gdzie publikujemy unieważnienia przetargu

Justyna Andała-Sępkowska

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Zobacz, kiedy błędy w formularzach zamawiającego mogą powodować konieczność unieważnienia przetargu

Nie każdy błąd czy omyłkę można kwalifikować jako podstawę unieważnienia procedury. Przesłanki unieważnienia postępowania są wskazane w ustawie Pzp. W żadnym razie nie powinno się ich nadinterpretować.

W jakiej kolejności publikować zmianę ogłoszenia w poszczególnych miejscach?

Czy w razie zmiany siwz zamawiający publikuje tę zmianę na stronie WWW przed upływem terminu składania ofert oraz przesyła do publikacji zmianę ogłoszenia do Dz.Urz. UE czy też robi to w odwrotnej kolejności?

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Zamawiający będąc na etapie początkowym powinien zweryfikować wszelkie dane dotyczące wymogów postawionych w opisie przedmiotu zamówienia i skonstruować go w taki sposób, aby zachować uczciwą konkurencje i równe traktowanie wykonawców, tak aby przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne.

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: Jak ogłosić poprawnie udzielenie zamówienia dla jednego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 9 części gdzie w 1 części termin jest od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., ale pozostałe części data udzielenia zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

Pracownicy z b. spółki Brzoski wciąż bez wypłat. PIP zawiadamia prokuraturę

Pracownicy z b. spółki Brzoski wciąż bez wypłat. PIP zawiadamia prokuraturę

? Centrum Usług Wspólnych podległe pod kancelarię premiera rozpisało przetarg na obsługę pocztową. Jedynym kryterium była cena. W szranki stanęła Poczta Polska i InPost. Wygrał ten drugi - był tańszy o 3 mln. Rozpoczęła się długa batalia sądowa. W maju 2015 roku CUW unieważnił kontrakt, bo ten "nie

Paluszyński: Nie stać nas na brak e-dowodów

ministra Dmowskiego w tym czasie ma być uruchomiony ZMOKU. To jednak wymaga posiadania testowych e-dowodów, bo inaczej, co będzie się testować? Teraz, po unieważnieniu przetargu nie będzie projektu technicznego, a bez niego nie wiadomo jak powinien być dokończony moduł ZMOKU, pozwalający w przyszłości na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pozwalających na unieważnienie obecnego postępowania aukcyjnego na częstotliwości przeznaczone na potrzeby technologii 5G, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Źródło: ISBnews Reklama : Negatywne skutki pandemii koronawirusa odczuwa 87% firm z branży reklamy online, a przynajmniej

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

internetowego na którym wykonawcy mieli możliwość znalezienia ogłoszenia o prowadzonych w kraju przetargach spowodowały, że nowelizacja utrzymała zasadę publikowania ogłoszeń na stronach Urzędu Zamówień Publicznych. Zmianie ulega jednak miejsce publikacji. Dotychczas ogłoszenia o zamówieniach, których wartość

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

przed upływem terminu składania ofert - 4 dni przed upływem terminu składania ofert, w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem - jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, - 2 dni przed upływem terminu składania ofert - dla

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Oddział 1 Przetarg nieograniczony Art. 39. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

wykonawcy celowo nie uzupełniali braków w złożonych dokumentach, co w konsekwencji prowadziło do wyboru droższej oferty lub unieważnienia przetargu. Celem ograniczenia tego typu praktyk projekt zmian ustawy PZP przewiduje sankcję, w postaci utraty wadium, jeżeli wykonawca pomimo

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

mógł kierować się tylko ceną i znacznie wykracza poza postulaty zawarte w pierwotnych projektach zmian ustawy Pzp. Posłużono się tutaj pojęciami obecnymi już w ustawie Pzp - w art. 70, gdzie służą do opisania okoliczności zastosowania trybu zapytania o cenę (różnica sprowadza się w zasadzie do objęcia

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

wskazać w ogłoszeniu o zamówieniu - w ogłoszeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sekcji II.2.1, a w ogłoszeniu wysyłanym do Biuletynu Zamówień Publicznych w sekcji II.1.3. Możesz więc, jeśli chcesz, ujawnić swój szacunek. Nie oznacza to, że tym samym

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja była publikowana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację także na tej stronie. Zmiany mogą być bardzo istotne