egzekwowanie zobowiązań

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją przepisów w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej, zgodnie, z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

- Niewykonanie zobowiązania kontraktowego zachodzi, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia, które należne jest spełnić wierzycielowi na podstawie zawartej umowy lub treści stosunku obligacyjnego - mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec. - Natomiast

Gminy nie wiedzą jak egzekwować długi

Jak pokazuje raport przeprowadzony przez Homo Homini tylko 5,3 proc. gmin zdecydowanie nie ma problemu z odzyskiwaniem należności. Ośmiu na dziesięciu pytanych urzędników przyznaje, że gminy mają trudności z egzekucją długów z tytułu opłat lokalnych. S

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego, pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 10% lub 3% wartości egzekwowanego świadczenia.

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

przez wierzyciela. Kiedy przedawnia się wierzytelność? Roszczenie (zobowiązanie, wierzytelność, dług) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed

Powództwo opozycyjne. Co to jest i do czego służy?

Powództwo opozycyjne. Co to jest i do czego służy?

powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego

Wierzyciel a dłużnik

Wierzyciel a dłużnik

uprawnionego organu. Dłużnik zwany dłużnikiem egzekwowanym, to strona postępowania egzekucyjnego wskazana w tytule wykonawczym, jako zobowiązana do spełnienia świadczenia kosztem swojego majątku. Egzekucja zostaje wszczęta przeciwko dłużnikowi z jego majątku na rzecz uprawnionego wierzyciela. Organ

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

przypadku kiedy do wynagrodzenia egzekucję skieruje jeszcze innym organ egzekucyjny (komornik lub administracyjny organ egzekucyjny), a kwota wynagrodzenia w części podlegającej przekazaniu komornikowi nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych, pracodawca jest zobowiązany

Emilewicz: Planujemy spotkania z branżami, nie rozmawiamy o lockdownie

zmarło 1 716 osób. "Dzisiaj rozmawialiśmy podczas Rady Ministrów na temat tej sytuacji. [?] Premier zobowiązał nas, wszystkich ministrów, każdego sektorowo, do dialogu z poszczególnymi branżami. W przyszłym tygodniu taką serię spotkań mamy zaplanowaną" ? powiedziała

Emeryci w walce z drożyzną. "Albo spłata kredytu albo kupno jedzenia"

Emeryci w walce z drożyzną. "Albo spłata kredytu albo kupno jedzenia"

, to spłatę długu będę musiała przesunąć - tłumaczy. Pani Katarzyna pół rok temu wzięła telewizor na raty. Zobowiązania w wysokości 220 zł miesięcznie spłacała przez trzy miesiące. - W końcu stanęłam przed wyborem albo będę spłacać raty albo kupować jedzenie - mówi. Przyznaje że gdy kupowała telewizor

Polityka budżetowa na kolizyjnym kursie z Unią

Polityka budżetowa na kolizyjnym kursie z Unią

zaciągnąć zbyt gwałtownie hamulca i nie wywołać tym samym w Europie głębokiej recesji. Będzie zatem w ocenie poszczególnych krajów bardziej elastyczna, co nie znaczy, że zaniecha dyscyplinowania. Państwa członkowskie Unii zostaną zobowiązane do przedłożenia planów określających średnioterminową ścieżkę

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

analiz rynkowych w KRD. Kiedy grozi nam egzekucja długu? Gdy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, odnajdzie go komornik, którego zadaniem będzie wyegzekwowanie należności. Komornik może wszcząć egzekucję na podstawie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to

Technologia nie ma w sobie nic z kobiety. Jak Big Tech ulega żądaniom ultrakonserwatystów

Technologia nie ma w sobie nic z kobiety. Jak Big Tech ulega żądaniom ultrakonserwatystów

;Associated Press, cytowany przez "Guardiana" , w swoim poście zamienił "tabletki aborcyjne" na "broń" i... postu nie usunięto.  Meta nie wyjaśniła widocznych rozbieżności w egzekwowaniu tej polityki, w tym trwającej kwestii otwartej sprzedaży broni na jej platformie

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia. Jak w praktyce ją egzekwować?

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia. Jak w praktyce ją egzekwować?

Pytanie: Jak należy interpretować (a w konsekwencji egzekwować) udzieloną przez  wykonawcę gwarancję jakości i rękojmię na roboty budowlane w kontekście zamontowanych przez niego urządzeń bądź też użytych materiałów? Na ogół gwarancja producenta jest znacznie krótsza od gwarancji jakości i

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

Biuletynie Informacji Publicznej opublikowana została informacja o rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia. Jak wskazano w uzasadnieniu decyzji o rezygnacji, zniesienie większości wprowadzonych uprzednio ograniczeń spowodowało, że zobowiązani mogą uzyskiwać dochody, a co za tym idzie, regulować swoje

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu. "Zarząd OT Logistics informuje o zawarciu umowy z Erste d.o.o., w

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

Podatnik nie zapłacił w terminie. Urząd nie tylko zajął mu konto, ale też napisał do jego klientów

. Postawił na utrzymanie załogi – W tym trudnym czasie odraczamy wszelkie płatności, również te do urzędu skarbowego, ponieważ przy spadku obrotów o 75 proc. nie ma z czego zapłacić wszystkich zobowiązań. Wrzesień był jeszcze dobrym miesiącem, więc naliczony VAT wysoki. Ale miesiąc później Warszawa

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

: - wyznaczono organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

doradca restrukturyzacyjny. A dlaczego po bankrutach zostają długi? Bo sądy mogą zwolnić ich w ogóle ze spłaty albo - jak przekonują prawnicy - nie ma z czego egzekwować należności, albo dłużnicy są w stanie spłacić tylko część zobowiązań. Ale tworząc plan spłat, syndyk bierze też pod uwagę to, ile

Nadchodzi rewolucja w oznaczaniu promocji. Koniec z ulubionym trikiem sprzedawców

Nadchodzi rewolucja w oznaczaniu promocji. Koniec z ulubionym trikiem sprzedawców

szybkiemu zepsuciu (z krótkim terminem ważności oraz takie, które w obrocie są krócej niż 30 dni) były oznaczone w sposób szczególny. - Przedsiębiorca będzie zobowiązany uwidocznić obok informacji o obniżonej cenie informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. Reguła ta różni się więc od

KE: Polska transponowała dyrektywę o dochodzeniu odszkodowań z tyt. konkurencji

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zamknęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do 18 państw (w tym Polski), które transponowały do prawa krajowego dyrektywę w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z

Gender w funduszach. Złudna równość płci w polskim planie odbudowy

. Widać, że Unia zaczyna naciskać na realizację tego zobowiązania, choć faktycznie nie ma twardych narzędzi do egzekwowania działań. Uważam, że po części to efekt ciśnienia ze strony biznesu. W obliczu starzejącego się społeczeństwa firmy wiedzą, że muszą zadbać o pracowników, których mają do dyspozycji

Alimenty. Jak wyegzekwować pieniądze należące się dziecku?

Z tego poradnika dowiesz się: gdzie złożyć pozew o alimenty, jak można ustalić i zmienić wysokość alimentów, jak egzekwować zobowiązania od uchylającego się rodzica, jakie kary grożą za niepłacenie alimentów, jak ściągać alimenty z zagranicy, kiedy można liczyć na wypłatę z funduszu

KE nałożyła zobowiązania na Gazprom chroniące swobodny przepływ gazu w CEE

. A sprawa nie kończy się dzisiejszą decyzją - od dzisiaj zaczyna się egzekwowanie zobowiązań Gazpromu" - powiedziała komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie. Decyzja KE zobowiązuje Gazprom m.in. do usunięcia wszelkich

Co nas czeka, gdy zamkniemy własną firmę? Poradnik

Likwidacja działalności gospodarczej nie ma wpływu na istnienie i wymagalność zobowiązań wobec ZUS. – Wszystkie dotychczas istniejące długi nadal mogą być egzekwowane i zabezpieczane na majątku byłego płatnika składek. Naliczane są także odsetki od zobowiązań podatkowych, na takich samych zasadach jak

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

, może zostać zobowiązane, by spłacić drugie, ale nie musi. 3. Ile kosztuje? W przypadku polubownego podziału dokonywanego przez notariusza – tyle, ile wynosi taksa notarialna. Jej wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

spółdzielnia zadbała o to, by zobowiązanie rosło i rosło. Przed eksmisją wynosiło już ponad 21 tys. zł – twierdzą Benedysiukowie. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska" kategorycznie zaprzecza, by „pompowała" dług. Zdaniem jej prezesa wina leży po stronie dłużniczki, która po

Zaległości alimentacyjne. Ponad 11 mld zł to czubek góry lodowej

połowie ubiegłego roku. Ale nie jest. Za moment wyjaśnię dlaczego. Na razie najpewniejsze informacje pochodzą jednak z rejestrów biur informacji gospodarczej. Ale i one nie pokazują całości problemu, bo nie zawierają wszystkich danych. To w takim razie jak ścigać dłużników i egzekwować pieniądze, jeśli

KE wzywa Polskę do wdrożenia rejestru elektronicznego dla transportu drogowego

członkowskie. Prawo UE wymaga, aby krajowe rejestry były ze sobą połączone, co pozwoli utworzyć europejski rejestr przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU). Taki ogólnounijny rejestr umożliwi lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi oraz lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym

Nie ma darmowych lunchów. I nie powinno być darmowych ratunków [MAZZUCATO, ANDREONI]

1 bln dol.  na pomoc dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Jednak aby inwestycje doprowadziły do zdrowszej, bardziej wytrzymałej i wydajnej gospodarki, pieniądze nie wystarczą. Rządy muszą również przywrócić zdolność do opracowywania, wdrażania i egzekwowania warunków pomocy, tak aby

Co trzeba wiedzieć o chwilówkach? Jak bezpiecznie wziąć szybką minipożyczkę?

zazwyczaj wymagają banki, to 500-800 zł po odliczeniu kosztów utrzymania, zobowiązań wobec innych banków, alimentów itp. Analizują też źródła utrzymania klienta. I wcale nie jest żartem powiedzenie, że banki kochają emerytów. Dlaczego? Bo mają stały dochód i łatwo egzekwować od nich zaległości. Wysokość

"The New York Times": Koniec amerykańskiego mitu. Ceny i zakupy rekordowe, ale legendarna gałąź gospodarki upada

konkurencji i dyktowanie cen. Zdaniem ekspertów antymonopolowych i sojuszników ranczerów korporacje te wykorzystały te same sposoby, w jakie władze federalne osłabiły egzekwowanie praw uchwalonych sto lat temu, których celem było okiełznanie ekscesów nieuczciwych potentatów. Jeden z przełomowych aktów

KE wszczęła postępowania wobec 27 państw ws. jednolitego rynku usług

i kwalifikacji zawodowych, podała Komisja. "Wszczynamy dziś szereg postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu zapewnienia skutecznego i spójnego egzekwowania przepisów UE, które umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie

KRD/KPF: 19,2% firm zaobserwowało narastanie problemów ze spłatami zaległości

Rejestr Długów (KRD) i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) w Polsce. Z 17,1% do 19,2% wzrósł odsetek firm, które zaobserwowały narastanie problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań kontrahentów. W pierwszych trzech miesiącach tego roku znacząco spadła wartość

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Awbud w efekcie złożonego pozwu przeciwko Medico-Investment uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, zgodnie z którym pozwany podmiot został zobowiązany do zapłaty ponad 15,45 mln zł na rzecz

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

przelewy dla dziecka. Wierzą, że w obecnej sytuacji egzekwowanie od nich spłaty długu będzie trudne, ponieważ obecnie większość kancelarii komorniczych ograniczyła osobisty kontakt z interesantami, a wierzyciele mogą jedynie telefonować lub pisać maile do komorników, ale i tak niewiele wskórają. W

Wierzyciele porozumieli się wstępnie z Hawe, spółka nie złoży wniosku o upadłość

powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań, podał Mediatel. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Stronami umowy standstill są spółki z grupy kapitałowej Hawe S.A.: Mediatel S.A. z siedzibą w

Alimenty czy komornik

grozi dyscyplinarka. Kowalski przestał płacić alimenty, a długi wobec dzieci przekroczyły 10 tys. zł. Miał jeszcze do spłacenia zaległy kredyt. Jego zobowiązaniami "zajmuje się" dwóch komorników. Pierwszy z Dolnego Śląska egzekwuje alimenty. Drugi z Warszawy prowadzi

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

zakończeniu stanu epidemii lub stanu epidemicznego postępowania egzekucyjne zostaną podjęte przez organy egzekucyjne z urzędu, bez konieczności zawiadamia o tym stron. Zarówno wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, jak i jego podjęcie na nowo nie wiąże się z żadnymi opłatami dla zobowiązanego - tłumaczy

KE kieruje do TSUE skargę, by chronić polskich sędziów przed kontrolą polityczną

w Unii - plan działania". Komisja podkreśla w nim, że w oparciu o dotychczasowe podejście do egzekwowania prawa oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE będzie stosować strategiczne podejście do postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego związanych z

Przegląd informacji ze spółek

w III kw. 2019 r., wobec 9,3 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Polwax zawarł z ING Bankiem Śląskim kolejną umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka. Umowa

Jak pozbyć się długów i wyjść na prostą. 9 żelaznych zasad

lepszym lub gorszym skutkiem. Ci, którzy nie wiedzą, co zrobić, i wpadają w stupor oraz spryciarze, którzy liczą na przedawnienie zobowiązań. I bezradni i sprytni przyjmują taktykę udawania, że ich nie ma, i czekają na przedawnienie długu, czyli na moment, gdy wierzyciel nie będzie mógł go dochodzić przed

Przedsiębiorcy alarmują: puchnie bańka kredytów kupieckich. Pęknie po pandemii?

sektora usługowego, pomoże spuścić powietrze z tej bańki? Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego ds. badań i analiz, mówi, że problem egzekwowania należności od kontrahentów będzie wręcz narastał. - Kwestia zaległości ze spłatą kredytów kupieckich to jedno, ale dużo

Równość dłużników w sieci i sądzie

rozumieją, że nie wystarczy sam fakt, że zobowiązanie jest już "przeterminowane". Sadzą, że sąd z urzędu bierze tę okoliczność pod uwagę. Nie bierze. Zrzucenie na dłużnika konieczności podniesienia przedawnienia stało się żyłą złota dla firm windykacyjnych. Przede

Rząd przyjął nowelę dotyczącą realizacji programu 'Mieszkanie+'

gospodarowania nieruchomościami należącymi do KZN, przy zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym nieruchomości zostaną udostępnione. W odpowiedzi na potrzeby rynku, przewidziano możliwość tworzenia przez KZN spółek celowych z udziałem innych podmiotów niż jednostki samorządu

Bunt sklepów przeciw obostrzeniom Morawieckiego. Będą zamieszki, sieci zamkną placówki?

zobowiązane zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Co to z kolei oznacza? Że wystarczy, że sklep postawi podajnik z żelem antybakteryjnym przed wejściem (przed większością sklepów już zresztą jest). Jednorazowe rękawiczki zaś klient będzie musiał załatwić we własnym

Nie ma odbiornika, a Poczta domaga się od niej abonamentu RTV. "Zapraszam kontrolerów do mnie"

. wyrejestrowali, ale system ewidencji abonentów zgubił ich nazwisko i teraz muszą udowodnić, że dopełnili obowiązku wyrejestrowania radia i telewizora. Wielu z nich się to nie udaje, bo Poczta Polska zaczęła egzekwować nieistniejące długi sprzed wielu lat, choć sama nie potrafi udowodnić, że zobowiązania w ogóle

Niechlubny rekord rośnie w zastraszającym tempie. Alimenciarze zalegają już z 12 mld zł długu. Kto nie płaci na własne dzieci?

Jakby tych haniebnych statystyk było mało, w ciągu ostatnich pięciu zobowiązania alimentacyjne Polaków zwiększyły się ponad dwukrotnie. W 2015 roku zadłużenie alimentacyjne wynosiło niecałe 6 mld zł. Za to, jak wynika z danych publikowanych przez Krajowy Rejestr Długów, zmniejszyła się nieco liczba

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

do przepisów ustawy, czy też postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowe stanowisko mogło być egzekwowane bowiem dotychczasowe wzory standardowych formularzy na podstawie których zamawiający byli zobowiązani przygotować ogłoszenie o zamówieniu przekazywane następnie Urzędowi

Alior Bank przystąpił do umowy standstill z wierzycielami Hawe

2015 roku wpłynęło do spółki od Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jednostronne oświadczenie Alior Bank o przystąpieniu do umowy w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (umowa

Woźniak: Sprzedaż PKP Energetyka nie powinna się zdarzyć

. "Pomimo to trudno jest zobowiązać inwestora prywatnego, nie tylko do tego, by nakłady poniósł, ale także później takie zapisy egzekwować. Istnieje więc realne zagrożenie, że nabywca zdekapitalizuje infrastrukturę, a w przypadku PKP Energetyka nie możemy sobie na to pozwolić" - dodał Woźniak

UE bierze się za sztuczną inteligencję. Nie chce, żeby spełniły się wizje z "Black Mirror"

państwa członkowskie zostałyby zobowiązane do wyznaczenia  jednostek oceniających. Firmy mają podlegać karze, jeśli zajmowałyby się opracowaniem zabronionych usług bazujących na sztucznej inteligencji albo dostarczały regulatorowi nieprawdziwych informacji. I tutaj jest jeden warunek - zasady nie

Prezydent proponuje by świadczenie 500+ nie wpływało na wysokość alimentów

ustalaniu. Tak, że jest większy dochód w rodzinie, ponieważ jest 500+, a zatem ten, kto jest zobowiązany do alimentów będzie płacił mniej, bo jest 500+. Nie, tak nie może być? - powiedział Duda, cytowany w komunikacie. Dodatkowo, prezydencka nowela reguluje kwestię wpływu na

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

Pytanie Kontrakt na budowę kanalizacji realizowało konsorcjum dwóch firm. Po zakończeniu zadania, w okresie kilku miesięcy jedna z firm ogłosiła upadłość. Czy można egzekwować od firmy, która była członkiem konsorcjum żeby naprawiała usterki, które

KRD: Dwie trzecie polskich eksporterów nie ma problemów z egzekwowaniem należnoś

% polskich przedsiębiorstw handlujących w Polsce nie ma żadnego problemu z egzekwowaniem należności od swoich klientów. W przypadku zagranicznych kontrahentów odsetek ten jest ponad 3-krotnie wyższy. Z jednej strony jest to wynik znacznie większej liczby transakcji zawieranych z krajowymi podmiotami. Z

Nie musisz brać kredytu, żeby spłacać cudze długi

Natomiast ta wiedza może się okazać niezwykle przydatna, ponieważ aż 10 proc. zobowiązań nie jest spłacanych w terminie. Poręczyciel równa się kredytobiorcy Instytucje finansowe korzystają z różnych możliwości zabezpieczenia

Rosja przyspiesza ukończenie Nord Streamu 2. Senatorowie USA apelują do Bidena o sankcje

, także wobec statków pomocniczych i firm ubezpieczeniowych.  Zgodnie z tą znowelizowaną ustawą o nazwie PEESCA do 16 lutego rząd obecnego prezydenta USA Joego Bidena był zobowiązany przekazać Kongresowi USA wykaz statków i firm zaangażowanych w kontynuację budowy Nord Streamu 2, na które należy

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

urzędzie gminy, gdy chciałam wyjaśnić, że to nie moje zobowiązanie, zbyli mnie, że takie są przepisy. Komornik też nie chciał ze mną gadać i wszedł mi na pensję. Gdyby nie to, że mieszkam razem z Marcinem, to by mi na czynsz nie starczyło. Na dzieci to już nas stać nie będzie. . Pani Ewa znalazła prawnika

Biznes pod rękę z policją. Totalna kontrola obywatela w Chinach

, które przetwarzają terabajty danych, to sposób Pekinu na kontrolę obywateli. Firma jako organ kontroli obywatela Firmy, w tym Alibaba, Tencent i Baidu, są zobowiązane, by pomagać chińskiemu rządowi w ściganiu podejrzanych o przestępstwa. Ich technologia jest również wykorzystywana do tworzenia systemów

Dzieci okradane z miliardów złotych. Więcej wiemy o długach z tytułu alimentów

W Polsce gdy rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, to egzekwuje je w imieniu dziecka komornik albo płaci je gmina z Funduszu Alimentacyjnego (maksymalnie 500 zł), a potem dochodzi ich od dłużnika. Owe 7,1 mld zł to zobowiązania dłużników

Zmiany w kodeksie drogowym - limity prędkości, wyższe mandaty. Kierowcy mogą zostać zaskoczeni

Zmiany w kodeksie drogowym. Korytarz i suwak Ważne zmiany weszły w życie 6 grudnia 2019 r. Od tego dnia kierowcy są zobowiązani do tworzenia tzw. korytarzy życia i jazdy na suwak. W pierwszym przypadku chodzi o umożliwienie służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce wypadku poprzez

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie? Licytacje komornicze

nieruchomości. W przeciwnym razie wierzyciele poprzednika mogą egzekwować swoje wierzytelności z nieruchomości, nie zważając, że ma ona już nowego właściciela. By „uwolnić" nieruchomość z obciążenia hipotecznego, można podpisać umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego i wpłacić zadatek, z

NIK: na prywatnych autostradach tracą kierowcy lub państwo. A GDDKiA kiepsko je kontroluje

Paryżu. Jednak była wicepremier Elżbieta Bieńkowska (PO) przekazała sprawę rekompensat do rozpatrzenia Komisji Europejskiej. A ta dwa lata temu uznała, że AWSA z powodu zawyżenia rekompensat dostała nienależną pomoc publiczną i KE zobowiązała spółkę do zwrotu tych pieniędzy z odsetkami. AWSA zaskarżyła

Ziobro chce powołania Rady Wolności Słowa, która będzie mogła karać Facebooka i Twittera

społecznościowych o usunięciu bądź ograniczeniu dostępu do publikowanych przez nich treści. Jeśli oceni, że reakcja portalu społecznościowego nie była zasadna, bo publikowana treść jest zgodna z polskim prawem, serwis będzie zobowiązany do jej przywrócenia. - Procedura będzie wyglądała następująco: jeśli serwis

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

, kiedy czynsz powinien być zapłacony. Odpowiedzialność dorosłych domowników jest jednak ograniczona – wierzyciel może się domagać pieniędzy tylko od tych osób, które w okresie powstania długu stale mieszkały w lokalu. Nie ma prawa egzekwować długu, który powstał przed osiągnięciem pełnoletniości

TechPoranek. Kongres zapowiada postępowanie antymonopolowe ws. gigantów technologicznych

Apple'a. Komisja sprawdzi, czy obecne przepisy i ich egzekwowanie są wystarczające do rozwiązania tych problemów. „Otwarty internet przyniósł Amerykanom ogromne korzyści, m.in. gwałtowny wzrost szans ekonomicznych, ogromne inwestycje i nowe ścieżki edukacji w internecie - przekazał w oświadczeniu

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

: Jeżeli oferta wykonawcy stanowi załącznik do umowy, a wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie innego podmiotu do udziału w realizacji zamówienia , poprzez wykonanie części robót budowlanych, polegających na ustawieniu oznakowania pionowego dróg, to na tej podstawie zamawiający ma prawo egzekwować od

Hawe ma podpisać term sheet z ARP i Alior Bankiem w poniedziałek

egzekwowania zobowiązań (umowa standstill)" - czytamy w komunikacie. "Jednocześnie zarząd spółki informuje, iż pomimo braku przedłużenia terminu obowiązywania umowy standstill, pozostaje w negocjacjach z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Alior Bank

Koniec windykacji bardzo starych długów

zobowiązania, by znów powołać je „do życia”. Czyli występują do sądu o nakaz zapłaty lub składają pozew. Liczą na to, iż dłużnik nie wie o tym, że to on musi sam zwrócić uwagę sądowi (fachowo to się nazywa podnieść przed sądem zarzut przedawnienia), iż dług jest za stary, by go egzekwować. A jeśli

Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy

, by bank nie musiał badać ponownie zdolności kredytowej klienta. Czytaj też: Biura podróży w desperacji, narciarze wściekli. Po 12 godzinach we Francji wracają do Polski Prolongata zobowiązań wobec ZUS i banków Każdy przedsiębiorca będzie mógł liczyć na odłożenie w czasie - do czerwca - płatności

UOKiK przerywa windykację nieistniejących długów. Pierwsza taka decyzja w historii

zarabiają. Po podpisaniu umowy One Debt Partners zaczął egzekwować kupione długi. Robił to, choć powstały w wyniku bezprawnych działań operatora. Zdaniem UOKIK staranność zawodowa firmy windykacyjnej wymaga, aby przed transakcją sprawdzić źródła nabywanych wierzytelności. To nie jedyny zarzut, jaki Urząd

NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

istotnych aspektach, przedstawia rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa" - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, cytowany w komunikacie. Szczegółowe wyniki kontroli NIK przedstawiła w odrębnych

"The New York Times": Sankcje sankcjami, a oligarchowie i tak się bogacą. Czy tym razem będzie inaczej?

Szwajcaria. Na przykład amerykański Departament Sprawiedliwości i brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości ogłosiły niedawno powołanie grup zadaniowych do śledzenia rosyjskich aktywów i egzekwowania sankcji. – Oligarchowie są bardzo ważni, ponieważ to oni mogliby doprowadzić do przewrotu

Dealz debiutuje na polskim rynku przy współpracy z BOIG

za realizację całego procesu komercjalizacji od określenia strategii i konstrukcji tenant mixu obiektu, stawek czynszowych i zwrotu z nieruchomości, przez podpisanie umów najmu, egzekwowanie zobowiązań kontraktowych i aranżację sklepów najemców aż po otwarcie lokalu i dalszą kontynuację strategii

Europa dźwiga się z kryzysu na gigantyczną krechę. Kto ten dług spłaci?

zapisane w budżecie okażą się niewystarczające do regulowania zobowiązań, a Komisja nie będzie w stanie wygenerować niezbędnej płynności w inny sposób, wezwie państwa, aby tymczasowo pokryły różnicę z rezerwy, jaką daje ten 0,6-proc. bufor. W przypadku Polski – przy założeniu DNB z 2020 r. (choć w

Wybory na wyspach jeszcze w czerwcu

wspiął się do okolic 5,07 zł. Od rana funt utrzymuje ten poziom. Problemy Grecji W Grecji czekają na zmianę prawa dotyczącego regulacji zadłużenia. Problemem ma podobno dotyczyć nawet 200 000 przedsiębiorstw. Ze względu na nieuregulowane zobowiązania

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

jednym z podstawowych elementów ostrzegawczych przed podpisaniem ostatecznej umowy. Z uwagi jednak na chęć zobowiązania się do współpracy z kontrahentem, co do którego pojawiły się wątpliwości należy zadbać o właściwy sposób zabezpieczenia treści umowy i wykonania przyszłego zobowiązania

Wielu unika płacenia alimentów. Ci, którzy płacą, też mogą mieć kłopoty

je w wyjaśnieniach, jakie słał do sądu po skargach Potęgi. Od lutego do sierpnia 2017 r. pan Lucjan płacił po 1000 zł. Ale według komornika powinien 1200 zł. I tyle egzekwował. – Gdzie tu sens, gdzie logika? W marcu sąd nakazał mi płacić od lutego 1000 zł. W sierpniu podwyższył kwotę do

Węgiel znika z Europy, ale na świecie ma się dobrze

węgiel. Największy – 79-procentowy – zaobserwowano w Irlandii. W Wielkiej Brytanii, która zobowiązała się wycofać całkowicie węgiel do 2025 r., produkcja z brudnego paliwa spadła o 65 proc. Niemcy, choć wciąż są największym emitentem CO2 w Europie, odnotowały spadek o 22 proc. Na tym tle

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

zrobić, żeby się z niej wydostać? Zadręczać dłużnika na 10 sposobów Jedyne, co się przez lata zmieniło w Polsce, to to, że długów już się nie egzekwuje za pomocą kija bejsbolowego. Ale mimo obowiązujących przepisów karnych i cywilnych oraz kodeksów dobrych praktyk spisanych przez windykatorów ochrona

Komorniczy problem z podatkiem VAT

egzekwowanie należności staje się nieopłacalne - wyjaśnia Rafał Hermański, członek zarządu Polskiego Związku Windykacji. - To niestety powoduje, że część dłużników celowo nie reguluje swoich zobowiązań. Obawiam się, że jeśli ceny egzekucji komorniczej wzrosną, to jeszcze więcej osób będzie rezygnować z

Oddał pieniądze fiskusowi, ale drugi raz pobrał je bank

tym, jak spłacił zaległości. Poinformowano nas tylko, że wszelkie informacje w przedmiocie wysokości egzekwowanej należności, zastosowanych środków egzekucyjnych bądź ich uchylenia zobowiązany może uzyskać w siedzibie właściwego urzędu skarbowego, w komórkach zajmujących się egzekucją administracyjną

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

funkcji inwestora zastępczego, jest  zobowiązany sporządzić opis przedmiotu zamówienia , wskazując całkowity zakres świadczenia przyszłego wykonawcy . W tej sytuacji zamawiający wskazuje zakres czynności  wykonawcy w procesie inwestycyjnym, począwszy od przygotowania dokumentacji

Zmiany w prawie rodzinnym: alimenty od ręki, egzekwowanie prawa do kontaktów z dzieckiem i ochrona przed rodzicielską przemocą

Minister Zbigniew Ziobro przedstawił na czwartkowej konferencji prasowej rezultaty prac nad nowelizacją prawa rodzinnego. Nowe rozwiązania powstały we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najważniejsze zmiany dotyczą:  egzekwowania prawa rodziców do kontaktów z

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

informacji gospodarczej zapewniają, że za długi alimenciarza wobec Funduszu Alimentacyjnego nikt nikogo ścigać nie będzie. – Należności takie są ściśle związane z osobą dłużnika, gdyż tylko on jest zobowiązanym do ich zwrotu. W razie więc jego śmierci, nie mogą być one egzekwowane od jego następców

Jest polsko-amerykańska umowa w sprawie 5G. Czy zablokujemy Huawei?

sieci mobilnej nowej generacji zobowiązała się właśnie Polska. Czyli mamy dopilnować tego, by "w naszych sieciach uczestniczyli jedynie zaufani i niezawodni dostawcy". W żadnym miejscu nie pada ani nazwa "Huawei", ani nawet wskazanie, że chodzi o ograniczenie roli firm z Chin

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

sygnał, bo pokazuje, że pieniądze na ratowanie polskiej gospodarki są wycelowane tam, gdzie znajdują się największe potrzeby" - podkreślił dyrektor PIE Piotr Arak. Trudności w regulowaniu własnych zobowiązań dotyka 25% firm, zaś 74% nie zgłasza takich trudności. W

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

wszcząć postępowanie egzekucyjne. Zajmował się nim jej pełnomocnik Koksztysa Kancelaria Prawa Gospodarczego. Komornik w czasie postępowania próbował egzekwować nakazy zapłaty, ale zadłużony zobowiązań nie uregulował. Wtedy Dybcio, na wniosek wierzyciela, przystąpił do egzekucji z nieruchomości. I wtedy

NIK: Państwo nie wspiera kredytobiorców w dochodzeniu od banków swoich praw

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków, ocenia Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Negatywny wpływ na ochronę

FPP: Ustawa antylichwiarska ograniczy działalność banków

dziś mogą egzekwować pożyczkobiorcy, jeśli czują się oszukani przez zbyt drogie pożyczki. Jednak tak drastyczne ograniczenie kosztów odsetkowych ograniczy działalność legalnych podmiotów, a także banków - które nie będą mogły oferować pożyczek" - powiedział przewodniczący FPP, prezes Centrum

Przegląd informacji ze spółek

egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka. Cyfrowy Polsat szacuje, że wybór ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania jako formy opodatkowania okresów odsetkowych obligacji jednorazowo obciąży linię "Koszty finansowe, netto

Rząd przyjmie nowelę dot. planowania działalności administracji w II kw.

publicznych, realizującej wyznaczone cele. "Rozszerzeniu powinien podlegać również katalog jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych ustawowo do planowania swojej działalności i składania sprawozdań z realizacji tych planów, co pozwoli na wdrożenie w administracji

Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego. Wyjątkowo bolesne dla windykatorów

naliczały nowe opłaty i, oczywiście, egzekwowały je od zadłużonych. A jeśli długu nie udawało się szybko odzyskać – odsprzedawały go i kolejny windykator robił to samo. Wchodzące właśnie w życie zmiany w KC mają ukrócić takie praktyki. Podobny cel ma skrócenie okresu przedawnienia z 10 do 6 lat. (W

Wściekli na banki przemaszerują ulicami Warszawy

zobowiązać bank do przewalutowania kredytu po kursie z dnia podpisania umowy. Dlaczego? Sadlik twierdzi, że nie był świadomy ryzyka walutowego. Gdyby wiedział, czym ono grozi, nigdy by takiej umowy nie podpisał. W marcu tego roku sąd uznał jednak, że bank nie wprowadził go w błąd

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

Gefiona, ubezpieczyciel od połowy listopada nie reguluje zobowiązań, ale spółka dementuje tę informację. – Mogę potwierdzić, że Gefion wypłaca roszczenia w Polsce – mówi Russell Pollard, główny dyrektor ds. roszczeń tego ubezpieczyciela. Już w grudniu nadzór po skontrolowaniu Gefiona

Czarnomorskie rury Gazpromu przejmie Ukraina? Kijów zajmuje aktywa Gazpromu w Holandii

zobowiązał Gazprom do zapłaty Naftohazowi 2,56 mld dol . Jednak dotąd Gazprom nie wykonał tego wyroku, a jego długi wobec Naftohazu wzrosły. Bo do kwoty zasądzonej przez arbitraż od 1 marca dolicza się 100 tys. dol. dziennie kary za opóźnienia w wykonaniu wyroku. Ukraiński koncern postanowił przymusowo

Już dwa pomysły na naprawę "znikającego" przedawnienia długów

za, przeciw niektórzy komornicy dyskutujący. Dlaczego? Bo ich zdaniem wprowadza przywilej dla nieuczciwych, niespłacających latami zobowiązań dłużników. A sama zgłoszona teraz przez posłów PiS nowelizacja jest po prostu kiełbasą wyborczą. Zarówno posłowie, jak i Komisja

Za jazdę na gapę można trafić do więzienia. Za te długi dałoby się kupić 101 nowych tramwajów i 199 elektrycznych autobusów

Rejestru Długów. A konsekwencje bycia nałogowym gapowiczem mogą być poważne. Postępowanie egzekucyjne wobec gapowicza może się zakończyć zajęciem kont przez komornika. Miejskie zakłady transportu mogą w ten sposób egzekwować każdy mandat, nie ma znaczenia ani jego wysokość, ani skumulowana