licytacja elektroniczna na roboty budowlane

Andrzela Gawrońska-Baran

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

Poznaj proste wskazówki dotyczące mechanizmów działania w przypadku odwróconego obciążenia podatku VAT.

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

W zależności od charakteru zamówienia średni czas trwania tego procesu był nieco inny, w robotach budowlanych wynosił 47 dni (w 2019 r. i 2018 r. - 46; w 2017 r. - 43), w dostawach 39 dni (w 2019 r. także 39 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36), i w usługi również 39 dni (w 2019 r. - 40 dni; w 2018 r. - 38; w 2017 r. - 36).

Świadectwo energetyczne - bez niego nie sprzedasz i nie wynajmiesz mieszkania? 14 pytań i odpowiedzi

Od 28 kwietnia wchodzą przepisy, które obligują do przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków także przy sprzedaży czy wynajmie mieszkań. Kto i kiedy będzie musiał takie świadectwo posiadać, jakie kary grożą za brak certyfikatu i kto je wymierzy?

Licytacja elektroniczna - etapy procedury

zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej zamawiający zobowiązany jest, poza Biuletynem Zamówień Publicznych, zamieścić ogłoszenie również na swojej stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Ogłoszenie o licytacji elektronicznej

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

Warto zaznaczyć, że sprawozdanie obejmuje również tzw. umowy barterowe, w których wykonawca za zrealizowane usługi, dostawy lub roboty budowlane uzyskuje od zamawiającego jakąś korzyść majątkową. Wysokość otrzymanego przez wykonawcę w rozliczeniu barterowym wynagrodzenia musi być odpowiednio

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

uzupełniającego stanowić będzie ok. 5% kwoty zamówienia podstawowego. Roboty uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - dotyczą budowy kanalizacji sanitarnej. Czy w takiej sytuacji możemy udzielić zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pracodawcy RP: Elektroniczne przetargi dają milionowe oszczędności

. - Licytacja elektroniczna redukuje koszty, a ceny kontraktowanych w tym trybie usług, dostaw czy robót budowlanych są niższe od tych w przetargach tradycyjnych - mówią eksperci Pracodawców RP. Jak podaje UZP, ceny ofert uzyskanych w wyniku licytacji były średnio o 20 proc. niższe niż ustalone przez

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

. 3. Koncesjodawca przesyła ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej6), drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

dostępne te narzędzia, urządzenia lub formaty plików, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Art. 10e. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

) w opisie przedmiotu zamówienia zamawiający określił wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju; 5) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

jest wymóg opatrzenia zgłoszenia "bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu". W projekcie nowelizacji rząd zaproponował więc zniesienie tego wymogu. Ponadto licytacje miałyby objąć także roboty budowlane.

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

członkowskie UE. Większość ogłoszonych postępowań dotyczyło przetargu nieograniczonego - 95,02 %. Natomiast rodzajowo najwięcej było zamówień na dostawy - 53,29 %; usługi stanowiły 39,79 %, a roboty budowlane 6,92 % ogółu zamówień. Warto podkreślić, że w 2010 r. wyraźnie zaznaczyła

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi albo w ust

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 8

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że roboty budowlane, dostawy lub usługi będące przedmiotem oferty nie są zgodne z normami, europejskimi ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których się ona odnosi, jeżeli

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 załącznika VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

zakłada rozszerzenie dotychczasowej możliwości udzielania zamówienia w trybie licytacji elektronicznej z zamówień, których przedmiot obejmuje dostawy lub usługi również do zamówień na roboty budowlane. Ponadto w celu zwiększenia popularności licytacji elektronicznej projektowane zmiany zakładają

Aukcja elektroniczna - jak wybrać najkorzystniejszą ofertę

przedmiotem, oprócz dostaw i usług, mogą być także roboty budowlane. Aukcji elektronicznej nie stosuje się jedynie do zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, a także w przypadku zamówień, w których cena nie jest ceną ryczałtową. Ze względu na charakter aukcji elektronicznej, w jej zastosowaniu

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej; 2) dostaw - zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji

Przetarg: miasto ma mniej, niż chcą wykonawcy

Bez mała 21,8 mln zł - tyle za wykonanie remontu policzyło sobie konsorcjum, na czele którego stoi krakowskie ZUE. To najniższa stawka zaoferowana przez firmy budowlane biorące udział w przetargu. Ostatni etap konkursu po raz pierwszy w Krakowie miał formę elektronicznej

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) 90 dni - jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług - 10.000.000 euro; 3) 60 dni - jeżeli

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

zamówieniem, czy też wieloma, warto przeprowadzić analizę spełniania następujących przesłanek: - tożsamości przedmiotowej zamówienia (dostawy, roboty budowlane, usługi tego samego rodzaju oraz o tym samym przeznaczeniu), - tożsamości podmiotowej zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

: 1) dla robót budowlanych - podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na roboty budowlane, których zamawiający zamierza udzielić; 2) dla dostaw - zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy, w podziale na grupy produktów, w ramach danej grupy określonej we

Przetargi pod ochroną

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu". Rząd proponuje zniesienie tego wymogu. Ponadto licytacje obejmą także roboty budowlane. I uwaga! Mali i średni przedsiębiorcy mogą też liczyć na większą ochronę prawną, którą mocno ograniczył poprzedni rząd i parlament. W imię

Przetargi pod ochroną

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu". Rząd proponuje zniesienie tego wymogu. Ponadto licytacje obejmą także roboty budowlane. I uwaga! Mali i średni przedsiębiorcy mogą też liczyć na większą ochronę prawną, którą mocno ograniczył poprzedni rząd i parlament. W imię

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778), w zakresie nieuregulowanym w

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

będzie to przetarg ograniczony. Kolejna zmiana: będzie można wreszcie brać udział w licytacji elektronicznej na roboty budowlane. Dotychczas można było udzielać zamówień online tylko na dostawy i usługi. Projekt zakłada, że nie trzeba będzie mieć podpisu elektronicznego, aby

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

publicznych wyłączone będą dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość netto nie przekroczy równowartości 61.418,00 zł. Podniesienie progu stosowania ustawy ma w ocenie autorów nowelizacji pozwolić na łatwiejszy dostęp do środków publicznych małym firmom, które dotychczas

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

standardach jakościowych (jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym) ale również dla zamówień, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. Mając na celu usprawnienie przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej nowelizacja zakłada możliwość złożenia oferty

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

nawet przy cenach znacznie odbiegających od cen rynkowych. Z kolei w przetargach na dostawy zwykle decydujące znaczenie mają koszty dostaw materiałów czy produktów, a nie koszty pracy (w sporym zakresie - także w przetargach na roboty budowlane). Wykonawcy mogą zatem próbować utrzymać obniżone ceny, na