kosztorys ofertowy uproszczony

Krzysztof Hodt

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych konsekwentnie przyjmuje się np. możliwość poprawiania treści oferty odnoszących się bezpośrednio do ich essentiale negotii.

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Zamawiający jest zobligowany by z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. Jak powinien postąpić w przypadku, gdy musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z inwestycją?

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

Dla znaczenia złożenia bądź niezłożenia kosztorysu ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy.

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

sytuacji, napisać odwołanie, poprosić o wyjaśnienie? Te dane nie miały wpływu na kwotę oferty, bo w innych dokumentach jest ona też zawarta (np. formularz ofertowy). Po prostu przedstawiono wydruk kosztorysu jako wersję uproszczoną, znajdowały się w nim przedmiary i ceny jednostkowe. Czy zamawiający nie

Budowa domu w 2016 r.

Budowa domu w 2016 r.

inwestorów skorzystało z obowiązującego od niespełna ośmiu miesięcy uproszczenia formalności, jakim jest możliwość budowy domu bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Polacy ciągle ubiegają się o pozwolenia na budowę domu, choć nie muszą. Dlaczego tak się

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (jest on podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych). Przedmiar robót