gwarancji ubezpieczeniowej

Marek Okniński

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Dokument gwarancji ubezpieczeniowej potwierdzający zabezpieczenie oferty przetargowej wymaganą kwotą wadium powinien być sformułowany jasno i nie budzić wątpliwości interpretacyjnych.

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

Przyjmuje się, iż gwarancja ubezpieczeniowa polega na nałożeniu na zakład ubezpieczeń (gwaranta) obowiązku wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej na wypadek ziszczenia się określonego w umowie gwarancji warunku (którym zazwyczaj jest zajście określonego zdarzenia losowego).

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

ubezpieczeniowa. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa jednak czy wystawcą gwarancji musi być ubezpieczycie krajowy. Zapamiętaj! Możliwe jest zabezpieczenie oferty przetargowej wadium wniesionym w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez

PZU udzielił gwarancji ubezpieczeniowych firmom z Grupy Mars Shipyards&Offshore

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) udzielił gwarancji ubezpieczeniowych stoczniom i firmom okołostoczniowym z Grupy Mars Shipyards&Offshore, podała spółka. "Tylko w tym roku PZU udzieliło na zlecenie Crist SA

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

Pytanie: Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej podpisanej przez wystawcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Poszkodowani turyści Neckermanna mogą zgłaszać się do ubezpieczyciela

Poszkodowani turyści Neckermanna mogą zgłaszać się do ubezpieczyciela

Biuro Podróży Neckermann Polska złożyło w środę 25 września w urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności. Marszałek województwa od razu uruchomił gwarancję ubezpieczeniową, udzieloną przez Allianz Partners (AWP P&C S.A. Oddział w Polsce). „Jako

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie, a dla skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w treści której wskazano wyłącznie jednego z

Upadło krakowskie biuro podróży Nautica Incentive

Upadło krakowskie biuro podróży Nautica Incentive

Województwa Małopolskiego, który jest dysponentem gwarancji ubezpieczeniowej firmy na kwotę 912 tys. zł zawartej w towarzystwie ubezpieczeniowym Axa. "Zgodnie z ustawą Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uruchomi procedurę zwrotu wpłat wniesionych przez klientów na

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

publicznych. Zapamiętaj. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

wniesionego wadium, to termin związania ofertą. Z żadnego innego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, aby termin ważności wadium w formie m.in. gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, dla zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Zamawiającego, miałby być wydłużony o dodatkową, bliżej

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

Wypadek autokaru w Chorwacji. Wiemy, gdzie ubezpieczony był polski autokar [TYLKO U NAS]

Wypadek autokaru w Chorwacji. Wiemy, gdzie ubezpieczony był polski autokar [TYLKO U NAS]

organizatorów turystyki. To może oznaczać, że firma nie posiada wymaganej gwarancji ubezpieczeniowej i działa w szarej strefie. Na razie nie ma oficjalnych informacji o przyczynach tego wypadku ani o okolicznościach, w jakich do niego doszło, ale nieoficjalnie podawana jest hipoteza, że kierowca

Warta stworzyła ofertę gwarancji środowiskowej dla małych i średnich firm

. Zabezpieczenie może zostać wniesione w różnej formie - w gotówce jako depozyt, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczenia. "Dla 'uwolnienia' firmowych środków zdecydowaliśmy się stworzyć ofertę gwarancji środowiskowej - to pierwszy tego typu

Metrostav żąda od Vistalu wypłaty gwarancji na kwotę 4,99 mln zł

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał do AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji pismo o wpłynięciu żądania Metrostav oddział w Polsce wypłaty kwoty 4,99 mln zł z wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej, podał Vistal. Gwarancja

Janusz Władyczak został powołany na prezesa KUKE

Investment Bank, Credit Agricole CIB. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia eksportowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe gwarantowane przez Skarb Państwa

KNF zgodziła się na powołanie P.P. Flanagana na prezesa TU Euler Hermes

ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. W Polsce jest obecny od 1998 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA oferuje ubezpieczenia należności handlowych oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Jednocześnie druga spółka działająca na

Oferta Mostostalu W-wa za 199,9 mln zł wybrana przez zachodniopomorskie

od daty podpisania umowy; Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; Maksymalny okres gwarancji wynosi 72mc; Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% w formie gwarancji ubezpieczeniowej" - czytamy w komunikacie

Emilewicz: Przygotowujemy nowy instrument wsparcia dla branży turystycznej

jest to branża wysokiego ryzyka, normalnie towarzystwa ubezpieczeniowe nie są zainteresowane gwarancjami, my staramy się zaadresować także ten problem" - zaznaczyła. Zapowiedziała też nowy pakiet pomocy dla branży turystycznej, zwłaszcza dla małych firm turystycznych

Rewolucja w ubezpieczeniach. Firmy zaczęły wypłacać pełne odszkodowania

Rewolucja w ubezpieczeniach. Firmy zaczęły wypłacać pełne odszkodowania

ma prawa sprzedawać pojazdu na złom, jeśli warsztat stwierdzi, że naprawi pojazd za kwotę niższą niż jego wartość rynkowa. A co, jeśli poszkodowany zgadza się z werdyktem ubezpieczyciela i nie chce już naprawiać swojego auta? Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca tylko symboliczną kwotę odszkodowania

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

. ? Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach

BGK uruchamia program gwarancji limitów faktoringowych

. "Poza tym CDP Group wdrożyło rozwiązania wspierające promocję włoskich marek. Wyróżnić można m.in. 1.5 mld euro gwarancji ułatwiających wypłaty pożyczek na utrzymanie płynności finansowej, 2 mld euro na ochronę ubezpieczeniową nowych linii kredytowych, które pomogą włoskim firmom w wejściu na nowe

Neckermann Polska złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Neckermann Polska Biuro Podroży sp z o.o. złożyła wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów

KNF pisze przepisy pod PZU? Pozwoli ubezpieczycielom ciąć odszkodowania

dotąd PZU nie ma odwagi podważać wycen innych towarzystw ubezpieczeniowych i płaci tyle, na ile opiewają faktury. Jak PZU tłumaczy swoją nową politykę kosztorysową? Ma to powstrzymać wzrost cen polis OC dzięki pilnowaniu warsztatów, które nagminnie zawyżają wyceny napraw. Zaniżanie odszkodowań

KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym

ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym, podało KUKE. "Co najmniej do końca bieżącego roku KUKE zdejmie z barków polskich eksporterów i banków finansujących albo refinansujących ich transakcje całe ryzyko handlowe i polityczne

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

, podała Korporacja. KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to stworzone na czas kryzysu instrumenty z gwarancją Skarbu Państwa. "Przedsiębiorcy muszą nieustannie troszczyć się o płynność, bo w obecnych warunkach nawet niewielkie jej zachwianie grozi szybką upadłością z powodu braku

TUW PZUW będzie ubezpieczycielem miasta Łodzi w latach 2018-2020

, podano. "Samorządy będą od 2018 r. kluczowym segmentem działalności i strategiczną grupą docelową dla oferty ubezpieczeniowej TUW PZUW. Dlatego tym bardziej się cieszę, że już teraz tak duże miasto jak Łódź jest naszym klientem" - powiedział prezes TUW PZUW Rafał

Kredyt bez wkładu własnego? Warunki są zaporowe. Koniec marzeń o własnym M2

płatna z góry i nie może być kredytowana. Do tego dochodzi prowizja za prowizję BGK (za gwarancję wkładu własnego, którego kredytobiorca nie ma), która wynosi 1 proc. Więc jest to dodatkowy 1 proc. od 300 tys. zł, czyli 3 tys. zł. A jeśli kredytobiorca nie będzie chciał wyłożyć tych kilkunastu

PZU chce kontynuować politykę dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży

istotnie zmienić w kolejnych kwartałach. "Obszary, które w szczególny sposób mogą wpłynąć na naszą kondycję finansową to wszelkiego rodzaju gwarancje ubezpieczeniowe, instrumenty dłużne i ryzyko kredytowe oraz spowolnienie nowej sprzedaży" - powiedział Kulik

Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Wartość dodana generowana przez branżę ubezpieczeniową powinna utrzymać się na poziomie zbliżonym do 2% PKB w tym roku, prognozuje prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) Janusz Władyczak. "

Sygnity ma umowę z NBP na usługi serwisowe wartą 65,9 mln zł brutto

wykonania umowy, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania umowy" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent

Link4 wdraża trwały nośnik, wykorzystujący blockchain, z KIR i Coinfirm

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Link4, jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na rynku, udostępnia swoim klientom dokumenty publiczne z wykorzystaniem trwałego nośnika stworzonego w oparciu o rozwiązanie blockchain, którego dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie objęte pełną elektronizacją. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty dokumenty składane do podpisania umowy powinny mieć również formę elektroniczną (np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa konsorcjum , polisa OC

AZ Jupiter12 i Allianz Argos 14 mają zgodę KNF na nabycie akcji TU Euler Hermes

Hermes w Polsce obecnej na polskim rynku od 1998 r. i będącej częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-finansowej. Towarzystwo specjalizuje się w ubezpieczeniach należności handlowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeniu ryzyka sprzeniewierzenia. (ISBnews)

"PB": Kryzys budowlanki może kosztować ubezpieczycieli nawet miliard złotych

10 procent udzielonych gwarancji, to towarzystwa ubezpieczeniowe poniosą dotkliwe straty. Sytuację pogarsza fakt, że po pieniądze z gwarancji sięgają też publiczni inwestorzy. Narodowe Centrum Sportu zażądało od Zurich Insurance ponad 152 milionów złotych z gwarancji dla

Echo ma umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezp. z PZU na 180 mln zł

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Echo Investment zawarło umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na rzecz FTF Columbus do kwoty 180 mln zł. Gwarancja będzie zabezpieczać płatność kar umownych lub

Vistal Gdynia będzie rozmawiać z PZU nt. współpracy po wstrzymaniu gwarancji

ubezpieczeniowych w ramach przyznanego spółce na podstawie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych maksymalnego limitu zaangażowania gwarancyjnego" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z treścią pisma, planowane jest spotkanie z przedstawicielami

Emilewicz: Rozszerzenie gwarancji de minimis sprawi, że na rynek trafi 50 mld zł

ubezpieczenia obrotu handlowego przez Korporację Ubezpieczeniową Kredytów Eksportowych (KUKE). "Myślę, że w tej chwili dostępność takich ubezpieczeń na rynku w związku z sytuacją finansową będzie znacznie trudniejsza. Dzięki zmianom w zakresie funkcjonowania KUKE tych gwarancji

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Bank Pekao i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów, poinformowała KUKE. KUKE udzieli gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

dokumentów i uproszczone oględziny. Uproszczona będzie także analiza przedmiotu ubezpieczenia, co jest szczególnie istotne np. w przypadku małych firm, chcących przedłużyć ochronę ubezpieczeniową" - czytamy dalej. PIU - przy naprawach pojazdów - rekomenduje zakładom

Poseł Liroy interweniuje w resorcie finansów: Ubezpieczenia sprzętu AGD/RTV to fikcyjna ochrona, sposób na wyciągnięcie pieniędzy

sprzedawcy – przy okazji zakupu telewizora czy telefonu – wciskają tzw. ubezpieczenia przedłużenia gwarancji. Łączona sprzedaż produktów elektronicznych wraz z ubezpieczeniem to kolejny sposób na zwiększenie zysków i sieci handlowych, i towarzystw ubezpieczeniowych . Sprzedawcy często wciskają

Bisnode i Euler Hermes Polska zawarły strategiczną umowę o współpracy

ubezpieczeń należności oraz uznany specjalista w obszarach gwarancji ubezpieczeniowych, windykacji, strukturyzowanego kredytu handlowego i ryzyka politycznego. Firma posiada siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia 5 800 pracowników. W 2019 roku skonsolidowane obroty firmy

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

Warszawa, 12.04.2019 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu ubezpieczonego przez KUKE i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła w 2018 roku rekordowe 48,9 mld zł i była o 19,9% wyższa niż rok wcześniej, podało KUKE. Agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych zrzeszone w Unii

Klik i masz samochód. Nowe auta będziemy kupować bez wychodzenia z domu

stracić na zmianach, są dilerzy. Uniezależnienie od dotychczasowego modelu sprzedaży może spowodować, że stracą nie tylko klientów, ale także prowizje za usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Na razie producenci zapewniają, że tak się nie stanie. Np. Volvo zapowiada, że dilerzy mają nadal być odpowiedzialni

Sąd oddalił powództwo Awbudu wobec Ozen o zapłatę 15,36 mln zł

wskazała, że 22 czerwca 2017 roku zbyła wierzytelności wobec Ozen za wyjątkiem roszczenia w wysokości 5 958 tys. zł, odpowiadającego kwocie wypłaconej przez TUiR Allianz na rzecz Ozen tytułem udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej. Należność od Ozen w wysokości 5 958 tys. zł została ujęta w księgach

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

z brakiem sczepności międzywarstwowej nawierzchni na niektórych fragmentach drogi w ramach udzielonej gwarancji jakości spółka zobowiązała się dostarczyć GDDKiA gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 184 918,20 zł, podano także. "Spółka zobowiązała się

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

zaliczki w jednej lub kilku następujących formach: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których

Składka przypisana brutto KUKE wzrosła o 41% r/r do 192 mln zł w 2017 r.

zanotowano zarówno w obszarze ubezpieczeń kredytu (15%), jak i gwarancji ubezpieczeniowych (53%)" - czytamy w komunikacie. Według KUKE, składka przypisana brutto w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa wyniosła ponad 135 mln zł, czyli o 35,6 mln zł więcej niż w

Mostostal Zabrze zwiększył limit na gwarancje w KUKE do 40 mln zł

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał aneks do umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów (KUKE) o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, na mocy którego zwiększono limit odnawialny na gwarancje do kwoty 40 mln zł (z 25 mln zł

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Pytanie: Czy zamawiający w ramach zabezpieczenia udzielonej gwarancji (nie rękojmi za wady) na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały może żądać polisy ubezpieczeniowej bądź gwarancji bankowej? Ustawa Pzp w art. 139 ustawy Pzp odwołuje się do przepisów kc, zaś w art. 151 wyraźnie

Piotr Antkiewicz został powołany na stanowisko prezesa KUKE

komunikacie. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia eksportowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe gwarantowane przez Skarb Państwa. (ISBnews)

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

rozwiązanie pozwala obniżyć rachunki za świadczenia. Często jest także gwarancją szybszego dostępu do specjalisty. Wszystko zależy od rodzaju wykupionego przez pacjenta pakietu. Abonament medyczny gwarantuje leczenie w wybranej sieci przychodni w całej Polsce i krótki czas oczekiwania na wizytę u specjalisty

BGK przeprowadził emisję obligacji o wartości 2 mld zł

(51%). Pozostałe grupy to fundusze inwestycyjne (27%), inne instytucje finansowe (18%) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (4%), podano także. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi

Przedłużone postojowe, kredyty dla biur podróży. Jest nowa tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej

Wielkopolski cieszący się od lat zaufaniem klientów. W internecie można znaleźć ich oświadczenie, że przez pandemię firma jest niewypłacalna. Roszczenia z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych przejął zakład, który wystawił operatorowi gwarancje ubezpieczeniowe

KE wezwała Polskę do wdrożenia przepisów dotyczących systemu gwarancji depozytów

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) wezwała Polskę i 9 innych państw członkowskich do wdrożenia unijnych przepisów dotyczących systemów gwarancji depozytów, podała Komisja. Termin transpozycji tych przepisów do prawa krajowego upłynął 3 lipca 2015 r

Bankowy Netflix wchodzi do Polski. Aion to nowy bank Wojciecha Sobieraja

albo dopłacić i dokupić polisę samochodową, korzystając z porównywarki ubezpieczeniowej. Drugi pakiet, który kosztuje 30 zł, oprócz podstawowych funkcjonalności zapewnia też dostęp do wszystkich opcji inwestycyjnych, darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie. A dodatkowo wysyłka karty debetowej

Zalało mu magazyn, pomocy szukał u ubezpieczyciela. Na próżno

dołączanych do polisy), tak by klient miał możliwość się z nimi zapoznać i był świadom ich konsekwencji. Jeśli są zawarte tylko w OWU, są niedopuszczalne i nieważne. – W moim przypadku tej klauzuli w umowie nie było. Tylko w OWU. Na dodatek agent ubezpieczeniowy nie poinformował mnie nawet ustnie o

Pakiet medyczny jak Netflix. Komu nie opłaca się płacić co miesiąc za prywatną służbę zdrowia?

trzeba zapłacić 300 zł. Tłumy w kolejkach do prywatnych lekarzy Ale i tak nie ma wyboru - do publicznych placówek coraz trudniej się dostać. Gdyby państwowa służba zdrowia działała bez zarzutu, towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy z branży medycznej nie mogłyby z roku na rok sprzedawać coraz więcej polis

Aion kontra polskie banki. Kto wygra ten pojedynek? Testujemy nowe konta

miesięcznie dodatkowo uprawnia do m.in. gwarancji najniższej ceny - po zakupach przez internet przez miesiąc mamy gwarancję najniższej ceny - jeśli pojawi się lepsza oferta, bank odda różnicę. Przy zakładaniu konta w Aionie jest miłe zaskoczenie. Sprawdziliśmy i trudno o tak intuicyjny i błyskawiczny proces w

BGK uplasował 4-letnie obligacje o wartości 1,85 mld zł

. W budowie książki popytu na obligacje BGK uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których największą grupę stanowiły fundusze inwestycyjne (40% alokacji). Pozostałe grupy to fundusze emerytalne (22%), inne instytucje finansowe (32%) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (6%), podano

T-Mobile: Nasze usługi nie mają charakteru działalności ubezpieczeniowej

) na listę ostrzeżeń publicznych. "Oświadczamy, że T-Mobile Polska S.A. nigdy nie prowadziła ani nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej, a usługa Bezpieczne Urządzenie oferowana klientom T-Mobile od prawie 5 lat jest rozszerzoną gwarancją. Usługa ta istotnie zwiększa

Rafako ma nowy limit gwarancyjny w wysokości 40 mln zł od Ergo Hestii

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - Rafako podpisało ze STU Ergo Hestia umowę o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych w ramach przyznanego limitu gwarancyjnego. Kwotę limitu gwarancji ustalono na 40 mln zł, podała spółka. "

Thomas Cook upadł, ale Neckermann Polska uspokaja: działamy normalnie. W branży nie przewidują bankructw

, to jest ich niewiele. Nawet jeśli się zdarzają, turyści są dobrze zabezpieczeni. Każdy operator turystyczny powinien mieć wykupioną gwarancję ubezpieczeniową - zapewnia w pierwszej kolejności pokrycie kosztów powrotu turystów do kraju. W przypadku Neckermanna gwarancja ubezpieczeniowa wynosi 25

Euler Hermes: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,4% w 2020 r.

efekt spowalniający niekonwencjonalnej polityki pieniężnej" - podano także. Euler Hermes działa na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. (ISBnews)

Mostostal Warszawa ma umowę na budynek w Pruszkowie za 53,85 mln zł netto

: 53,85 mln zł + VAT, podano także. "Gwarancja dobrego wykonania: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub kwota stanowiąca 3% wynagrodzenia netto" - czytamy również. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach

Publiczny ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpił do TUW PZUW

Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim przystąpiły do TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, poinformowało PZU. "Rośnie świadomość ubezpieczeniowa pacjentów

S&P nadał rating A- obligacjom do 350 mln euro, które wyemituje PZU Finance AB

Warszawa,12.10.2015 (ISBnews) - Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) przyznała obligacjom, które zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), i które zostaną objęte gwarancją udzieloną przez PZU SA, wstępny rating niezabezpieczonego zadłużenia "A-", tj. na

Własna mikroinstalacja receptą na rosnące rachunki za prąd. Jak przyspieszyć zwrot z inwestycji w panele?

System instalującej panele PV. I podaje, że najstarsza działająca instalacja fotowoltaiczna pochodzi z roku 1982, natomiast najstarszy panel fotowoltaiczny na świecie ma ponad 60 lat i nadal działa.  Jak dbać o panele fotowoltaiczne? Gwarancję prawidłowego i efektywnego działania instalacji daje

VWFS wprowadza ofertę leasingu i kredytu na auta używane pn. Autonomia

, Assistance) na rok za 1 zł. Ta oferta dotyczy marek: Volkswagen, ŠKODA, SEAT oraz Audi. "Wraz z ofertą Autonomia można wykupić pakiety przeglądów lub przedłużyć gwarancję. Daje to skuteczną ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami napraw. Dzięki pakietom przeglądów można

KNF nałożyła kary pieniężne na kilkadziesiąt biur usług płatniczych

? niezawarciu kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej lub ? niezłożeniu w terminie Komisji Nadzoru Finansowego dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo

BGK i Bank Pekao wesprą kontrakt Trasko Inwest na Białorusi kwotą 57 mln euro

nabywcy oraz akredytywą dokumentową, finansuje też część opłaty ubezpieczeniowej w KUKE, podano także. KUKE udostępniła bankom dwa instrumenty zabezpieczające - krótkoterminową gwarancję i długoterminowe ubezpieczenie spłaty kredytów. "Połączenie

Compensa TU na Życie zaoferuje PPK od 1 lipca

skorzystają zarówno z programu inwestycyjnego (gwarantowany dostęp do min. 8 funduszy zdefiniowanej daty), jak i z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej, stanowiącej integralną część oferty i sprzedażowy atut z punktu widzenia pośredników i pracodawców. "PPK to długoletnie

KIG proponuje pakiet poprawy płynności firm w obliczu koronawirusa

byłby tu silnie wsparty gwarancjami państwowymi produkt ubezpieczeniowy, natychmiast i powszechnie rozdystrybuowany przez między innymi KUKE, ale również inne zakłady ubezpieczeń specjalizujące się w ochronie należności" - wskazano. Kolejny postulat to rozwiązania

KNF nałożyła kary pieniężne na 12 biur usług płatniczych

łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w IV kwartale 2014 r., 2014 r., I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo opóźnieniu w przekazaniu w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia

Zarząd KUKE powołany w tym samym składzie na nową kadencję

ona na transformacji cyfrowej, optymalizacji procesów oraz dalszej poprawie jakości obsługi klientów, co w konsekwencji powinno ugruntować naszą pozycję wśród liderów ubezpieczeń należności handlowych i sprawić, że będziemy najczęściej polecanym przez przedsiębiorców towarzystwem ubezpieczeniowym w

KUKE: Zatory płatnicze mogą okazać się kłopotem, jeśli nastąpi spowolnione gosp.

. Właściwie dobrane ubezpieczenie to lek na problemy związane z zatorami płatniczymi" - powiedziała Kowalska, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że w KUKE wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest zawsze indywidualnie na podstawie kilku elementów. W największym stopniu

KNF nałożyła kary pieniężne na 10 biur usług płatniczych

informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w I kwartale 2015 r. lub w III kwartale 2015 r. albo niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia, zaznaczono w informacji

Grupa PKO BP rusza z platformą Automarket, liczy na 4-cyfrową sprzedaż aut w br.

projekt leasingowy, ale potrzebujemy kilku miesięcy na jego wdrożenie. Liczę, że do końca roku wystartuje" - dodał prezes. Na platformie klienci otrzymują dostęp do sprawdzonych technicznie, wyselekcjonowanych i objętych gwarancją samochodów, które będą mogli w prosty

KNF nałożyła kary pieniężne na 23 biura usług płatniczych

2015 r. albo - niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia" ? czytamy w komunikacie. Komisja podkreśla, że kara w wysokości 3 tys. zł na jedno

Spółki z Grupy Uniqa Polska zebrały ok. 1 mld zł składki w I-III kw. 2018 r.

, jak i majątkowych, podano także. "Podpisaliśmy kilka dużych umów ubezpieczeń technicznych w segmencie korporacyjnym. Dynamicznie nadal rozwijamy się w produktach majątkowych dla sektora mieszkalnictwa. Rośniemy w gwarancjach ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeniu dla

KNF nałożyła kary pieniężne na 14 biur usług płatniczych

- niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia" ? czytamy w komunikacie. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych

Sygnity ma kontrakt z Pocztą Polską wartości ok. 49,7 mln zł brutto

gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ok. 2,5 mln zł, podano także. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2015

Michał Krupiński powołany na prezesa zarządu PZU

zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Wcześniej w latach 2008 - 2011 Alternate Executive Director był członkiem rady dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie. Współdecydował o propozycjach pożyczek i gwarancji IBRD

Kredyt hipoteczny. Co robić, kiedy KNF zaostrza kryteria, a stopy idą w górę jak na drożdżach?

prowadzący działalność gospodarczą nie mają lekko, jeśli chcą uzyskać pożyczkę czy kredyt hipoteczny, wiadomo nie od dziś. Od zawsze właściciele firm działających w branży transportowej, meblarskiej, deweloperskiej, handlu nieruchomościami, finansowej, ubezpieczeniowej, gastronomicznej i motoryzacyjnej mieli

Newag ma umowę na dostawę dwóch SZT dla woj. podkarpackiego za 32,8 mln zł netto

dalej. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 3 228 480 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która zostanie zwrócona po zakończeniu

Spółki ubezpieczeniowe BZ WBK-Aviva poprawiły zysk netto o 14% r/r w 2017 r.

2016 roku). W lipcu wdrożyliśmy do oferty Banku Zachodniego WBK nowe ubezpieczenie domów i mieszkań Locum Comfort, które daje klientom swobodę w konfiguracji zakresu ochrony oraz oferuje unikalne na rynku gwarancje obsługowe powiązane z procesem wypłaty roszczeń. Z kolei w ubezpieczeniach życiowych

PZU wprowadzi obligacje na 350 mln euro i 500 mln euro na giełdę w Irlandii

gwarancji PZU SA nie otrzyma wynagrodzenia" - czytamy także. Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU

KNF nałożyła kary pieniężne na 7 biur usług płatniczych

r. albo - niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej" - podano w komunikacie

Turyści będą lepiej chronieni. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta

. W takich sytuacjach marszałek województwa uruchamia gwarancję ubezpieczeniową biura podróży i z tych pieniędzy opłaca koszty powrotu turystów do Polski. Później z tej puli środków wypłacane są też odszkodowania dla tych, którzy zapłacili za wycieczkę, ale nie zdążyli na nią pojechać bo biuro upadło

KNF nałożyła kary pieniężne na łącznie 11 biur usług płatniczych

kwartale 2015 r. albo - niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej" - podano w komunikacie

Paul Flanagan został mianowany na stanowisko CEO Euler Hermes w Polsce

należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Firma ma siedzibę główną w Paryżu i działa w ponad 50 krajach, gdzie zatrudnia ponad 6 tys. pracowników. Euler Hermes jest spółką zależną Allianz, notowaną na giełdzie Euronext Paris. W 2015 roku

Konsorcjum Ursusa z najkorzystniejszą ofertą bezemisyjnego transportu publ.

istotnych warunków zamówienia. Kolejnym etapem formalnym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest zawarcie przez NCBiR umowy z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podano również. Po podpisaniu umowy z zamawiającym i przedstawieniu gwarancji bankowej

KNF nałożyła kary pieniężne na łącznie 25 biur usług płatniczych

kwartale 2015 r. albo - niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, podano w komunikacie

PGNiG OD uruchomił ofertę porad prawnych dla klientów indywidualnych i firm

. "Produkt ubezpieczeniowy zagwarantuje m.in. zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Ponadto, w zależności od wybranego wariantu, umożliwi dostęp do porad prawnych np. z zakresu prawa rodzinnego, konsumenckiego czy podatkowego" - czytamy w komunikacie

Chińczycy zaskoczeni. Polskie firmy wycofują się z Nowego Jedwabnego Szlaku. "Nie chcemy nabijać zysku Rosji"

nie dawały one gwarancji bezpieczeństwa towarów i nie były firmowane przez wiarygodne towarzystwa ubezpieczeniowe. Ponadto wielu eksporterów czy importerów towarów samodzielnie zrezygnowało z tej trasy. Zaczęły się problemy z wypełnieniem pociągów, co spowodowało znaczne opóźnienia w ich wyjazdach

Euler Hermes: Globalny wzrost PKB spowolni do 2,7% w 2019 r. i 2020 r.

przed globalnym kryzysem z lat 2008-2009" - prognozują analitycy. Euler Hermes działa na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. (ISBnews)

PZU Zdrowie kupiło placówkę medyczną w Częstochowie

. "Ta transakcja to element skutecznej realizacji naszej strategii rozwoju, która zakłada konsekwentne budowanie sieci własnych placówek medycznych w dużych i średnich miastach. Poszerzanie naszej infrastruktury zapewnia zachowanie gwarancji dostępności usług, która jest jedną z naszych przewag

Przez internet czy u agenta? Nawet 20 proc. różnicy w cenie ubezpieczenia OC

tego celu najczęściej wykorzystują porównywarki ubezpieczeniowe, które teoretycznie w gąszczu ofert powinny znaleźć tę najkorzystniejszą. Niestety, to najczęściej nie działa, bo najlepszych ofert w porównywarce często... w ogóle nie ma. Dlaczego? Firmy, które stawiają na tanie polisy, często nie wydają

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

płatności - nie będzie przyjmował żadnych płatności z tytułu wierzytelności Wiener TU wobec spółki związanych z udzielonymi gwarancjami przez Wiener TU na podstawie umowy z dnia 11 sierpnia 2014 r. dotyczącej udzielania gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, właściwego

KNF nałożyła kary pieniężne na łącznie 18 biur usług płatniczych

lub IV kwartale 2014 r. lub I kwartale 2015 r. albo - niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej