gwarancja prawo zamówień publicznych

Marek Okniński

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Czym jest gwarancja wadialna? Jaki jest okres ważności wadium? Jakie są przepisy w ustawie Prawo zamówień publicznych? Wyjaśniamy.

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiający, udziela wykonawcy gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

Poprawne jest złożenie kopii gwarancji ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że nie ma w niej uregulowań sprzecznych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

publicznych. Zapamiętaj. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Czy w trakcie realizacji zamówienia wolno zmienić gwarancję wykonania umowy?

Pytanie: Czy wykonawca w trakcie realizacji zamówienia publicznego ma możliwość dokonania zmiany gwarancji bankowej jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Modyfikacja miałaby polegać na zmianie banku jako gwaranta. Wszystkie inne warunki dotychczasowej gwarancji byłyby w

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

wniesionego wadium, to termin związania ofertą. Z żadnego innego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, aby termin ważności wadium w formie m.in. gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, dla zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Zamawiającego, miałby być wydłużony o dodatkową, bliżej

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

WZÓR wniosku o udzielenie informacji z publicznego otwarcia ofert

otwarciem ofert, do której ustawodawca zobowiązał zamawiającego jest przekazanie informacji z publicznego otwarcia ofert wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwieraniu. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do podania: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

informację, że nastąpiła jedna z przesłanek (ze wskazaniem która) zatrzymania wadium (wniesionego przez Wykonawcę w postaci niniejszej gwarancji bankowej) wymieniona w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych lub w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wydanych dla

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

, które mogą przeznaczyć na ubieganie się o kolejne zamówienia publiczne. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1  Prawa zamówień publicznych ) dokonanie zwrotu wadium. W przypadku zaistnienia wyżej wskazanych

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Ponadto za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych. Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych . Jako kryterium oceny ofert zostały wskazane cena

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. W przepisach Prawa zamówień publicznych Ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w doborze kryteriów pozacenowych, dając mu możliwość ustalenia takich kryteriów oceny ofert, które w najwyższym stopniu zagwarantują, że wybór oferty

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

realizowanych zamówień, jednakże obawa przed nadużywaniem dobrodziejstwa tej instytucji przez nierzetelnych Wykonawców zdaje się skutecznie marginalizować jej praktyczne zastosowanie. Warto wskazać, że pojęcie zaliczki nie zostało zdefiniowane zarówno na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych , jak i w

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog przypadków, które uprawniają do rozwiązania (a w szczególnych okolicznościach również odstąpienia) umowy o wykonanie zamówienia publicznego . Ogólna zasada wyrażona w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , że do umów w sprawach

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Jakie kryteria stosujemy najczęściej?

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%. Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego . Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych mają na celu wsparcie firm z sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w sposób zmniejszających ich koszty przy

Kary umowne w zamówieniach publicznych

Kary umowne w zamówieniach publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa zasad ustalania wysokości kar umownych, które mogą zostać naliczone w przypadku nienależytego wykonania zamówienia publicznego . Wobec powyższego w odniesieniu do kar umownych z tytułu niewykonania

Warunki gwarancji

W odróżnieniu od terminu realizacji zamówienia bądź sposobu oceny ofert, warunki gwarancji nie są obligatoryjnym elementem, jaki musi zostać określony przez zamawiającego. Wskazana w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązkowa zawartość siwz w sposób

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Oferta Gabos Software - spółki zależnej Wasko - została wybrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę, świadczenie usług

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Nowelizacja Pzp - informacja z otwarcia ofert

kraju Podstawa prawna Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) - obowiązuje od 28 lipca 2016 r. Patrz: katalog określony w art. 86

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

. Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej Przykładowo w sytuacji gdy treść zapisów gwarancji wadialnej zawiera błąd literowy w określeniu przedmiotu postępowania o zamówienie publiczne w związku z którego prowadzeniem dokument gwarancji został wystawiony, dopuszczalnym jest

Brak zaszyfrowania załączników skutkuje odrzuceniem oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do zachowania poufności, do czasu upływu terminu otwarcia, treści złożonych ofert przetargowych [1]. W przypadku gdy wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej złoży niezaszyfrowane załączniki do oferty

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

rozczarowaniem przyjąłem decyzję komisji gospodarki Sejmu o odrzuceniu pomysłu, by wprowadzić do Prawa zamówień publicznych przepisy zachęcające instytucje zamawiające do dzielenia zamówień publicznych - mówi "Wyborczej" poseł Gibała. Jak zaznacza poseł, możliwość dzielenia

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

przesłanek wskazanych w Prawie zamówień publicznych (1) - warto podkreślić - zmienionych z dniem 19 października 2014 r. Gwarancja ubezpieczeniowa jest zobowiązaniem bezwarunkowym i nieodwołalnym . Przez bezwarunkowość gwarancji należy rozumieć taką jej właściwość, że Zamawiający

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

. Wprowadzając nowe brzmienie art. 91 ust. 2a ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

podmiotu obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych nie stanowi przeszkody w udzieleniu przez niego zamówienia łącznie z innym podmiotem, który nie ma takiego obowiązku. Utworzenie grupy zakupowej nie pozbawia jednak nigdy statusu zamawiającego określonego ustawą Pzp . Porozumienie

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

konsekwentnie wyrażany jest pogląd, że wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników w podmiotach państwowych i samorządowych jest jawne. Zasada jawności publicznej gospodarki finansowej stanowi jedną z gwarancji realizacji konstytucyjnej zasady prawa do

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: "Obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

publicznych. Nie warto jednak czekać na nowe prawo, gdyż z racji już podpisanych i wykonywanych kontraktów dla wielu firm może być już za późno. Dlatego Federacja Przedsiębiorców Polskich opracowuje projekt rozwiązań ustawowych, który pozwoli na uniknięcie perturbacji na rynku zamówień publicznych"

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane?

. Zgodnie bowiem z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści siwz. Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

postać jednego dokumentu od jednego gwaranta uznaje się bowiem za naruszenie art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedzialność wykonawców w konsorcjum Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców składających

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

jako potrącenie wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Zobacz: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający ma prawo żądania od wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jego wysokość ma mieścić się w przedziale od 2% do 10

Sposób punktacji w pozacenowych kryteriach oceny zależy od zamawiającego

konkurencji, równego traktowania oferentów i przejrzystości postępowania. ( ) Podstawa prawna art. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) www.portalzp.pl

Treść zobowiązań gwarancyjnych nie może być sprzeczna z umową o zamówienie

: - art. 140 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

przyznać pomoc Pomoc publiczna może przybierać różną formę wsparcia. To m.in. różnego rodzaju dotacje, ulgi podatkowe – rozłożenie płatności na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenia, gwarancje – zazwyczaj w postaci poręczeń. Są one stosowane np. w przypadku, gdy przedsiębiorca bierze

Auto byle tanio, zaskakujące zasady przetargu w państwowej spółce

. PWPW zapowiedziała, że w postępowaniu nie będą stosowane przepisy prawa zamówień publicznych. Jedynym kryterium wyboru ma być niska cena. Tymczasem od początku dekady w UE przy zakupie samochodów osobowych w przetargach publicznych trzeba punktować ekologiczne walory pojazdów

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

realizowano w sumie 65% przetargów. "Ustawodawca poprzez nowelizację prawa zamówień publicznych chciał, aby zamawiający przy ocenie oferty brali także pod uwagę kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, tak aby o wyborze wykonawcy bardziej decydował stosunek

MR: Specustawa dot. Tarczy Antykryzysowej jutro trafi do prezydenta

miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto. - Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy. - Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

wykonawców, podwykonawców i dalszych podwykonawców zamówienia na roboty budowlane, zwiększenie częstotliwości wypłacania należnego wynagrodzenia oraz zapewnienie gwarancji terminowej i pełnej zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. Zobacz: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych - tekst

Lewiatan: Nowelizacja PZP uchroni ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - Kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) wejdzie w życie 28 sierpnia 2015 roku. Nowelizacja pozwala uchronić około 120 tysięcy miejsc pracy w branży usługowej. Nowe prawo umożliwia renegocjację kontraktów długoterminowych w

Prawo do informacji o przetargu

Pytanie: Czy firma, która nie brała udziału w postępowaniu przetargowym i nie złożyła ofert ma prawo żądać wglądu do ofert i protokołu? Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Postępowanie o zamówienie publiczne jest bowiem jawne. Zasada jawności jest jedną z podstawowych zasad zamówień publicznych

Zakup sprzętu nowego i używanego może być przedmiotem jednego zamówienia

produkty, czy oferty będą porównywalne? Czy produkty: nowy i używany mogą być przedmiotem jednego postępowania? Odpowiedź Nie ma przeszkód prawnych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, aby zamawiający przeprowadził postępowanie, w którym

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

wad na krótsze okresy, z jednoczesnym zobowiązaniem wykonawcy do przedłożenia nowego zabezpieczenia na kolejny okres, z odpowiednim wyprzedzeniem. Podstawa prawna: - art. 151 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

skradzionych pojazdów.   Prace nad jego stworzeniem KISMiA trwały prawie dwa lata. Kosztował 14 mln zł. Twórcą systemu jest firma informatyczna Indata Cities SA (dawniej Proximus SA). Coraz popularniejsze umowa typu „zaprojektuj – wykonaj” Coraz częściej na stronach Biuletynu Zamówień

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawa prawna art. 34, art. 69-73, art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

realizacji umowy nie stosuje się już co do zasady przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, lecz właśnie zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego. Jeżeli zamawiający zawarł w umowie zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

takiego wykonawcy z postępowania. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 45 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

ustawy Prawo zamówień publicznych. Jaki jest w ogóle cel wadium? Pamiętaj, że wadium ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. Jest to swoista "gwarancja powagi oferty", która świadczy m.in. o przygotowaniu oferty przez

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

PZL Mielec ma umowę na dostawę 4 śmigłowców S-70i Black Hawk dla wojska

Narodowej z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Na takie rozwiązanie pozwala Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, podano także w materiale

"Tarcza antykryzysowa" otworzy drogę do nacjonalizacji firm. To narzędzie niezbędne czy niebezpieczne?

, które otrzyma Agencja Rozwoju Przemysłu (część grupy PFR) na gwarancje umów leasingowych. W ciągu 10 lat na wsparcie swoich operacji PFR na zaś dostać z budżetu państwa prawie 11,4 mld zł.  Kolejne ścieżki do nacjonalizacji Nacjonalizację umożliwić mogą także przepisy zawarte w projektach ustawy o

Zamówienia publiczne. Cena nie tak ważna

ustawy Prawo zamówień publicznych, która zaczęła obowiązywać przed tygodniem. Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk w rozmowie z "Wyborczą" podkreśla, że ustawa ma skłonić zamawiających do odważniejszego sięgania po kryteria, dzięki którym wybierane będą oferty

Zmiana terminu realizacji umowy o zamówienie na roboty budowlane to zmiana nieistotna

zamawiającego. Podstawa prawna: - art. 144 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Umowa konsorcjum

konsorcjum wynika z treści umowy konsorcjum wykonawcy wspólnie składający ofertę muszą ją przedstawić już na etapie składania ofert. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa wymogów jakie musi spełniać umowa regulująca współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o uzyskanie

Gdy oferta nie odpowiada siwz...

. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanki odrzucenia oferty Odnosząc się do obowiązku odrzucenia przedmiotowej oferty należy wskazać przepis art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który przedstawia katalog przesłanek

Progi stosowania ustawy Pzp

Pytanie: Zamawiający zrealizował w 2009 roku zamówienie publiczne na przebudowę drogi powiatowej. Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Po upływie terminu do skorzystania z gwarancji rękojmi za wady uwidoczniły się

Ważność gwarancji wadialnej

że". Czy słuszne jest takie rozumowanie i należy tak wniesione wadium uważać za nieważne bo gwarancja jest warunkowa ? Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171

ZUS unieważnił przetarg informatyczny, który wygrał IBM Polska

ocenie, pracujących na nasze zlecenie, zewnętrznych ekspertów preferowany był tylko jeden potencjalny wykonawca, co jest złamaniem ustawy prawo zamówień publicznych i nakłada na nas obowiązek unieważnienia postępowania. Dodatkowo, w wyniku braku konkurencyjności, zaproponowana w postępowaniu cena, jest

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich* ustawa Prawo zamówień publicznych określa terminy składania ofert wynoszące: - 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną

Będą nowe zasady w przetargach. Zmiany na rzecz pracowników

Dariusz Ziembiński, ekspert prawa zamówień publicznych z kancelarii KZP. - Więc zgoda na nową umowę nadal będzie zależna od woli zamawiającego. To nie daje firmom żadnej gwarancji, że nowy kontrakt uda się wynegocjować.

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na

MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg

materiale. Powołane zostały grupy robocze, których zadaniem było wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie prawa, zamówień publicznych oraz kwestii technicznych i finansowych, mogących bezpośrednio przełożyć się na zoptymalizowanie całego procesu inwestycyjnego. Utworzono 5

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

jest uprawnieniem wykonawcy wynikającym bezpośrednio z regulacji art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to uprawnienie, które nie może być zmienione ani zmodyfikowane przez zamawiającego, nie zależy również od zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ani od regulacji umowy wiążącej

Zamawiasz zakupy do domu przez internet? Tak samo możesz kupić auto

Przez internet można załatwić prawie wszystko. Okazało się, że możemy obejść się bez centrów handlowych, a nawet bez odwiedzania marketów spożywczych. To, że Polacy coraz bardziej lubią zakupy online, potwierdzają nie tylko nasze doświadczenia, ale i badania. Według raportu „E-commerce w

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

W opisanym przypadku należy dokonać zwrotu wadium. Obowiązek ten wynika z art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element systemu zamówień publicznych. Jednym z przejawów tej zasady jest jawność złożonych ofert. Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zawartością ofert nie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, ustaloną z zastosowaniem średniego kursu złotego w stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

uczciwość w postępowaniach o udzielenie koncesji, w szczególności poprzez ograniczenie arbitralności działań zamawiających, co ułatwi wykonawcom dostęp do rynku koncesji" - czytamy w komunikacie. Przygotowane rozwiązania, wzorem nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych dokumentów

Zamiar pozyskania zamówienia publicznego niejednokrotnie może prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca dopuszcza się nielegalnych działań dla osiągnięcia korzyści majątkowych. Czasami próby łamania prawa podyktowane są chęcią uratowania przedsiębiorstwa, którego kondycję ekonomiczną może

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

obowiązujące prawo pomocowe przez Komisję Europejską. Ale przecież firma nie musi z tego korzystać, może sięgnąć po inne rozwiązania, jeśli spełnia do nich kryteria. Pamiętajmy, że jest to pomoc publiczna i nie powinna iść na wysokie premie dla zarządów czy dywidendy dla właścicieli. Ale w regulaminie

To Polacy zbudują obwodnicę za ponad 359 mln zł

mają czas na złożenie ewentualnych odwołań. Później cały konkurs sprawdzi prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie znajdzie żadnych uchybień, GDDKiA będzie mogła podpisać umowę ze zwycięskim konsorcjum. Od tego momentu zacznie tykać 27-miesięczny zegar dla wykonawcy.

Badanie i ocena ofert przed unieważnieniem przetargu

Podstawa prawna - Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

weryfikowanie firm i stanowią swoistą "tamę" przed udzieleniem zamówienia publicznego wykonawcy nie posiadającemu doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. podmiotowi który nie będzie dawał gwarancji na prawidłowe jego zrealizowanie. Zapamiętaj

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Przegląd informacji ze spółek

emitować obligacje publiczne, podał Kruk. Środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Zarząd ATM Grupa rekomenduje przeznaczenie całego zysku osiągniętego w 2019 roku na kapitał zapasowy spółki, podała spółka

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

? opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

, że środki wydatkowane będą w szczególności poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

, że środki wydatkowane będą w szczególności poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

przez zamawiającego w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii zamówień sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych wykonawców. 2. System kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony, w sposób umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem. * Ułatwienia dla branży turystycznej Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

normowany wymiar pracy" - czytamy w opracowaniu przygotowanym przez Konfederację Lewiatan. Prawdziwa "dobra zmiana" Według Lewiatana nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych z października 2014 roku (uchwalona przez koalicję PO-PSL

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazany powyżej wymóg potwierdza np. wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 537/08, w którym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdza, że treść gwarancji ubezpieczeniowej powinna ściśle odpowiadać przesłankom

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

stosunku do euro określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z ustawą możliwe jest zawarcie z koncesjonariuszem umowy wyłącznie na czas określony. Treść umowy koncesji jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych

PP: Troska Lewiatana o rynek pracy powinna obejmować także jego członków

elastyczna forma zatrudnienia jest kluczem do bogactwa społeczeństwa". (DGP - 12.09.2015), napisał rzecznik w komentarzu. "Chciałbym podkreślić, że odkąd weszły w życie nowe przepisy prawa zamówień publicznych, Poczta Polska stosuje także inne kryteria (poza ceną) np

Budimex ma najtańszą ofertę, wartą 299,45 mln zł, na obwodnicę Suwałk

zostanie oferta najkorzystniejsza. Następnie - po tzw. kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - poznamy wykonawcę inwestycji, podała też Dyrekcja. GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinków A i B obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi

Tajemnica przedsiębiorstwa - czynności zamawiającego

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

14 kwietnia upłynął czas na przyjęcie przez Polskę i inne kraje Unii Europejskiej zmian w prawie zamówień publicznych - dwa lata temu tę datę w dyrektywach wyznaczył Parlament Europejski. Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Na razie projekt zmian w ustawie o

Elektrobudowa: Projekt umowy ws. finansowania ogranicza budowanie portfela zam.

możliwości realizacji istniejących kontraktów oraz regulowania zobowiązań, to w sposób istotny proponowane zapisy ograniczają możliwość dynamicznego budowania nowego portfela zamówień. Rozmowy w tym przedmiocie prowadzone są w związku z obniżeniem przez banki dostępnych limitów

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

prawna: art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji

Zamawiający nie może ograniczać udziału w postępowaniu firmom, które nie posiadają siedziby w Polsce

, która została wyrażona w art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych i nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Uwaga

Cena w przetargu nie rządzi? Tylko pozornie

Przepisy obowiązujące od października nakazują, by cena - najniższa, rzecz jasna - przestała być jedynym kryterium wyboru oferty w postępowaniu przetargowym. Urząd Zamówień Publicznych opublikował właśnie na swoich stronach statystyki dotyczące zamówień, które pomogą nam

Biznes edukacyjny, czyli szkoła przetrwania kapitału

do wieloletniego planu inwestycji gminy i znaleźć na niego pieniądze w miejskim budżecie, który nie jest z gumy. Jeśli uda się zabezpieczyć środki, wtedy zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych, pozostaje wyłonić wykonawcę i podpisać z nim umowę. To jednak długi proces. Średni czas powstawania