nabycie udziałów w celu umorzenia

Kancelaria Prawna Skarbiec

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

Skutki podatkowe przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów

Przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zakończyło skup akcji własnych, w ramach którego spółka nabyła akcje stanowiące 11,27% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do 9,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy o

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

, podano także. Wśród sposobów wykorzystania nabytych akcji własnych znalazły się: a. umorzenie akcji przez spółkę, b. odsprzedaż akcji, c. dokonanie zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów w innych spółkach lub nabycia innych aktywów, poinformowano również

Alior Bank ma umowę przedwstępną zakupu 100% udziałów Ruchu za 1 zł 

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Alior Bank podpisał ze spółką Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100% udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł, podał bank. 1 czerwca Alior Bank zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, która stanowi

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200 000 akcji własnych w celu umorzenia, za kwotę do 90 mln zł, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. W projektach uchwał znajduje się

Akcjonariusze Synthosu zdecydują 8 V o upoważnieniu zarządu do buy-backu

poczet dywidendy lub na nabycie akcji własnych w celu umorzenia (w dyspozycji zarządu Synthos S.A.). "Niepodzielone zyski Synthos S.A. z lat ubiegłych [?] w łącznej wysokości 1 106 mln zł, powstałe w wyniku zastosowania metody praw własności dla wyceny udziałów w aktywach

4fun Media rozpoczął skup akcji własnych, nabył 573 walorów

. Na początku czerwca br. akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o skupie do 60 tys. akcji za kwotę do 1,38 mln, a nabyte akcje własne mogą być przeznaczone w celu dalszego zbycia, umorzenia, wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje spółki, wykonania

Akcjonariusz Larq żąda głosowania nad upoważnieniem do buy-backu na ZWZ 29 VI

wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte lub umorzone" - czytamy w projekcie. Harbinger Capital posiada ok. 38,62% udziału w kapitale zakładowym Larq. Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na

Altus TFI skupił 5 mln akcji własnych po 16 zł sztuka

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Altus TFI w ramach oferty skupu akcji własnych nabył 5 mln akcji (8,57% kapitału i 7,6% głosów) po cenie 16 zł za sztukę w celu ich umorzenia, podała spółka. "Spółka przekazuje następujące informacje uzyskane

Rank Progress planuje wcześniejszy wykup obligacji serii D

Warszawa, 09.02.2016 (ISBnews) - Obligatariusze posiadający obligacje Rank Progress serii D mają możliwość przedstawienia w terminie 14 dni części lub wszystkich posiadanych obligacji do dobrowolnego ich nabycia przez spółkę w celu ich umorzenia, podał Rank Progress

Ferrum skupiło 0,3797% akcji w ramach zakończonego 5-letniego programu buy-back

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Ferrum zakończyło program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, poinformowała spółka. W ramach programu skupiono 93 185 akcje po średniej cenie 10,25 zł za sztukę, podano także. "

Apator wypłaci zaliczkę na dywidendę za 2018 r. w wysokości 0,4 zł/akcję

poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę (wg. stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji

ABC Data rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 i buy-back za 5 mln zł

obrotowy 2016 spółka proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy, "w celu utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego oraz dalszego rozwoju organicznego Grupy", podano w komunikacie. "Jednocześnie zarząd spółki będzie

Altus TFI zakończył skup akcji własnych, wydał na buy-back 57,73 mln zł

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zakończyła skup akcji własnych nabywanych celem umorzenia po cenie 16 zł za sztukę, podała spółka. W ramach buy-backu spółka skupiła 3 608 317 akcji, co oznacza, że wydała na ten cel 57,73 mln zł

Grupa Netmedia uzgodniła warunki nabycia spółki turystycznej za 14 mln zł

. "Zgodnie z ustaleniami eTravel zamierza nabyć, a udziałowcy spółki sprzedać, 100% udziałów w spółce za kwotę 14 mln zł, po spełnieniu warunków zawieszających oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku dodatkowych badań spółki. eTravel i udziałowcy ustalili termin podpisania umowy określającej warunki

Medicalgorithmics przeprowadzi emisję obligacji na rozwój produktów i akwizycję

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do emisji obligacji korporacyjnych w celu pozyskania dodatkowego finansowania, niezbędnego m.in. do rozwijania produktów oraz przeprowadzenia planowanego nabycia udziałów spółki Medi

Akcjonariusze Neuki zgodzili się przeznaczyć do 40,5 mln zł na buy-back

umorzeniu 34 794 akcji, które zakupiła wcześniej w ramach programu skupu akcji. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%. (ISBnews)

Altus TFI skupiło akcje własne stanowiące 4,48% kapitału

. "Przedmiotowe akcje zostały nabyte po jednolitej cenie 16 zł za jedną akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 264 168,3 zł. Nabyte akcje własne stanowią 4,48 % udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniają do 3,98 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy" - czytamy w

Cyfrowy Polsat złożył zlecenie zakupu ok. 32% akcji Netii za ok. 638,8 mln zł

nabycia została ustalona na łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka zamierza też ogłosić wezwanie w celu osiągnięcia udziału wynoszącego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii, podano także. "W konsekwencji spełniania warunków zawieszających spółka

Impexmetal zakończył buy-back, skupił akcje stanowiące 3,61% kapitału

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Impexmetal zakończył program skupu akcji własnych, w ramach którego nabył 7,21 mln akcji, stanowiących 3,61% udziału w kapitale i głosach na WZA, za łączną kwotę 24,44 mln zł, podała spółka. "Impexmetal S.A

Altus TFI zakończył negocjacje ws. nabycia BPH TFI, kontynuuje skup akcji

;Zarząd Altus TFI SA informuje, że w związku z powyższym zamierza kontynuować skup akcji własnych w celu umorzenia zgodnie ze stosownymi uchwałami walnego zgromadzenia Altus TFI SA" - czytamy w komunikacie. Pod koniec kwietnia br. Altus TFI podpisało dokument określający

GPW planuje wcześniejszy wykup obligacji zapadających w 2017 r.

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zamierza podjąć działania zmierzające do nabycia obligacji, wyemitowanych przez GPW oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, o wartości nominalnej 100 zł każda. Spółka nabędzie obligacje w celu ich umorzenia

"Tarcza finansowa" ryzykowna dla dużych firm. PFR może przejąć nad nimi kontrolę

zatwierdziła też program pożyczek preferencyjnych udzielanych w celu zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą strat bezpośrednich. Tu pula wynosi 7,5 mld zł, a dla firm pułap sięga 750 mln zł. Tu także pożyczka zaciągana będzie na maksymalnie cztery lata, z możliwością umorzenia do 75 proc

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

szczególnie niska. Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość

Neuca przeznaczy 46,35 mln zł na skup akcji własnych do końca 2016 r.

% kapitału zakładowego w wysokości ustalonej na ostatni dzień programu skupu, do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel z kapitału rezerwowego. Celem programu skupu akcji jest umorzenie skupionych akcji i obniżenie kapitału zakładowego spółki

Przegląd informacji ze spółek

własnych Rawlplug po 7,5 zł za sztukę, podała spółka. Mennica Polska rozpoczęła - zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia - program skupu do 638 096 akcji własnych (tj. 10% kapitału) w celu umorzenia, za łączną kwotę nie większą niż 12,44 mln zł, podała spółka. Cena jednej akcji

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 31 marca o skupie akcji własnych

mogą zostać nabywane w celu ich umorzenia, finansowania transakcji inwestycyjnych, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów, czy realizacji przyszłych

Przegląd informacji ze spółek

, Europie i Australii na 24 lipca 2020 r., podała Sonka. Best zawarł transakcję nabycia 100 000 sztuk obligacji serii L1 o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja, wyemitowanych przez Best na podstawie uchwały z 10 sierpnia 2015 r., podała spółka. Best nabył obligacje w celu

Monnari rozpoczyna program skupu akcji własnych, wyda do 33,65 mln zł

wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi spółki za udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje. Wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć w skali roku stawki WIBOR 6 M + 2 pkt proc. Razem kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wydatków na nabycie przez spółkę akcji własnych wynosi 33

Medicalgorithmics: AMI/Spectocor i Medi-Lynx zawarły ugodę przed sądem

Warszawa, 15.09.2016 (ISBnews) - W wyniku ugody AMI/Spectocor i Medi-Lynx Cardiac Monitoring w zakresie postępowania sądowego ws. nabycia przez Medicalgorithmics 75% udziałów w spółce Medi-Lynx, LLC, toczącego się w USA przed Sądem Rejonowym w Collin County w Teksasie, sąd

Przegląd informacji ze spółek

. i2 Development zakończył skup obligacji własnych, a zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie umorzenia 1 137 sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 137 000 zł, które zostały nabyte przez spółkę w okresie od 14 sierpnia 2019 roku do 13 września 2019

Przegląd prasy

% --Firma Silva LS w konkursie CUPT wygrała prawie 39 mln zł dofinansowania na projekt "dywersyfikacji działalności organizacji Kronospan w Polsce poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń przeładunkowych w celu świadczenia usług transportu intermodalnego" Gazeta

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Vantage Development zgodzili się na skup do 2,19 mln akcji spółki po cenie 3,7 zł za sztukę w celu ich umorzenia, wynika z podjętych uchwał. Dekpol zawarł ze spółką z siedzibą na Litwie umowę o generalne wykonawstwo, której przedmiotem

"Tarcza" PFR dla dużych firm: dostęp zablokowany już dzień po starcie

model kontrowersyjny, bo jego założeniem jest nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstw przez PFR. O pomoc mogą ubiegać się zarówno duże, jak i niektóre średnie firmy (także te, które już skorzystały z pierwszej "tarczy" PFR). W regulaminie "tarczy" czytamy, że duże przedsiębiorstwo

Sprzedali spółkę, ale fiskus karą za niepłacenie VAT obciążył właśnie ich

zakładali rachunku bankowego dla spółki. Zrobił to Zbigniew M. W banku przedstawił akt nabycia udziałów i złożył oświadczenie, że doniesie uzupełniony wypis z KRS, gdzie już będzie wpisany jako prezes spółki. Oczywiście tego nie zrobił. Mimo tych faktów urząd chce zrzucić odpowiedzialność na Bogu ducha

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

pracowników bierze się pod uwagę osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale nie uwzględnia się osób na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Z kolei na potrzeby obliczenia kwoty przysługującej subwencji pracownikiem jest

Przegląd informacji ze spółek

o ok. 33% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana

Przegląd informacji ze spółek

roku. Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) - spółka zależna Polenergii - która wzięła udział w aukcji mocy na rok dostaw 2024, zaoferowała obowiązek mocowy na ten rok w łącznej wysokości 111 MW, podała spółka. Miraculum podpisało

Przegląd informacji ze spółek

w mniejszych miastach, poinformowali członkowie zarządu. Akcjonariusze Erbudu zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 30 czerwca br., o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, a także o skupie akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł, w celu umorzenia i

Przegląd informacji ze spółek

własnych, stanowiących do 28,38% kapitału zakładowego spółki, w celu umorzenia, po cenie nie niższej niż 65 zł i nie wyższej niż 150 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. Akcje spółki Selvita (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały dzisiaj na rynku

Prezes Sygnity: Aktualna wycena spółki jest bardzo mocno zaniżona

zostać nabyte w celu: ich umorzenia; finansowania transakcji inwestycyjnych spółki, w szczególności w celu dalszej odsprzedaży w procesach przejęcia i akwizycji; realizacji przyszłych systemów motywacyjnych. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują 19 lutego o umorzeniu 10,06 mln akcji własnych nabytych w celu umorzenia, podała spółka w projektach uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. Bank Pekao bada możliwość wykorzystania technologii blockchain w swojej

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował ISBnews wiceprezes Michał Bolesławski. Ursus w restrukturyzacji wniósł zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, wynika w komunikatu spółki. PKP Cargo rozpoczął negocjacje w dot. nabycia udziałów w P.U

Przegląd prasy

: Premiera gry 'Dex' została ustalona na 24 lipca --Best nabył 100 tys. sztuk obligacji własnych za ok. 10 mln zł w celu umorzenia (ISBnews)

Przegląd informacji ze spółek

. Orange Polska zawarł przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce BlueSoft w celu wzmocnienia swojej działalności w obszarze klientów biznesowych, podała spółka. Całkowita wartość przedsiębiorstwa oraz łączna wartość transakcji wyniosą ok. 200 mln zł. Getin Holding, w

Były prezes PKP z zarzutami o niegospodarność. Chodzi o transakcję PKP Cargo

; uczestniczyły łącznie 154 osoby.Po zakończonej transakcji niezależny zewnętrzny audytor, firma PWC przygotowała na zlecenie zarządu PKP Cargo opublikowany w dniu 2 lipca 2015 roku szczegółowy 180-stronicowy raport pt. „Przegląd procesu nabycia przez PKP Cargo S.A. udziałów w Advanced World Transport B.V

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Seco/Warwick podjął uchwałę w sprawie przedstawienia do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu spółki uchwały upoważniającej do skupu do 1 mln akcji własnych w celu ich umorzenia, podała spółka. Jeśli akcjonariusze zgodzą się na skup akcji własnych, to zarząd nie będzie

Przegląd informacji ze spółek

Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019, podała spółka. Zarząd Erbudu zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej skupu akcji własnych, za maksymalnie 16,5 mln zł w celu

Przegląd informacji ze spółek

ubiegłych na dywidendę, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, podała spółka. Jednocześnie walne zgromadzenie zdecydowało skupie akcji własnych w celu umorzenia za maksymalnie 12,76 mln zł. Monnari Trade odnotowało 7,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na zmiany właścicielskie w spółce

akcji własnych należących do GCH w celu ich umorzenia wymagała zwykłej większości głosów, o tyle dla przejęcia wyłącznej kontroli przez Luzon Group bez konieczności ogłoszenia publicznego wezwania na wszystkie akcje Ronsona konieczne było uzyskanie poparcia 90% akcjonariuszy mniejszościowych obecnych na

Przegląd prasy

. nabycia udziałów Online Technologies HR za 7,7 mln zł --Mabion miał 16,71 mln zł straty netto, 17,74 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r. --Mabion kontynuuje prace zw. z odpowiedzią dla EMA dot. leku MabionCD20 --Ipopema miała

IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz umowę inwestycyjną określającą warunki rozliczeń z dotychczasowymi udziałowcami i inne istotne kwestie po przejęciu, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

rok wcześniej, podała spółka. Zarząd IMS podjął uchwałę o rozpoczęciu realizacji programu skupu do 890 tys. akcji własnych w celu umorzenia i zamierza w I transzy skupić nie więcej niż 325 tys. akcji po cenie 4 zł za sztukę, podał IMS. Skup akcji w I transzy rozpocznie się 7

Ronson otrzyma w rozliczeniu Novej Królikarni o 9,9 mln zł dopłaty więcej

. 9 listopada Ronson zawarł z jednym z głównych akcjonariuszy I.T.R 2012, umowę, na mocy której zobowiązał się do odkupu w celu umorzenia 108 349 187 akcji posiadanych przez ITR 2012, stanowiących 39,78% kapitału zakładowego i uprawniających do tego samego procentu głosów na walnym zgromadzeniu

Przegląd prasy

+ --RN Seco/Warwick przyjęła 18,8 mln zł skonsolidowanego zysku jako cel na 2018 r. --EBC podniósł prognozę wzrostu PKB strefy euro na lata 2017-2019 --IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

Przegląd informacji ze spółek

. Rafała Kamińskiego na stanowisko członka zarządu, podała spółka. Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200 000 akcji własnych w celu umorzenia, za kwotę do 90 mln zł, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. W

Przegląd informacji ze spółek

. Altus TFI zamierza skupić w celu umorzenia do 2,16 mln akcji własnych, stanowiących do 3,64% kapitału zakładowego, w cenie 15 zł za sztukę, podała spółka. Everest Investments nabyło 100% akcji spółki Fabryka Zysków Sp. z o.o. SKA oraz 100% udziałów jej komplementariusza

Pułapka ulgi meldunkowej. Poszkodowani czekają na decyzję ministra finansów

Ze sprzedaży nieruchomości – mieszkania, domu, działki – trzeba się rozliczyć z urzędem skarbowym. Stawka podatku wynosi 19 proc. dochodu dla osób, które sprzedały mieszkanie w ciągu pięciu lat od jego kupna. Dla mieszkań nabytych w latach 2007-08 i sprzedanych przed upływem pięciu lat

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Marcin Kwaśnica. Polska Grupa Energetyczna (PGE) podtrzymuje swój strategiczny cel osiągnięcia 25% udziału w polskim rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2030 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pawła Śliwy. PKN Orlen wydłużył

Przegląd informacji ze spółek

Ergis uzyskał od dwóch banków pozytywną decyzję w sprawie możliwego refinansowania obecnego zadłużenia oraz sfinansowania ewentualnego wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia, podała spółka. Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali o

Przegląd informacji ze spółek

niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wynika z podjętych uchwał. Zarząd Herkulesa przyjął program skupu do 3,5 mln akcji własnych w celu umorzenia, podała spółka. Vivid Games ustalił, że premiera gry "Mayhem Combat" (wcześniej "Metal Fist"

Przegląd informacji ze spółek

o.o. (zależnej bezpośrednio od Unidevelopment) na generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych w Poznaniu, podała spółka. Wartość umowy to 28,1 mln netto. Polnord dokonał przedterminowego wykupu w celu umorzenia 50,000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. Pierwsza fala umorzeń funduszy na świecie, głównie pasywnych, ma się ku końcowi, a obecne wyceny zakładają powrót do normalności w przeciągu maksymalnie trzech miesięcy, uważa dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, chartered

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

się TRZYNASTY odcinek: Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę? Pod tym linkiem znajduje się CZTERNASTY odcinek: Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję? Pod tym linkiem znajduje się PIĘTNASTY odcinek: Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania, które wpływają na funkcjonowanie rynku wewnętrznego), mającą na celu przeciwdziałanie przenoszeniu zysku do innych krajów w celu korzystniejszego opodatkowania, czyli dążenie do respektowania zasady: podatki płacimy w miejscu gdzie są generowane zyski. Cel ten ma

CCC zdecydowało o emisji 2 mln akcji serii H w ramach kapitału docelowego

szczególności przedstawią w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu dokument potwierdzający, że dany podmiot będący klientem profesjonalnym był akcjonariuszem emitenta w dniu preferencji (uprawnieni inwestorzy)" - czytamy dalej. W celu udziału w subskrypcji prywatnej na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wyniósł 20,3%. Pod względem wartości sprzedanych telefonów, udział Huawei w całym rynku wzrósł w II kwartale do 32,2%, wobec 21,8% w I kwartale i 18,6% w II kwartale poprzedniego roku. Źródło: ISBnews Hawe Telekom : Sąd Rejonowy dla Warszawy X Wydział Gospodarczy umorzył

Przegląd informacji ze spółek

obsługi przesyłek kurierskich z zagranicy (przede wszystkim z Chin i USA), podano także. eTravel, spółka zależna Netmedii, złożyła w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na nabycie 100% udziałów spółki Bankowe Biuro Podróży Travelbank za 9,5 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

5 mln akcji (8,57% kapitału i 7,6% głosów) po cenie 16 zł za sztukę w celu ich umorzenia, podała spółka. HubStyle dokonał przydziału 1 100 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 1,1 mln zł, podała spółka. Kredyt Inkaso dokonał

Przegląd informacji ze spółek

. "Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych ? Budowa Systemu Centralnego Backupu", podało Wasko. Oczekiwany udział wynagrodzenia COIG wynosi 33%. Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym Alma Market złożył w sądzie

Altus TFI chce sfinalizować przejęcie SKOK TFI 1 czerwca

15 mln zł. Akcje te następnie zostaną odkupione przez Altus TFI i umorzone. Transakcja stanowi wypełnienie strategii akwizycyjnej Altus TFI, przewidujące udział w konsolidacji polskiego rynku TFI z wykorzystaniem kwoty 155,61 mln zł brutto, pozyskanej na ten cel z emisji

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Apatora zamierza przeprowadzić program skupu akcji własnych po maksymalnej cenie 30 zł za akcję w celu ich umorzenia, podała spółka. Łącznie planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł. Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w łącznej

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o skupie do 3,23 mln akcji własnych w celu umorzenia na kwotę do 15 mln zł z zysku za rok obrotowy 2017/2018, wynika z uchwał walnego. Polski oddział marki Oppo podpisał umowy dystrybucyjne z firmami NTT, ABC Data oraz TelForceOne, podała spółka

Przegląd prasy

własnych w celu umorzenia, podała spółka. --Vivid Games ustalił, że premiera gry "Mayhem Combat" (wcześniej "Metal Fist") w sklepie Apple App Store nastąpi 28 czerwca 2018 r., a w sklepie Google Play -13 lipca 2018 r., podała spółka w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

kapitał zapasowy w celu pokrycia wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack i udzielili zarządowi upoważnienia do nabycia nie więcej niż 5 700 (tj. do10%) akcji własnych w celu ich umorzenia za cenę 9,50 zł za jedną akcję, podał Quercus TFI

Przegląd informacji ze spółek

Altus TFI planuje skupić w celu umorzenia 2 641 683 akcji własnych po 16 zł za sztukę, podała spółka. Polnord zdecydował o emisji nie więcej niż 30 000 obligacji na okaziciela serii NS4, o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości

Przegląd informacji ze spółek

umorzeniu postępowania z wniosku wierzyciela SG Legal Sierota Gugała Sp.j. (wierzyciel) o ogłoszenie upadłości spółki, wynika z komunikatu Hawe. Elemental Capital, spółka zależna Elemental Holding, kontynuuje negocjacje w sprawie nabycia pakietu nie mniej niż 51% udziałów w spółce

Przegląd informacji ze spółek

uchwał walnego zwołanego na dzień 18 maja. EuroRating obniżył rating kredytowy spółki GetBack z B+ do CCC(sd) z perspektywą negatywną, podano w komunikacie. Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują o emisji do 19,4 mln akcji serii M w celu

Przegląd informacji ze spółek

walnym zgromadzeniu zwołanym na 8 maja o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, podał Synthos. Łącznie na buy-back może zostać przeznaczone 1 754,7 mln zł. Alumetal rekomenduje przeznaczenie 44,91 mln zł z zysku za 2016 r. (wynoszącego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

nabyć w celu ich umorzenia, podała spółka. Oferowana cena zakupu wynosi 11 zł za sztukę. Źródło: ISBnews JR Holding ASI : Nabyła od Januarego Ciszewskiego pełniącego funkcję prezesa All In! Games 500 udziałów spółki, stanowiących 12,50% za cenę w kwocie 12 500 000,00 zł

Są już gotowe projekty ustaw o pomocy pracownikom i firmom. Oto najważniejsze zapisy z "tarczy antykryzysowej" i 93 punkty

działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia. 7. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z

Przegląd prasy

--Poczta Polska udostępni InPostowi oddawcze skrzynki pocztowe --WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi nabyli w celu umorzenia 350 obligacji za 350 tys zł --ifm ecolink zatrudni ok. 100 inżynierów w centrum badawczym w WSSE w Opolu

Przegląd informacji ze spółek

Agora w ramach realizacji drugiego etapu programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia nabyła łącznie 771 960 akcji, podała spółka. Spółka zakończyła tym samym program skupu akcji własnych. Skonsolidowany zysk netto Banku Millennium mógł

Przegląd prasy

na jeden dostępny pokój (RevPAR), poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. --Spełnił się ostatni z warunków zawieszających o charakterze technicznym, przewidziany w umowie nabycia łącznie 80% udziałów w Langendorf, zawartej przez Wielton z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. akcji własnych w celu umorzenia i zamierza w I transzy skupić nie więcej niż 325 tys. akcji po cenie 4 zł za sztukę, podał IMS. Skup akcji w I transzy rozpocznie się 7 lutego, a zakończy 21 lutego. Pośredniczącym w tym procesie jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Cube.ITG : Zdecydowała o emisji 1 509 600 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2, która zostanie przeprowadzona w celu realizacji umowy nabycia udziałów w ITMED i pośrednio Data Techno Park, podała spółka. Źródło: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

KNF nałożyła 800 tys. zł kary na spółkę Acronu w zw. z akcjami Grupy Azoty

, podała Komisja. Naruszenia ze strony Norica Holding dotyczą art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie i związane są z niepodawaniem do publicznej wiadomości zmian w liczbie posiadanych akcji Grupy Azoty. Jednocześnie KNF umorzyła jako bezprzedmiotowe

Przegląd informacji ze spółek

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zakończyła skup akcji własnych nabywanych celem umorzenia po cenie 16 zł za sztukę, podała spółka. W ramach buy-backu spółka skupiła 3 608 317 akcji, co oznacza, że wydała na ten cel 57,73 mln zł. Polski Dom Maklerski (PDM) zamierza skupić

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-code do zarządzania procesami biznesowymi. Źródło: spółka GIEŁDA, EMISJE, M&A MCI Capital : Zarząd ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia, zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy upoważnieniem spółki do

Przegląd prasy

wstrzymanie prac nad ustawą o REIT-ach wg gazety Parkiet --W maju 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - mogą utrudnić wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych

Przegląd prasy

--Marvipol liczy na przedłużenie umów z Jaguar Land Rover do końca 2015 r. --PCZ nabyło łącznie 10 664 obligacji w celu umorzenia --Eksport z Polski wzrośnie ponad 2-krotnie do ponad 500 mld USD do 2030 r. --Akcjonariusze APS

Przegląd informacji ze spółek

Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o emisji niezabezpieczonych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej do 125 mln zł oraz nabyciu i umorzeniu istniejących obligacji, podała spółka. Neuca Med, jednostka zależna od Neuki, nabyła łącznie

Przegląd informacji ze spółek

. Konsorcjum Budimeksu (lider z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (GDDKiA) umowę na budowę odcinka drogi S5 o wartości 387,28 mln zł netto, podała spółka. Saldo nabyć i

Przegląd prasy

maksymalnej cenie 30 zł za akcję w celu ich umorzenia, podała spółka. Łącznie planuje przeznaczyć na ten cel 20 mln zł. --Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w łącznej wysokości 39,7 mln zł, tj/ 1,2 zł brutto na jedną akcję, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED). Produkcja całkowita przypadająca na udziały operacyjne Serinus Energy (na co składa się produkcja w Tunezji plus 70% udziałów na Ukrainie) spadła o 3% kw/kw w IV kwartale ub.r. do 3 957 boe/d, podała spółka

Przegląd prasy

--Pod markami sieci handlowych na Zachodzie sprzedaje się nawet 50 proc. żywności. W Polsce ich udział doszedł do 20 proc. i... wyhamował --Polacy pokochali internetowe zakupy w Chinach. Na samą stronę AliExpress zagląda miesięcznie do 5 mln naszych rodaków

Przegląd informacji ze spółek

, łączącej rejon Częstochowy z Magistralą Węglową. Projekt ma szacowaną wartość 250 mln zł, podał zarządca infrastruktury kolejowej. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecydowało o nabyciu 37 105 802 akcji własnych w celu umorzenia po cenie 5,00 zł za akcję, podała

Przegląd informacji ze spółek

ekspresowej S3 na odcinku Niedoradz - Nowa Sól Południe, podała spółka. Polnord wykupił przedterminowo w celu umorzenia wszystkie obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 24 mln zł, podała spółka. E-Wierzyciel.pl - operator internetowej