nabędzie liczbę

CD Projekt rozpoczyna skup do 516,7 tys. akcji własnych za maks. 250 mln zł

nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane, podano. "W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 20% średniego dziennego wolumenu obrotu

Rawlplug nabył 1,5 mln akcji własnych po cenie 8,3 zł za sztukę

zakładowym emitenta i uprawniają do 1 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, co stanowi 4,606% w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje emitenta. Przy nabyciu akcji, zgodnie z treścią zaproszenia, zastosowano proporcjonalną redukcję ofert sprzedaży, która wyniosła 62,4295%"

ZWZ Quercus zdecyduje 9 VI o przeznaczenie zysku 2019 na sfinansowanie buy-backu

następujące warunki: 1) łączna liczba nabywanych akcji własnych może wynieść nie więcej niż 2 061 000 akcji własnych, co odpowiada nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, 2) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł, przy czym cena, o której

Unibep nabył w ramach skupu 1,5 mln akcji własnych

wynosiła 29,4%" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 150 000 zł i stanowi 4,28% w kapitale zakładowym. Poza tymi akcjami Unibep posiada 2 mln akcji własnych, nabytych w 2017 r. oraz w 2019 r. Łączna liczba posiadanych przez spółkę akcji

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

ofertami sprzedaży 43 894 140 - Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000 - Liczba akcji spółki nabyta w ramach skupu 5 200 000 - Stopa alokacji 11,85%" - czytamy w komunikacie. Przedmiotowe

PEM nabył 4 794 akcje własne w ramach zakończonego programu skupu

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) nabył w ramach zakończonego skupu akcji własnych 4 794 akcje, stanowiące 0,1% udziału w kapitale zakładowym i 0,1% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, za średnią cenę jednostkową 40,03 zł, podała spółka

Sescom chce skupić do 20 tys. akcji własnych po cenie 17,9-26,8 zł/ szt.

. 2. Maksymalna liczba akcji własnych, które mogą zostać nabyte przez spółkę, wynosi 20 000 sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej 20 000 zł, stanowiących 0,95% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 20 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 3. Akcje będą nabywane

Bank Millennium planuje skup do 6 mln akcji własnych za maks. 30 mln zł 

uchwałą WZ (maksymalna liczba akcji do nabycia w programie), przy czym łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych w ramach programu wraz z pozostałymi akcjami własnymi banku nie może przekroczyć 3% kapitału zakładowego banku" - czytamy w komunikacie. Program

H88 nabędzie 80 tys. akcji R22, redukcja ofert sprzedaży wyniosła 99,39%

spółki i głosów, podano także. "Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 3 lipca 2019 r. Transakcja nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem mBank. Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy spółki do sprzedaży w ramach

ZWZ Quercus TFI zdecydowło o przeznaczenie zysku na sfinansowanie buy-backu

Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłaceniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki, wynika z podjętych uchwał

Mennica Polska rozpoczęła buy-back do 10% akcji, cena max.: 19,5 zł/szt.

programu skupu akcji własnych nie przekroczy 638 096 akcji własnych. Spółka nie posiada nabytych uprzednio akcji własnych, w związku z czym określona powyżej liczba akcji własnych [...] stanowić będzie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego spółki. ii) Łączna kwota, którą spółka

Akcjonariusze Asbisu przyjęli program skupu akcji własnych za max. 300 tys. USD

programu: 300 000 USD b. Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia

Acciona wzywa do sprzedaży akcji Mostostalu Warszawa po 3,45 zł sztuka

. "W wyniku wezwania wzywający zamierza nabyć 9 981 267 akcji stanowiących 49,91% łącznej liczby akcji spółki [?] Wzywający zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęte co najmniej 3 181 267 akcji stanowiących 15,91% łącznej liczby akcji tj. minimalna liczba akcji

Cyfrowy Polsat ogłosił zamiar nabycia 21,95% akcji Asseco Poland za 65 zł sztuka

informacji. "W przypadku złożenia w ramach zaproszenia ofert sprzedaży na liczbę akcji Asseco większą niż 18 054 800 akcji, zarząd emitenta, przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki Asseco w ramach zaproszenia, zapewni udział innego podmiotu lub podmiotów kontrolowanych

Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł/szt. w celu umorzenia

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za sztukę, podała spółka. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 1 mln zł, przy

MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka. "Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane

Wing ogłosił wezwanie na 41 444 928 akcji Echo Investment w cenie 4,65 zł/szt.

4,65 zł za sztukę, podało pośredniczący w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Wezwanie zostało ogłoszone w związku z pośrednim przekroczeniem progu 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki przez wzywającego, w wyniku nabycia przez wzywającego 100% udziałów w

PKN Orlen przedłużył termin wezwania na akcje Energi do 22 kwietnia

niezrealizowania celu wezwania do pierwotnego dnia zakończenia przyjmowania zapisów tj. do 9 kwietnia 2020 r. Zgodnie z pkt. 6 wezwania, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zobowiązał się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do

KNF zgodziła się na przejęcie Union Investment TFI przez Generali CEE Holding

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union

Unibep nabył w ramach skupu 1 mln akcji własnych

własnych wynosi 100 000 zł i stanowi 2,85% w kapitale zakładowym emitenta" - czytamy w komunikacie. Poza akcjami własnymi, o których mowa powyżej Unibep posiada 1 mln akcji własnych nabytych w 2017 r. Łączna liczba posiadanych przez spółkę akcji własnych wynosi obecnie 2 mln

Akcjonariusze Asbisu zdecydują 15 VII o skupie akcji za max 300 tys. USD

programu: 300 000 USD b. Maksymalna liczba akcji, które mogą zostać nabyte w ramach programu: 500 000 akcji c. Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d. Akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu

Spółka G. Bielowickiego ogłosiła wezwanie na 100% akcji Radpolu po 1,32 zł/szt.

zgromadzeniu każda" - czytamy w komunikacie. Minimalna liczba akcji objęta zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje, to 25 251 999 akcji, tj. po zaokrągleniu 66% ogólnej liczby akcji Radpolu, podano także. Zapisy w

BBI Development przeprowadzi skup akcji własnych do maksymalnej kwoty 8 mln zł

sfinansowanie nabywania akcji własnych dokonywanego na podstawie uchwały. Jednocześnie walne zgromadzenie postanowiło zwiększyć przedmiotowy kapitał rezerwowy o kwotę 3 972 000" - czytamy dalej. Łączna liczba akcji własnych spółki, jakie mogą zostać nabyte w ramach programu w

KNF nałozył kary na AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

zakładowym Ipopema zwiększył się powyżej 10%. Towarzystwo nie zawiadomiło Komisji o zamiarze nabycia przez OFE PZU akcji Ipopema w liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym spółki. "Naruszony przez

GK Boryszew skupiła 25 446 149 akcji własnych za łączną kwotę 164,39 mln zł 

każda, po średniej cenie 6,46 zł, tj. za łączną kwotę 164 390 381,14 zł. "Nabyte akcje, stanowią 10,60% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 25 446 149 głosom na WZA, tj. 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów" - czytamy w komunikacie

KNF zgodziła się na przejęcie BillBird przez Polskie e-Płatności

BillBird Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (BillBird) w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz 50% udziału w kapitale zakładowym krajowej instytucji płatniczej" - czytamy w komunikacie. Nabycie następuje w

Akcjonariusze Benefit System upoważnili zarząd do skupu akcji własnych

rzecz spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121 276 akcji, tj. 4,2% kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 121 276 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych

Herkules skupił 1,2 mln akcji własnych, inwestorzy zaoferowali 33,1 mln walorów

. "Zgodnie z otrzymaną informacją liczba akcji, co do których akcjonariusze emitenta złożyli ofertę sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie wyniosła łącznie 33 112 215. Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane do nabycia przez emitenta, przekroczyła maksymalną liczbę akcji, które

Ringier Axel Springer nabył w wezwaniu 33,5 mln akcji MZN Property

pośredniczący. Liczba nabytych akcji odpowiada 78,99% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania tyluż głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena transakcyjna wyniosła 1,97 zł za jedną akcję, podano. "Rozliczenie wszystkich

Akcjonariusze Sescom uchwalili buy-back do maksymalnej kwoty 1,5 mln zł

" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki został uprawniony do nabywania akcji własnych od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków na ten cel lub do momentu nabycia maksymalnej liczby akcji własnych

PKO Leasing ma po wezwaniu ok. 94,4% udziału w głosach na WZ PCM

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - W ramach ogłoszonego wezwania PKO Leasing nabył 11 244 402 akcji spółki Prime Car Management (PCM), co stanowi ok. 94,4% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu, podało PCM, powołując się na zawiadomienie otrzymane od PKO Leasing

Rawlplug zawiesił buy-back, zaprosi do składania ofert sprzedaży akcji

zamierza skierować do akcjonariuszy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji, które zostaną nabyte poprzez transakcje poza obrotem zorganizowanym. "Liczba oraz cena akcji będących przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia do

PPL ogłosił squeeze-out 339 496 akcji Baltony, notowania na GPW zawieszone

samym PPL uzyskało status podmiotu dominującego wobec spółki, w wyniku czego nabyło pośrednio 368 995 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 3,3% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania 368 995 głosów i reprezentujących 3,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki

Seco/Warwick zarekomenduje akcjonariuszom skup do 1 mln akcji własnych

własnych, to zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2019, podano także. "Zgodnie z przyjętym projektem uchwały zarząd spółki będzie upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz spółki akcji własnych spółki w łącznej liczbie nie większej niż 1

CCC ma zgody urzędów w Niemczech i Austrii na nabycie 30,5% udziałów HR Group

koncentracji przedsiębiorców polegającej na nabyciu przez emitenta łącznie 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group, uprawniających do 30,55% łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników HR Group (po konwersji udziałów uprzywilejowanych w HR Group nabytych przez emitenta na wierzytelność) oraz

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

będzie dokonywane na następujących zasadach: a) cena nabycia akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu, b) liczba akcji

PKO Leasing ogłosił przymusowy wykup 664 tys. akcji PCM po 23,75 zł sztuka

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - PKO Leasing ogłosił zamiar nabycia 664 438 akcji spółki Prime Car Management (PCM), stanowiących 5,6% ogólnej liczby głosów, w drodze przymusowego wykupu po 23,75 zł sztuka, podał pośredniczący DM PKO BP. Dzień wykupu

Rawlplug zaprosił do sprzedaży max. 1,5 mln akcji własnych po 7,5 zł/sztuka

akcji spółki w transakcjach poza obrotem zorganizowanym będzie nie więcej niż 1 500 000 akcji, które stanowią 4,606% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 4,606% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Proponowana cena zakupu ustalona przez zarząd spółki wynosi 7,5 zł za

Akcjonariusze GK Immobile zdecydowali o wypłacie 0,02 zł dywidendy na akcję

; c) dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 29.09.2020 r.; d) termin wypłaty przez spółkę dywidendy ustala się na dzień 13.10.2020 r." - czytamy w komunikacie. Dywidendą objęte są akcje spółki w liczbie 75 362 932 sztuki, pomniejszonej o

Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję

, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie. Podmiotami nabywającymi akcje objęte przymusowym wykupem są spółka i Rolmex. Rolmex w ramach przymusowego wykupu nabędzie 610 374 akcji, o łącznej wartości nominalnej 3 051 870 zł

Akcjonariusze Ronsona zgodzili się na buy-back do 2,5 mln akcji kosztem 2 mln zł

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ronson Development SE wyraziło zgodę na buy-back oraz upoważniło zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela spółki w liczbie do 2,5 mln sztuk, tj. 1,53% kapitału, podała spółka. Maksymalna

Famur ogłosił wezwanie na 26,77% akcji Primetech po 1,45 zł za szt.

, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4 178 208 akcji uprawniających do 4 178 208 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów w spółce i 26,77% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki poza akcjami

J.W. Construction ogłosił skup do 1 mln akcji własnych po 2,18-3,4 zł/szt.

łącznej wysokości 50 000 000 zł na kapitał rezerwowy spółki z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji powiększonej o koszty nabycia, zaznaczono także. W kwietniu J.W. Construction Holding postanowił przystąpić do nabywania akcji własnych w liczbie do 11 mln szt

KNF: BZ WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska do końca 2018 r.

wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK SA (BZ WBK) akcji Deutsche Bank Polska SA (DBPL) w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym Deutsche Bank Polska SA. Komisja ustaliła dzień 31 grudnia 2018 r

BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - BBI Development rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych 2019, podała spółka. Santander Biuro Maklerskie dokonało 11 lipca 2019 roku nabycia na rachunek spółki 14 589 akcji BBI Development. Łączna wartość

KNF zgodziła się na przejęcie PayPro przez Dotcard

liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym krajowej instytucji płatniczej PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Dotcard 100% akcji, reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu

W II terminie wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - W drugim terminie wezwania Famuru na akcje Primetech zawarto transakcje na 1 125 485 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. Łącznie w wyniku wezwania spółka nabędzie prawa z 1 157 266 akcji

KNF nie sprzeciwia się przejęciu przez SVZD i pośrednio przez LVP Compensy

ustaliła dzień 31 grudnia 2018 r. jako termin, do którego powinno nastąpić nabycie akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz akcji Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group w liczbie zapewniającej

KNF zgodziła sie na przejęcie Gothaer TU przez VIG i WSW

Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na

Rada nadzorcza Unibepu zgodziła się na buy-back do 1,5 mln akcji

publicznej; łączna liczba akcji własnych będących przedmiotem nabycia w ramach zaproszenia nie przekroczy: 1 500 000; akcje własne zostaną nabyte od akcjonariuszy spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego [...]; cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą zarządu przed podjęciem

Akcjonariusze Projprzemu zdecydowali o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Projprzem Makrum zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r., w kwocie łącznej 3,59 mln zł, to jest 0,6 zł na jedną akcję, podała spółka. "Dniem nabycia prawa do dywidendy jest

Tower Investments przyjął program skupu do 100 tys. akcji własnych

akcji w łącznej liczbie nie większej niż przewidziana uchwałą (tj. nie większej niż 100 000), za cenę nie niższą niż 20 zł, a nie wyższą niż 50 zł. Suma akcji nabytych przez spółkę nie przekroczy liczby przewidzianej uchwałą (tj. 100 000)" - czytamy w komunikacie. Łączna

Akcjonariusze OEX zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji

kwotę do 8 mln zł, wynika z uchwał walnego. "Zarząd spółki jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz spółki akcji własnych spółki w łącznej liczbie nie większej niż 457 142 [?], co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki" ? czytamy w uchwale

Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

. "Wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objętych co najmniej 28 290 000 akcji, uprawniających do co najmniej 28 290 000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co

Akcjonariusze Mo-Bruku zdecydowali o 10,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

2020 r., 2. termin wypłaty dywidendy [...] na 29 czerwca 2020 roku. Wypłacie dywidendy nie będą podlegały akcje własne nabyte przez spółkę w celu umorzenia w liczbie 60 000 sztuk" - czytamy w komunikacie. Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny

Argumenol nabył 26,36% akcji ZE PAK w wezwaniu

. "W wyniku wezwania wzywający nabył 13 395 868 akcji spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLZEPAK00012. Ilość nabytych akcji odpowiada 26,36% kapitału zakładowego spółki, dających łącznie prawo do wykonywania 13 395 868 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 26,36% ogólnej liczby głosów na

Bank Millennium nabędzie akcje własne na potrzeby połączenia z Euro Bankiem

. "Bank nie wyemituje żadnych nowych akcji w związku z połączeniem, zaś akcje połączeniowe, które mają zostać przydzielone i wydane uprawnionym akcjonariuszom Euro Banku, zostaną nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [...] Łączna liczba nabywanych akcji wynosić będzie 26 240 sztuk

Herkules nabędzie do 1,2 mln akcji własnych po 4,2 zł za akcję

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Herkules ustalił cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, a ich maksymalną liczbę - na 1,2 mln, podała spółka. "Zarząd Herkules [...] 1. określił maksymalną liczbę akcji

Akcjonariusze PMPG upoważnili zarząd do przeprowadzenia buy-back'u

związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki odsprzedaży nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia" - czytamy w uchwale

ING Inv. Hold. ma zgodę KNF na przekroczenie 1/3 kapitału NN Investment TFI

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez ING Investment Holding (Polska) SA z siedzibą w Katowicach oraz pośredniego nabycia przez ING Groep N.V. z

KNF wydała zgodę na przejęcie TUW przez InterRisk TU oraz WSW

;gensverwaltung Vienna Insurance Group (WSW), podała KNF. "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW' z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej osiągnięcie jednej piątej ogólnej liczby

W wezwaniu na Stopklatkę złożono zapisy na 208 361 akcji

. "W trakcie wezwania złożone zostały zapisy na sprzedaż 208 361 sztuk akcji spółki Stopklatka SA stanowiących 1,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A. W wyniku realizacji zapisów nabywający nabył 208 361 akcji, co oznacza że posiada łącznie 11 129 145 sztuk akcji

Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development

. "Zgodnie z warunkami wezwania, w dniu 13 stycznia 2020 r. zostały rozliczone transakcje nabycia akcji na okaziciela spółki, których przedmiotem było łącznie 48 561 706 akcji. Wzywający nabył wszystkie akcje objęte wezwaniem, reprezentujące 100% kapitału spółki i uprawniające do 100% ogólnej liczby

Cyfrowy Polsat i Karswell w wyniku wezwania mają 110,7 mln akcji Netii

transakcji zawartych w wykonaniu wezwania: 1) Cyfrowy Polsat nabył 34 662 045 akcji; 2) Karswell Limited nabył 76 040 399 akcji" - czytamy w komunikacie. Liczba nabytych akcji odpowiada 33% kapitału zakładowego spółki

Trans Polonia chce nabyć do 4,6 mln akcji własnych po 2,6 zł za sztukę

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Trans Polonia podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków programu nabywania akcji własnych, podała spółka. W ramach programu zostanie nabytych nie więcej niż 4 560 387 akcji własnych, co stanowi około 19,96% kapitału zakładowego spółki i

IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Zarząd IMS planuje skupić 730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka. "Proponowana liczba akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez spółkę to 730

PPL nabędą akcje Baltony w ramach wezwania

zgromadzeniu nabędzie akcje w ramach tego wezwania, podało Biuro Maklerskie PKO BP, które pośredniczy w wezwaniu. "W związku z ogłoszonym w dniu 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji

Central Fund of Immovables przekroczyło 10% udziału w kapitale Work Service

Work Service zwiększył się do 10,49% z 9,16% przed dokonanymi transakcjami. "Ponadto, Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zawiadomiła spółkę, że [?] w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza dalszego zwiększania lub zmniejszania liczby nabytych

Fortbet ogłosił wezwanie na 0,68% akcji Fortuny z GPW po cenie 29,8 zł/ sztuka

. "Na dzień ogłoszenia niniejszego wezwania wzywający jako podmiot nabywający akcje zamierza nabyć w ramach wezwania 354 785 akcji uprawniających do wykonywania 354 785 głosów na walnym zgromadzeniu spółki reprezentujących 0,68% kapitału zakładowego spółki oraz 0,68% ogólnej liczby głosów na walnym

Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

jednego głosu na walnym zgromadzeniu, a łącznie wszystkie akcje uprawniają do 7 028 494 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, tj. do, po zaokrągleniu, 32,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. Wzywający zamierzają osiągnąć stan, w

Columbus Energy ma umowy nabycia projektów PV o łącznej mocy ok. 20 MW

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100% udziałów w spółkach Greenprojekt 6 sp. z o.o., Greenprojekt 18 sp. z o.o., Ecowolt 6 sp. z o.o., Ecowolt 7 sp. z o.o., Sun Energy Invest sp. z o.o. realizujących przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych (PV

Trans Polonia chce skupić do 1 mln akcji własnych po 3,7 zł/szt.

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Trans Polonia chce, w ramach programu skupu, nabyć nie więcej niż 1 mln akcji własnych, stanowiących ok. 4,38% kapitału po 3,7 zł za akcję, podała spółka. "W przedmiotowej uchwale zarządu zostały ustalone

KNF nie sprzeciwia się przejęciu spółek Concordii przez Generali

Concordia Capital przez Assicurazioni Generali, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów krajowego zakładu ubezpieczeń Concordia Polska Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w liczbie zapewniającej

PKN Orlen: Energa po przejęciu będzie zyskiwała na wartości

Grupa Energa w kolejnych kwartałach i latach będzie rosła" - dodał. Formalnie transakcja przejęcia Energi przez PKN Orlen sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na

PKN Orlen myśli o wydzieleniu inwestycji OZE do osobnej spółki

. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez koncern gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego

PKN Orlen przedstawi plan synergii z Energą w ciągu 2-3 tygodni

została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena wszystkich nabytych akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta przez koncern gotówką pochodzącą ze środków własnych oraz z dostępnego

Spółka JV Aresa i Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Spółka joint venture utworzona przez fundusz zarządzany przez Real Estate Group Ares Management Corporation (Ares) oraz Griffin Real Estate nabyła 98,04% akcji Murapolu za nieujawnioną kwotę, podały spółki. "

NWZ Vantage upoważniło zarząd do nabycia do 3,75 mln akcji po 4,8 zł/szt.

zarządu, nabycie może nastąpić w jednej lub większej liczbie transakcji, najpóźniej do 15 grudnia 2018 roku" - czytamy w uchwale. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić z kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z uchwałami NWZ z dnia 23

GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service po 0,62 zł/szt.

przeprowadzeniu wezwania łącznie - bezpośrednio oraz w sposób pośredni za pośrednictwem podmiotu od siebie zależnego - do 43 289 821 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, co odpowiada [...] do 66% ogólnej liczby akcji spółki" - czytamy w komunikacie

Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

osiągnięcie do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcji. Cena oferowana w wezwaniu to 3,55 zł za akcję. "W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543

Porty Lotnicze ogłosiły wezwanie na 100% akcji PHZ Baltona

akcję. "Wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że co najmniej 7 429 340 akcji, tj. co najmniej 66% ogólnej liczby akcji, uprawniających do co najmniej 7 429 340 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących co najmniej

Herkules skupi do 1 mln akcji własnych po 4,2 zł sztuka do końca lipca

Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Herkulesa określił maksymalną liczbę akcji własnych objętych transzą skupu, która ma być realizowana w okresie do 31 lipca br. na 1 mln akcji oraz cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, podała spółka w komunikacie

Quercus TFI rozpoczyna skup do 2,06 mln akcji własnych po cenie 9,5 zł za sztukę

. "W wyniku przeprowadzenia skupu akcji własnych obejmującego maksymalnie do 2 057 330 akcji, emitent będzie posiadać maksymalnie do 2 057 330 akcji własnych, stanowiących łącznie maksymalnie 3,59% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów spółki" - czytamy w komunikacie

Cyfrowy Polsat kupi 58,7 mln akcji Netii od spółki Karswell za 338,8 mln zł

zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Wcześniej w grudniu Cyfrowy Polsat nabył pakiet łącznie ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących

PKO Leasing nabyło ok. 94,4% akcji PCM w I fazie wezwania

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - PKO Leasing nabyło w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) 11 244 402 akcji spółki, stanowiących ok. 94,4% kapitału zakładowego, na które zapisy złożono w ramach I fazy wezwania (tj. od dnia 13 maja 2019 r. do

AR Packaging ogłosił squeeze-out 1,83% akcji BSC DO, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - AR Packaging Sweden AB ogłosił zamiar nabycia akcji BSC Drukarnia Opakowań w drodze przymusowego wykupu, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki

PKN Orlen zakłada, że restrukturyzacja Energi będzie 'pogłębionym procesem'

inwestycji PKN Orlen jest budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Formalnie transakcja przejęcia Energi przez PKN Orlen sfinalizowana została 30 kwietnia br. nabyciem akcji Energi stanowiących około 80% kapitału zakładowego spółki oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym

Volantis Bidco nabędzie akcje Pfleiderer mimo nieziszczenia 2 warunków wezwania

Warszawa, 19.08.2019 (ISBnews) - Volantis Bidco zdecydował, że nabędzie akcje Pfleiderer Group w wezwaniu mimo nieziszczenia się warunku minimalnej liczby akcji ani warunku wydania zgody na koncentrację przez Komisję Europejską, podał wzywający. "

PKN Orlen sfinalizował przejęcie 80% akcji spółki Energa

w wyniku wezwania nabył 331 313 082 akcje Energa, które stanowią około 80% kapitału zakładowego oraz około 85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Energa. Cena za jedną akcję Energa wyniosła 8,35 zł, a cena wszystkich nabytych przez spółkę akcji wyniosła około 2,77 mld zł i została pokryta

Acciona mimo niespełnienia się warunku, kupi akcje Mostostal W-wa w I etapie

głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 15,91% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co oznacza nieziszczenie się warunku zastrzeżonego w punkcie 6 wezwania" - czytamy w komunikacie. Wzywający podjął decyzję o nabyciu akcji spółki w I etapie

KNF nie sprzeciwia się przejęciu DB Securities przez BZ WBK

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK akcji DB Securities w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym

Erbud zaproponuje ZWZ przeprowadzenie skupu akcji własnych za maks. 16,5 mln zł

;Zarząd zaproponuje upoważnienie dla zarządu do określenia liczby akcji własnych będących przedmiotem nabycia przez spółkę oraz ceny nabycia jednej akcji własnej, przy czym ustalona cena nie może być niższa niż 17 zł oraz wyższa niż 40 zł" - czytamy w komunikacie

Alchemia chce skupić do 6,76 mln akcji własnych po 4,8 zł za sztukę

% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka zamierza nabyć nie więcej niż 6 760 000 akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego" - czytamy w komunikacie. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 4,8 zł za jedną akcję, podano także

Akcjonariusze Agory zdecydowali o skupie do 1,537 mln akcji za maks. 20 zł/szt.

. ?Maksymalna liczba akcji własnych, która zostanie nabyta przez spółkę wynosi 1 537 594 akcji, [?] które stanowią łącznie 3,23% kapitału zakładowego spółki [?]. Spółka może nabyć nie więcej niż 1 399 478 akcji na okaziciela oraz nie więcej niż 138 116 akcji imiennych, które stanowią odpowiednio nie więcej niż

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - AccorInvest Group, po przekroczeniu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orbisu żąda od pozostałych akcjonariuszy spółki sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji po cenie 115 zł za sztukę, podał żądający

Pepco wchodzi na giełdę. Cena za akcję wyniesie 40 zł

"W sprzedaży jest 80 388 350 akcji istniejących o łącznej wartości 3,2 mld zł. Ich liczba może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 92 446 602 akcji" - pisze Strefa Biznesu .  Jak podaje z kolei Strefa Inwestorów , inwestorzy nabędą akcje po cenie

CD Projekt rozpoczął buy-back

Strange New Things. Łączna liczba nabytych akcji własnych nie przekroczy 21 105 akcji, co odpowiada nie więcej niż 0,022% kapitału i głosów. Minimalna wysokość zapłaty za jedną akcję własną w ramach upoważnienia wynosić będzie 70 zł, a maksymalna 170 zł. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane