e b g spółka

KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji

ofertą publiczną akcji serii M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz praw do akcji serii M" - czytamy w komunikacie. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Oferta COIG - spółki w 93,98% zależnej Wasko - warta 130,82 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu organizowanym przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w Katowicach na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomedu-Lublin zw. z emisją 18 mln akcji

: "a) 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda; b) 2 495 400 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda; c) 2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki o

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny XTPL

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M, podała Komisja

GPW rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na członka zarządu ds. finansowych

niezbędne do zarządzania spółką prowadzącą rynek regulowany, f) spełniać inne niż wymienione w lit. a-e wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w

PiLab: Prospekt emisyjny zw. z emisją i przejściem na GPW został złożony w KNF

wyłączeniem w całości prawa poboru; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Akcjonariusze PiLab zdecydowali wcześniej o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 19 VI o wypłacie 5 zł na akcję dywidendy

projektu uchwały na walne zgromadzenie. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku netto za 2018 rok w wysokości 125 047 737,82 zł: dywidenda - 27 901 335,00 zł, kapitał rezerwowy - 97 146 402,82 zł. Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G

Koch Media będzie sprzedawał i dystrybuował 9 gier PlayWay

udzieliła dystrybutorowi licencji do sprzedaży i dystrybucji na całym świecie (z wyłączeniem Polski, Czech, Słowacji i Węgier) w wersji detalicznej fizycznej (pudełkowej) następujących produkcji (gier komputerowych) spółki: a) Train Mechanic Simulator; b

Venture Inc złożył prospekt do KNF wz. z ofertą i planem przejścia z NC na GPW

regulowanym prowadzonym przez GPW 14,84 mln akcji, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. "Wniosek został złożony wraz z

Cyfrowy Polsat utworzył program obligacji na 1 mld zł, celuje w emisję w I kw.

; b) wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1 000 zł; d) obligacje mogą być emitowane w trybie (i) oferty publicznej papierów wartościowych lub (ii) poprzez proponowanie nabycia w inny sposób; e) obligacje mogą być emitowane w jednej lub

Akcjonariusze PiLab zdecydują 6 VIII o przejściu na GPW z NC i emisji akcji

, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 6 sierpnia. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

Brand24 złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dot. przejścia na GPW

; - 71 769 akcji zwykłych na okaziciela serii D; - 13 267 akcji zwykłych na okaziciela serii E; - 86 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F; - 164 720 akcji zwykłych na okaziciela serii G; - 110

PGS Software przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w czwartek

Warszawa, 23.08.2016 (ISBnews) - PGS Software przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w czwartek, 25 sierpnia, podała spółka. Uchwała giełdy wprowadza do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW łącznie 15 731 905 akcji serii B, C, D, E, F, G, H i J

PlayWay: Akcjonariusze Movie Games zgodzili się na debiut na NewConnect

Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji MOVIE serii A, B, C, D, E, F, G, H. b_ dokonanie dematerializacji oraz rejestrację akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A."

Prospekt Orion Investment wz. z emisją i przejściem na GPW z NC trafił do KNF

do akcji serii G oraz - do 200.000 akcji serii G. Akcje serii A, B, C, D, E oraz F są obecnie notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy

Gino Rossi złożyło wniosek do KNF ws. zniesienie dematerializacji akcji

000 akcji serii E, 449 496 akcji serii F, 18 216 600 akcji serii G, 15 918 443 akcji serii H, 2 387 766 akcji serii J oraz 190 000 akcji serii I" - czytamy w komunikacie. Złożenie wniosku jest wykonaniem uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 16 lipca 2019 r

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 26 VI o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

walne zgromadzenie akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2017 rok w wysokości 100 054 032,62 zł: - dywidenda - 16 740 801 zł - kapitał rezerwowy - 83 313 231,62 zł Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3 zł brutto" - czytamy w komunikacie. Dniem

Akcjonariusze Asbisu zdecydują 15 VII o skupie akcji za max 300 tys. USD

spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e. Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 1,5 zł za akcję f. Maksymalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach programu: 3 zł za akcję g. Sposób nabycia akcji

Grupa Recykl miała wstępnie 1,26 mln zł zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Grupa Recykl odnotowała 1 261 456,05 zł skonsolidowanego wyniku netto w 2019 r., co w porównaniu do skonsolidowanego wyniku finansowego netto za 2018 rok, tj. w stosunku do kwoty 3 634 165,95 zł, oznacza spadek o 65%, podała spółka, powołując

Prospekt Columbus Energy wz. z przejściem na GPW z NC trafił do KNF

związku z ofertą publiczną dopuszczenia papierów wartościowych - akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW. Przedmiotowy wniosek został złożony wraz z wymaganymi załącznikami, m.in. z prospektem emisyjnym

KNF zatwierdziła prospekt PGS Software w zw. z przejściem na główny rynek GPW

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PGS Software, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii B, C, D, E, F, G, H i J, podała Komisja

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

, B. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń złożył spółce, bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Bankowi Polska Kasa Opieki S.A., Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group oraz stronom umowy ujednolicającej oświadczenie, w których zapewnił, że w okresie współpracy zdefiniowanej w umowie o

Akcjonariusze Śląskich Kamienic zdecydują 26 III o przejściu na GPW z NewConnect

siedzibą w Warszawie akcji spółki serii B, C D, E, F, G oraz H" - czytamy w projekcie. Ponadto, akcjonariusze będą głosować upoważnienie zarządu do nabycia maksymalnie 2 083 892 akcji własnych za maksymalnie 2,1 mln zł. Cena, za którą spółka będzie nabywać akcje własne nie

PKP PLK ogłosiły konkurs na członków zarządu

, d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, g

PBG wyemitowało 6,46 mln akcji serii I

. "W związku z powyższym [...] kapitał zakładowy spółki wynosi 15 543 298,50 zł i dzieli się na 5 700 000 akcji serii A, 1 500 000 akcji serii B, 3 000 000 akcji serii C, 330 000 akcji serii D, 1 500 000 akcji serii E, 1 400 000 akcji serii F, 865 000 akcji serii G, 756 410 820 akcji serii H oraz 6

Budimex oddał do użytku rozbudowany szpital kliniczny w Białymstoku

dwuetapowe prace w lipcu 2011 roku, a zakończył we wrześniu 2018 roku. Dzięki modernizacji szpital powiększył się o 100 000 m3 nowej kubatury. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 38,1 tys. m2, powierzchnia użytkowa nadbudowy w budynkach D i E ? 2,7 tys. m2. Prace obejmowały także przebudowę budynków A, B

Columbus Energy chce przenieść notowania na główny rynek GPW w kilka miesięcy

NewConnect, podała spółka. Firma liczy na przeniesienie notowań na główny rynek w ciągu kilku miesięcy. "Podpisana przez emitenta umowa dotyczy przygotowania przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. prospektu emisyjnego dla akcji serii A, B, C, D, E oraz F

Śląskie Kamienice zadebiutują na NewConnect w czwartek

kamienic na Górnym Śląsku" - powiedział prezes Ofka Piechniczek, cytowany w komunikacie. Do obrotu w dniu debiutu zostanie wprowadzonych w sumie 8 419 464 akcji serii B, C, D, E, F, G i H. Ich łączna wartość nominalna wynosi 841 946,40 zł, co stanowi 80,81% kapitału

Orion Investment zadebiutuje na GPW w czwartek

akcji serii A, 171 270 akcji serii B, 109 093 akcje serii C, 99 100 akcji serii D, 25 771 akcji serii E oraz 32 778 akcji serii F. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Orion Investment wz. z emisją i przejściem na GPW z NewConnect. Według prospektu

Akcjonariusze Petrolinvestu zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 16:1

spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G i P. (...) postanawia dokonać scalenia akcji spółki przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego spółki i w związku z powyższym ustala się nową wartość nominalną akcji spółki w wysokości 160 zł w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują 20 VI o wypłacie 3 zł na akcję dywidendy

rezerwowy - 90 508 405,37 zł Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3,00 zł brutto" ? czytamy w projekcie uchwały. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 15 września, podano również. W

Przegląd informacji ze spółek

na dywidendę 541,07 mln zł z zysku za 2018 r. oraz odpowiednio 957,59 mln zł i 514,03 mln zł z niepodzielonych zysków za 2017 i 2016 r., wynika z projektów na walne. Oznacza to wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) i 14,68 zł na akcję (seria M), podał bank

Minister energii chce m.in. zmian w radzie nadzorczej PKN Orlen w ramach WZA

zawieraniu przez spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku, d) zasad i trybu zbywania składników trwałych, e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi

Kurs akcji Orion Investment wzrósł o 5,15% na debiucie na rynku głównym GPW

28. debiutem na tym rynku w 2015 roku. Do obrotu weszło: 644 300 akcji serii A, 171 270 akcji serii B, 109 093 akcje serii C, 99 100 akcji serii D, 25 771 akcji serii E oraz 32 778 akcji serii F. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

NWZ Morizon zdecyduje 20 III o emisji, rozpoczęciu działań ws. przejścia na GPW

alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW wszystkich akcji spółki tj. serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G (po zamianie akcji serii G na akcje na okaziciela) i nowo-emitowanych akcji serii H oraz praw do akcji serii H" - czytamy dalej. Grupa

Fachowcy.pl chce przejść na główny rynek GPW w IV kw. br.

, C, D, E, F, G, H, J, K, L oraz M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r. notowani są na NewConnect. Spółka rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z internetu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Gravity Games : Uprawniony posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A złożył oświadczenie o objęciu 727 272 akcji na okaziciela serii G emitenta. Kapitał zakładowy emitenta wynosi 13 920 865,30 zł i dzieli się na 139 208 653 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Źródło: spółka

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

EBITDA Grupy Tauron w I półroczu 2020 r. w wysokości 125 mln zł, g) utworzenie w II kwartale 2020 r. odpisu aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółki Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 249 mln zł, w związku z szacowanym brakiem możliwości jego

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Polskiego Banku Komórek Macierzystych

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Polski Bank Komórek Macierzystych SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o

Przegląd prasy

zakresu e-commerce, zdalnej obsługi klienta, komunikacji wewnętrznej i tworzenia nowych produktów. --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Pragma Faktoring, podała spółka. Prospekt będzie podstawą do emisji i publicznego

Przegląd informacji ze spółek

informatyzację Szpitala Powiatowego w Kozienicach. Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie pacjentom dostępu do e-Usług, podała spółka. Atal rozpoczął sprzedaż 155 mieszkań oraz 4 lokali usługowych w ramach I etapu warszawskiego projektu Nowa Grochowska, podała spółka. Kompleks

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mln zł przychodów na koniec lutego, podała spółka. Prognoza na 2020 r. zakładająca wypracowanie 19 mln zł przychodów i 3 mln z zysku netto nadal jest aktualna. Zarząd Vivid Games w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

wołomińskiej Kasy, a tak naprawdę człowiek od organizowania "słupów" – stwierdził, że choć oficjalnie stowarzyszenie ma bronić interesów deponentów, to tak naprawdę dostało zadanie torpedowania działania syndyka i jest opłacane przez byłego prezesa SKOK Wołomin. Mariuszowi Gb

"Panama papers". Największy przekręt w historii polskiego internetu. Tropy prowadzą do rajów

specjalizującą, jest też... masażystą i pełnomocnikiem salonu masażu na warszawskiej Białołęce. W lutym rejestruje spółkę Mike & Dick Co. Udziałowcy? Michał B. i Patryk S. - obaj mają po 25 tys. akcji na okaziciela. Paweł Banaś w e-mailach wymienianych z Mossack Fonseca nie tłumaczy

ABC Data rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2016 i buy-back za 5 mln zł

Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Zarząd ABC Data zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2016 r., wynoszącego 19,54 mln zł, i przeznaczenie jego części (5 mln zł) na buy-back, podała spółka. Pozostałą część zysku netto za rok

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Gaming Factory : Przydzieliło wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie akcji (IPO), podała spółka. Przedmiotem emisji było 1 100 000 nowo emitowanych akcji serii E, a przedmiotem sprzedaży 275 000 istniejących akcji serii B. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,5 zł, co oznacza, że

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

rankingu ATP ? odwiedził Warszawę, aby nagrać odcinki do swojego kursu online. Źródło: spółka Logitech : Marka Logitech G zaprezentowała bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier Logitech G PRO X LIGHTSPEED. Ten nowy headset z linii PRO wprowadza technologię bezprzewodową

Legg Mason o GPW: Umiarkowane wyceny, ale i spadek zysków banków i energetyki

, e) proces naprawy finansów publicznych w Europie (redukcja deficytów budżetowych, restrukturyzacja gospodarek - Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy), f) słaba złotówka zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki, g) posiadanie własnej waluty

KNF zatwierdziła prospekt Auto Partner, publikacja 5 maja

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F

66procent.pl i RetroBut. Zamieszany w sprawę spokojnie gra w piłkę

32-letni Patryk S. i Michał B. byli kierownikami biura sklepu internetowego 66procent.pl. Pierwszy odpowiadał za organizację pracy, drugi - za sprawy informatyczne. Całym biznesem natomiast zawiadywali Mateusz G. i Rafał K. Dwaj ostatni zajmowali się też takimi e-sklepami, jak

Przegląd informacji ze spółek

(KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sescom, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M, podała Komisja. Przewozy PKP Cargo wzrosły w ujęciu masy o 3,2% r/r do niemal 111

Elektrobudowa wydłużyła termin uzgodnienia termsheet do 10 X br.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Banki i ubezpieczyciele podpisali umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności Elektrobudowy z 28 maja 2019 r., podała spółka. Zgodnie z umową termin na uzgodnienie termsheet został wydłużony zostanie do 10

PKP PLK czeka na zgłoszenia kandydatów na prezesa i 3. członków zarządu do 16 II

: a) wiedzę w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka; b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym

GDDKiA ma 9 chętnych na budowę systemu opłat, m.in. Kapscha i Comarch z Orange

Orange w składzie oraz konsorcjum ze spółką FB Serwis z grupy Budimeksu. Wśród zainteresowanych są (podano kraje - siedziby spółek): - konsorcjum Kapsch Telematic Services, Kapsch TrafficCom i Kapsch TrafficCom Transportation (Polska, Austria, USA

Przegląd informacji ze spółek

GPW 14,84 mln akcji, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,96 USD

Przegląd informacji ze spółek

; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 16,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Skandal u niemieckiego Króla Kiełbasy. Przyjaciel Putina poluje na Ukraińców

dokonał restrukturyzacji, przenosząc działalność spółek Böklunder, Plumrose i Karl Könecke Fleischwarenfabrik do innych podmiotów, a potem likwidując te pierwsze. Tzw. Wurstlücke, czyli "luka kiełbasiana", która umożliwiła Tönniesowi uniknięcie kary, została domknięta

Rada nadzorcza PKP PLK ogłosiła postępowanie na wybór prezesa zarządu

zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych; g) dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym" - czytamy w komunikacie. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone w terminie do 17 kwietnia br., a

Przegląd informacji ze spółek

podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Eurozet sp. z o.o., właściciela m.in. Radia Zet, podała Agora. Źródło: ISBnews Sescom : Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji złożyła w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy zaktualizowany dodatek do planu restrukturyzacyjnego, który zakłada podział wierzycieli na 7 grup, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

łącznej wartości nominalnej od 3 mln zł do 6 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Fachowcy.pl Ventures zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 lutego br. m.in. o przyjęciu uchwały ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L

Przegląd informacji ze spółek

praw do akcji (PDA) serii G spółki CI Games, podała giełda. Studium wykonalności całego połączenia gazowego z Norwegią powinno, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem, być znane do końca grudnia, poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Piotr

PCZ nabyło łącznie 10 664 obligacji w celu umorzenia

obligacji serii B oznaczonych jako PCZ0615, z terminem wykupu na dzień 30 czerwca 2015 roku. - 11 sztuk obligacji serii C oznaczonych jako PCZ1015, z terminem wykupu na dzień 31 października 2015 roku. - 1 827 sztuk obligacji serii E oznaczonych jako

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

spółki w trybie oferty publicznej poprzez emisję nie więcej niż 1 350 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru; ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie istniejących akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Esotiq & Henderson : Oczekuje podwojenia sprzedaży w internecie w 2019 r., poinformował wiceprezes Krzysztof Jakubowski. Spółka notuje wyższą sprzedaż w e-commerce m.in. w wyniku wprowadzenia niedziel wolnych od handlu. Źródło: ISBnews T-Bull : Gra "Tank Battle Heroes"

Przegląd informacji ze spółek

siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J, podał urząd. Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) wnioskuje o

Przegląd informacji ze spółek

akcji serii A, B, C, D i E, podał urząd. Braster w ciągu tygodnia wybierze firmę, która zajmie się stworzeniem konsumenckiej wersji urządzenia służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi. Spółka podtrzymuje zamiar rozpoczęcia sprzedaży urządzenia klientom indywidualnym

Przegląd prasy

serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. --Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 16,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 25,59 mln zł

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Vistal Stocznia Remontowa, spółka zależna Vistalu Gdynia, zawarła z PKO Bankiem Polskim porozumienie związane z postępowaniem o zapłatę na rzecz PKO BP 9,02 mln zł, podała spółka. "Porozumienie przewiduje, co

Cena emisyjna akcji PBKM ustalona na 47 zł, liczba walorów - na 1,2 mln szt.

akcji serii D, 73 005 akcji serii E, 809 466 akcji serii F, 54 389 akcji serii G, 6 980 akcji serii H oraz 53 089 akcji serii I, podano także. W transzy inwestorów instytucjonalnych ostatecznie oferuje się 1 060 000 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych - 140 000

Przegląd informacji ze spółek

netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Arteria pozyskała 7 mln zł z emisji obligacji serii G z przeznaczeniem na refinansowanie spłaty obligacji serii E oraz finansowanie

Przegląd prasy

, jednocześnie zwiększając kapitał rezerwowy na skup do 500 mln zł, wynika z uchwał walnego. --Dekpol zwiększył wartość planowanej emisji obligacji serii G z pierwotnych 50 mln zł do 85 mln zł, poinformowała spółka. --Z początkiem kwietnia br. w Warszawie

Przegląd informacji ze spółek

obligacje serii G o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, poinformowała spółka. Termin wykupu obligacji przypada na 8 kwietnia 2019 r. Hyperion wyemituje do 40 tys. obligacji serii E o maksymalnej wartości 40 mln zł. Wszystkie środki pozyskane z emisji obligacji zostaną

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

platformie sztucznej inteligencji. Źródło: spółka Plus : Do oferty wprowadzono jedną z najbardziej popularnych w Polsce aplikacji do nauki języków obcych - Busuu. Źródło: spółka Logitech : Marka firmy - Logitech G - zaprezentowała nową wersję najlepiej

Wirtualna Polska przejmie Enovatis - właściciela m.in. wakacji.pl za 83,6 mln zł

fizycznych oraz Talnet Holding Limited spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Limassol, (...) 5 750 000 akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I spółki Enovatis stanowiących 100% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Enovatis" - czytamy w

Przegląd prasy

podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a jednocześnie - o rekomendowaniu przeznaczenia z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016, 2017 i 2018 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 19,72 zł na akcję (serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J

Bricks Acquisitions Limited ogłosił wezwanie na 100% akcji Robyg po 3,55 zł/szt.

. "Niniejsze wezwanie zostaje ogłoszone na wszystkie akcje spółki, tj. na 289 401 199 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, serii A, B, C, D, E, F, G, H, wyemitowanych przez Robyg [...] W wyniku wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać 100

NWZ Asbisu zdecyduje 30 września o skupie do 1 mln akcji własnych

ramach programu: 1 000 000 akcji c) Ramy czasowe programu: 12 miesięcy od podjęcia uchwały d) Akcje nabyte w ramach programu moga? pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa lata od nabycia e) Minimalna cena

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

czytaj e-maile; Aktualizuj oprogramowania urządzeń. Źródło : spółka E-commerce : Globalny rynek logistyki dla e-commerce do 2024 roku urośnie do ponad 800 mld USD. Obecnie największą część branży stanowią usługi transportowe. Najszybciej rosnącym segmentem są natomiast

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

prowadzonym przez GPW 14,84 mln akcji, w tym 5 mln akcji serii A, 840 tys. akcji serii B, 1 mln akcji serii C, 1 mln akcji serii D, 1 mln akcji serii E, 6 mln akcji serii F oraz nie więcej niż 15 mln akcji serii G, podała spółka. Źródło: ISBnews LiveChat Software : Miał 18 070

Przegląd informacji ze spółek

., podała spółka według wstępnych danych. Stoppoint (w trakcie rejestracji zmiany z Produkty Klasztorne) zakończyła prywatną emisję akcji serii G o wartości 5 mln zł, podała spółka. Spółka zebrane z emisji środki przeznaczy m.in. na zakup licencji i oprogramowania

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

sektora handel (bez e-commerce) w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły 492,7 mln zł, tj. o 8% więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku i 33% więcej niż dwa lata temu, wynika z analizy domu mediowego Codemedia. Źródło: ISBnews Branża elektroniczna : Problem związany z

Przegląd informacji ze spółek

najkorzystniejszą w przetargu na budowę szybu Grzegorz, podał Kopex. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył piątek, 10 marca na pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji spółki PBG serii B, C, D, E, F, G, H i I, podała spółka

Elemental i Gorenje zarzucają sobie niespełnienie warunków sprzedaży Suroviny

) uwzględniwszy okoliczności opisane powyżej w punkcie e), gwarancja Gorenje zawarta w SPA w zakresie niezawierania przez Gorenje Surovina oraz spółki zależne żadnych nowych umów pożyczek przestała być prawdziwa i ważna już przed datą zamknięcia transakcji i pozostała takową w tej dacie

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez PGS Software, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii B, C, D, E, F, G, H i J, podała Komisja. Choć Mercator Medical w strategii na lata 2016-2018 nie zakłada

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Auto Partner sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B, D, E i H oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz praw do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przedsiębiorstwa mają na to 5-7 lat, natomiast w sektorze MŚP zostało 9-11 lat. Jeśli nie zrobią tego w tym czasie, dogonienie konkurentów może stać się niemal niemożliwe. Źródło: spółka Sport : Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, zakłady sportowe czy e-sport ? między innymi te trendy

Przegląd prasy

niekorzystne regulacje i spowolnienie gosp., ale też z powodu franków Parkiet --Od początku stycznia do wtorku aż 83 spółki z GPW zanotowały wzrost kursu przekraczający 10% --Cholewiński z Pekao TFI: Na rynku obligacji w tym roku

Przegląd informacji ze spółek

publiczną akcji serii B, G, H, I i K i przeniesieniem notowań na rynek główny warszawskiej giełdy, podała Komisja. Grupa Lotos liczy, że dzięki realizacji instalacji w Gdańsku w ramach programu EFRA ? Efektywna Rafinacja, zwiększy marżę rafineryjną, poinformował prezes Paweł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

publicznej emisji akcji. Głównym celem emisji jest rozwój działalności na rynku niemieckim, w tym finalizacja transakcji przejęcia spółki Readfy. Zapisy na akcje serii G ruszyły dzisiaj i potrwają do 12 kwietnia. Źródło: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

OMEN X Emperium 65 Big Format Gaming Display z technologią NVIDIA G-SYNC HDR. Źródło: spółka Visa, Planeta Informática : Ogłosiły wprowadzenie nowej technologii Visa Secure Access Module (SAM). Organizacje i operatorzy transportu publicznego mogą zacząć stopniowo

Przegląd informacji ze spółek

Mroczkowskiego, Jacka Obłękowskiego i Ryszarda Trepczyńskiego, podała spółka. Do listy wykonanych dla Ministerstwa Finansów w ramach kontraktu e-Podatki produktów Sygnity dodało kolejny - Kanał Masowy dla Organów Rentowych (KMdOR), umożliwiający automatyczne przesyłanie informacji do

Przegląd informacji ze spółek

o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I oraz J, a także praw do akcji serii I, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny, sporządzony przez InPost w związku z ofertą publiczną akcji serii A

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

) zatwierdziła prospekt emisyjny, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii B, C, D, E, F, G, H i J, podała Komisja. Źródło: ISBnews Digital Care: Firma usług ubezpieczeniowych dla urządzeń mobilnych w Polsce, rozpoczęła współpracę

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Wind Mobile : Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Wind Mobile w związku z ofertą publiczną akcji serii B, G, H, I i K i przeniesieniem notowań na rynek główny warszawskiej giełdy, podała Komisja. Źródło

Przegląd informacji ze spółek

(GPW) wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 1,65 mln akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda i 153.650 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, podała spółka. Konsorcjum włoskich firm Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori złożyło