licytacje elektroniczne usługi

Łukasz Korba

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów udzielania zamówienia publicznego przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Może być stosowana w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

Licytacja elektroniczna powinna zastąpić zapytanie o cenę

Zarówno tryb licytacji elektronicznej jak i tryb zapytania o cenę można stosować jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia, w zależności od rodzaju zamawiającego, nie przekracza równowartości 133 tys. lub 206 tys. .

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów udzielenia zamówienia publicznego jakie przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak brać w niej udział?

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

śląskie, powiat bielski, 22 grudnia 2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, sala 318, II piętro, zostanie otwarty II ustny przetarg nieograniczony- ustna licytacja na sprzedaż prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jaworzu przy ul

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

;udzielono zamówień; 2017 r. – 105), licytacja elektroniczna – 38 dni (2019 r. – 36; 2018 r. – 34; 2017 r. – 37) Wydłużenie procedur udzielania zamówień publicznych prowadzony w 2020 r. dotyczyło przede wszystkim trybu dialogu konkurencyjnego. Aktualnie jak się wydaje trwa

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

Zamawiających dotyczących korzyści, jakie niesie za sobą przeprowadzenie postępowania w trybie licytacji elektronicznej, wzrośnie zainteresowanie usługami świadczonymi przez operatorów platform aukcyjnych. Jakie są stosowane modele świadczenia usługi? Model

Pracodawcy RP: Elektroniczne przetargi dają milionowe oszczędności

. - Licytacja elektroniczna redukuje koszty, a ceny kontraktowanych w tym trybie usług, dostaw czy robót budowlanych są niższe od tych w przetargach tradycyjnych - mówią eksperci Pracodawców RP. Jak podaje UZP, ceny ofert uzyskanych w wyniku licytacji były średnio o 20 proc. niższe niż ustalone przez

Orange Polska zakończył licytację jednego bloku pasma częstotliwości 2600 MHz

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Orange Polska zdecydował się zakończyć swój udział w licytacji jednego bloku pasma 2600 MHz, podał operator. Zdaniem firmy, pozwoli to na właściwsze przeprowadzenie i szybsze zakończenie całej aukcji na częstotliwości 800 i 2600 MHz z korzyścią

Rusza publiczna platforma aukcyjna

Jak wynika z informacji Gazety Prawnej, w Urzędzie Zamówień Publicznych trwają ostatnie testy oprogramowania. Zamawiający będą mogli przeprowadzać na niej elektroniczne licytacje, a później także aukcje elektroniczne. Dzięki e-przetargom skarb państwa

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W trybie licytacji elektronicznej Zamawiający może dokonywać zakupu towarów lub usług, które opisał w sposób wyczerpujący i

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca podaje cenę brutto. Czy w tym przypadku może wystąpić mechanizm odwróconego VAT? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Z powyższego katalogu wyłączeń szczególne znaczenie w odniesieniu do usług szkoleniowych ma możliwość ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. Wynikające z art. 5 ust. 1

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

% licytacja elektroniczna, 0,02% dialog konkurencyjny, 0,01% partnerstwo innowacyjne. Wydłużył się średni czas przeprowadzenia zamówienia publicznego. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa minimalne terminy jakie obowiązują zamawiającego podczas procedury udzielania zamówienia publicznego . Na czas

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie obejmuje również tzw. umowy barterowe, w których wykonawca za zrealizowane usługi, dostawy lub roboty budowlane uzyskuje od zamawiającego jakąś korzyść majątkową. Wysokość otrzymanego przez wykonawcę w rozliczeniu barterowym wynagrodzenia musi być odpowiednio

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Od dziś komornicy mogą więcej

Od dziś komornicy mogą więcej

ministra Zbigniewa Ziobrę. Wprowadziła wiele zmian. Głównie z myślą o komornikach. Komornik zdecyduje co zająć Po pierwsze, zinformatyzowała egzekucję komorniczą. Wprowadziła e-licytację, czyli sprzedaż ruchomości dłużnika

Podpis elektroniczny a Prawo zamówień publicznych

Podpis elektroniczny a Prawo zamówień publicznych

certyfikacji (podmioty znajdujące się na liście Narodowego Centrum Certyfikacji uprawnione do świadczenia usług certyfikacyjnych podpisu elektronicznego) obowiązku weryfikacji podpisu elektronicznego wydanego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pomiędzy Polską, a pozostałymi krajami nie ma umów

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Pytanie Przetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

licytować, oraz, w szczególności, minimalne wysokości postąpień, które, w stosownych przypadkach, wymagane będą podczas licytacji; 6) informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE, - dyrektywę nr 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE

Co opóźnia aukcję 5G? Powtórna analiza rynku i obawy wobec Huawei

rozdysponowania częstotliwości. Aukcja 5G miała być po wakacjach Urząd Komunikacji Elektronicznej informował niedawno: „robimy wszystko, by jak najszybciej zorganizować nowe postępowanie i rozpocząć je jeszcze w 2020 r.”. Z kolei w sierpniu b. wiceminister cyfryzacji Wanda Buk stwierdziła, że aukcja

Rząd przyjął ponad 100 nowych przepisów w "tarczy 3.0". Dotarliśmy do nich. Oto cały pakiet

zostaną opublikowane na wyborcza.pl ********* 5. Rozszerzenie katalogu spraw, których załatwienie będzie możliwe drogą elektroniczną: – umożliwienie abonentom rozwiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie dokumentowej (np. wiadomość e-mail), a także zapewnienie abonentom

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

Comcast próbuje przebić ofertę Disneya. Microsoft chce rywalizować z Amazonem [CZYTNIK 14.06.2018]

, dlatego stara się być strategicznym partnerem dla branży handlowej. Co ciekawe, w przypadku sprzedawania usług tzw. chmury (przechowywanie danych) jest na drugim miejscu za Amazonem. A właśnie te są kluczowe dla prowadzenia handlu elektronicznego.   Chociaż nie wiadomo, jak szybko Microsoft wprowadzi

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 6. (uchylony) Ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

w ogłoszeniu o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przeciwieństwie do licytacji elektronicznej (trybu opisanego w art. 74-81 Prawa zamówień publicznych), zamawiający może stosować aukcję elektroniczną w postępowaniach, których

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

zamówień publicznych oprócz przetargu nieograniczonego jest właśnie licytacja elektroniczna. Może być ona stosowana w przypadku zamówień dotyczących dostaw i usług "powszechnie dostępnych, o ustalonych standardach jakościowych". Zwolennikiem e-licytacji jest Mariusz

Polkomtel: Zakończenie aukcji na częstotliwości dla LTE jest bezprawne

- w opinii spółki - zakończenia aukcji na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 800 MHz i 2,6 GHz (służących do usług LTE). "Minister Andrzej Halicki podpisał rozporządzenie dotyczące bezprawnego zakończenia aukcji. Oznacza to, że minister polskiego rządu

Usługi szkoleniowe - kryteria wyboru wykonawcy

kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Usługi niepriorytetowe zostały sklasyfikowane w wydanym na podstawie art. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

) w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

cyfryzacji, przeszedł z systemu opartego w 100% o faktury papierowe na system faktur elektronicznych. Źródło: spółka DB Schenker: Jako pierwszy operator logistyczny na świecie oferuje swoim klientom kompleksową usługę druku 3D. Za pośrednictwem portalu internetowego eSchenker

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

zakłada rozszerzenie dotychczasowej możliwości udzielania zamówienia w trybie licytacji elektronicznej z zamówień, których przedmiot obejmuje dostawy lub usługi również do zamówień na roboty budowlane. Ponadto w celu zwiększenia popularności licytacji elektronicznej projektowane zmiany zakładają

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

usług bankowych - mogą jednak świadczyć o uśpionej czujności klientów, podkreślono. Źródło: ISBnews Reklama : Nakłady na reklamę online w Polsce wzrosły o 12% r/r do ponad 3,5 mld zł w I-III kw. 2019 r., wynika z badania IAB AdEx, realizowanego przez IAB Polska wspólnie z PwC

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej; 3) na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie;   Przygotuj się do licytacji

Poczta Polska zetnie się ostro z Ziobrą. Chodzi o listy z sądów

Z końcem tego roku kończy się kontrakt na obsługę korespondencji listowej z sądów. Poprzedni przetarg wygrała Poczta Polska po ostrej licytacji z Polską Grupą Pocztową (własność InPostu). Narodowy operator, aby wygrać i przejąć kontrakt od konkurenta, ściął swoje stawki do ok. 80 mln zł rocznie

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

, - przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Tak więc wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1b. W przypadku zamówień, których

Pomagać można na 1001 sposobów

człowiekiem wielkiego biznesu. Mogłoby się wydawać, że żyje w odległym świecie od tego w klinice, ale był bardzo głęboko zaangażowany w sprawy fundacji. Grzegorz Dzik to wrocławski przedsiębiorca, założyciel grupy kapitałowej Impel, notowanej na GPW. Spółka zajmuje się outsourcingiem usług dla przedsiębiorstw

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

oraz licytacji elektronicznej. 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

stopniu wzrosła sprzedaż usług pocztowych i kurierskich niż usług telekomunikacyjnych. Źródło: ISBnews LTE : "Rzeczpospolita" podawała, że w poniedziałek może się rozpocząć licytacja częstotliwości LTE, ale UKE zdementował tą informację

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

zamówienia publicznego w 2010 r. wydatkowana została na zamówienia obejmujące realizację robót budowlanych - 43 % wartości udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 20%, a usług - 37% wartości udzielonych zamówień. W roku ubiegłym

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

paliw stałych; 2) zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym; 3) tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją

Po co komu garnitur? Z tej branży zostały zgliszcza

wynagrodzenia w Polsce, a przy tym ceny energii, jedzenia czy usług, odzież systematycznie tanieje. Rynek mody męskiej w Polsce jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie. Kilkanaście firm oferuje podobny asortyment i próbuje dotrzeć do tej samej grupy docelowej. Rządzą polskie marki z drobnymi

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

; Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski § 6. 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)), rzecz ruchomą oraz prawo majątkowe; 4) przedsięwzięcie: a) budowę lub remont obiektu budowlanego, b) świadczenie usług, c

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 5) Zmiany w procedurze zamówień elektronicznych. Nowelizacja wprowadza możliwość udzielania zamówień w trybie licytacji elektronicznej nie tylko dla dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych

Przetargi pod ochroną

będzie dostępny na stronie internetowej UZP. Nie będą mogły ubiegać się przez trzy lata o publiczne zlecania. Rząd chce zaostrzyć konkurencję. Najbardziej przejrzystymi i otwartymi trybami zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz licytacja elektroniczna

Przetargi pod ochroną

będzie dostępny na stronie internetowej UZP. Nie będą mogły ubiegać się przez trzy lata o publiczne zlecania. Rząd chce zaostrzyć konkurencję. Najbardziej przejrzystymi i otwartymi trybami zamówień publicznych są przetarg nieograniczony oraz licytacja elektroniczna

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

będzie to przetarg ograniczony. Kolejna zmiana: będzie można wreszcie brać udział w licytacji elektronicznej na roboty budowlane. Dotychczas można było udzielać zamówień online tylko na dostawy i usługi. Projekt zakłada, że nie trzeba będzie mieć podpisu elektronicznego, aby

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

publicznych wyłączone będą dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekroczy równowartości 61.418,00 zł. Podniesienie progu stosowania ustawy ma w ocenie autorów nowelizacji pozwolić na łatwiejszy dostęp do środków publicznych małym firmom, które dotychczas

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

o cenę oraz licytacji elektronicznej, w których nie ma możliwości stosowania innych kryteriów niż najniższa cena. W przypadku licytacji nowy przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zawiera wyraźne wyłącznie , natomiast zastosowanie zapytania o cenę wymaga spełnienia warunków niemal identycznych jak

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

wybór gotowej oferty ma miejsce np. w bieżących zakupach "z półki" albo przez skorzystanie z oferty skierowanej wprost do jednostki. Z takimi sytuacjami będziemy więc mieli do czynienia chociażby podczas wizyty w sklepie albo, gdy nabywamy usługę lub towar, odpowiadając na konkretną, gotową

5G: przetarg czy aukcja? UKE podjął decyzję

, a ta może się okazać bardzo kosztowna. Ministerstwo Cyfryzacji, przygotowując nowelizację ustawy o rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wyliczyło, że do 2015 r. potrzebne będą wydatki rzędu 11,3-20,3 mld zł. Dodatkowo telekomy i tak muszą rozbudowywać tradycyjne sieci przewodowe (koszt 17,5

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Zamawiającego wydaje się nielogiczne (vide: miejsce publikacji ogłoszenia o licytacji elektronicznej). Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację istotnych warunków zamówienia. SIWZ jest dostępny na stronie internetowej przez cały okres trwania