licytacja elektroniczna pzp

Katarzyna Bełdowska

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

Brak w siwz zapisów regulujących kwestię składania dokumentów przez podmioty zagraniczne, nie stanowi o braku możliwości udziału tych podmiotów w postępowaniu.

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

W przypadku licytacji elektronicznych wykonawcy muszą wykazać, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej.

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia.

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

wykonawców.   Sprawdź definicję Licytacji elektronicznej stworzoną przez Pzp Licytacja elektroniczna w słowniku Pzp Przebieg licytacji elektronicznej Po otrzymaniu zaproszenia do wzięcia

Publikacja ogłoszenia o przetargu

Publikacja ogłoszenia o przetargu

na zapewnieniu wszystkim podmiotom zainteresowanym (nie tylko wykonawcom ) nieskrępowanego dostępu do ich treści. W praktyce dyspozycje ustawy Pzp są realizowane poprzez zamieszczenia ogłoszenia na tablicy ogłoszeń zainstalowanej w siedzibie zamawiającego. Elektroniczny

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp

.   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całej Polski Zasady przeprowadzania aukcji elektronicznej po nowelizacji Pzp Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 28 lipca 2016 r

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

: Licytacje komornicze z całego kraju Przepisy Pzp Z literalnego brzmienia przepisów (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ) wynika, że zamawiający winien wezwać wykonawcę do złożenia wymaganych przez zamawiającego dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

wpływają na konieczność uwzględnienia w nowej ustawie Pzp przepisów dotyczących: - elektronizacji zamówień publicznych i wprowadzenia obowiązkowej komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami; - promowania i realnego wykorzystywania

Zawarcie umowy z wykonawcą

Zawarcie umowy z wykonawcą

Odpowiedź: Zamawiający powinien odczekać z zawarciem umowy 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (faksem lub drogą elektroniczną). Należy zauważyć, że w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp nie przewiduje się wśród

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

Przepisy ustawy Pzp w art. 8 ust. 1 ustanawiają zasadę jawności, która implikuje szeroki dostęp do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w tym ofert złożonych przez wykonawców . Wzmocnieniem zasady jawności jest przepis art

Ile trwa przetarg ?

Ile trwa przetarg ?

), - licytacja elektroniczna - 32 dni (2013 - 31 dni; 2012 - 32; 2011 - 33). Natomiast, jak wynika z ogłoszeń opublikowanych w roku 2014 przez polskich zamawiających w Dzienniku Urzędowym UE, a więc w przypadku postępowań o wartości powyżej progów UE, przeciętny czas trwania

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

;częściowych"? Zgodnie z art. 81 Prawa zamówień publicznych w przypadku licytacji elektronicznej nie ma zastosowania art. 83 Pzp, który dopuszcza podział zamówienia na części (art. 83 ust. 2). Pomijając aspekt prawny, prowadzenie licytacji dla zamówień częściowych, i tak sprowadza się do przeprowadzenia

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

Prezydent podpisał nowelizację Pzp

.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zmiany w Pzp Zmiany wprowadzone ustawą z 22 czerwca 2016 r. nie ograniczyły się jednak wyłącznie do zakresu wynikającego ze zmiany w unijnych dyrektywach

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

świadczenia usługi wartość umowy z operatorem platformy aukcyjnej o przeprowadzenie licytacji elektronicznej, przy zakładanej ilości kilkunastu licytacji w ciągu roku, będzie znacznie niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 PZP tj., 14000 . Zatem nie ma konieczności stosowania

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

problemów interpretacyjnych. Wskazać po pierwsze należy na rozbieżności w regulacjach samego JEDZ w odniesieniu do zapisów dyrektywy, a po drugie na rozbieżności w formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia KE i jego wersji elektronicznej, udostępnionej przez serwis umożliwiający wypełnienie i

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

? Chcemy ogłosić licytację elektroniczną na budowę kanalizacji, gdzie wykonawca podaje cenę brutto. Czy w tym przypadku może wystąpić mechanizm odwróconego VAT? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Podpis elektroniczny a Prawo zamówień publicznych

Podpis elektroniczny a Prawo zamówień publicznych

. Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego obowiązku dysponowania podpisem elektronicznym. Jednakże w zapisy Pzp wskazują pośrednio, kiedy zamawiający musi takim podpisem dysponować. Kiedy zamawiający wykorzystuje podpis elektroniczny

Wykonawca musi wskazać nazwę oferowanych urządzeń

się do twierdzeń jakoby w ofercie określono rodzaj oferowanego sprzętu, KIO wskazała, iż zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp nie ma i nie może być innej treści oferty niż wyrażona na piśmie (ewentualnie opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym) w sposób wymagany w siwz - zamawiający powinien mieć

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Oddział 7 Licytacja elektroniczna Art. 74. 1. Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

przedmiotem lub charakterem tych czynności.   Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Dane w klauzulach społecznych W przekazywanej do UZP Informacji o

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

, zaproszenia i inne informacje drogą elektroniczną. 2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oferty składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

oferty bez ingerencji zamawiającego, wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej. 4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Podpis elektroniczny istnieje w zamówieniach publicznych od 2004 r. Towarzyszył pierwszym zapisom o aukcji elektronicznej (obecnie nazwanej licytacją elektroniczną). Pojawił się następnie w kolejnych procedurach elektronicznych (obecnej aukcji, w dynamicznym systemie zakupów

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

o cenę oraz licytacji elektronicznej, w których nie ma możliwości stosowania innych kryteriów niż najniższa cena. W przypadku licytacji nowy przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zawiera wyraźne wyłącznie , natomiast zastosowanie zapytania o cenę wymaga spełnienia warunków niemal identycznych jak

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

miejsce składania dokumentów; Ustawa PZP - Dział V Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 7) informację o metodach i technikach naboru. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez koncesjodawcę wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.   Ustawa PZP Prawo zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu. 2. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych w ustawie - drogą

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub w następstwie jego wniesienia KIO ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze lub

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

, - przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Tak więc wypełnisz przesłanki z art. 5 ustawy Pzp, jeśli przeprowadzisz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia niepriorytetowe jako przetargi unijne, ale

Rodzaje komunikacji zamawiającego z wykonawcą - sytuacje problemowe

? Przepisy takiego wymogu nie stawiają, podpis elektroniczny na gruncie pzp jest wymagany tylko w przypadku aukcji bądź licytacji elektronicznej. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający publikuje wynik postępowania na stronie internetowej. Pojawia się, więc w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

: 1)europejskie aprobaty techniczne; Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie; Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 2) termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1b. W przypadku zamówień, których

Zasady wnoszenia wadium

ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód niesienia wadium musi zostać załączony do oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wadium wnosi się w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu przekazywanym Wykonawcom

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

; 4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób; Ustawa PZP - Dział II Postępowanie o udzielenie zamówienia 5) zostały prawomocnie skazane

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są:   Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne 1) poświadczenie, z tym że w

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

Zamawiającego wydaje się nielogiczne (vide: miejsce publikacji ogłoszenia o licytacji elektronicznej). Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu specyfikację istotnych warunków zamówienia. SIWZ jest dostępny na stronie internetowej przez cały okres trwania

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 5) Zmiany w procedurze zamówień elektronicznych. Nowelizacja wprowadza możliwość udzielania zamówień w trybie licytacji elektronicznej nie tylko dla dostaw i usług powszechnie dostępnych o ustalonych

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

zgłaszanie propozycji zawarcia umowy w szeroko rozumianej formie pisemnej. W praktyce zamówień publicznych do 30 000 euro składanie propozycji zawarcia umowy przez reflektantów, a także zgłaszanie ewentualnych postąpień, dokonuje się na odległość, drogą pisemnej korespondencji, faksem lub drogą elektroniczną

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

uwzględniona w treści składanego sprawozdania. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Umowy z 2016 roku W obecnie obowiązującym stanie prawnym wymóg sporządzenia sprawozdania z

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego

Awaria platformy aukcyjnej

rozstrzyganych przez Krajową Izbę Odwoławczą, jest ustalenie uczestnika postępowania odpowiedzialnego za brak możliwości złożenia skutecznego postąpienia w toku procesu aukcyjnego, również w związku z wykorzystaniem systemu elektronicznego do prowadzenia aukcji udostępnionego przez podmiot trzeci

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

licytować, oraz, w szczególności, minimalne wysokości postąpień, które, w stosownych przypadkach, wymagane będą podczas licytacji; 6) informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

Powszechnie praktykuje się (i w większości przypadków jest to wystarczające) składanie zp-11 w następujących momentach:- przetarg nieograniczony - otwarcie ofert - przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, licytacja elektroniczna - otwarcie wniosków

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów; 14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

oraz licytacji elektronicznej. 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 1a. (uchylony). 1b. W przypadku zamówień, których