gwarancja należytego wykonania zobowiązania

Daniel Szczęsny

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

Zgodnie z treścią ustawy Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach.

Czy wolno zażądać od wykonawcy zabezpieczenia udzielonej przez niego gwarancji jakości?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przewidziane w ustawie Pzp nie może obejmować zabezpieczenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

sytuacji z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy? Kiedy powinno zostać zwrócone? I jak ma się do tego możliwość przewidziana w art. 151 ust. 2 ustawy Pzp ? Gwarancja i rękojmia na wykonany projekt budowlany i zastępstwo inwestorskie biegnie wraz z odebraniem wykonanej roboty budowlanej i

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Czy po ogłoszeniu upadłości wykonawcy roszczenia z gwarancji mają szansę powodzenia?

Pytanie: Zakończyła się inwestycja. Firma udzieliła 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Ogłosiła jednak upadłość. Co w takim przypadku? Mamy zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Czy tylko ono nas chroni? Co z podwykonawcami? Czy od nich

Mostostal Warszawa zawarł z GDDKiA ugodę ws. przebudowy DK nr 7

; - czytamy w komunikacie. Spółka natomiast zobowiązała się do wykonania prac polegających na naprawie i uszorstnieniu fragmentów drogi S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk wraz z udzieleniem gwarancji jakości na wykonane prace. Dodatkowo, na zabezpieczenie roszczeń GDDKiA w związku

Newag dostarczy 11 EZT dla Kolei Dolnośląskich za 216,7 mln zł

zł netto, co stanowi wynagrodzenie za wykonanie wszystkich zobowiązań umownych. Wynagrodzenie będzie płatne proporcjonalnie za każdy EZT po wykonaniu dostawy danego EZT" - czytamy w komunikacie. Spółka wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służy

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

. Odpowiedź: Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie. W związku z tym zamawiający zwraca zabezpieczenie odpowiednio wraz z

Newag ma umowę na modernizację lokomotyw za 96,3 mln zł dla PKP LHS

jest zobowiązany do zlecenia wykonania prac dodatkowych" - czytamy w komunikacie. Spółka zobowiązana jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może dochodzić roszczeń od gwaranta

Pytanie: Wykonawca zrealizował zamówienie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało złożone w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja zabezpieczająca z tytułu rękojmi za wady w związku z niedotrzymaniem

Echo ma umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezp. z PZU na 180 mln zł

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Echo Investment zawarło umowę zlecenia wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) na rzecz FTF Columbus do kwoty 180 mln zł. Gwarancja będzie zabezpieczać płatność kar umownych lub

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

Pytanie Czy zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z pieniężnej, wymienionej w umowie, na gwarancję ubezpieczeniową wymaga aneksowania umowy? Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

Premiowanie podczas oceny ofert najdłuższych okresów gwarancji może prowadzić do nadużyć

rękojmi wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 568 Kodeksu cywilnego). Jednakże nie ma przeszkód, aby strony uzgodniły w umowie, że okres rękojmi zostanie wydłużony do terminu obowiązywania gwarancji jakości. W takim przypadku, 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

Pytanie Czy w przypadku konsorcjum zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji może być złożone przez każdego współkonsorcjanta osobno, dając sumę gwarancji równą 10% wartości umowy? Odpowiedź

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

Prawo upadłościowe w czasach epidemii COVID-19

podobnych czynności; – zobowiązań spornych – o ile spór istnieje obiektywnie i realnie (tj. dot. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, spółka broni się uzasadnionymi argumentami; spór nie został wykreowany dla uchylenia się od płatności). 2. Środki

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

; - postanowienie, że ZUS wycofa złożone w banku żądanie wypłaty z gwarancji należytego wykonania umowy" - czytamy w komunikacie. W przypadku zawarcia ugody w terminie przewidzianym porozumieniem, Grupa Comarch rozwiąże rezerwy w wysokości 24 203 300,40 zł, które zostały uwzględnione

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

strat ? niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia lub świadczenia nienależnego, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja lub poręczenie, f

Orlen Projekt ma decyzję sądu w sprawie realizacji budowy dla Polwaksu

Projekt zaznaczył, że przysługuje mu ponadto roszczenie o zwrot kwot nienależnie uzyskanych przez Polwax z tytułu bezpodstawnego skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy oraz dalej idące roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkody poniesionej w związku z odstąpieniem od umowy z winy Polwaksu

Nextbike Polska złożyło wnioski o postępowanie układowe i o ogłoszenie upadłości

informowała w dn. 31.12.2018 r. w raporcie bieżącym ESPI nr 35/2018, oraz brak płatności ze strony Benefit Systems S.A. w terminach wynikających z zawartej umowy, 5) aktualny brak możliwości przedstawienia gwarancji bankowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z

TXM ma umowę o utrzymaniu status quo z PKO BP i ING BSK do 31 maja br.

. W okresie obowiązywania umowy banki zobowiązały się do utrzymania i udostępniania TXM produktów bankowych (kredytów w rachunku bieżącym, akredytyw dokumentowych, gwarancji należytego wykonania umów najmu) na poziomie wynikającym z ich zaangażowania na dzień 1 kwietnia 2019 r., to jest do łącznej

Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wykonane w ramach realizacji umowy prace. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może już być pozostawiane do czasu upływu okresu udzielonej gwarancji. Można zmienić formę wniesienia zabezpieczenia jeszcze przed podpisaniem umowy W praktyce

Qumak ma warunki ugody ws. ISOK, strony chcą ją zawrzeć do końca stycznia

. "Treść parafowanej ugody obejmuje wzajemne potwierdzenie istniejącego między stronami stanu prawnego i faktycznego, w szczególności potwierdzono wykonanie przez spółkę umowy w zakresie etapów 1-4. Potwierdzono również, iż umowa obowiązuje nadal, a Qumak zobowiązany jest do wykonania etapu 5. Strony

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

zapłaty kar umownych w przypadku nienależytego wykonania umowy przez ich kontrahenta, może w konkretnych okolicznościach faktycznych stanowić pomoc publiczną – mówi mec. Karpiński. Dodaje, że istota pomocy publicznej jako formy wspierania gospodarki sprowadza się do wywierania wpływu w sposób

Budujesz, remontujesz? Strzeż się nieuczciwych fachowców

zakresu najczęściej dotyczyły nienależytego wykonania przez przedsiębiorcę umowy. W niewielkim stopniu dotyczyły również oszustw polegających na przyjęciu przez przedsiębiorcę zaliczki na poczet wykonania umowy, następnie niepodjęciu żadnych prac i zerwaniu wszelkiego kontaktu z konsumentem – mówi

Konstytucja biznesu nie działa. Skarbówka gnębi firmy i stosuje triki, aby wycisnąć z przedsiębiorcy ostatnie pieniądze

zbiorowy zasad należytej staranności”. Co wówczas dzieje się z majątkiem firmy? Przejmie go – jak czytamy w projekcie – skarb państwa. Dla "Wyborczej" Przemysław Hinc, doradca podatkowy, członek zarządu PJH Doradztwo Gospodarcze. Konstytucja biznesu, czyli gwarancja uczciwego

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

zmienia wskazanie w § 3-6 oraz 9-11, jakie zadania realizuje Schronisko, a jakie Wójt, bowiem w dalszym ciągu jest to realizowane różnych zadań i nie wiadomo jakie środki są na to przeznaczone. Ocena należytego wykonania nałożonego na radę gminy obowiązku ustawowego w zakresie wskazania w programie

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

realizuje Schronisko, a jakie Wójt, bowiem w dalszym ciągu jest to realizowane różnych zadań i nie wiadomo jakie środki są na to przeznaczone. Ocena należytego wykonania nałożonego na radę gminy obowiązku ustawowego w zakresie wskazania w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę spowoduje, że udział w postępowaniach będzie mniej obciążający. Jednym z kluczowych rozwiązań nowych przepisów jest wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w

MIB: Ruszają konsultacje projektu optymalizacji budowy dróg

kosztów inwestycji); * zmiana przepisów prawa zamówień publicznych dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy (efekt: obniżenie wartości kontraktów na etapie udzielania zamówienia); * umożliwienie firmom składania zabezpieczeń w postaci tzw

GDDKiA wybrała wykonawców na dokończenie budowy autostrady A2

. Dokończenie odcinka C o długości 20 km przypadnie konsorcjum czesko-niemieckiej spółki Bögl & Krysl i firmy Dolnośląskie Surowce Skalne (główny podwykonawca COVEC na A2), ale umowa zostanie podpisana dopiero po uzupełnieniu gwarancji należytego wykonania robót. Konsorcjum ma wybudować odcinek C za 756,05

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

wykonawców, Na rzecz wsparcia MŚP działać będą m.in. obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę spowoduje, że udział w

Umowa konsorcjum

. 3. Oświadczenie, że wszyscy partnerzy konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 4. Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań

Kto i jak ratował członków SKOK-ów. G. dostawał nagrody, a jego klientów ratowały banki

zostało wszczęte przez KNF 9 października 2014 r. w związku z nienależytym wykonaniem ustawowego zobowiązania do opracowania i przekazania przez Kasę Krajową programu postępowania naprawczego. W obu postępowaniach Kasa Krajowa wniosła ponad 150 wniosków dowodowych. Dla "

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 142. owę zawiera się na czas oznaczony. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje

Przegląd prasy

ustawowymi jako odszkodowanie za nienależyte wykonanie przez pozwanego zobowiązań z tytułu łączącej strony umowy podwykonawczej, podała spółka. --PKO Bank Polski czeka na dalsze procedowanie prezydenckiego projektu w sprawie kredytów hipotecznych we frankach, poinformował prezes

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

zabezpieczenia nie będzie obejmował okresu gwarancji jakości a jedynie okres rękojmi po upływie którego zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zaliczki dla wykonawców Nowym rozwiązaniem dotychczas nie zawartym w ustawie Prawo zamówień

Deweloperzy płacą za błędy

kierować przeciwko niemu pozwy o zapłatę za nienależyte wykonanie zobowiązań. Wspomniana już rękojmia pozwala na stosunkowo łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu wad nieruchomości. Wymagane jest jednak dochowanie trzyletniego terminu (dla nowych inwestycji oddawanych do użytkowania od końca 2014 r. jest to

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

w art. 23 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Comarch, Comarch Polska : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm, należytego wykonania umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2 mln zł, poinformował Comarch

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

gwarancji jakości oraz likwidacja katalogu przesłanek skutkujących obowiązkowym żądaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W konsekwencji wprowadzane zmiany są na korzyść wykonawców. Nowelizacja odbiera zamawiającym możliwość żądania zabezpieczenia należytego wykonania

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kryzysu i wychodzenia z niego. Ważnym aspektem jest niwelowanie zatorów płatniczych poprzez terminowe regulowanie zobowiązać przez wszystkie firmy, które mogą to robić. Inicjatywa ma charakter społeczny i może w niej wziąć udział każda firma, organizacja czy osoba. Chodzi o budowanie szerokiej świadomości

Trzy razy pomyśl, zanim kupisz "dziurę w ziemi"

), a trzeci nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowanie. - Gdzie są nasze pieniądze? - zastanawia się Kosobucka. Przypuszcza, że wypłacane były, zamiast po wykonaniu danego etapu budowy przez dewelopera na bieżąco i bez należytej kontroli na wszelkiego rodzaju wydatki

Rękojmia od dewelopera

chce naprawiać niedoróbek? Mieszkańcom nie pozostaje wówczas nic innego, jak skierować przeciwko niemu pozwy o zapłatę za nienależyte wykonanie zobowiązań. Rękojmia pozwala na stosunkowo łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu wad nieruchomości. Wymagane jest jednak dochowanie wspomnianego trzy- lub

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

. 3. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1. 4. Do odpowiedzialności za wykonanie

Zbigniew Jagiełło: Korzystać z okazji, nawet stając na palcach [Wywiad]

wydatków socjalnych czy zmniejszenia zatrudnienia w administracji publicznej. A przecież nie można jednocześnie zaciągać zobowiązań, aby oszczędzać na przyszłość i utrzymywać znaczne bieżące wydatki socjalne. Na to nas zwyczajnie nie stać. Ucieka pan od odpowiedzi. Rostowski czy

Kryterium jakości opinii prawnej

inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji". Ponadto wprowadzono art. 91 ust. 2a mówiący

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

art. 36 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy Pzp. Zamawiający, decydując się na postawienie wyżej opisanego wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zamówieniu na umowę o pracę, zobowiązany jest w specyfikacji wskazać rodzaj czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, których on dotyczy. Odniesienie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

wykonawców tych warunków; 3) odstąpić od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) w przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub

Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

. Wymagając wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający zobowiązany jest w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określić: - wysokość żądanego zabezpieczenia, - termin wniesienia zabezpieczenia (co do zasady zabezpieczenie

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

Ca 327/05. Treść oświadczenia powinna odnosić się do treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, który określa, jacy wykonawcy mogą ubiegać się o zamówienie. (sygn. akt UZP/ZO/0-2530/05). Rolą zamawiającego jest takie sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu, aby mieć gwarancję należytego wykonania umowy