doręczono złożony

dr Tomasz Góra

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

Podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym jest skarga na czynność komornika sądowego lub na zaniechanie dokonania czynności. Skargę może złożyć strona (wierzyciel lub dłużnik) lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Doręczanie wypowiedzeń umów o pracę w dobie koronawirusa

W obliczu sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przedsiębiorcy zmuszeni są do podejmowania kroków mających na celu obniżanie bieżących kosztów.

Narodowe skrzynki e-mail już od 1 lipca. Kto i kiedy będzie musiał mieć taką skrzynkę? I dlaczego listonosze rozniosą drukowane maile?

Zacznie się od ministerstw. Później będą: ZUS, NFZ, firmy, adwokaci. Administracja przechodzi na cyfrową korespondencję z obywatelami. Ale na początku listonosze będą chodzili z wydrukowanymi e-mailami.

Fotoradar zrobił ci zdjęcie? Już za kilka dni mandat będziesz mógł odebrać przez internet

Fotoradar zrobił ci zdjęcie? Już za kilka dni mandat będziesz mógł odebrać przez internet

Państwa" - czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu. W 2021 r. GITD wydał na przesyłki pocztowe ponad 16 mln zł. Zmiana przepisów ma pozwolić uniknąć tych wydatków, bo - jak wskazują rządzący - "doręczenie mandatu drogą elektroniczną nie wymaga tworzenia korespondencji

Cedrob zaoferował nabycie zorganizowanej części przeds. ZM Kania za 100 mln zł

. doręczono zarządcy, ustanowionemu dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosławowi Mozdżeniowi, ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, złożoną przez Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku. Oferta została złożona w ślad za wnioskiem o

Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Ursusa

akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji" - czytamy także. Jednocześnie spółka wskazuje, iż jego intencją jest, w miejsce złożenia stanowiska do wniosku złożonego przez nadzorcę sądowego o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

, jeżeli sąd zawiesił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji, Na żądanie dłużnika, jeżeli egzekucja z jednej części jego majątku oczywiście wystarcza ma zaspokojenie wierzyciela, Na

Sejm opowiedział się za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów

dla podatników, u których z obliczenia organu podatkowego wynika nadpłata podatku. Obejmuje też kwestię wnioskowania przez podatnika o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek: rozszerza skuteczność złożonego wniosku na lata następne, aż do jego wycofania

Poczta Polska dostanie z budżetu 3,75 plus VAT za dostarczenie jednego e-maila. 0,5 mld rocznie

Poczta Polska dostanie z budżetu 3,75 plus VAT za dostarczenie jednego e-maila. 0,5 mld rocznie

, która ma zapewnić elektroniczne skrzynki doręczeń. Rząd konsultował w marcu projekt rozporządzenia w sprawie takich narodowych skrzynek e-mail, prawdopodobnie o pojemności 1 GB. Żeby zacząć korzystać z tego systemu, trzeba będzie złożyć wniosek o adres do doręczeń elektronicznych. Przewidziana jest

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

W celu zajęcia komornik: 1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; 2) wezwie naczelnika urzędu skarbowego, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je

PGNiG: Gazprom złożył skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przeciwko

KIO nakazała unieważnienie wyboru oferty Torpolu w przetargu El. Ostrołęka

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) nakazała unieważnienie wyboru przez Elektrownię Ostrołęka Sp. z o.o. najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C i odrzucenie

Ipopema TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem CF1 NS FIZ

Altus TFI oświadczenie, złożone w oparciu o sprawozdanie finansowe, że przejęcie zarządzania funduszem nie będzie wymagało zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r

Campa złożyła do sądu wniosek o upadłość likwidacyjną Mediatela

Hawe, podało Hawe. "Zgodnie z informacją przekazaną emitentowi przez Campa Sp. z o.o., w dniu 22 lutego 2017 r. spółka Campa doręczyła do Mediatel kopię złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości wyżej wymienionej spółki wraz z pieczęcią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy

Świadectwo energetyczne - bez niego nie sprzedasz i nie wynajmiesz mieszkania? 14 pytań i odpowiedzi

Świadectwo energetyczne - bez niego nie sprzedasz i nie wynajmiesz mieszkania? 14 pytań i odpowiedzi

złożonego przez policję. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania w tym w trakcie prowadzonych czynności

MAP: Enea rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu

złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Enea S.A. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki" - czytamy w informacji resortu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2020 r., podano także

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych, (t.j.5.000 zł). Wadium złożone przez osoby, których oferty nie zostały

Ursus został wezwany do zapłaty 8,3 mln zł długu plus odsetki Bankowi Millennium

podstawą wszczętej egzekucji jest opatrzony klauzulą wykonalności akt notarialny oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez Ursus S.A. jako zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie umowy o kredyt rewolwingowy nr 5704

Sąd czasowo wstrzymał rozpoznanie wniosku PKO BP o ogłoszenie upadłości Ursusa

Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wstrzymał rozpoznanie złożonego przez PKO Bank Polski uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Ursusa w restrukturyzacji do czasu

KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Pełnomocnik Kredyt Inkaso (KI) złożył pozew o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami tj.: Pawłowi Szewczykowi, Ionowi Melnic oraz spółce prawa rumuńskiego - KI Servcollect SRL i wnosi o zasądzenia od

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

. Formularze są dostępne w kancelariach komorniczych, budynkach sądów rejonowych i okręgowych oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl oraz na stronach internetowych sądów powszechnych. 2. Skarga nie musi być złożona na formularzu. 3. Skargę należy złożyć albo przesłać do kancelarii komornika, który dokonał

Bioton wypowiedział umowę współpracy spółce Sequoia Pharmaceuticals 

spółka. "Wypowiedzenie zostało złożone zgodnie z warunkiem wskazanymm w umowie, ze skutkiem natychmiastowym, tj. 22 października 2019 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest fakt, że przychody Bioton osiągane na podstawie umowy nie przekraczają wszelkich pokrywanych przez

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, musi też okazać legitymację służbową. W przypadku przedsiębiorców kontrolę poprzedza zawiadomienie o zamiarze jej wszczęcia. Kontrola rozpocznie się nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia, w którym przedsiębiorca odbierze zawiadomienie, i nie

Co zrobić z nietrafionym lub wadliwym prezentem gwiazdkowym? Jak zwrócić podarunek?

Jak zwrócić prezent kupiony przez internet? Jeśli prezent został kupiony przez internet, a jest to coraz popularniejszy w Polsce kanał sprzedaży, to kupujący może w ciągu 14 dni zwrócić zakup bez podawania przyczyny. 14 dni liczy się od daty faktycznego odbioru zakupu (nie od daty złożenia ani

Vistal Gdynia otrzymał od ING BSK wezwania do zapłaty

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał od ING Banku Śląskiego wezwania do zapłaty w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia wymagalnego zadłużenia dotyczącego wcześniej wymówionych produktów finansowych, poinformowała spółka

III SA/Gd 108/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-29

skarżącą o treści art. 3 § 2 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), dalej: p.p.s.a." W odpowiedzi skarżąca pismem z dnia 24 lutego 2021 r. poinformowała Sąd, że skarga została złożona na decyzję Wojewody [...] z

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia

Gazprom próbuje odbić PGNiG zwycięstwo w arbitrażu w Sztokholmie

We wtorek PGNiG poinformowało, że tego dnia otrzymało zawiadomienie o złożenie przez Gazprom skargi do szwedzkiego sądu apelacyjnego na wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sprawie sporu cenowego polskiego i rosyjskiego koncernu. Trybunał w Sztokholmie 30 marca ustalił nową, niższą zapłatę

Praca kurierów przed świętami. "Ludzie tej presji nie wytrzymują"

klienci fałszywie pomawiają kurierów. - Jedna kobieta złożyła na mnie skargę, bo byłem już po pracy i nie chciałem jej doręczyć paczki. Więc napisała historyjkę, że ją zwyzywałem - opowiada Krzysztof.  - W listopadzie i grudniu ub.r. dziennie miałem do dostarczenia ok. 500 paczek, z czego ok. 400

Ursus: PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

doręczony do spółki. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. W przypadku emitenta trwa obecnie przyspieszone postępowanie układowe - postanowienie o

"500 plus dla seniora". Komu przysługuje takie wsparcie?

choroby, dokumentacja rehabilitacji leczniczej, zawodowej czy orzeczenie o niepełnosprawności. Lekarz orzecznik ZUS na podstawie złożonej dokumentacji medycznej i zaświadczenia o stanie zdrowia oceni, czy jest potrzeba wezwania na badanie. Może wydać orzeczenie bez bezpośredniego badania. Nie zawsze

Grupa Żywiec: Utrzymano decyzję ws. zaległego podatku, spółka odwoła się do WSA

z odsetkami wynoszącymi w przybliżeniu 22,53 mln zł, podała spółka. Grupa Żywiec zamierza zaskarżyć decyzję w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. "W następstwie odwołania złożonego przez spółkę, organ II instancji utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

na statku morskim; kat. -należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru

Comarch zawarł porozumienie z ZUS w sprawie zawarcia 8 XI ugody

; - postanowienie, że ZUS wycofa złożone w banku żądanie wypłaty z gwarancji należytego wykonania umowy" - czytamy w komunikacie. W przypadku zawarcia ugody w terminie przewidzianym porozumieniem, Grupa Comarch rozwiąże rezerwy w wysokości 24 203 300,40 zł, które zostały uwzględnione

Poczta Polska srogo zarobi na ZUS. 910 mln zł za dostarczanie emerytur i rent. A to tylko jedna z umów

Komunikat zaczyna się górnolotnie: „Poczta Polska złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu publicznym na doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w formie gotówkowej na wskazany adres, organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wartość umowy, wynikającej z

Sąd oddalił zarzuty dłużnika ZM Henryk Kania ws. uchwał z 5 września

września 2019 r. o wyrażeniu opinii o zasadności zawarcia umowy przerobowej oraz umowy dzierżawy z Cedrob S.A., w którym sędzia komisarz postanowił oddalić złożone zarzuty, stwierdzając, iż uchwała ta nie jest sprzeczna z prawem, a ponadto została podjęta w interesie ogółu wierzycieli, albowiem ma na celu

ZE PAK: Decyzja środowiskowa ws. odkrywki Tomisławice nadal w obrocie prawnym

dniu 7 sierpnia 2007 roku przez wójta gminy Wierzbinek, cały czas pozostaje w obrocie prawnym. PAK KWB Konin SA (spółka zależna od spółki) oczekuje na doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem" - czytamy dalej. Stronom przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do

ZUS przyznaje się do błędów. Aż 16 tys. Polaków zaniżył emerytury. Czy jesteś wśród nich?

Pani Anna straciła w wypadku syna i córkę. Leczyła się na depresję i nie była w stanie pracować. Brała kolejne zwolnienia lekarskie, aż w końcu ZUS przyznał jej rentę. W czerwcu 2021 r. kobieta osiągnęła 60 lat i złożyła do Zakładu wniosek o emeryturę. I wówczas zaczęły się jej problemy. Okazało

Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ

uczestników funduszu na przekazanie do Forum TFI ich danych osobowych; 4) Forum TFI nie doręczy Altus TFI, w terminie 10 dni oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bądź też doręczy oświadczenie o niekorzystaniu z prawa odstąpienia, podano także. "W przypadku, gdy w terminie do 31

Nowy "Polski ład". Prezydent podpisał ustawę o domach do 70 m kw.

oznacza, że do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia. Inwestor będzie zobowiązany złożyć oświadczenia o tym, że: planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji PCC Intermodal 11 IX

. "Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa

Powołania rezerwistów na ćwiczenia wojskowe

, liczba tych wezwań jest tajna.  Co grozi za niestawienie się w jednostce? Udział w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy jest obowiązkowy. Od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej żołnierz rezerwy ma prawo złożyć odwołanie do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, za pośrednictwem

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że na złożenie sprzeciwu jest 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics zabezpieczenie wobec Allianz ZB

15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem spółce zawiadomienia" - czytamy w komunikacie. Ochrona przyznana spółce na mocy postanowienia wygaśnie, jeżeli spółka nie złoży kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń

Murapol złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji KNF dot. 10,4 mln zł kary

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Murapol czeka obecnie na doręczenie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącej nałożenia dwóch kar pieniężnych w łącznej wysokości 10,4 mln zł. Spółka ocenia tę decyzję jako nieprawidłową i złoży wniosek o ponowne

Globalwort Poland RE: Cena przymusowego wykupu ustalona na 1,6 euro za akcję

dzienniku Het Financieele Dagblad ukazało się ogłoszenie, zgodnie z którym Globalworth Holding, akcjonariusz większościowy spółki, doręczył akcjonariuszom mniejszościowym spółki, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa holenderskiego, wyrok wydany przez Izbę Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie z

Sąd Arbitrażowy przyznał OT Logistics czasowe zabezpieczenie wobec Allianz ZB

ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem spółce zawiadomienia, podało OT Logistics. "Ochrona przyznana na mocy powyższej decyzji Sądu

4F, czyli poczekaj cztery tygodnie. "Zrażona jestem po wsze czasy"

Black Friday (w tym roku przypadał 27 listopada) to oficjalny początek przedświątecznego zakupowego szaleństwa. W tym roku w przypadku 4F część klientów może się z niego "cieszyć" nawet do Nowego Roku. Powód? Gigantyczne opóźnienia w dostawach towarów.  - Zamówienie złożone i

Pracownicy pod ochroną. Kogo nie można zwolnić z pracy

specjalizujących się w prawie pracy. 8. Sąd pracy Dorota Bergier dodaje, że bezprawnie zwolniony pracownik może także odwołać się do sądu pracy, ma na to 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Pozew do sądu powinien zostać złożony w postaci pisemnej. Jednak w ramach ułatwień przewidzianych

Poczta Polska ma umowę z konsorcjum Orange na 30 tys. tabletów za 116 mln zł

Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru otrzymują informację o doręczeniu przesyłki w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie umożliwia przekazanie klientowi pełnej informacji o terminie odebrania przesyłki, a także przekazanie obrazu złożonego podpisu wraz z cechami biometrycznymi" - czytamy dalej

Polimex: Sąd umorzył postępowanie o upadłość oraz oddalił 2 kolejne wnioski

postępowania nastąpiło na wniosek wierzyciela o cofnięciu wniosku o upadłość. Postanowienie nie jest prawomocne. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienie uprawomocni się po upływie 7 dni od dnia doręczenia wierzycielowi oraz spółce, o ile w tym terminie nie zostanie złożone zażalenie

SG Legal złożyło wniosek o upadłość likwidacyjną Hawe

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych doręczył Hawe wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, obejmujący likwidację majątku, złożony przez spółkę pod firmą: SG Legal Sierota Gugała sp. j. z siedzibą w

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

dostępnych informacji spółka ocenia, iż wskazane powyżej zajęcia praw majątkowych związane są z roszczeniami podniesionymi przez GetBack w pozwie złożonym przeciwko spółce i dwunastu funduszom inwestycyjnym w związku z transakcją sprzedaży akcji EGB Investments. Wartość dochodzonych przez GetBack roszczeń od

Izba Skarbowa utrzymała decyzję ws. 112,5 mln zł zaległ. podatkowych Grupy Lotos

. "Utrzymanie w mocy decyzji UKS jest odpowiedzią na złożone przez Spółkę odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w dniu 14 października 2015 roku" ? czytamy w komunikacie. Grupa Lotos uiściła kwotę zaległości w dniu 30 września 2015 roku wraz z odsetkami w

Czerwona Torebka: Kolejni 2 wierzyciele żądają upadłości Merlin.pl

upoważniony przedstawiciel spółki powziął osobiście we właściwym sądzie, w dniu 2 listopada 2015 r. Decyzja o tym, aby ustalić czy w sądzie zostały złożone jakiekolwiek inne wnioski o ogłoszenie upadłości Merlin.pl S.A. niż te, o których emitent poinformował w treści raportu bieżącego nr 35/2015, została

Tauron kontra Rafako - spór o 1,3 mld zł. Lepiej było inwestować w fotowoltaikę

- Rafako zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości - poinformowała spółka w komunikacie. To efekt tego, że kontrolowany przez skarb państwa Tauron, który jest właścicielem elektrowni w Jaworznie, wysłał w środę do wykonawcy, firmy Rafako i Mostostal Warszawa, żądanie zapłacenia kar

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

dni od dnia, w którym decyzja KNF nakładająca sankcję stanie się ostateczna. Decyzja KNF w zakresie wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku jeśli: 1) spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

certyfikatach inwestycyjnych funduszy (zobowiązania zabezpieczone) skutkujących dodatkowym - wyższym niż pierwotnie założony - poziomem redukcji, w stosunku do zaktualizowanego planu restrukturyzacji złożonego w dniu 2 grudnia 2019 r., uwzględniającym: a) spłatę wierzycieli zobowiązań

TVP, EmiTel, POT i Time złożyły oferty na multipleks nr 8

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Telewizja Polska (TVP), EmiTel, Polski Operator Telewizyjny (POT) i Time złożyły oferty w ramach ogłoszonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) konkursu na jedną rezerwację częstotliwości (kanałów TV o szerokości 7 MHz) z zakresu 174

Orlen Projekt: Odstąpiliśmy od umowy z Polwaksem w związku z brakiem płatności

samo w sobie czyni podjętą przez Polwax próbę nieskuteczną, dodał Orlen Projekt. W ocenie Orlen Projekt, oświadczenie Polwax zostało złożone z naruszeniem przepisów prawa oraz postanowień umowy, w konsekwencji czego nie wywołuje ono skutków prawnych, a faktycznym powodem jego

Ulga meldunkowa. Ta sama sprawa, ten sam sąd. Żona wygrała, mąż przegrał

Finansów nie przygotowało wzoru takiego pisma. O istnieniu tego wymogu małżeństwo dowiedziało się w 2016 roku z urzędu skarbowego, tuż przed upływem pięcioletniego okresu przedawnienia sprawy. Skarbówka, powołując się na brak złożonego oświadczenia, wezwała małżonków do zapłaty 100 tys. zł podatku oraz

Poczta Polska zetnie się ostro z Ziobrą. Chodzi o listy z sądów

listy sądowe. To koniec rewolucji Z naszych informacji wynika, że Poczta chciała renegocjować ten kontrakt. Złożyła nawet w tej sprawie na początku 2017 r. odpowiednie pismo w resorcie sprawiedliwości. Powoływała się w nim na m.in. znaczącą podwyżkę pensji minimalnej w trakcie obowiązywania kontraktu

Koronawirus. Jak wysłać/odebrać przesyłkę w czasie pandemii

domowego. Aby skorzystać z takiej usługi, trzeba wypełnić formularz na stronie https://eformularze.poczta-polska.pl/zlecenie-przechowywania/. Poczta umożliwia także adresatom złożenie dyspozycji żądania przechowywania przekazu pocztowego przez 7 dni roboczych, co razem z czasem podstawowego odbioru daje aż

Idea Bank szacuje, że kwota rekompensat zw. z decyzją UOKiK to ok. 42 mln zł

Getback za pośrednictwem banku. Model przyjęty przez UOKiK zakłada, że każdy obligatariusz, który złoży stosowny wniosek, otrzyma rekompensatę w wysokości 20% zainwestowanych środków, liczoną dla kwoty do 50 tys. zł. "Zgodnie z treścią decyzji, po jej uprawomocnieniu się

Reklamacje, zwroty. Co zrobić z niechcianym lub uszkodzonym towarem?

zgodną z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy najlepiej złożyć w formie pisemnej (listownie, pocztą elektroniczną) czy też osobiście: w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Można w tym celu przygotować własne oświadczenie lub

Czesław Warsewicz został powołany na prezesa PKP Cargo

) Witold Bawor - członek zarządu ds. operacyjnych 5) Zenon Kozendra - członek zarządu przedstawiciel pracowników" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie, w związku z wyborem Czesława Warsewicza na prezesa zarządu PKP Cargo, złożył on rezygnację z

Więcej kobiet może dostać podwyżkę emerytury. Co zrobić, aby ją dostać?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nastąpi po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. A że ustawa weszła w życie 11 lipca 2020 r., to przeliczenia nastąpi od 11 stycznia 2021 r. Wcześniej Sejm odrzucił poprawki złożone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, które przewidywały, że

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

pochodzenia za usprawiedliwione co do zasady, przy czym nie przesądził o wysokości ewentualnego odszkodowania, czytamy także. "Wyrok został wydany w pierwszej instancji i jest nieprawomocny. PKH nie zgadza się z wyrokiem i wystąpi do sądu o doręczenie wyroku wraz z

WSA uchylił decyzję administracji skarbowej ws. podatku Emperii za 2011 r

zaległość podatkową spółki wysokości 142 463 805 zł wraz z odsetkami za zwłokę, podała spółka. "Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone i doręczone z urzędu. Wyrok nie jest prawomocny" - czytamy w komunikacie. 9 sierpnia ub. roku

Mostostal Zabrze otrzymał rozszerzenie o 85 mln zł pozwu ws. Stadionu Śląskiego

zł, dodano. Emitent podtrzymuje stanowisko, iż żądania wskazane w pozwie złożonym przez województwo są całkowicie bezpodstawne, w konsekwencji dalsze rozszerzanie powództwa w tej sprawie jest nieuzasadnione, dodano.. "Przed Sądem Okręgowym w Katowicach toczy się

ORSS wezwało Hawe Alcatel-Lucent i TP Teltech do zapłaty 36,27 mln zł

. "Emitent nie zajmuje stanowiska w przedmiocie złożonego przez ORSS wniosku o zawezwanie do próby ugodowej" ? czytamy w komunikacie. Wcześniej Alcatel-Lucent Polska złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew przeciwko Hawe i jego spółce

OHL wzywa PBG do zapłaty 184,84 mln zł w związku z inwestycją w Gdańsku

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - PBG otrzymało wezwanie do zapłaty kwoty 184,84 mln zł, złożone przez spółkę Obrascon Huarte Lain (OHL) w związku z realizacją umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa

Po raz pierwszy w mediach prawnicy banku pozwanego za WIBOR: Nie oczekujemy powtórzenia scenariusza frankowego

zdecydował się złożyć wniosek o takie zabezpieczenie jeszcze przed wszczęciem procesu. Procedura wygląda wtedy tak, że sąd rozpoznaje taki wniosek, nie informując o tym strony przeciwnej. Zwykle cała procedura wygląda inaczej, chociażby w sprawach frankowych kredytobiorcy najczęściej od razu składają pozew

UOKiK:Idea Bank stosował misselling obligacji GetBack, ma wypłacić odszkodowanie

nie jest prawomocna, Idea Bank może się odwołać do sądu w terminie miesiąca od jej doręczenia. W sierpniu ubiegłego roku UOKiK wydał decyzję częściową, w której stwierdził, że Idea Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów ? wprowadzając ich w błąd

Sąd odrzucił wniosek ZUS o upadłość Petrolinvestu z powodu braku środków

) o ogłoszenie upadłości spółki - o doręczeniu temu pełnomocnikowi postanowienia sądu z dnia 19 czerwca 2017 roku o oddaleniu wniosku złożonego przez ZUS. W uzasadnieniu sąd uznał, że spółka nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty postępowania upadłościowego"

UOKiK: Idea Bank wprowadzał klientów w błąd. Musi wypłacić rekompensaty

Bank obowiązek wypłaty rekompensat klientom, którzy za jego pośrednictwem kupili obligacje korporacyjne GetBacku. Każdy, kto złoży wniosek, otrzyma rekompensatę w wysokości 20 proc. zainwestowanych pieniędzy, liczoną dla kwoty do 50 tys. zł. "Za tyle – co do zasady – konsumenci musieli

Prezes PKP PLK Remigiusz Paszkiewicz złożył rezygnację

. Zgłoszenia kandydatów mają być doręczone w terminie do 17 kwietnia br., a złożone oferty zostaną otwarte 23 kwietnia. PKP PLK jest zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce, odpowiedzialnym m.in. za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich, towarowych oraz specjalnych

Marvipol kupuje działkę w stołecznym Śródmieściu za 13,5 mln zł

. Nieruchomość przeznaczona będzie na realizację kolejnego projektu deweloperskiego. "Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy rozporządzającej) zostało ustalone na termin 7 dni licząc od dnia doręczenia sprzedającym oświadczenia Prezydenta Miasta Stołecznego

Ogromne opóźnienia w dostawach przed świętami. Niektórzy na zamówienia czekają od listopada

inny pisze: „Zamówienie złożone 14 grudnia, aby dotarło przed świętami... a dziś na infolinii dalej nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy zamówienie zostanie wysłane...”. Monika Marianowicz, rzeczniczka prasowa Empiku, tłumaczy, że dłuższy czas oczekiwania dotyczy kilku procent zamówień

Vistal Gdynia otrzymał od PZU wezwanie do zapłaty 6,5 mln zł

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia otrzymał od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) wezwanie do zapłaty w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia zadłużenia z tytułu zwrotu wypłaconego przez PZU na rzecz Budimex S.A. odszkodowania w wysokości 6 534 545,74 zł

Wsparcie dla młodych. Komu należy się bon na zasiedlenie? Kto może liczyć na mieszkanie lub stypendium?

wybraniem się do urzędu upewnić się, w jaki sposób można złożyć wniosek. Wzór wniosku można pobrać ze strony danego urzędu pracy. Jaka jest wysokość wsparcia? Bon na zasiedlenie przyznawany jest w wysokości określonej w umowie we starostą, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jak się

Sąd zawiesił postępowanie ws. zarządcy praw z udziału ARP w Hawe

. ?Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, Wydział I Cywilny doręczył emitentowi postanowienie o zawieszeniu postępowania z wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie o ustanowienie zarządcy dla zajętego w egzekucji prawa udziałowego do czasu zakończenia postępowania

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

z rachunku bankowego. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty: których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu

InPost zaoferował usługę InPost Fulfillment, realizowaną 'na zewnątrz' sklepów

usługi InPost Fulfillment, towar od producenta trafia bezpośrednio do magazynów zewnętrznych InPost, a po złożeniu zamówienia w danym sklepie produkty zostają przygotowane, spakowane i przekazane do doręczenia. Cały proces dzieje się 'na zewnątrz', poza siedzibą stacjonarną sklepu. InPost Fulfillment

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

nieważnym. Formalnie to jednostronne oświadczenie woli i brak zgody drugiej strony nie ma znaczenia prawnego. Jedyny obowiązek to złożenie wypowiedzenia w taki sposób, żeby druga strona miała możliwość się z nim zapoznać. Może być doręczone osobiście, listownie, mailem lub faksem.  

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych instrument. wsparcia zw. z SARS-CoV-2

ubezpieczonych. Firmy te - w zamian za utrzymanie zatrudnienia - będą miały pokrywane obowiązkowe składki w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. - Firmy otrzymają dłuższe wsparcie w

Odwołanie do KIO - warunki formalne

listopada 2014 roku (sygn. akt: KIO 2339/14) zdecydowała o odrzuceniu odwołania uznając, ze złożone pełnomocnictwo do reprezentowania odwołującego przed KIO nie podlega uzupełnieniu, w sytuacji gdy dokument pełnomocnictwa został dołączony do wniesionego odwołania, ale jego treść nie potwierdza właściwego

Nowa ordynacja podatkowa. Podatnik kontra urząd

stanowiska niż wyrażone w decyzji. Korzystanie z tej procedury ma być odpłatne. „Rozwiązanie wyposaży podatników w cenny instrument uzyskiwania pewności prawa w sprawach złożonych i istotnych dla ich działalności. Nastąpi także ograniczenie liczby sporów” – tłumaczy rząd. Wprowadzaniu nowej

Zagadkowy przypadek. Firma z Mielca chce upadłości spółki Newag

złożeniu przez Leo Production SA w Mielcu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku dłużnika. (...) Do dnia dzisiejszego odpis wniosku nie został Spółce doręczony, dlatego Spółka nie jest w stanie podać daty złożenia wniosku. W ocenie Spółki złożony wniosek jest oczywiście

Wybory niewykonalne przez koperty - tłumaczy Morawiecki, ale Nowogrodzka go gani. Pocztowcom pomogą energetycy?

problem jest za to z produkcją ponad 90 mln kopert w formacie C6 i ich zaadresowanie.Taka koperta ma 114 mm na 162 mm, mieści się tu złożona na ćwierć kartka a4. - Duża drukarnia jest w stanie przygotować 2-3 mln przesyłek miesięcznie. Jeśli wliczy się w to drukarnie wszystkich spółek okołoskarbowych jak

Prywatni właściciele mieszkań boją się wynajmować lokale uchodźcom. Rząd nie pomaga

nie obędzie. Jeżeli najemca nie wyprowadzi się dobrowolnie, właściciel lokalu będzie musiał złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, a następnie udać się do komornika.  Czy komornik może eksmitować obywatela Ukrainy, jeśli ten nie będzie korzystał z lokalu

Rada nadzorcza PKP PLK ogłosiła postępowanie na wybór prezesa zarządu

złożone oferty zostaną otwarte w dniu 23 kwietnia, podano również. Obecnie prezesem spółki jest Remigiusz Paszkiewicz. PKP PLK jest zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce, odpowiedzialnym m.in. za układanie rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie złożył zażalenie od postanowienia sędziego komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w przedmiocie ustalenia spisu wierzytelności, podała spółka

Sąd umorzył postępowanie ws. upadłości Kerdos, wnioskowane przez spółkę

, że mógł on "zostać złożony przedwcześnie, w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych spółki". Wniosek o ogłoszeniu upadłości został złożony 13 listopada 2015 r. przez zarząd, na kilka dni przed planowanym walnym

Jak prawidłowo określić termin składania ofert?

z art. 61 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. Z zestawienia tych przepisów wynika, że złożenie oferty następuje dopiero w chwili, gdy dotarła ona do zamawiającego

Sąd ustanowił zarządcę przymusowego dla Hawe Telekom

Telekom i że ani postanowienie, ani wniosek nie zostały dotychczas doręczone Hawe Telekom przez sąd. Pod koniec stycznia Hawe Telekom złożył w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (tzw. sanacja) mającego uchronić firmę przed upadłością

Forum TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem Ultimo NS FIZ

jest to konieczne), w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 238a ust. 7 Ustawy. 4) Forum TFI nie doręczy Altus TFI, w terminie 10 dni roboczych od daty udostępnienia przez Altus TFI dokumentów dotyczących Funduszu, wskazanych przez Forum TFI, nie zawierających

Założył konto w banku i o nim zapomniał. Po latach zajęcie komornicze. Tak banki grają w listy

przekraczały 750 zł lub obroty bezgotówkowe nie przekroczyły 400 zł. Wysyłka została wysłana na adres korespondencyjny (prawdopodobnie listem zwykłym), a klient nie złożył pisemnego sprzeciwu do nowych warunków prowadzenia konta. Po krótkich mediacjach bank zgodził się anulować

Poczta Polska zdobyła najwięcej punktów w przetargu na obsługę sądów

dodatkowych źródeł przychodu, rozwijając usługi finansowe i zdobywając kontrakty nie tylko na obsługę listów, ale przede wszystkim - paczek" - powiedział rzecznik Poczty Polskiej Zbigniew Baranowski, cytowany w komunikacie. Konkurencyjna propozycja złożona przez PGP uzyskała

Orzeczenie - III SA/Gd 1010/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku

dnia 20 września 2021 r. (nr [...]) poinformował Gminę Miasta P., że w wyniku analizy wniosek Gminy Miasta P. o ponowne rozpatrzenie sprawy dot. wniosku [...] złożonego w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w PO Rybactwo i Morze 2014-2020 w