meble bydgoskie

wb

Bydgoska fabryka od kuchni. Tak powstają meble w BFM

Bydgoska fabryka od kuchni. Tak powstają meble w BFM

Zwie dzi liś my z apa ra tem fo to gra - ficz nym dwa za kła dy pro duk cyj ne w Byd go skich Fa bry kach Meb li - przy ul. Byd go skiej i No wo to ruń - skiej. Pro du ko wa ne tam od bli sko 130 lat meb le roz sła wia ją Byd goszcz w Pol sce i za gra ni cą. Jak po wsta ją, kto je pro jek tu je, ja ki jest naj no wszy de sign, jak są te sto wa ne i pa ko wa - ne? O meb lach, któ re tra fia ją do naj - no wo cześ niej szych wnętrz, czy taj na Zwiedziliśmy z aparatem fotograficznym dwa zakłady produkcyjne Bydgoskich Fabrykach Mebli - przy ul. Bydgoskiej w Fordonie i Nowotoruńskiej. Produkowane tam od blisko 130 lat meble rozsławiają Bydgoszcz w Polsce i za granicą. Zobacz jak powstają, kto je projektuje, jak są testowane i pakowane.

Upadek Galerii BFM: Bank oddał pieniądze, a producenci meble

Większość klientów oszukanych przez fordońską Galerię BFM albo odzyskała pieniądze, albo dostała zamówione meble. Policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie przywłaszczenia zaliczek przez właścicieli upadłego sklepu

Najlepsze polskie wzornictwo. Kogo nagrodzili poza Pesą?

Najlepsze polskie wzornictwo. Kogo nagrodzili poza Pesą?

To pierwsza lokomotywa zaprojektowana i wyprodukowana w bydgoskiej Pesie. Ma napęd elektryczny i spalinowy. Służy przewozom pasażerskim i towarowym. W kabinie znajduje się toaleta i kuchenka z lodówką. Ekspertów zachwyciła starannie dopracowana bryła i podporządkowanie konstrukcji koncepcji

Trzy kobiety, jeden biznes

udział w zajęciach z rytmiki, zabawach ruchowych, plastycznych, teatralnych, nauczą się angielskiego. Każda z właścicielek firmy ma doświadczenie w pracy z dziećmi. Agnieszka zdobyła je w prywatnym przedszkolu w Anglii, Dorota przez lata uczyła plastyki w bydgoskich szkołach

Jak budować, aby nie paść

tego nieufnie, bo nie mieli wcześniej doświadczenia taką techniką. Pojawiały się głosy, że należało dać szansę polskim firmom np. bydgoskiej Pesie, która mogłaby wyprodukować równie nowoczesne pociągi. - Pendolino jest sprawdzone. Jeździ od lat w

Miał być adwokatem. Ale wyjechał  do Anglii i został specjalistą od szkła. Dziś z Bydgoszczy podbija rynki świata

Miał być adwokatem. Ale wyjechał do Anglii i został specjalistą od szkła. Dziś z Bydgoszczy podbija rynki świata

na wiarę to, co było w CV. Pierwsza praca, jaką dostałem, to prezes zarządu spółki akcyjnej. Od tego czasu zawsze już byłem dyrektorem. Ciągle zmieniałem branże. Pracowałem w domu maklerskim, Polmozbycie, ubezpieczeniach, produkcji alkoholu, okien, mebli, zarządzałem nawet 15 tysiącami hektarów ziemi