euribor

bed, Reuters

Pożyczki międzybankowe w strefie euro najdroższe od października

Pożyczki międzybankowe w strefie euro najdroższe od października

Trzymiesięczna stopa Euribor wzrosła do 0,733 proc., sześciomiesięczna do 1,019 proc. To najwyższe poziomy tego wskaźnika od ponad pół roku

Brytyjski Barclays Bank dostał rekordową grzywnę

Wielki brytyjski bank Barclays został ukarany przez londyński Urząd Kontroli Usług Finansowych i władze amerykańskie rekordową grzywną 290 milionów funtów za manipulowanie stopami procentowymi

ING Bank Śląski ma umowę na 250 mln euro pożyczki podporządkowanej z ING Bank NV

wcześniejszej spłaty pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,66%. Warunki finansowe pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie

Sanok Rubber ma umowę limitu kredytowego z DNB Bank Polska do kwoty 100 mln zł

zmiennej stopy procentowej: dla EUR 1M EURIBOR, dla PLN 1M WIBOR powiększonej o marżę banku" - czytamy w komunikacie. Okres kredytowania to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na początku tego tygodnia Sanok Rubber Company podał, że na inwestycje w

PKP Cargo ma zgodę rady nadzorczej na zaciągnięcie do 200 mln zł kredytu w EBI

;Odsetki od kredytu naliczane będą wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, stopą mającą zastosowanie będzie WIBOR lub EURIBOR (rodzaj stopy referencyjnej ustalany w zależności od waluty wypłaty transzy kredytu) powiększony o marżę" - czytamy w komunikacie

GTC ma umowę refinansowania kredytu Galerii Jurajskiej

Jurajskiej położonej w Częstochowie. "Kredyt w wysokości 130 000 000 euro przeznaczony jest na refinansowanie obecnego kredytu. Galeria Jurajska jest zobowiązana płacić odsetki w wysokości stopy trzymiesięcznej EURIBOR, powiększonej o odpowiednią marżę. Termin zapadalności

Strategiczny plan UniCredit: Średnioroczny wzrost przychodów o 0,8% do 2023 r.

-miesięczną stopę Euribor na koniec okresu w wysokości ok. -50 pb pomiędzy 2019 a 2022, a w 2023 r.: -40 pb" - czytamy dalej. Bank przewiduje średnioroczny spadek kosztów o 0,2% do 10,2 mld euro w 2023 r. Koszty ryzyka mają w 2023 r. wynieść 40 pb

MLP Group wyemituje obligacje o wartości 10 mln euro 

;Obligacje będą posiadały zmienne oprocentowanie w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w euro powiększonej o marżę. Obligacje będą wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji obligacji nie został określony" - czytamy w komunikacie. Ostateczny

Wzięli kredyt w euro, chcą być jak frankowicze

Wzięli kredyt w euro, chcą być jak frankowicze

, jak się to skończy. Jednak w Polsce nie tylko frankowicze mają kredyty walutowe. Są też kredyty w euro i dolarach, zdarzają się też w jenach. Europejski Bank Centralny drukuje pieniądze bez opamiętania, co już dziś sprowadziło EURIBOR 3M (podstawa do naliczania

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 08.09.2015 (ISBnews) - UniCredit Spa wyemitował pięcioletnie obligacje zabezpieczone o wartości 500 mln euro, podała spółka. "Kupon został ustalony na 7 pkt. baz. powyżej 3-mies. Euribor" ? czytamy w komunikacie

ČEZ przeprowadził emisję prywatną obligacji o wart. nomin. 99 mln euro

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - ČEZ, a. s., przeprowadził private placement obligacji na kwotę nominalną 99 mln euro z kuponem EURIBOR 3-mies. plus 0,55%, podał koncern. ?Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Euro Medium Term Note i zostały

BGŻ BNP Paribas ma umowę pożyczki podporządkowanej wys. 40 mln euro 

. "Pożyczka podporządkowana została udzielona na okres 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki podporządkowanej zostało ustalone w oparciu o stawkę 3-miesięczny EURIBOR, powiększoną o marżę. Warunki finansowe ww. umowy nie odbiegają od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie

MLP Group wyemitowała obligacje serii A na łącznie 20 mln euro

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - MLP Group wyemitowała w ramach oferty prywatnej 20 000 szt. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln euro, podała spółka. "Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla

ING BSK ma umowę na 100 mln euro pożyczki podporządkowanej od ING Bank N.V.

; - czytamy w komunikacie. Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,22%. Warunki finansowe pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych, podano także. "Bank wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na

CEZ uplasował obligacje o łącznej wartości 86 mln euro w prywatnej subskrypcji

mln euro (transza 1) i 36 mln euro (transza 2)" ? czytamy w komunikacie. Wyemitowane obligacje mają trzymiesięczny kupon oparty na stawce EURIBOR plus 0,55%, podano także. Oferującymi byli Mitsubishi UFJ Securities International (transza 1

Olympic ma 25 mln euro pożyczki na budowę hotelu Hilton w Tallinie

. "Spłata kredytu przewidziana jest na 31 sierpnia 2018 r. Pożyczkobiorca może przedłużyć okres spłaty o 2 lub 3 lata. (?) Roczna stopa procentowa pożyczki to 6-miesięczny Euribor plus 0,8%. Kredyt jest zabezpieczony hipoteką nieruchomości zlokalizowanej w Tallinie i objęty gwarancjami Olympic

ČEZ wyemituje 14 marca obligacje o łącznej wartości 99 mln euro

oprocentowaniu emitowanych w ofercie prywatnej, o wartości nominalnej 99 mln euro i kuponie bazującym na 3-miesięcznym EURIBOR plus 0,55%. Planowana data emisji to 14 marca 2016" ? czytamy w komunikacie. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach średniookresowego programu emisji

ING Bank Śląski ma 150 mln euro pożyczki podporządkowanej od ING

okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)" -czytamy w komunikacie. Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 300 mln euro

. "Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro. Zmienny kupon w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej o marże 45pb będzie płacony kwartalnie. Cena emisyjna wyniosła 100,723% wartości nominalnej. Równocześnie z emisją przeprowadzono

Spółka Marvipolu zawarła umowę kredytu na potrzeby proj. magazynowego k/Warszawy

kredytobiorcę w związku z realizacją projektu" - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla transzy budowlanej i dla transzy inwestycyjnej oraz WIBOR dla transzy VAT, powiększone o marżę banku. Data ostatecznej spłaty transzy

Warimpex wyemitował obligacje o wartości 25,89 mln euro

. "Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w skali roku równej stopie bazowej 6-miesięcznej stawce EURIBOR powiększonej o marżę ustaloną na poziomie 375 punktów bazowych. Termin wykupu określony jest na dzień 10 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem, że zarówno obligatariuszom jak i

ZCh Police: Azoty Polyolefins mają umowę kredytów w zw. z proj. Polimery Police

referencyjną EURIBOR; (b) kredytu terminowego w USD w maksymalnej kwocie 537 700 000 USD, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy

PBKM ma kredyt o wartości do 75 mln zł na przejęcie Stemlab

zawarta na okres 5 lat, a oprocentowanie kredytu terminowego oparto o stawkę EURIBOR 1M ( przy czym jeśli stawka jest niższa od zera, będzie uznana za równą zeru) powiększoną o marżę banku, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach z uwzględnieniem spłaty balonowej w terminie spłaty ostatniej

BOŚ pożyczy od EBI 75 mln euro na finansowanie projektów inwestycyjnych

infrastruktury, przemysłem, usługami i turystyką" - czytamy w komunikacie. Pożyczka będzie wykorzystana przez BOŚ w transzach. Oprocentowanie pożyczki jest oparte na stopie bazowej EURIBOR + marża, podał bank. Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku

Spółka Marvipolu ma umowę kredytu na finansowanie proj. magazynowego k/Warszawy

; - czytamy w komunikacie. Oprocentowanie oparte jest o zmienne stawki referencyjne EURIBOR dla kredytu budowlanego i dla kredytu inwestycyjnego oraz WIBOR dla kredytu VAT, powiększone o marżę banku, podano również. Data ostatecznej spłaty kredytu

UniCredit wyemitował obligacje o wartości 1 mld euro

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - UniCredit wyemitował obligacje o wartości 1 mld euro, podała instytucja. Papiery mają termin zapadalności za 5 lat i 1 miesiąc. Kupon został ustalony na poziomie 100 pb ponad 3-mies. Euribor. Cena emisyjna wyniosła

Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum banków

transzy według oprocentowania zmiennego opartego na stawce WIBOR/EURIBOR lub oprocentowania stałego powiększonych o marżę. Odsetki od kredytów płatne są w ratach kwartalnych, a spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi z końcem sierpnia 2019 roku" - czytamy dalej. Wielton

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

, EURIBOR, EONIA i STIBOR. "Złożenie do KNF dostosowanej do Rozporządzenia BMR dokumentacji dotyczącej wskaźników WIBID i WIBOR jest efektem prac prowadzonych przez GPW Benchmark w ścisłej współpracy z sektorem bankowym i w konsultacji z instytucjami publicznymi, od chwili

BGŻ BNP Paribas ma 60 mln euro pożyczki z grupy BNP Paribas

równowartość 266,3 mln zł, podała instytucja. "Pożyczka podporządkowana została udzielona na okres 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę. Umowa pożyczki podporządkowanej zawiera typowe

Cognor spłacił obligacje m.in. dzięki kredytowi w kwocie 60 mln euro

. Korzyści te poprawią naszą zdolność do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami oraz umożliwią dalszy rozwój organiczny" - wyjaśnił Zoła. Oprocentowanie kredytu obrotowego i terminowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu

GTC zrefinansowało dwa węgierskie projekty

wartość nominalna nowego kredytu wynosi 28 mln euro. Nowy kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej Euribor powiększonej o marżę określoną w umowie. Kredyt został udzielony na 15 lat. Ponadto spółka oraz bank zobowiązali się do refinansowania kredytów udzielonych na finansowanie projektu

UKNF nadal oczekuje wniosku GPW Benchmark dot. przepisów BMR do końca roku

lepiej odzwierciedlał właściwe dla niego realia gospodarcze - w ocenie UKNF - nie stanowi istotnej zmiany metody wyznaczania. Organ nadzoru wskazuje, że inne wskaźniki referencyjne stosowane w UE, jak np. LIBOR czy EURIBOR, także przeszły lub przechodzą zmiany, ukierunkowane na wypracowanie metody

Best wyemituje obligacje serii X1 o wartości nominalnej do 10 mln euro

nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki EURIBOR 12M oraz marży w wysokości 3,3% w skali roku. odsetki będą płatne w półrocznych okresach odsetkowych. Zostaną wykupione w terminie 42 (czterdziestu dwóch) miesięcy od dnia emisji po ich wartości

BGŻ BNP Paribas ma umowy 2 pożyczek od BNP Paribas na ok. 610 mln zł

. Oprocentowanie drugiej pożyczki podporządkowanej w kwocie 40 mln euro, co stanowi równowartość 169,76 mln zł wg średniego kursu NBP z 29 grudnia 2015 r. zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę. BGŻ BNP Paribas podał, że wypłata środków z tytułu umów pożyczek

BBI Dev.: Centrum Marszałkowska z kredytem na dokończenie i refinansowanie

kredytu inwestycyjnego lub w dniu 31 grudnia 2024, podano także. Z tytułu zaciągniętego kredytu Nowy Sezam zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz banku odsetek w oparciu o wskaźnik EURIBOR dla kredytów wskazanych powyżej w lit. a) i b) oraz WIBOR dla kredytu, o którym mowa

KUKE i BGK są gotowi wspierać zachodnich importerów polskich towarów

stałą stopą procentową CIRR (Commercial Interest Reference Rate), a jednocześnie uzyskiwać przychody skalkulowane zgodnie ze zmiennym oprocentowaniem, np. LIBOR lub EURIBOR" - dodała dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w BGK Anna Babiarz. Obowiązujące w

Wakacyjna stabilizacja w kredytach hipotecznych

i franka szwajcarskiego. Sadowski przypomina jednak, że jednocześnie skurczyły się stawki bazowe (LIBOR i EURIBOR), wpływające na poziom oprocentowania takich kredytów. Wzrost kursu franka był jednak na tyle istotny, że mimo spadku LIBOR-u raty i tak się zwiększyły. W porównaniu z czerwcem o 33 zł

Taśmy Kaczyńskiego. Kredyt tani i ryzykowny - tak Bank Pekao chciał finansować spółki budujące K-Towers

, są zgodni. - Są to warunki, że się tak wyrażę, absolutnie preferencyjne - mówi "Gazecie Wyborczej" specjalista od kredytów z kilkunastoletnim stażem.  Zwraca on uwagę zwłaszcza na preferencyjne oprocentowanie pożyczki - 2,5 proc. ponad stawkę EURIBOR. - De facto to jest

PKP Cargo otrzyma do 100 mln euro kredytu z EBOR na refinansowanie nabycia AWT

dnia 25 września 2027 r." - czytamy w komunikacie. Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania kredytu jest równa zmiennej stopie EURIBOR/WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Umowa przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty

PKP Cargo ma do 40 mln euro kredytu z EBI na finansowanie lokomotyw

warunkach określonych w umowie, przy czym całkowita spłata kredytu powinna nastąpić najpóźniej do dnia 19 lipca 2035 r." - czytamy w komunikacie. Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania kredytu jest równa zmiennej stopie EURIBOR/WIBOR powiększonej o

Grupa Kęty ma 120 mln zł kredytu na budowę nowego zakładu produkcyjnego

. "Kredyt może być wykorzystywany w PLN oraz EUR. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej Wibor 3 M dla PLN lub Euribor 3M dla EUR podwyższonej o marżę banku. Zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu to 28 kwietnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie

Marvipol ma 13,65 mln euro kredytu od mBanku na refinansowanie

EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku, przy czym odsetki płatne będą w okresach kwartalnych, podano także. Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie hipoteka do kwoty 27,3 mln euro ustanowiona na będącej w użytkowaniu wieczystym Marvipol Development nieruchomości

Cognor Holding złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji

komunikacie. W maju br. spółka otrzymała od banków pismo obejmujące zobowiązanie do udzielenia finansowania bankowego na ten sam cel w wysokości 50 mln euro. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla

S&P podniósł rating Cognoru do CCC+ z perspektywą stabilną

Cognor zabezpieczył w maju br. 50 mln euro kredytów przeznaczonych na spłatę części obligacji zabezpieczonych wyemitowanych na rynkach zagranicznych o wartości ok. 80,9 mln euro. Oprocentowanie finansowania bankowego oparte będzie o WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu

Cognor zrefinansuje obligacje kredytem na 50 mln euro

wynikach, jak dotychczas. Szacujemy, że dzięki nowej strukturze finansowania będziemy mogli zaoszczędzić przynajmniej 25 mln zł kosztów finansowych już w 2018 roku" - dodał Zoła. Oprocentowanie kredytu obrotowego i terminowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus

Ursus ma 65 mln zł kredytu w Pekao na finansowanie umowy w Tanzanii

tytułu realizacji kontraktu z SUMA JKT, oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR/ EURIBOR/ LIBOR 1M powiększoną o marżę banku" - czytamy w komunikacie. Ursus będzie dokonywał spłat

Europejskie banki uruchamiają rezerwy złota

znajdują się pod presją. W ciągu ostatnich 27 dni stopa oprocentowania kredytów wzajemnych w strefie euro (EURIBOR) cały czas rosła, a bankierzy podchodzą dość nerwowo do zapowiedzianej publikacji wyników testów wytrzymałościowych europejskich banków

Tauron wyemituje obligacje hybrydowe o wartości 190 mln euro na rzecz EBI

umowie)" ? czytamy dalej. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w i okresie finansowania, natomiast w kolejnym 10-letnim okresie finansowania według zmiennej stopy procentowej (EURIBOR 6M) powiększonej o ustaloną marżę. W

Spółki Seleny mają umowę kredytową z EBOR o wartości 10 mln euro

oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę banku, płatne kwartalnie" - czytamy w komunikacie. Kredyt został udzielony na okres 5 lat, a jego spłata nastąpi odpowiednio: dla części opisanej w punkcie a) powyżej - w 14 ratach kwartalnych po zakończeniu 18 miesięcznego

Ciech ma umowę kredytów na łącznie 1,59 mld zł m.in. na refinansowanie

bazowej WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Początkowa wysokość marży wynosi 1,5%, podano również. Na początku października akcjonariusze Ciechu zdecydowali

Zapisy na akcje Cognoru potrwają od 13 do 17 października br.

wynoszącej ok. 80,9 mln euro" - czytamy w komunikacie. Spółka wyjaśnia, że oprocentowanie finansowania bankowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, obecne oprocentowanie obligacji typu high-yield

Echo pozyskało 112 mln euro finansowania bankowego na wieżowiec Q22 w Warszawie

są oprocentowane: kredyt pomostowy, kredyt budowlany oraz kredyt inwestycyjny według zmiennej stopy procentowej EURIBOR, kredyt VAT według zmiennej stopy procentowej WIBOR, powiększone o marżę banku. Termin spłaty kredytów został oznaczony następująco: 1/ w odniesieniu kredytu inwestycyjnego

Edukacja w finansach: kredyt mieszkaniowy w euro czy złotych?

w złotych, czy w euro, frankach lub dolarach, zależy od: ceny danej waluty na rynku międzybankowym oraz marży, jaką dolicza bank do tej ceny. Rozbierzmy te dwie sprawy na czynniki pierwsze. WIBOR, LIBOR i EURIBOR... Cena pieniądza to podstawa wyliczenia oprocentowania

Rzecznik Finansowy: Waloryzowanie kredytu kursem walut niezgodne z prawem

przez banki kursów walut oraz oprocentowania kredytów naruszają interesy konsumentów, ocenia Rzecznik Finansowy. Ponadto banki powinny stosować ujemny LIBOR/EURIBOR w określaniu oprocentowania kredytu. W raporcie "Klauzule niedozwolone w umowach kredytów "walutowych

Kolejny kraj rozprawia się z frankami

procentowych oraz marż obowiązujących obecnie na tamtejszym rynku dla nowych kredytów. Zapewne będzie to nieco wyższe oprocentowanie niż frankowe (bo EURIBOR jest wyżej niż LIBOR CHF). W Czarnogórze politycy uznali, że winę za dopuszczenie do zadłużania się przez konsumentów w obcej

Co będzie dalej z kredytami w euro, gdy Grecja wróci do drachmy?

procentowej i walutowe. Na to pierwsze narażeni są wszyscy posiadacze kredytów mieszkaniowych, również w złotówkach. Oprocentowanie kredytów, a więc i wysokość rat, zależy bowiem od wysokości stóp procentowych, a bezpośrednio od rynkowych stóp WIBOR (kredyty złotowe) czy EURIBOR (kredyty w euro

mBank obniża marże i prowizje kredytu samochodowego

. Promocja dotyczy tylko kredytów denominowanych w euro, a więc przeznaczona jest dla osób akceptujących ryzyko kursowe. Co to znaczy? Oprocentowanie kredytu w mBanku jest sumą stałej marży i zmiennej tzw. stawki referencyjnej Euribor 3M (stopa Euribor pokazuje, jaki jest średni koszt pożyczek w euro na

Pfleiderer ma promesy z banków w sprawie refinansowania istniejącego zadłużenia

kredytów będzie ustalone w oparciu o stopę EURIBOR lub WIBOR powiększonej o marżę, z uwzględnieniem poziomu skonsolidowanej dźwigni finansowej w danym czasie. W związku z pozyskaniem finansowania Ponadto spółka będzie zobowiązana do uiszczenia prowizji przygotowawczej oraz prowizji od zaangażowania w

Kolejne banki zjeżdżają z marżą kredytów hipotecznych

. - Wcześniej też istniała możliwość obniżenia marży, ale stawka zerowa to nowość - przekonuje Piotr Janicki, dyrektor departamentu zarządzania produktami kredytowymi w DnB Nord. W pierwszym roku oprocentowanie kredytu wynosi więc tyle, ile trzymiesięczna stopa EURIBOR (dzisiaj to ok

Robyg ma umowę leasingu biurowca Robyg Business Center na warszawskim Wilanowie

, przy czym koszt finansowania stanowi zmienna stopa procentowa obliczona w oparciu o stawkę EURIBOR 3M oraz marża ML, podano również. Umowa leasingu została zawarta pod warunkiem rozwiązującym z mocą wsteczną od daty jej zawarcia, tj. warunkiem w postaci zawarcia przez ML i

EMF wyemitowało obligacje o wartości 37,96 mln euro i 7,5 mln zł

płatności odsetek przypadającym na dzień 17 listopada 2017 roku. Odsetki naliczone do dnia sprzedaży szkół językowych podlegać będą kapitalizacji. Oprocentowanie nowych obligacji będzie wypłacane w wysokości ustalanej w oparciu o stawkę EURIBOR 6M powiększoną o marżę określoną w warunkach emisji"

Rekordowa kara KE: banki zapłacą 1,7 mld euro za zmowę i manipulacje

i Euribor, związanymi z derywatami nominowanymi w euro i jenach. - To szokujące, bo banki powinny ze sobą konkurować. Dzisiejsza decyzja to jasny sygnał, że Komisja jest zdeterminowana, by walczyć z wszelkimi kartelami w sektorze finansowym - powiedział Joaquin Almunia, unijny komisarz ds

Galeria Mokotów jest warta 529 milionów dolarów

kredytów refinansujących na rynku nieruchomości w Europie Centralno-Wschodniej. Pożyczka została udzielona na 5 lat. Oprocentowanie zostało oparte na 3-miesięcznej stopie EURIBOR powiększonej o marże w wysokości 2,25 proc. - Wpływy z tej pożyczki

Przegląd informacji ze spółek

kuponem EURIBOR 3-mies. plus 0,55%, podał koncern. Grupa Lotos otrzymała z Urzędu Miejskiego w Gdańsku pozwolenie na rozpoczęcie budowy instalacji opóźnionego koksowania (DCU) oraz instalacji hydroodsiarczania benzyny (CNHT), w ramach Projektu EFRA, podała spółka

Echo ma 342 mln euro i 15 mln zł kredytów na refinansowanie projektów handlowych

. Kwoty kredytu są oprocentowane: kredyt budowlany oraz kredyt Inwestycyjny według zmiennej stopy procentowej EURIBOR, kredyt VAT według zmiennej stopy procentowej WIBOR, powiększone o marżę banków. Terminy spłaty kredytów zostały oznaczone następująco: - w odniesieniu do

Coraz bliżej gazociągu z Norwegii przez Danię do Polski. To rywal rosyjskiego Nord Streamu 2

finansowania Nord Streamu 2. Jeśli banki nie przyznają kredytów na tę inwestycję, to na jej realizację 6,65 mld euro pożyczek przyznają zachodnie koncerny i Gazprom. Pożyczki zostaną przyznane na 15 lat, począwszy od 2020 r., a ich oprocentowanie wyniesie stawkę Euribor plus 5,75-6,75 proc. rocznie. Już pod

Pekao pożyczył pół miliarda euro. Na co ta góra pieniędzy?

pozyskania środków na mocy umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę " - czytamy w komunikacie Pekao. Czytaj też: Żubr zaryczał: 260.000 nowych ROR-ów!

Pekao ma prawo pożyczyć do 500 mln euro od UniCredit Luxembourg

zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę. Umowa ta nie zawiera postanowień dotyczących kar" - czytamy w komunikacie. Środki pochodziłyby od instytucji finansowej powiązanej z włoskim UniCredit, ale zarejestrowanej w Luksemburgu. Jak czytamy w

EMF zawarł umowę z wierzycielami, otrzymał 100 mln zł pożyczki od akcjonariuszy

środków otrzymanych z tej pożyczki - ponad wartość pożyczki przypadającej do spłaty - poprawi płynność spółki" - czytamy w komunikacie. Pożyczka będzie wypłacana w euro i będzie oprocentowana w oparciu o stopę procentową, będącą sumą odpowiednio EURIBOR 6M oraz marży

Kredyty w euro znowu tańsze

Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe o 25 pkt. Ekonomiści zakładali co prawda, że po dzisiejszym posiedzeniu stopy zostaną obniżone o 50 pkt, ale rynek pieniężny spodziewał się cięcia właśnie o owe 25 pkt. Ponieważ rynkowa stopa EURIBOR spadła od ostatniej obniżki

Dobra wiadomość dla "nabitych". Bank obniża oprocentowanie

nie przyjmie jej większość klientów starego portfela. Zaproponowano im wtedy przewalutowanie z franka na euro na specjalnych warunkach oraz przejście na system naliczania oprocentowania oparty na stałej marży i EURIBOR 3M. -We wcześniejszych

Mały odzew Nabitych na ofertę mBanku i Multibanku. Liczba ugód to...

. Klienci mieli otrzymać możliwość zamiany kredytów we frankach z oprocentowaniem ustalonym decyzją zarządu BRE na atrakcyjne kredyty w euro z oprocentowaniem zależnym od stawki EURIBOR. Ustalono, że "Nabici", którzy uważają, że bank nielegalnie wpisał do ich umów

Zysk netto GTC wzrósł r/r do 71,08 mln zł w I kw. 2016 r.

, wskazała spółka. Spadek kosztów finansowych netto był możliwy również dzięki zmianie strategii zabezpieczania stop procentowych wdrożonej przez GTC w następstwie utrzymywania się niskiej stopy procentowej Euribor oraz skutkującej redukcją średniego kosztu kredytu do 3,4% w i kwartale 2016 r. z 4,2% w I

"Nabici w BRE Bank" znów chcą wyjść na ulicę

wiadomo, że nie wszyscy zbuntowani klienci zgodzą się na takie rozwiązanie. Bank zaproponował klientom przewalutowanie z franka na euro na specjalnych warunkach oraz przejście na system naliczania oprocentowania oparty na stałej marży i EURIBOR 3M. Po

Kredyty hipoteczne w euro jeszcze są, ale tylko dla zamożnych

niskich stawek EURIBOR (3-mies. wskaźnik wynosi 0,21 proc.). Rata przykładowego kredytu na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w euro na 30 lat z marżą 4 pkt proc. wynosi 1575 zł, a rata kredytu złotowego 1621 zł (marża 1,7 pkt proc.), czyli o 3 proc. więcej. A należy pamiętać, że kredyt walutowy wiąże się z

Banki tracą przed wynikami stress testów i spotkaniem na szczycie

kredytów opartych o stawkę EURIBOR. Czarny scenariusz mógłby zaowocować ponownym wzrostem rentowności o długu obu państw - obecnie rentowności włoskich dziesięciolatek wynoszą 5,7, a hiszpańskich 6 proc. W piątek na początku sesji CAC 40 zniżkował o 1 proc. Najmocniejsze wyprzedaże dotknęły sektor

Kredyty w euro korzystniejsze, ale mało popularne

Założenia: kredyt na 30 lat, raty równe. Marże 3,2 proc. powyżej 3M EURIBOR i 3,0 proc. powyżej 3M WIBOR. Spread 8 proc. Niechęć przed zaciąganiem kredytów w walutach obcych jest jednak zrozumiała. Po pierwsze nie są to obecnie kredyty powszechnie dostępne (zaledwie kilka banków

Koszty kredytu - od czego zależy wysokość opłat, prowizji, oprocentowania?

Jeden z parametrów oprocentowania; jest naliczane na podstawie stawki WIBOR (kredyty w złotówkach) lub LIBOR i EURIBOR (dla kredytów w walutach obcych). Stawki te mówią o tym, z jakim oprocentowaniem banki nawzajem pożyczają sobie pieniądze. Stawki te są zmienne w czasie, ale takie same dla wszystkich

BRE kontra "nabici": Znamy szczegóły kompromisowego rozwiązania

decyzji zarządu na stawkę EURIBOR i marżę. Czytaj też: Komentarz do porozumienia w blogu Macieja Samcika Bank dzięki temu będzie mógł zaproponować klientom korzystniejszą marżę niż dla kredytów we frankach. To krok naprzód w stosunku do wcześniejszych

Gigantyczna kara za manipulowanie LIBOR-em

-em, a kredytobiorcy na zaniżanych stawkach mogli co najwyżej zyskać - płacili niższe raty kredytów hipotecznych we frankach. Stawki LIBOR, a także pokrewne im EURIBOR czy nasz WIBOR (odzwierciedlający cenę pieniądza na polskim rynku międzybankowym) powstają na podstawie

Trzy pytania o pomysł Platformy na pomaganie frankowiczom

okresu czasowego właściwego dla stopy bazowej EURIBOR/LIBOR zastosowanej w umowie o walutowy kredyt mieszkaniowy (...). Marża kredytu byłaby równa marży, która została ustalona w zawartej przez kredytobiorcę umowie o walutowy kredyt mieszkaniowy". Ryzyko banków, czyli

Poranny komentarz rynkowy XTB - pułapka Draghiego

koniunkturze w Europie? Notowania euro rosną nie bez powodu. Najpierw "groźba Draghiego" przełożyła się na gwałtowny spadek premii z ryzyko na europejskim rynku długu, teraz sugestia o braku szans na rychłą obniżkę spowodowała wzrost stawek FRA na EURIBOR, w wyniku którego

Czy czas wyrzucić WIBOR na śmietnik

błaha. W oparciu o stawkę oprocentowania pożyczek międzybankowych ustalane są rentowności niezliczonej ilości papierów wartościowych, kredytów, depozytów, instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych). LIBOR, tak samo zresztą jak inne tego typu stawki, np. EURIBOR lub

O kredyt jeszcze trudniej - kilka zmian w bankach

kredytu złotowego. Polbank nie próbuje tych wskazówek omijać i ustalił, że zdolność kredytowa jego klientów będzie obliczana z uwzględnieniem 120 proc. kwoty kredytu i stopy referencyjnej EURIBOR 3M. Tych kilka zmian potwierdza, że rynek nadal jest bardzo trudny. Upłynie jeszcze

Ranking kredytów hipotecznych - listopad 2012

Raiffeisen Bank obniżył marżę swojego kredytu w tej walucie z 3,44 na 2,99 pkt proc., to jednak średnia marża wzrosła z 4 na 4,5 pkt proc. Warto pamiętać, że stopy w strefie euro są obecnie na rekordowo niskim poziomie - stopa EURIBOR 3M, stosowana w przypadku większości kredytów w euro, wynosi obecnie

Prezes BRE: mBank i Multibank muszą więcej zarabiać. Prowizje w górę?

. Mamy 15 mld zł wolnego kapitału, który możemy w dużej części skierować na rynek kredytów - zapowiedział prezes BRE. Czytaj też: A jeśli Euribor ruszy w górę? Nowe ryzyko dla biorących kredyty w euro Czytaj też: Czy wicepremier Pawlak uwolni nas z

Ranking kredytów hipotecznych - maj 2012

. Stałość marży nie oznacza, że będziemy płacić takie samo stałe oprocentowanie. Bank do własnej marży doliczy bowiem rynkową stopę procentową (WIBOR lub EURIBOR), która w większości banków zamienia się co kwartał. Oznacza to, że co trzy miesiące oprocentowanie naszego kredytu będzie obliczane na nowo i

Akcje i złoty rosną w siłę. Negatywnie zaskoczyły PBG i PGE

rynkowe stopy procentowe (stawka Euribor 3M zaczęła nawet przybierać wartości poniżej benchmarkowej stopy ECB), obserwujemy także wyraźną poprawę płynności na rynku międzybankowym - ocenia Szymon Zajkowski i Bartosz Sawicki z DM TMS Brokers. Bank BGŻ miał 128,10 mln zł zysku

Szok w USA! Europa płacze

kredyty Chaos na europejskim rynku finansowym sprawił, że banki przestały sobie nawzajem pożyczać pieniądze. Rynkowa stopa EURIBOR odzwierciedlająca ceny pożyczek międzybankowych w euro skoczyła do najwyższego w historii poziomu 5,31 proc. Jeszcze kilka tygodni temu nie

Banki pukają do firm

prawa żądać ani dodatkowych zabezpieczeń, ani zmiany marży (obecnie wynoszącej 2,5 proc. powyżej stawki EURIBOR). "Ponieważ koszty finansowania bieżącej działalności banków wzrosły od momentu, kiedy rozpoczęło się zamieszanie na rynkach finansowych (...) zrozumiałe jest, że banki starają się

Słownik pojęć finansowych

rodzaju waluty. Kredyty w złotych będą uzależnione od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Kredyty w walutach obcych obarczone będą ryzykiem kursowym. Oprocentowanie jest naliczane na podstawie stawki bazowej WIBOR (kredyty w złotówkach) lub LIBOR i EURIBOR (dla kredytów w walutach