gmina przetarg na roboty budowlane

sprawdź też:

gmina

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Kontrola nad wykonywaniem umów

Kontrola nad wykonywaniem umów

Zakres możliwej ingerencji zamawiającego w treść umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami zależy od przedmiotu kontraktów. Ingerencja zamawiającego w umowy jest dopuszczalna jest już na etapie siwz.

Roboty budowlane

Na podstawie przepisów Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji K - dorzecze R" obejmujące budowę kanalizacji na terenie Gminy K. W dwóch przypadkach za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez firmę A S.A., ul. B, B, z którą Inwestor zawarł dwie umowy o roboty budowlane w tym umowę nr [...] z dnia

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

Zamawiający nie może obniżyć kwoty podanej na otwarciu ofert

najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem, że zaproponowana przez niego cena nie przekroczy kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Roboty budowlane Wyrok KIO Oceniając stan faktyczny objęty przedmiotem odwołania Skład orzekający KIO wskazał, że zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy

GDDKiA: Przetargi na autostradę A2 Mińsk M.-Siedlce ruszą w najbliższych dniach

najbliższych dniach. Pierwszy przetarg na zaprojektowanie i budowę dotyczy ok. 12-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy węzłami Ryczołek (koniec istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego) i Groszki zlokalizowanym w gminie Kałuszyn. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może bowiem stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia , jeżeli: jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych kwota 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,łączna wartość

PSE mają decyzję lokalizacyjną dla linii 2 x 400 kV Warszawa-Siedlce

odpowiedzialność za realizacje większości prac projektowych, planistycznych, formalno-prawnych i komunikację społeczną, powierzając zewnętrznym firmom głównie prace związane z realizacją prac budowlanych. Spółka rozstrzygnęła już przetarg publiczny na ich wykonawcę. Zakończenie robót

Drogi na półmetku budżetu UE. Jakie trasy mają powstać do 2023 r. [MAPA]

Drogi na półmetku budżetu UE. Jakie trasy mają powstać do 2023 r. [MAPA]

projektowe, gromadzenie zezwoleń oraz roboty budowlane, wykonawca podpisujący teraz umowę z GDDKiA na nową autostradę czy drogę ekspresową w większości wypadków wykona zlecenie w drugiej połowie 2022 r. Czyli w praktyce są to ostatnie kontrakty, na których wsparcie możemy dostać dotacje z obecnego budżetu UE

Drogowcy mają pieniądze na drogi, ale ich nie wydają

roku centrala GDDKiA nie ogłosiła ani jednego przetargu na roboty budowlane. Regionalne oddziały Dyrekcji ogłosiły 13 przetargów, ale głównie na przebudowy. Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa stwierdził w rozmowie z "WSJP", że dziś

Czy jednostka administracyjna może sama zrealizować roboty budowlane?

. W omawianym przypadku nie dojdzie do zawarcia odpłatnej umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Wprawdzie art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowi, że: "Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach

Budowlanka już nie daje rady. Firmy opuszczają inwestycje.  Brakuje już 100-150 tys. pracowników

Budowlanka już nie daje rady. Firmy opuszczają inwestycje. Brakuje już 100-150 tys. pracowników

jak Polska długa i szeroka można mnożyć. Borykają się z nimi nie tylko duże samorządy czy spółki skarbu państwa. Największy kłopot mają gminy ze znacznie mniejszym budżetem. Kolejne unieważnienia przetargów na inwestycje to groźba utraty przez nie unijnego dofinansowania, które sięga nawet 75 proc

Z prokuratury: w Knyszynie przetarg kontrolowany

kierujących gminą i zgłosił swoją chęć do modernizacji sali gimnastycznej. Dostał też obietnicę, że wykona te prace. Aby wszystko wyglądało legalnie, władze gminy zorganizowały przetarg na roboty budowlane. Do konkursu stanęły cztery firmy, łącznie z Henrykiem K. Tyle że wszystkie oferty w przetargu

Przegląd prasy

utworzenia oddziału prowadzącego działalność deweloperską --Wikana ma dwie umowy na roboty budowlane za łącznie 60,5 mln zł netto --NBP zwolnił Idea Bank z utrzymywania części rezerwy obowiązkowej od 19 listopada --LPP planuje

Tunelami przez Beskidy

Tunelami przez Beskidy

czasu na realizację robót nie wlicza się okresów zimowych, czyli od 1 grudnia do 31 marca. Jak wyjaśnił nam Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozpoczęcie prac budowlanych planowano na drugi kwartał 2020 r., a oddanie trasy na 2023 r. Niewykluczone jednak, że w

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

nie miał większego znaczenia w kontekście prowadzonego postępowania. Tym bardziej, iż zamawiający nie dokonuje opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane poprzez wskazanie nazwy przedsięwzięcia, ale poprzez przygotowanie i udostępnienie w przetargu dokumentacji projektowej składającej się z

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

Unieważnienie procedur częściowych - kilka wskazówek

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy budowy pieszych ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie swojej gminy, w którym dopuścił składanie ofert częściowych na budowę ścieżek na terenie czterech sołectw (każda część to teren innego sołectwa). Po zbadaniu

Przegląd informacji ze spółek

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej w dzielnicy Targówek w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji wynosi ok. 62 mln zł netto. W jednostkowym

GDDKiA zleciła wykonanie koncepcji programowej dla A2 Siedlce - Biała Podlaska

Podlaskiej, podało Ministerstwo Infrastruktury. Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę tego odcinka A2 jest planowane na II kw. 2020 r., a ukończenie inwestycji na III kw. 2024 r. "Odcinek autostrady A2, dla którego podpisujemy dzisiaj koncepcję programową, to 63 km

Przegląd informacji ze spółek

kontynuowanej w II kw. 2018 r. wobec 83,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol zawarł z LPP umowę o roboty budowlane, której celem jest realizacja budowy magazynu wysokiego składowania o powierzchni użytkowej ok. 23 tys. m2 wraz z budynkiem biurowym o

Przegląd informacji ze spółek

Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz", podał Budimex. Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w styczniu 2017 r. wyniosło 2 589 baryłek, zaś w przypadku

Warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy

uprzednio dostawy, usługi lub roboty budowlane. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 rozporządzenia zamawiający może żądać wykazu uprzednio zrealizowanych robót budowlanych, dostaw lub usług. Rozporządzenie nie odnosi się do rodzajów zamawiających bądź zamówień realizowanych w sektorze publicznym lub

Mamy już jedne z najlepszych autostrad, ale sieć pozostawia wiele do życzenia

Tomasz Czoik: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek budowlany? Czy firmy mogły się przygotować na taką sytuację? Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI: - Pandemia oczywiście dotknęła nas wszystkich, ale jak do tej pory na rynek budowlany nie wpłynęła w sposób bardzo negatywny. Mimo

Obwodnica południowa w żółwim tempie. Rusza Mieszka I

biegła praktycznie przez pola i lasy. Powstanie nowy most nad rzeką Mleczną - zaznacza Ziółkowski. Według rzecznika roboty budowlane rozpoczną się w kwietniu lub w maju, a wykonawca będzie miał na ich zakończenie 15 miesięcy od podpisania umowy z MZDiK. - Nowa droga nie tylko

Przegląd prasy

międzynarodowego ruchu internetowego na świecie, do obsługi ruchu internetowego klientów spółki. Węzeł będzie połączony dwiema niezależnymi drogami transmisyjnymi z siecią Hawe Telekom. --Erbud podpisał umowę z Martinique Investment na roboty budowlane o wartości 90 797 000 mln zł

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

o przetargu nastąpiła na stronie BIP Urzędu Miejskiego w (...), gdy w rzeczywistości ogłoszenie zostało zamieszczone na własnej stronie Gminy Miejskiej (...), na której znajduje się również BIP. Argumenty na poparcie powyższych zarzutów zostały przedstawione w uzasadnieniu skargi kasacyjnej. W

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

najważniejsze roboty przy przebudowie mostu kolejowego na Bugu Intop ukończył najważniejsze prace w ramach przebudowy mostu kolejowego na Bugu w Terespolu, na granicy polsko ? białoruskiej, podały PKP Polskie Linie Kolejowe. Inwestycja jest warta ok. 24 mln zł

Pieniądze leżą w przetargach

w robotach drogowych. Np. ubiegłorocznym liderem rynku zamówień publicznych został koncern Skanska, który wygrał 142 przetargi, głównie drogowe, o wartości ponad 216,4 mln zł. Za niespodziankę można więc uznać bardzo wysokie, bo szóste miejsce niewielkiej spółki Tamex

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek obwodnicy Olsztyna za 913 mln zł

trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex SA z ceną 913 mln zł, terminem realizacji 28 miesięcy i okresem gwarancji 10 lat. Po upływie czasu na wniesienie odwołań od rozstrzygnięcia przetargu oraz po

Przegląd informacji ze spółek

. Erbud zrealizuje budowę hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w Sanoku. Wartość umowy na roboty budowlane to 49,9 mln zł, podała spółka

Przegląd prasy

. --Oferta Stalprofilu warta 187,27 mln zł netto, została przez Gaz-System uznana za najlepszą cenowo w przetargu na roboty budowlane w ramach budowy gazociągu Brzeg-Zębiec-Kiełczów, podał Stalprofil. --GTC podpisało umowę na refinansowanie i kredyt inwestycyjny wysokości 60 mln

Oferta Intercoru i Mostu najkorzystniejsza na budowę obwodnicy Olsztyna

, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach tego zadania, na przecięciu obwodnicy z drogą nr 51 zostanie wybudowany węzeł Olsztyn Południe. Inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj". Do wykonawcy oprócz robót budowlanych

Wybudują komisariat w Kłomnicach. Przetarg wygrała firma z Radomska

Komisariat policji w Kłomnicach od 13 lat zajmuje pomieszczenia stanowiące własność gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej. Od kilku lat władze gminne naciskają na policję, by odzyskać pomieszczenia na własne potrzeby. Do przetargu stanęło 12 firm

Przetarg: miasto ma mniej, niż chcą wykonawcy

Bez mała 21,8 mln zł - tyle za wykonanie remontu policzyło sobie konsorcjum, na czele którego stoi krakowskie ZUE. To najniższa stawka zaoferowana przez firmy budowlane biorące udział w przetargu. Ostatni etap konkursu po raz pierwszy w Krakowie miał formę elektronicznej

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

na budowę hali dla Prima-KL w Tczewie za 11,5 mln zł netto Dekpol zawarł z Prima-KL Polska, jako inwestorem, umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych hali produkcyjno-magazynowej w Tczewie-Rokitkach. Wartość umowy to 11,5 mln zł netto, podała spółka

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

będzie to przetarg ograniczony. Kolejna zmiana: będzie można wreszcie brać udział w licytacji elektronicznej na roboty budowlane. Dotychczas można było udzielać zamówień online tylko na dostawy i usługi. Projekt zakłada, że nie trzeba będzie mieć podpisu elektronicznego, aby

Przegląd prasy

. --Erbud zrealizuje budowę hali produkcyjnej z funkcją magazynową oraz częścią socjalno-biurową i budynkami towarzyszącymi wraz z wyposażeniem i instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną w Sanoku. Wartość umowy na roboty budowlane to 49,9 mln zł, podała spółka

Polskie drogi: więcej budów, mniej remontów

W statystykach GUS na razie kryzysu nie widać, bo wartość robót w drogownictwie, głównie dzięki budowie autostrad, rośnie w tempie dwucyfrowym (licząc rok do roku). Jednak sytuacja firm działających w tej branży, zwłaszcza małych i średnich, znacznie się pogorszyła, o czym

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Wyburzą domy, żeby wybudować drogę. Dlaczego S5 jest taka ważna?

. Inwestycja w naszym województwie ma być podzielona na pięć odcinków i tyle będzie ogłoszonych przetargów. Projektowanie trasy potrwa około roku. W 2016 r. rozpoczną się pierwsze prace budowlane. A pierwsze samochody - o ile nie wydarzy się nic nadzwyczajnego - powinny pojechać nową "eską" w drugiej

Przegląd informacji ze spółek

netto została najwyżej oceniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia pn. "Wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin - Nałęczów w km 107,283 do km 146,320" (pierwotnie LOT C

Przegląd informacji ze spółek

Bródnowskim w Warszawie umowę na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych. Wartość umowy to 20,79 mln zł netto. Mostostal Kraków - spółka zależna Budimeksu - zawarł z Alstom Power umowę na

Przegląd informacji ze spółek

Communications. Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi także Przedsiębiorstwo Filialne "Zakład samochodowy Nr 1" Publiczna S.A. "Kompania Samochodowa Bogdan Motors" zostało wybrane przez gminę miasto Szczecin w przetargu nieograniczonym na: "Zakup 11

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

zamówienia (jakie usługi, dostawy czy roboty budowlane), i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione." Izba w przedmiotowych postępowaniach w ocenie zgodności opisu przedmiotu zamówienia z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych

Przegląd informacji ze spółek

, podał Newag. LW "Bogdanka" zawarła z Polenergia Elektrownia Północ aneks do umowy wieloletniej na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb planowanych bloków energetycznych elektrowni w gminie Pelplin, określający najpóźniejszy termin uzyskania przez spółkę

Przegląd informacji ze spółek

HUF straty rok wcześniej. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją"

Przegląd informacji ze spółek

. zmniejszy koszty o 540 mln zł i zwiększy przychody o 50 mln zł (wobec 2014 r.), podała spółka. Poczta Polska stoi na stanowisku, że w przetargu na obsługę sądów złożyła rynkową i bardzo korzystną ofertę, co było możliwe m.in. dzięki restrukturyzacji spółki, poinformował rzecznik

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

standardach jakościowych (jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym) ale również dla zamówień, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. Mając na celu usprawnienie przebiegu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej nowelizacja zakłada możliwość złożenia oferty

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zawarły z konsorcjum firm Intop Warszawa i Vistal Gdynia umowę na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie za 18 mln zł brutto, podał Vistal. Udział spółek w konsorcjum wynosi po 50%. Echo ma pozwolenie na

Unijne euro na transport rozdzielamy sprawnie. Ale co z miną, na którą wpadła budowlanka? Samorządy w potrzasku

podobnie. PLK unieważniły już dwa przetargi na roboty w Łaziskach Górnych. Problemy z utrzymaniem założonych kosztów mają też miasta. - Przetarg na budowę linii tramwajowej na Popowice ogłosiliśmy już trzeci raz, bo złożone dotąd oferty były nawet o 50 proc. droższe, niż przewidywał kosztorys zgłaszany we

Remont Palmiarni Zimowej w Kudowie. Starą szklarnię zburzą

Przed przystąpieniem do głównych robót budowlanych, inwestor będzie musiał rozebrać istniejący budynek szklarni. Nowa szklarnia ma być jednonawowa z dachem dwuspadowym, a jej wymiary mają wynosić niemal 40 na 10 metrów. Projekt przewiduje zastosowanie nowoczesnych rozwiązań

Będzie wreszcie umowa na renowację parku

A przetarg z ceną prawie 7,3 mln zł wygrali Spółdzielnia Rzemieślnicza "Budowlani" oraz firma Magnolia ze Skarżyska-Kamiennej. Prace mają rozpocząć jeszcze w tym roku, ale - jak zaznacza wiceprezydent Igor Marszałkiewicz - będą to głównie roboty instalacyjne, m.in

To jednak Inter-System wyremontuje Stadion Olimpijski

aren Igrzysk Sportów Nieolimpijskich. To już drugi przetarg na renowację obiektu - najpierw wrocławscy urzędnicy wycenili ją na 66 mln zł. Wtedy Inter-System zgłosił się jako jedyny, oferując 144 mln zł. Postępowanie odwołano, a potem gmina zmniejszyła zakres robót

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

obowiązywania. Przesłanka umożliwiająca zawarcie umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata może być spełniana przykładowo, gdy przedmiotem umowy jest świadczenie usług wymagających dużych nakładów np.: - transport publiczny na terenie gminy, - wywóz

Ekspresowy remont dachu gdańskiej hali Olivia

, która może pomieścić pięć tysięcy widzów, jest gmina. Obiekt dzierżawi Gdański Klub Sportowy Stoczniowiec. Odbywają się tam głównie mecze hokejowe, a także koszykarskie oraz imprezy artystyczno-muzyczne. Dach blisko 40-letniej Olivii przeciekał od lat. W grudniu 2007 roku miasto musiało zamknąć halę na

Nowa autostrada okazuje się... przestarzała

autostradą. Np. planowany w gminie Wręczyca wiadukt nie przewiduje przeprowadzenia pod nim ścieżki rowerowej, która jest obecnie budowana! A w gminie Kłobuck pod wiaduktem nie pomieszczą się wraz z jezdnią chodniki. - Nie ma sensu budować autostrady, która już na początku jest