gwarancji należytego

Marta Mikulska-Nawacka

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

W zakresie realizacji umowy nie stosuje się już co do zasady przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz właśnie zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przewidziane w ustawie Pzp nie może obejmować zabezpieczenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Wadium stanowi swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. To gwarancja, że została ona przygotowana z należytą starannością pod względem formalnym.

Operator Narodowego nie ma pieniędzy dla podwykonawców?

uspokajała, że podwykonawcy dostaną zapłatę z puli 152 mln zł gwarancji bankowych. Wpłaciło je konsorcjum w chwili podpisania umowy na budowę stadionu. Zaraz po uspokajających deklaracjach min. Muchy konsorcjum zwróciło się do sądu o wydanie tzw. zabezpieczenia gwarancji, czyli

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Pytanie: Wykonawca , w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane (postępowanie poniżej progów unijnych), którą podpisano w czerwcu 2021 roku, wystąpił o zmianę formy wniesionego wcześniej zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniądza na gwarancję bankową. Czy gwarancja bankowa może być

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania powstaje gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza: - w przypadku robót budowlanych równowartość 5.150.000 , - w przypadku dostaw lub usług

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Pytanie: Czy wykonawca w trakcie realizacji zamówienia publicznego ma możliwość dokonania zmiany gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Modyfikacja miałaby polegać na zmianie banku jako gwaranta. Wszystkie inne warunki dotychczasowej gwarancji byłyby w

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

2021 r. Podpis i pieczęć banku". Na wybór oferty najkorzystniejszej wpłynęło odwołanie zarzucające, że gwarancja jest wadliwa i nie zabezpiecza w sposób należyty interesów zamawiającego. Jak postąpić? Odpowiedź: Na podstawie informacji przedstawionych w pytaniu utrudnione jest jednoznaczne

Elektrobudowa: Bank wypłacił PKN Orlen gwarancje za budowę Instalacji Metatezy

na rzecz PKN Orlen z tytułu w/w kontraktu wynosi 104,4 mln zł (w tym kaucje zatrzymane na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 24 mln zł oraz powyższe wypłaty dokonane przez bank z tytułu gwarancji w kwocie 24,5 mln zł, podano także. Spółka jest zobowiązana do

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarch do 6 sierpnia

należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS i wykonania żądania wypłaty odroczonego poprzednio do 1 lipca 2019 roku. W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej

Mostostal Wa-wa ma umowę z UM woj. zachodniopomorskiego wartą 200 mln zł brutto

daty podpisania umowy. ? Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 5

Mostostal Warszawa ma umowę na dwa budynki w Warszawie za blisko 39 mln zł netto

daty otrzymania faktury. - Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. - Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości netto umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku dla AGH za 36,29 mln zł brutto

. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości umowy - gwarancja bankowa" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów

Mostostal Warszawa ma umowę na przebudowę dworca Gdańsk Główny za 99,6 mln zł

umowy: wartość umowy: 99,6 mln zł brutto; termin realizacji: 118 tygodni; termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury; maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat; zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie

Oferta Mostostalu W-wa za 199,9 mln zł wybrana przez zachodniopomorskie

od daty podpisania umowy; Termin płatności: 30 dni od daty złożenia w siedzibie zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury; Maksymalny okres gwarancji wynosi 72mc; Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% w formie gwarancji ubezpieczeniowej" - czytamy w komunikacie

Sygnity ma umowę z NBP na usługi serwisowe wartą 65,9 mln zł brutto

wykonania umowy, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub zabezpieczenia pieniężnego w wysokości ok. 1,5 mln złotych obowiązujących w okresie trwania umowy" - czytamy w komunikacie. Sygnity to producent

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

.) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem odszkodowania wynikającego z zażądania i uzyskania przez ECSW kosztem powoda wypłaty z gwarancji należytego wykonania kontraktu lub ewentualnie zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego przez ECSW kosztem Abener Energia w związku z uzyskaniem wypłaty

ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu

Spółka Trakcji ma umowę na prace rekonstruk. lotniska w Wilnie za 26,78 mln euro

robót przypada w ciągu 14 dni od złożenia gwarancji należytego wykonania umowy. Umowa wejdzie w życie z chwilą jej podpisania i złożenia odpowiedniego zabezpieczenia, podano także. Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

sytuacji z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy? Kiedy powinno zostać zwrócone? I jak ma się do tego możliwość przewidziana w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp ? Gwarancja i rękojmia na wykonany projekt budowlany i zastępstwo inwestorskie biegnie wraz z odebraniem wykonanej roboty budowlanej i

Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego

zaliczki pod kontrakt Choszczno-Stargard lub kontrakt Stargard-Szczecin-Dąbie, których beneficjentem będzie PKP Polskie Linie Kolejowe oraz gwarancje należytego wykonania, których beneficjentem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Zgodnie z umową pomiędzy

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wprowadza się regulacje dotyczące częściowych płatności, zaliczek oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustawy z 19 czerwca 2020 r. wprowadza obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy, lub udzielenia zaliczki, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12

PSE zażądały od Elektrobudowy 14 mln zł z gwarancji na prace przy stacji Konin

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "Modernizację

Sygnity ma umowę z Pocztą Polską na kwotę 24 mln zł brutto

otrzyma wynagrodzenie w kwocie ok. 24 mln zł brutto. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę ok. 1,2 mln zł" - czytamy w komunikacie

Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132,15 mln zł

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Polwax, w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt umowy na realizację inwestycji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi, skierował przeciwko Orlen

Mostostal Warszawa wygrał w sądzie i ma otrzymać 33,77 mln zł od ZUO

z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. "Spór dotyczył zwrotu na rzecz spółki kwot z bezpodstawnie zrealizowanej gwarancji należytego wykonania kontraktu nr ZUO/5/2012 na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 132,5 mln zł wybrana przez PERN

. ? Maksymalny okres gwarancji: wynosi 60 miesięcy. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach

Prawo Ziobry. Pozwoli ukarać firmę bez znajdowania winnego

albo co najmniej brak należytego nadzoru nad nią". Wreszcie trzeba udowodnić „odpowiedni związek osoby, która popełniła czyn zabroniony, z firmą". A zatem, że skazana osoba działała „w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

najkorzystniejszej odpowiadał będzie uzasadnionym interesom i potrzebom zamawiającego wiążącym się z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Przedstawiony w art. 91 ust. 2 ustawy Pzp katalog kryteriów pozacenowych ma charakter otwarty a nie enumeratywny, na co jednoznacznie wskazuje użycie przez ustawodawcę

Oferta Mostostalu W-wa za 36,3 mln zł wybrana na budowę budynku dla AGH

. ? Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 4 % wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we

Sąd oddalił wniosek Elektrobudowy o zabezpieczenie ws rozliczeń z PKN Orlen

na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 24 mln zł) jak również w przypadku ewentualnej wypłaty dokonanej przez bank z tytułu gwarancji w kwocie 24,49 mln zł łączna kwota zatrzymana przez PKN Orlen wyniesie 104,39 mln zł" - podsumowano w komunikacie

Mostostal Warszawa ma umowę na obwodnicę Praszki za 171,5 mln zł brutto

. Termin realizacji kontraktu to 36 miesięcy, a maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. Zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy, podano w komunikacie. Przetarg w sprawie tej inwestycji rozstrzygnięty został pod koniec marca 2019 r

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Pytanie: Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem

Oferta Mostostalu Warszawa na 171,5 mln zł brutto wybrana przez GDDKiA

otrzymania faktury. ? Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. ? Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 19 listopada

mln zł do 6 sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych. W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia

ZUS odroczył żądanie wypłaty 24,2 mln zł od Comarchu do 16 sierpnia

sierpnia 2019 roku, na czas prowadzenia rozmów ugodowych. W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich

Kary umowne w zamówieniach publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa zasad ustalania wysokości kar umownych, które mogą zostać naliczone w przypadku nienależytego wykonania zamówienia publicznego . Wobec powyższego w odniesieniu do kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

rękojmi wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 568 Kodeksu cywilnego). Jednakże nie ma przeszkód, aby strony uzgodniły w umowie, że okres rękojmi zostanie wydłużony do terminu obowiązywania gwarancji jakości. W takim przypadku, 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Umowa na budowę kolejnego odcinka drogi S1 zostanie wreszcie podpisana. Koszt: 586,7 mln zł

pozytywnym wynikiem. Po przedłożeniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy możliwe będzie podpisanie kontraktu. Odcinek S1 za 586,7 mln zł Wykonawcy zbudują m.in. 12-kilometrową dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas, dwa węzły drogowe Stara Wieś i Suchy Potok

Vistal Gdynia otrzymał od PZU wezwanie do zapłaty 6,5 mln zł

, poinformowała spółka. "Vistal Gdynia powziął informacje o wpłynięciu wezwania od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń do spłaty przez spółkę zadłużenia z tytułu zwrotu wypłaconego przez PZU na rzecz Budimex odszkodowania w wysokości 6 534 545,74 zł z tytułu gwarancji należytego

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy postępowanie objęte pełną elektronizacją. Czy po wyborze najkorzystniejszej oferty dokumenty składane do podpisania umowy powinny mieć również formę elektroniczną (np. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, umowa konsorcjum , polisa OC

Oferta Mostostalu W-wa wybrana przez Tauron na prace w Łagiszy za 66 mln zł

podpisania kontraktu. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące - okres podstawowy, oraz 60 miesięcy - okres wydłużony. Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest

Brak możliwości odwołania od mandatu jest niezgodny z konstytucją? RPO staje po stronie kierowców

bez możliwości należytego zrozumienia tej czynności oznacza, że konsekwencje wynikające z mandatu mogły zostać nałożone niezgodnie ze stanem faktycznym, a ukarany nie ma możliwości ich weryfikacji przed sądem - argumentuje RPO Marcin Wiącek w piśmie do Trybunału Konstytucyjnego. I dodaje: - W

Elektrobudowa zakończy budowę instatalcji metatezy dla PKN Orlen w kwietniu

marca br. do PKN Orlen wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie aneksy wprowadzające wydłużenie terminów obowiązywania bankowych gwarancji należytego wykonania oraz bankowych gwarancji zwrotu zaliczki zgodne z zapisami tej umowy i wspomnianym harmonogramem, podano także

Konsorcjum Rafako ma umowę na tłocznię gazu Kędzierzyn za 168,7 mln zł netto

poszerzonych o obszar ropy i gazu. Zarazem pokazuje, że także instytucje finansowe wierzą w nasze możliwości w tym zakresie. Na ten kontrakt pozyskaliśmy gwarancję należytego wykonania oraz gwarancję zwrotu zaliczki, o wartości 41,5 mln zł, w ramach nowego zaangażowania gwarancyjnego, które zapewnił spółce

Mostostal Warszawa wybrany do budowy zajezdni PKM Tychy za 58,2 mln zł

, - termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej i złożonej do zamawiającego faktury, - okres gwarancji wynosi - 60 miesięcy na roboty budowlane, 36 miesięcy na dostawy, licząc od daty odbioru końcowego, - zabezpieczenie należytego wykonania

Elektrotim zawarł umowę z PSE o wartości maks. 15,6 mln zł netto

utrzymania w należytym stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE w Poznaniu" - czytamy w komunikacie. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

dni od upływu terminu udzielonej rękojmi lub okresu gwarancji, gdy taki wymóg został ustawiony w przez zamawiającego − w wysokości 30% zabezpieczenia. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz odsetkami, jeżeli jest to konto oprocentowane, pomniejszone o koszty

Sygnity ma kontrakt z Pocztą Polską wartości ok. 49,7 mln zł brutto

usług technicznych w ramach umowy na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania i usług w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy"- czytamy w komunikacie. Na poczet należytego wykonania umowy, wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie

Newag dostarczy 11 EZT dla Kolei Dolnośląskich za 216,7 mln zł

pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 26.654.100,00 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone po dostawie ostatniego EZT. Pozostała część zostanie zwrócona po wygaśnięciu rękojmi za wady, podano także

Echo ma umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezp. z PZU na 180 mln zł

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Echo Investment zawarło umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na rzecz FTF Columbus do kwoty 180 mln zł. Gwarancja będzie zabezpieczać płatność kar umownych lub

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

Pytanie Czy zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniężnej, wymienionej w umowie, na gwarancję ubezpieczeniową wymaga aneksowania umowy? Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca

Newag ma umowę na dostawę dwóch SZT dla woj. podkarpackiego za 32,8 mln zł netto

dalej. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w wysokości 3 228 480 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, która zostanie zwrócona po zakończeniu

Sygnity ma umowę z ARiMR o wartości 31,88 mln zł brutto

wykonania umowy, wykonawca złożył u zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 2,06 mln zł, podano także. Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz

Newag ma umowę na modernizację lokomotyw za 96,3 mln zł dla PKP LHS

jest zobowiązany do zlecenia wykonania prac dodatkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka zobowiązana jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w

IMGW odstąpił od umowy z konsorcjum Qumaka na radar meteorologiczny

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do dalszej realizacji umowy. W związku z tym nie jest także możliwe określenie daty końcowej realizacji i zawarcie aneksu do umowy, a w konsekwencji przedłożenie przez wykonawcę aneksu do gwarancji ubezpieczeniowej na zabezpieczenie należytego wykonania

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

także do cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w postępowaniu toczącym się obecnie przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa GDDKiA do skorzystania w jakiejkolwiek wysokości z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez żądanie wypłaty środków z gwarancji bankowej

Oferta konsorcjum Mostostalu W-wa za 234,5 mln zł wybrana na odcinek S19

, - termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, - okres gwarancji wynosi 10 lat, - zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości umowy" - czytamy w komunikacie. Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej

Zurich Insurance wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 152,48 mln zł

dniu 11 czerwca 2010 roku, w związku z udzieleniem przez Zurich, na wniosek PBG oraz Hydrobudowa Polska S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej budowy Stadionu Narodowego w Warszawie na zlecenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. (NCS). Na koniec

Mennica Polska złożyła oferty w dwóch przetargach Min. Finansów Tajlandii

. W przypadku wyboru którejkolwiek z ofert Mennicy, strony zawrą stosowne umowy na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez wykonawcę gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% całkowitej wartości kontraktu

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Pytanie Czy w przypadku konsorcjum zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji może być złożone przez każdego współkonsorcjanta osobno, dając sumę gwarancji równą 10% wartości umowy? Odpowiedź

Szukasz finansowego wsparcia dla swojej firmy? Są jeszcze unijne pieniądze

zagraniczną - w instrumencie KOFFI lub Otwarte Innowacje). Nabór dla start-upów prowadzą w trybie ciągłym pośrednicy - fundusze venture capital. Ich listę można znaleźć na stronie: https://pfrventures.pl/portfolio.html#nasze-fundusze. * Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw - Gwarancja

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

; - postanowienie, że ZUS wycofa złożone w banku żądanie wypłaty z gwarancji należytego wykonania umowy" - czytamy w komunikacie. W przypadku zawarcia ugody w terminie przewidzianym porozumieniem, Grupa Comarch rozwiąże rezerwy w wysokości 24 203 300,40 zł, które zostały uwzględnione

Redan wyemituje obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

akredytyw nr 80/2014 zawartej między stronami; 3) 1 mln zł - zostanie przeznaczony na zabezpieczenia produktów pozabilansowych takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej spółki" - czytamy w komunikacie

Szef KNF chce droższych kredytów hipotecznych. Podwyżki nie tylko przez stopy procentowe

oprocentowania i raty takiego kredytu. Wszystko po to, by kosztem kredytów o zmiennej stopie zwiększyć atrakcyjność hipotek z gwarancją oprocentowania na 5 lat. Kolejny pomysł to zmniejszenie zdolności kredytowej dla klientów wybierających kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. W Polsce nie ma kredytów

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

publicznych (np. ZUS); braku terminowej spłaty innych zobowiązań finansowych; wypowiedzenia lub nienależytego wykonywania umowy przez kontrahenta; wstrzymania realizacji finansowanego projektu; ograniczenia działalności gospodarczej kredytobiorcy lub istotnej zmiany jej przedmiotu; rozpoczęcia rozmów z

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

usunięcia wad i usterek, należytego wykonania umowy, zwrotu zaliczki (generalnej) pomiędzy Wiener TU a spółką, w tym roszczeń zwrotnych, które przysługiwałyby Wiener TU wobec spółki w razie wypłaty którejkolwiek z tych gwarancji (wierzytelności zakładu ubezpieczeń); (b) nie

Redan ma potwierdzenie objęcia obligacji o wart. nom. 13 mln zł przez inwestora

mln zł będzie wykorzystany na zabezpieczenia produktów pozabilansowych, takich jak akredytywy dokumentowe lub gwarancje należytego wykonania umów najmu w ramach grupy kapitałowej, podano. "Uzyskanie potwierdzenia objęcia naszych obligacji jest dla nas bardzo istotne

PKN Orlen i Elektrobudowa zawarły dwa porozumienia dot. instalacji Metatezy

2,94 mln euro. Zwolnienie środków w kwocie ok. 6,58 mln zł oraz ok. 2,94 mln euro nastąpi nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni roboczych po przedłożeniu przez spółkę gwarancji należytego wykonania na okres gwarancji obowiązującej dla prac zrealizowanych w ramach umowy. Pozostała część kwoty objętej

Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wykonane w ramach realizacji umowy prace. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może już być pozostawiane do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji. Można zmienić formę wniesienia zabezpieczenia jeszcze przed podpisaniem umowy W praktyce

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

Projekt zaznaczył, że przysługuje mu ponadto roszczenie o zwrot kwot nienależnie uzyskanych przez Polwax z tytułu bezpodstawnego skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy oraz dalej idące roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkody poniesionej w związku z odstąpieniem od umowy z winy Polwaksu

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

strat ? niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja lub poręczenie, f

Orlen Projekt: Odstąpiliśmy od umowy z Polwaksem w związku z brakiem płatności

, że Orlen Projekt nie dochował należytej staranności w zakresie dokumentacji do spornych faktur. Co więcej, znamienne jest, że w ramach trwającej współpracy stron przedstawiana przez Orlen Projekt forma dokumentacji była do tej pory uznawana przez spółkę Polwax za akceptowalną, i na jej podstawie

Pesa szuka inwestora. "Jest w najtrudniejszej sytuacji od lat"

” regionu bydgoskiego w liście do Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej związku. Pesa bez gwarancji od PZU Piotr Duda w odpowiedzi przekazuje podobny list m.in. do premier Beaty Szydło, wicepremiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka. Jak

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

podobnych czynności; – zobowiązań spornych – o ile spór istnieje obiektywnie i realnie (tj. dot. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, spółka broni się uzasadnionymi argumentami; spór nie został wykreowany dla uchylenia się od płatności). 2. Środki

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

Z tego poradnika dowiesz się jak bezpiecznie można kupić mieszkanie na rynku wtórnym i pierwotnym na podstawie jakich umów można dokonać zakupu mieszkania jak zawrzeć umowę notarialną jakie gwarancje daje nam akt notarialny mieszkania kiedy notariusz może odmówić sporządzenia umowy kupna-sprzedaży

MFW nie pożyczy Białorusi. Łukaszenka po prośbie u Putina

pandemii. "W marcu Białoruś zwróciła się o rozważenie przyznania nadzwyczajnej pomocy, ale nie osiągnięto porozumienia. Nie udało nam się pokonać znaczących różnic zdań w kwestii należytej reakcji władz [Białorusi] na ten problem [działań przeciw epidemii]" - powiedział Gerry Rice, rzecznik

Włoska firma Salini nie dokończy dróg A1 i S3. Rozwiązane kontrakty

gwarancji należytego wykonania zlecenia na budowę tego odcinka S3 i ma prawo domagać się kary za roboty niewykonane. Wstępnie wysokość tej kary oszacowano na 20,6 mln zł.  Drogowa Dyrekcja poinformowała też, że naliczyła konsorcjum Salini 4,9 mln zł kary za niezgłoszonych podwykonawców, usługodawców i

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

. W okresie obowiązywania umowy banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej

Max Boegl z najtańszą ofertą na obwodnicę Sanoka w ciągu DK28 za 140 mln zł

). Trzecią najtańszą ofertę złożył Budimex. "Dziewięciu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Wszyscy zaoferowali zrealizowanie inwestycji w 33 miesiące i 10-letni okres gwarancji" - czytamy w komunikacie

Zamet Industry wykona konstrukcję bloku w Elektrowni Jaworzno III za 35,9 mln zł

inwestycji, w szczególności zgody podmiotów, którzy udzielili Rafako gwarancji należytego wykonania inwestycji oraz zgody inwestora, tj. Tauron Wytwarzanie. Inwestycja w blok energetyczny 910 MW w Elektrowni Jaworzno III jest warta 5,4 mld zł brutto. Obejmuje ona budowę bloku

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

poczyniły wzajemne ustępstwa w zakresie spornych funkcjonalności systemu oraz zmiany wzajemnego zakresu świadczeń w ramach usług gwarancji" - czytamy dalej. W parafowanej treści ugody przyjęto nowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Systemu ISOK w ramach etapu 5

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

informowała w dn. 31.12.2018 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 35/2018, oraz brak płatności ze strony Benefit Systems S.A. w terminach wynikających z zawartej umowy, 5) aktualny brak możliwości przedstawienia gwarancji bankowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z

Prof. Romanowski: Przejęcie Polska Press przez Orlen jest sprzeczne z konstytucją. "Mogą istnieć media publiczne, ale to nie znaczy, że mają one być rządowe"

władzy, który jest podstawą liberalnej demokracji, mamy gwarancje wolnych uniwersytetów, żebyśmy mogli dociekać prawdy, mamy prawo do zgromadzeń, samorządy i wolne media. Te wszystkie mechanizmy składają się na jedną istotną rzecz, mianowicie – prawo do recenzowania, krytykowania władzy w okresie

Konsorcjum Max Bögl zbuduje obwodnicę Sanoka za ok. 140 mln zł brutto

prawie 140 mln zł brutto. "Konsorcjum zadeklarowało ukończenie prac w ciągu 33 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót) i udzieliło 10-letniej gwarancji jakości. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019r."

MC nie akceptuje dyrektywy o prawie autorskim w wersji przyjętej przez PE

autorskiego. Będzie on dotyczył wszystkich platform z wyłączeniem małych, co jest nieprecyzyjnym zapisem. W wyniku tego rozwiązania może dojść do blokowania takich treści jak parodia, memy, satyra, czy cytowanie. Przyjęte przepisy nie zawierają gwarancji praw użytkowników - zakładają, że to wypracują

Dwudziestu chętnych do budowy obwodnicy Sanoka

Złożone oferty sprawdzane są teraz m.in. pod kątem posiadanego potencjału, którego minimalny poziom określony został w ogłoszeniu przetargowym. - Oceniana jest także zdolność firm do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego

Paged sfinalizował nabycie 70% udziałów w Forbis Group

solidarnej gwarancji i poręczenia za należyte wykonywanie wszystkich aktualnych i przyszłych zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych SPV wynikających z zawartych umów, podano w komunikacie. "Transakcja nabycia przez inwestora od SPV pakietu udziałów w spółce została

Konstytucja biznesu nie działa. Skarbówka gnębi firmy i stosuje triki, aby wycisnąć z przedsiębiorcy ostatnie pieniądze

zbiorowy zasad należytej staranności”. Co wówczas dzieje się z majątkiem firmy? Przejmie go – jak czytamy w projekcie – skarb państwa. Dla "Wyborczej" Przemysław Hinc, doradca podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze. Konstytucja biznesu, czyli gwarancja uczciwego

Bank spółdzielczy znów w opałach. "Potrzebna jest pilna kontrola"

wyższe niż w bankach komercyjnych. Jednak choć od 2016 roku wprowadzono plan naprawczy zatwierdzony przez KNF, to straty banku rosły. Prowizje i odsetki nie przynosiły należytych zysków, malało saldo rezerw na kredyty, kapitał spadł do minusowego. Gdy do banku wkroczył fundusz gwarancyjny, dług banku

Miała tu być polska Dolina Krzemowa. Na własne oczy oglądamy ponad 100 mln zł wyrzucone w błoto

wykonawcą serwerowni - tłumaczy nasz przewodnik.  Miasteczko uznało, że nie wszystko zostało dostarczone zgodnie z dokumentacją. I zajęło środki z gwarancji z tytułu nienależytej realizacji usługi. Teraz toczy się sprawa w sądzie i co jakiś czas tylko przyjeżdża tu biegły. Rząd szaf i kabli

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

przyznać pomoc Pomoc publiczna może przybierać różną formę wsparcia. To m.in. różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe – rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia, gwarancje – zazwyczaj w postaci poręczeń. Są one stosowane np. w przypadku, gdy przedsiębiorca bierze

Polimex podisał umowę na budowę elektrowni w Kozieniach

odwlekało się w czasie z powodu problemów z pozyskaniem przez Polimex bankowej gwarancji należytego wykonania kontraktu. Zdaniem Polimeksu wypłata 218 milionów złotych zaliczki na realizację kontraktu na budowę bloku w elektrowni w Kozienicach może być jednym z elementów, który

Polski Fundusz Rozwoju przejmie udziały w bydgoskiej Pesie. To początek konsolidacji producentów?

Pesa ogłosiła poszukiwania inwestora w zeszłym roku w związku z problemami finansowymi. Warunek, że producent go znajdzie do końca marca, postawiły banki, które udzielały mu gwarancji finansowych. Sytuacja w firmie była tak trudna, że w październiku o pomoc dla firmy apelowali związkowcy . &bdquo

W USA sprawdzą, czy Trump nie dostawał pieniędzy z Rosji poprzez Deutsche Bank

interesowało zwłaszcza to, czy rząd Rosji nie przyznawał gwarancji dla kredytów udzielanych Trumpowi przez Deutsche Bank i czy te kredyty nie były w jakikolwiek inny sposób związane z Rosją. Chcieli też otrzymać dane o transakcjach moskiewskiej filii Deutsche Banku. Niemiecki bank odmówił kongresmenom

Przegląd informacji ze spółek

na rynku regulowanym, podała spółka. Elektrobudowa w upadłości otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy na "

MIB skierowało do konsultacji tzw. program utrzymaniowy warty blisko 30 mld zł

transportowym kraju poprzez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. Cel ten jest ukierunkowany na realizację działań w zakresie należytego utrzymania i remontów istniejącej sieci kolejowej, podano także. Realizacja Programu

Przegląd informacji ze spółek

Investment TFI. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w

MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg

wykorzystania materiałów z recyklingu; * zmniejszenie terminów gwarancji na roboty budowlane; * opracowanie katalogu typowych rozwiązań konstrukcji mostowych; * wykorzystanie wag preselekcyjnych do dyscyplinowania przewoźników