marcin melon siwz

Marcin Melon

Zasady dopuszczania ofert wariantowych

Zasady dopuszczania ofert wariantowych

Dopuszczenie możliwości złożenia przez wykonawców ofert wariantowych jest uprawnieniem zamawiającego. Jeżeli zamierza skorzystać z tego uprawnienia jest zobowiązany dać temu wyraz w SIWZ, a także opisać w tym dokumencie sposób przedstawienia ofert oraz podać minimalne warunki, jakim oferty te powinny odpowiadać.

Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

Zamawiający przeprowadzając procedury przetargowe popełniają różnego rodzaju błędy. Jednak nie wszystkie naruszenia ustawy są rażące i co za tym idzie nie skutkują nieważnością procedury.

Zasady postępowania z pytaniami wykonawców do SIWZ?

Zgodnie z art. 38 ust.1 ?wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.?

Sposób postępowania z zapytaniami do SIWZ

, trudno jednak ocenić, czy zmiana ta będzie korzystna dla zamawiających. Z jednej strony, nie będzie to powodowało wydłużania się procedur, z drugiej zaś strony, może zmniejszyć liczbę potencjalnych wykonawców, którzy jeśli nie zdążą zadać pytań do SIWZ, mogą w ogóle zrezygnować z udziału w postępowaniu.

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja SIWZ

nim podstawa prawna, ale wyłącznie merytoryczna zawartość pisma. Wykonawca nie ma prawa sam dokonywać wykreśleń i zmian w SIWZ otrzymując odpowiedzi na pytania, nawet, jeżeli takie wskazówki otrzymuje od organizatora przetargu. Zamawiający musi przedłużyć termin składania ofert, jeśli w wyniku

Zasady udzielania wyjaśnień

W praktyce może to oznaczać, że zamawiający będą ustalali jedynie parzyste terminy na składanie ofert po to by uniknąć problemów z liczeniem terminów na zadawanie pytań do SIWZ. Ponownie uregulowano także zasady udzielania przez zamawiających odpowiedzi na pytania do SIWZ. Otóż

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

skutkować unieważnieniem postępowania. W treści SIWZ nie może zabraknąć terminu związania ofertą, miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu przygotowywania ofert. Nie ma znaczenia czy oferta jest zbindowana, zszyta czy spięta. Także brak numeracji stron

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

Konsorcjum firm złożyło ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia była budowa drogi. Zamawiający zażądał w SIWZ złożenia wadium w wysokości 20 tys. złotych. Konsorcjum dołączyło do oferty gwarancje wadialną wystawioną na jednego z członków konsorcjum. Zamawiający

Treść gwarancji wadialnej

przez bank-gwaranta świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta gwarancji. Przesłanki zatrzymania wadium (wraz z odsetkami) zostały określone w art. 46 ust. 4 a i 5 Pzp. Postanowienia w tym zakresie, zarówno SIWZ, jak i gwarancji bankowej winny być co do treści zgodne z tym przepisem (przytaczać treść

Błędy w zakresie kryteriów oceny ofert

wzór, jakim będzie się posługiwał przy zastosowaniu danego kryterium. Częsty błąd to brak wzoru w sytuacji, kiedy jedynym kryterium jest cena. Takie działanie jest niezgodne z ustawą. Nie przewiduje ona wyjątku od zasady w tej kwestii - wzór musi zawsze znaleźć się w SIWZ

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

kwestii orzecznictwo. Otóż przykładem takiej wady są: sprzeczność pomiędzy SIWZ a ogłoszeniem, brak kryteriów oceny ofert. Zmiana warunków udziału w postępowaniu oraz zmiana sposobu dokonywania oceny ich spełniania X Ga 109/05/P1. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób

Zasady odrzucania ofert

), jak też z poszczególnymi przepisami ustawy, z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, a także z przepisami aktów prawnych, do których ustawa się odwołuje. (Wyrok SO w Warszawie z 3.09.2004 r., sygn. V Ca 1738/04). Oferta nie odpowiada treści SIWZ

Zasady zmiany umów

zamawiającego, wskazując niebezpieczeństwo dowolności interpretacyjnej pojęcia "zmiany korzystne". Nowelizacja utrzymała generalną zasadę, zgodnie, z którą zakazane są zmiany w treści zawartej umowy. Niestety zapisy są niejasne i wymagają od zamawiającego aby ten już na etapie tworzenia SIWZ

Zasady zmian SIWZ i ogłoszenia po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące SIWZ Otóż ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie

Warunki stawiane konsorcjum

Warunki stawiane konsorcjum

Tak postawione warunki są ograniczaniem dostępu do rynku a to jest zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211) traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji ze strony zamawiającego. Stanowisko takie potwierdzają wyroki z

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

nie zostały w istotny sposób zmienione. Ta na pozór wydawałoby się prosta w interpretacji przesłanka, bywa błędnie interpretowana. Otóż zamawiający może z niej skorzystać w sytuacji, kiedy kolejno dwa razy nie wpłynie żadna oferta, lub oferty zostaną odrzucone z powodu niezgodności z SIWZ. Jeżeli

Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z przetargu

spełnia określonego warunku postawionego w SIWZ nie może automatycznie wykluczyć wykonawcy z postępowania. Najpierw jest zobowiązany wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust.3. Dopiero kiedy ten na wezwanie w wyznaczonym terminie nie uzupełni wymaganych dokumentów, wówczas podlega

Najczęściej popełniane błędy w kryteriach oceny ofert

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.13 Zamawiający jest zobowiązany podać w siwz kryteria oceny ofert. Tezę te potwierdzają arbitrzy w wyroku z dnia 18 lipca 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1749/06). "Kryteria, na podstawie, których wybierana jest najkorzystniejsza oferta, muszą być

Poprawa omyłek rachunkowych według nowych zasad

odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 a więc za wyjątkiem sytuacji, kiedy rozbieżności pomiędzy treścią oferty a SIWZ nie są istotne. Zamawiający odrzuca także ofertę, kiedy wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził

Zamawiający nie może ograniczyć udziału podwykonawców

może wykonać podwykonawca i określał to w SIWZ. Po wejściu w życie nowych przepisów Zamawiający nie może, co do zasady ograniczyć udziału podwykonawców. W świetle nowych zapisów wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku, gdy ze względu na specyfikę przedmiotu

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

. Zamówień uzupełniających nożna udzielać kilkakrotnie o tyle, o ile przewidziano to w specyfikacji, a kolejne zamówienia uzupełniające dotyczą przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. Zamówienie może być udzielone wyłącznie wykonawcy zamówienia podstawowego.

Zasady zawierania umów

, gdy będą zachodziły łącznie dwie przesłanki: - zamawiający przewidzi możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty już w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) - zamawiający określi warunki takiej zmiany umowy

Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

wskazanym przez ustawodawcę w art. 27 ust. 1 ustawy. W sytuacji, w której unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zostanie dokonane z przyczyn leżących po stronie zamawiającego np. zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią ogłoszenia i SIWZ wykonawcom, którzy złożyli

Rodzaje komunikacji zamawiającego z wykonawcą - sytuacje problemowe

obowiązkom wskazanym przez ustawodawcę w art. 27 ust. 1 ustawy. (sygn. UZP/ZO/0-860/07) Pewien zamawiający zapisała w siwz, że dopuszcza dwie formy komunikacji drogę pisemną i faksową, jednak zapytania do SIWZ oraz protesty można składać wyłącznie w formie pisemnej. Takie działanie

Przykłady łamania zasady uczciwej konkurencji

warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów oceny ofert w trakcie trwania postępowania. (sygn. UZP/Z0/0-662/07). Brak określenia w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu i zapis stanowiący, że szczegółowe warunki określa SIWZ także jest czynem nieuczciwej konkurencji ze strony zamawiającego (sygn

Biegły rzeczoznawca - zasady powoływania

tej sytuacji powołać biegłego, który przygotuje mu opis przedmiotu zamówienia a następnie na etapie składania ofert zbada czy wykonawcy zaproponowali sprzęt odpowiadający temu, co zostało zapisane w SIWZ. Biegłego kierownik zamawiającego może powoływać bez żadnych ograniczeń na każdym etapie

Jak ustalać wysokość polisy?

dla wykonawców i mogą oni protestować na tego typu zapisy w SIWZ. Polisa OC zwykle ma znaczenie przy robotach budowlanych. Tutaj jednak wykonawcy zwykle dodatkowo ubezpieczają każdą budowę na wypadek niepowodzenia wykupują polisę kontraktową. Reasumując w literaturze trudno jest odnaleźć wskazówki lub

Zasady postępowania z protestem

zawiera on wadę formalną może protest oddalić. W postępowaniu na budowę szkoły wykonawca w wymaganym terminie złożył protest na zapisy SIWZ. Protest został przesłany faksem był czytelny. Jednak po upływie wymaganego terminu zamawiający protest oddalił z powodu tego, że do protestu nie został dołączony KRS

Błędy w zapytaniu o cenę

, szczególnie jeśli na ich podstawie miałoby nastąpić zawarcie umowy na inny przedmiot zamówienia niż określony w SIWZ. (sygn. UZP/ZO/0-110/07). Kryterium jest tylko cena Jak stanowi nazwa tego trybu jest to zapytanie o cenę, a więc zastosowanie w

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

SIWZ i nie przedłużył terminu na składanie ofert, w dniu składania ofert nie dokonał otwarcia wszystkich złożonych ofert musi się liczyć z utratą środków. Wreszcie ostatnia grupa naruszeń jest związana z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej. W sytuacji, kiedy zamawiający

Zasady liczenia terminów na gruncie ustawy PZP

24.00. W przetargu zorganizowanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na ochronę jednego z bałtyckich portów w SIWZ znalazł się zapis, że "zamawiający ma ustalony czas pracy w dni robocze, od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach 7 - 15. Korespondencja przesłana za pomocą

Zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym

Zamawiający musi pamiętać, że interes publiczny nie może być utożsamiany z jego własnym interesem. (sygn. III Ca 855/05) Musi to być interes obiektywny. Jeżeli np. zaproponowany sprzęt spełnia wymogi techniczne zawarte w SIWZ a nie spełnia subiektywnych wymagań zamawiającego

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. W pewnym postępowaniu zamawiający zapisał w SIWZ, że wymaga złożenia oświadczenia z art.44. Jest to niewątpliwie wada postępowania i należy je unieważnić. Takie oświadczenie nie istnieje na gruncie procedur przetargowych. Zamawiający nie

Błędy w zakresie wadium

, aby wadium w formie niepieniężnej było złożone w terminie wcześniejszym, niż termin składania ofert? Taki warunek został skrytykowany w piśmiennictwie. Jeżeli jednak znalazł się w SIWZ i nie został oprotestowany przez wykonawców to należy go uznać za obowiązujący syg. UZP/ZO/0-530/05. Zamawiający musi

Kiedy zamawiający narusza dyscyplinę finansów publicznych?

, które miały wpływ na wynik postępowania stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Takim działaniem będzie np. modyfikacja SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert czy tez warunków udziału w postępowaniu, co potwierdza Zespół Arbitrów (sygn. UZP/ZO/0-518/05). Działaniem zamawiającego, które ma

Wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, co to oznacza?

Zamawiający musi pamiętać, że interes publiczny nie może być utożsamiany z jego własnym interesem. (sygn. III Ca 855/05) Musi to być interes obiektywny. Jeżeli np. zaproponowany sprzęt spełnia wymogi techniczne zawarte w SIWZ a nie spełnia subiektywnych wymagań zamawiającego