kosztorys ofertowy uproszczony

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Zamawiający jest zobligowany by z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. Jak powinien postąpić w przypadku, gdy musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z inwestycją?

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów i oświadczeń do ich złożenia.

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

Dla znaczenia złożenia bądź niezłożenia kosztorysu ważnym jest również to, czy w postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy czy kosztorysowy.

Budowa domu w 2016 r.

Budowa domu w 2016 r.

inwestorów skorzystało z obowiązującego od niespełna ośmiu miesięcy uproszczenia formalności, jakim jest możliwość budowy domu bez konieczności ubiegania się o pozwolenie. Polacy ciągle ubiegają się o pozwolenia na budowę domu, choć nie muszą. Dlaczego tak się

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (jest on podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych). Przedmiar robót