 grudnia, zaś od 25 listopada do 1

NIK krytycznie: Rzecznicy praw konsumentów za mało pomocni

respektują tych przepisów. Co mogą w takiej sytuacji zrobić rzecznicy? Uprawnienia pozwalają im na interwencję w imieniu konsumentów, a nawet wystąpienie z powództwem do sądu. "Jedynie 11 rzeczników, na 29 skontrolowanych

Rząd przyjął projekt ws. przeciwdziałania wyłudzaniu VAT w obrocie paliwami

ustawie Prawo energetyczne. "Przewidziano przepisy zwiększające wymagania dotyczące wiarygodności podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w procesie badania rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na

Akcjonariusze Pfleiderera zdecydują 21 VI o 1,1 zł dywidendy/akcję i buy-backu

akcjonariuszom spółki w wysokości 1,1 zł na jedną akcję; b) w pozostałej części na kapitał zapasowy spółki. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy [...] (dzień dywidendy), ustala się na 5 lipca 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2017 r

Prezydent podpisał ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej Skarbu Państwa

akcji spółek prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych, z wyjątkiem zbywania akcji na rynku giełdowym. Wprowadzane regulacje przyznają również Agencji szerokie uprawnienia do złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości rolnych w innych sytuacjach przeniesienia własności

Agora chce skupić do 2,23% akcji własnych po 12 zł za sztukę

zakończy 17 kwietnia. "Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w ofercie są wszyscy akcjonariusze spółki. W ramach oferty spółka nabędzie nie więcej niż 1 138 380 akcji, na które składa się 771 960 akcji na okaziciela notowanych na GPW oraz 366 420 akcji imiennych

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydują 27 kwietnia o dywidendzie lub skupie akcji

, akcjonariuszom przypadnie 0,46 zł na akcję. Dniem dywidendy (tj. dniem według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2014) będzie 16 czerwca 2015 r. Dniem wypłaty dywidendy będzie 30 czerwca 2015 r. W przypadku decyzji o skupie akcji, projekt

AmRest sfinalizował umowę ws. master-franczyzy Pizza Hut w Niemczech

;Zgodnie z MFA AmRest staje się wyłącznym master-franczyzobiorcą 67 restauracji Pizza Hut typu Dine in (z obsługą kelnerską), Delivery (pizza z dostawą) oraz Express prowadzonych obecnie przez licznych sub-franczyzobiorców w Niemczech, a także nabywa prawa do udzielania franczyzy na prowadzenie restauracji

Kto wybuduje w Polsce nowe elektrownie?

straszliwie się ślimaczy. Powodem były trwające dwa lata przepychanki z Komisją Europejską. Zgodnie z przyjętym w grudniu 2008 r. przez Unię Europejską pakietem energetyczno-klimatycznym od 2013 r. elektrownie nie będą już dostawały uprawnień do emisji CO2 za darmo, lecz będą je

Strach padł na rolników i mieszczuchów posiadających ziemię

aktywność ANR w kwestii pierwokupu - Agencja dostanie uprawnienia, a nie możliwości nakazowego ingerowania w obrót ziemią - uspokajał min. Babalski w Ostródzie. I apelował do rolników: - Nie dajcie się ponieść tym artykułom, że nacjonalizujemy ziemię. Nie, ziemia będzie w obrocie

Wielton kupi 100% udziałów Lawrence David, producenta naczep z Wielkiej Brytanii

emitenta pakietem ponad 50% nabywanych obecnie udziałów, gdzie cena zależna jest od roku w którym do tego rodzaju zdarzenia miałoby dojść i wyniku EBITDA. Umowa zawiera również zapisy dotyczące sytuacji niepożądanych, które uprawniają emitenta do wykupu pozostałych udziałów po cenie niższej niż w modelu

Fundusz pośrednio zależny od Adiuvo obejmie emisję akcji pHase2 z USA

cenę do kwoty 5,35 mln zł, (co będzie stanowić docelowo 23,35% udział w kapitale zakładowym), zostanie dokonana w czterech transzach, co do zasady uwarunkowanych prawidłowym wykonaniem zadań w ramach poszczególnych kamieni milowych, podano również. "Nabywane przez

PZU nie przewiduje zwiększania zaangażowania w Pekao, oczekuje od banku dywidend

przejęć w skali międzynarodowej, więc Grupa zdecydowała się skupić na Polsce. "Chcemy wykorzystać oczekiwane synergie, nabywamy bardzo dobre aktywo po dobrej cenie. Z naszej strony ta transakcja to alokacja kapitału nadwyżkowego, oczekiwany wzrost rentowności, wykorzystanie

Prezydent Duda podpisał ustawę o obrocie ziemią. Od soboty nie dla miastowego

Gospodarstwu Leśnemu "Lasy Państwowe" prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży oraz wykupu prywatnych lasów, np. w przypadku darowizny. Tego typu uprawnienia nie będą przysługiwały Lasom Państwowym jedynie przypadków zbycia lasu na rzecz szerokiego kręgu osób bliskich oraz dziedziczenia zarówno