dokonywania zmian

Kancelaria Prawna Skarbiec

Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują sankcji za naruszenie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku dokonywania (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Resort finansów przygotował projekt zmian w przepisach w tej kwestii.

Jeszcze w tym roku będzie dodatkowe 7 dni urlopu. Wolne od pracy otrzymamy również na opiekę w związkach nieformalnych

Rząd dokonuje rewolucji w kodeksie pracy. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie dwóch nowych urlopów - łącznie na 7 dni. Ale trzeba będzie spełnić pewne warunki, by otrzymać dodatkowe dni wolne.

Renta planistyczna jak podatek katastralny? Rząd ucina temat

Renta planistyczna jak podatek katastralny? Rząd ucina temat

Rząd pracuje nad ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas prac pojawił się pomysł zmian w zakresie tzw. renty planistycznej.  Czym jest renta planistyczna? Bywa nazywana także opłatą planistyczną. Opłaca się ją, jeśli sprzedaje się nieruchomość, która po uchwaleniu

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

warunki zmiany są zatem niezależne od osoby wykonawcy, a więc zmiana umowy dokonana byłaby z każdym innym wykonawcą w takim samym zakresie i na takich samych zasadach. Przy dokonywaniu w takich warunkach modyfikacji - jako nieistotnej, należy mieć na względzie okoliczność, czy potencjalna wiedza o takiej

Nasze firmy to siła różnorodności

Nasze firmy to siła różnorodności

zmiana zasadnicza, z którą będzie się nosił kilka lat. A u nas? Polak dokonuje takich zmian odważnie, w kilka miesięcy, wykorzystując przy tym różne możliwości, bo zdolność do wyszukiwania pomocy jest u nas oszałamiająca. Ale sprzedać produkt za granicę? Niemiec z małej firmy

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

wskazanych w siwz warunkach, nie może później swobodnie dokonywać jej modyfikacji na etapie realizacji zamówienia. Takie bowiem działanie mogłoby naruszać jedną z naczelnych zasad - zasadę uczciwej konkurencji. Ponieważ jednak całkowity zakaz zmian umowy w wielu przypadkach mógłby uniemożliwić lub znacznie

Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

postępowaniu powinna być każdorazowo dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i zależna od rodzaju potencjału oraz sposobu i zakresu jego zaangażowania w inne przedsięwzięcie, a także możliwości zmian w tym zakresie. Nie bez powodu norma art. 22d ust. 2 ustawy Pzp daje zamawiającym

Zmiany w planie zamówień publicznych

Zmiany w planie zamówień publicznych

do planu zamówień publicznych i jako tzw. wolny zakup? Odpowiedź: Przyjęte w jednostce zasady opracowywania planu zamówień publicznych na dany rok budżetowy oraz dokonywania w nim zmian są w mojej ocenie poprawne, choć z całą pewnością można je

Będą uproszczenia w CEIDG

dokonuje się w oddziale ZUS lub KRUS. Zmiana wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca, który zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG nie będzie musiał jeszcze raz podawać

Sejm pracuje nad zmianami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

dokonuje się w oddziale ZUS lub KRUS. Zmiana wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca, który zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG nie będzie musiał jeszcze raz podawać

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

dialogu konkurencyjnego i poprawiania omyłek), dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Chiński skok po wiedzę. Klasa średnia inwestuje miliardy dolarów w edukację dzieci - to polisa emerytalna

Chiński skok po wiedzę. Klasa średnia inwestuje miliardy dolarów w edukację dzieci - to polisa emerytalna

wyemigrować za pracą, już to zrobili, a nowych rąk do pracy nie przybywa. Siła robocza będzie coraz bardziej drożeć, a to odbije się odpływem zagranicznych inwestorów. Te zmiany na rynku pracy to m.in. efekt polityki jednego dziecka, dlatego Pekin rozważa w przyszłości całkowite uwolnienie norm

Zasady zmiany umów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Komisja Europejska kilkakrotnie kwestionowała ów przepis zwłaszcza w aspekcie możliwości dokonywania zmian korzystnych dla

Podpisanie aneksu do umowy a konieczność wystawienia faktur korygujących

niektórzy klienci zgłaszają wnioski o zmianę niektórych z postanowień objętych umową (zamiana kupowanego lokalu na inny w tym samym bądź innym budynku, zmiana garażu na inny) bądź też, za zgodą spółki, przelewają prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby trzecie (cesja). W tym celu zawierane są aneksy

Ustawa o ziemi w toku. Rolnicy manifestują. PiS przekonuje

Ustawa o ziemi w toku. Rolnicy manifestują. PiS przekonuje

300 ha jako obszaru, jaki będzie mógł być sprzedany przez Agencję - powiedział poseł Dariusz Piontkowski. Zła ustawa o ziemi PiS zapewnia, że ustawa nie dotyczy działek do 1 ha. Nie będzie też żadnych zmian dotyczących dziedziczenia ziemi rolnej

Raport o stanie samorządu terytorialnego, czyli tego później nie da się już naprawić

wyręcza się samorządami - przerzuca na nie nowe obowiązki, nie dając wystarczających pieniędzy na ich realizację. Zmiany przepisów na szczeblu rządowym rykoszetem uderzają w finanse samorządów. Tak było z obniżką stawek podatku od dochodów osobistych PIT i wprowadzeniem ulgi na dzieci w tym podatku

Decyduje data zawarcia umowy a nie ogłoszenia przetargu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy

Decyduje data zawarcia umowy a nie ogłoszenia przetargu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

/uzasadnienie Z opisywanej sytuacji wynika, że nie mamy do czynienia ze zmianą umowy, a zakończeniem jej trwania. Treść pytania wskazuje bowiem jednoznacznie, że nie mamy do czynienia z dokonaniem zmiany umowy w zakresie terminu ani wynagrodzenia. Gdyby na tej podstawie dokonywano zmian umowy – doszłoby

Jak skutecznie zmienić twarz i zyskać miliony? Rebranding po polsku

Największa w tym roku zmiana wizerunku ma nastąpić już 5 czerwca. Tego dnia z rynku zniknie kolejny operator komórkowy - Era - a zastąpi go marka T-Mobile. Zmiana nazwy miała w tym przypadku nastąpić już kilka lat temu, jednak na jej drodze stanęły wieloletnie spory o kontrolę nad spółką między

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę w 2023 roku

w jakim terminie zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane komornikowi. Pracodawca jest również zobowiązany do poinformowania komornika o wszelkich przeszkodach, które uniemożliwiłyby wykonanie nałożonych obowiązków. W sytuacji zmiany okoliczności pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym

210 mln zł kary dla Allegro. UOKiK zarzuca gigantowi nadużywanie pozycji dominującej

210 mln zł kary dla Allegro. UOKiK zarzuca gigantowi nadużywanie pozycji dominującej

zadeklarowała, że zrzeka się możliwości dokonywania na ich podstawie zmian w istniejących umowach. 

Chcesz delegować pracowników do Holandii? Upewnij się, że robisz to zgodnie z obowiązującymi przepisami

tylko towarowy transport drogowy (z załadunkiem i rozładunkiem w Holandii) podlega obowiązkowi notyfikacji. Oznacza to, że gdy kierowca przejeżdża tylko tranzytem przez teren Holandii nie ma on obowiązku dokonywania notyfikacji. Uwaga! Przepisy dotyczące sektora transportu wkrótce się zmienią. Zachęcamy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o sposobie obliczania PKB

. Zmiany tego typu w statystyce publicznej mogą być dokonywane co 2-3 lata. (ISBnews)

Koniec z dużymi zakupami za gotówkę. Będzie ustawowy limit

Polski rynek finansowy czeka rewolucja. Już za kilka miesięcy po raz pierwszy w historii w polskim prawie pojawi się nowy zapis, który będzie określał maksymalny pułap transakcji gotówkowych przy płatnościach dokonywanych między konsumentami a przedsiębiorcami. Dla milionów Polaków limit płatności

KNF: Zmiany ceny przed rozpoczęciem zapisów w wezwaniu mogą być manipulacją 

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Zmiany ceny, jakie dokonywane są przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, kiedy akcjonariusze nie mają możliwości złożenia zapisu sprzedaży, mogą być oceniane jako manipulacja, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

Jak kwalifikować zmianę terminu płatności FV w umowie o zamówienie publiczne?

, zamawiający dopuszcza zmiany:  a)????? sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,  b)????? terminu realizacji niniejszej umowy,  c)????? harmonogramu rzeczowo-finansowego”.  Odpowiedź:  Zmianę terminu płatności faktury polegającą na jego wydłużeniu z 14 do 30 dni

Senat przyjął bez poprawek nowelizację o sposobie obliczania PKB

regionu do statystyki publicznej zabiegał urząd marszałkowski i władze województwa mazowieckiego. Podział na Warszawę i okolice ma przyczynić się do tego, żeby dotacje unijne nie zostały utracone. Zmiany tego typu w statystyce publicznej mogą być dokonywane co 2-3 lata

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zatem zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie

LOT znosi opłaty za zmiany w rezerwacji biletów na wszystkie połączenia

też nowa opcja dla pasażerów, którzy kupili bilety przed 10 września. Przysługuje im możliwość jednorazowej bezpłatnej zmiany trasy i daty podróży. W przypadku wyboru nowej daty podróży na tej samej trasie, pasażerowie mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji przez stronę lot.com, w zakładce

Nie tylko wakacje kredytowe. Wchodzą zmiany w finansowaniu społecznościowym

płacą już nawet dwa razy więcej niż początkowo wynosiła ich rata. To przez nieoczekiwane i szybkie podwyżki stóp procentowych dokonywane przez Radę Polityki Pieniężnej, która zbyt późno zareagowała na rosnącą inflację i rozpoczęła nerwowo podnosić stopy. Ale ustawa wprowadzająca wakacje

Trzymasz pieniądze w skarpecie? Możesz mieć problemy, gdy będziesz chciał kupić dom

dokonywanie rozliczeń gotówkowych – mówi. I dodaje –Ten wyrok będzie miał duże znaczenie dla Polaków gromadzących gotówkę poza systemem bankowym. Może się okazać, że jeśli nie będą w stanie wykazać skąd te pieniądze mają zapłacą karę od nieujawnionych źródeł dochodu Rewolucja w rozliczeniach

Dziennik budowy po nowemu. Co i kiedy się zmienia?

musi być prowadzony w taki sposób, by z dokonywanych w nim wpisów bezpośrednio wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Dokument powinien na stałe znajdować się na terenie budowy i być dostępny dla osób upoważnionych. Po zakończeniu budowy załącza się

Rewolucja w wynajmie mieszkań. Potrzebna nowa umowa na opłaty za media

Zmiany wprowadził "Polski ład". Nowe reguły zmieniają sytuację osób wynajmujących swoje mieszkania prywatne. W kraju mieszkania i domy wynajmuje około 700-750 tys. osób. Do końca 2021 roku najem prywatny można było rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 17 i 32 proc

Skarbówka ostro o poprawionym "Polskim ładzie". "Jego wdrożenie pogrąży kraj w chaosie"

przedstawił wiceminister finansów Artur Soboń. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Ministrów podatnicy mają być rozliczani na podstawie tych rozwiązań, które są dla nich najkorzystniejsze. Innymi słowy, służby skarbowe będą musiały na bieżąco dokonywać porównań trzech różnych systemów podatkowych wraz z ich

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Pytanie Zamawiający we wzorze umowy przewidział, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość zmiany umowy w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonania przedmiotu umowy. Taka sytuacja zaistniała i termin wykonania umowy został przedłużony

PPK i wypłaty. Warto być jak pani Anna i pan Robert. Oto ile wpłynęło na ich konto

kilku zwrotach jest w stanie zaufać temu programowi i decyduje się na pozostanie w systemie na dłużej. Nawet jeżeli niektórzy będą to traktować jako krótkoterminowy zysk, to nie należy dokonywać zmian w systemie. Niestety brak zaufania do systemu i państwa powoduje, że takie gwarancje prywatności muszą

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

dotyczących treści postanowień projektowanych umów. Z uwagi na powyższe zmiany wprowadzone przez ustawodawcę będą miały istotne znaczenie również dla samych zamawiających. Zamawiający nie będą już upoważnieni do swobodnego ustalania znacznej większości postanowień umownych. Obowiązkiem zamawiających będzie

Mikrokawalerki nie wyżej niż na pierwszym piętrze. Jest gotowy projekt walki z patodeweloperką

Dymyt-Holko, prawnik ds. prowadzenia inwestycji, menedżer projektów.  Eksperci zwracają uwagę, że największym problemem jest sposób, w jaki dokonywanezmiany. - Wygląda to trochę jak spekulacja giełdowa. Najpierw, bez żadnych szczegółów i dokumentów, głośno obwieszczane są pomysły zmian

Pan Stanisław dwa lata odkładał w PPK i wypłacił pieniądze. Ile wpłynęło na jego konto? Opłacało się?

Partycypacja w PPK wynosi ok. 30 proc. Rząd liczy, że w wyniku autozapisu wzrośnie. Na czym to polega? Otóż 1 marca nastąpiło automatyczne zapisanie do programu wszystkich, którzy wypisali się z Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tak zapisano w ustawie - ponowny zapis dokonuje się co cztery

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

;odniesieniu do zmieniających się w ciągu roku potrzeb zamawiającego. Choć ustawa Pzp nie określa częstotliwości aktualizacji, należy uznać, że zamawiający, który ma obowiązek aktualizować opublikowany plan, powinien dokonywać w nim stosownych zmian zawsze w przypadku modyfikacji swoich zamiarów

MF: Projekt ustawy dot. estońskiego CIT trafił do prekonsultacji

szacowany jest na 5 mld zł. Przepisy o tzw. estońskim CIT mają wejść w życie na początku 2021 r. "Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy im dać możliwość zapoznania się ze

Zostały dwa miesiące na wykorzystanie limitów w IKE I IKZE. Przez "Polski ład" to się nie opłaca?

"Polski ład" i zmiany podatkowe wpłynęły na opłacalność tych inwestycji w przyszłość? Czy można mieć wiele kont emerytalnych? IKE to indywidualne konta emerytalne, a IKZE to indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Największa różnica pomiędzy tymi dwoma produktami emerytalnymi to model

PiS chce cyfryzacji cmentarzy i likwidacji prawa własności do grobu

PiS przygotowuje nową ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Projekt przeszedł już przez konsultacje. Autorzy projektu przekonują, że zmiany są konieczne, bo obowiązująca ustawa pochodzi z lat 50. XX wieku i powiela rozwiązania oraz, w znacznej mierze, sformułowania językowe ustawy z

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (…) podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu

Operacje walutowe NBP zwiększyły płynność sektora bankowego o 29,9 mld zł w 2019

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Łączne saldo skupu i sprzedaży walut dokonywanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w ub.r. wpłynęło na zwiększenie płynności sektora bankowego o 29,93 mld zł, podał bank centralny w raporcie. W 2019 r. NBP realizował

UKNF: Zmiana ceny w wezwaniu częściej niż co 5 dni tylko jeśli jest 2. wezwanie

przeprowadzania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane akcje, lub zmiany parytetu zamiany, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych. Ponadto, zgodnie z ust. 2 powołanego paragrafu, cena po jakiej mogą być nabywane akcje może być zmieniona bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, w

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: stawki podatku od towarów i usług, wysokości

Senacka Komisja za zmianami w sposobie obliczania PKB

takie wyłączenie zrobić" - powiedział prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut w trakcie posiedzenia Komisji. Zaznaczył, że "zmiany takie nie są niczym nadzwyczajnym", kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą ich dokonywać 2-3 lata

Ponad 7 mln Polaków ponownie wypisało się z PPK. Co się dzieje z rządowym programem?

zagwarantować środki obywateli zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych i na indywidualnych kontach emerytalnych – mówił w Sejmie. Od trzech lat Morawiecki na temat zmiany konstytucji już jednak milczy. Czytaj także: Zapisał się do PPK i wypłaca pieniądze co miesiąc. "Premia po 100 zł"

Jedno zdanie w "Polskim ładzie" zmienia zasady używania aut czy komputerów w firmie

- odpisów dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych i jest nią cena nabycia tego środka albo koszt jego wytworzenia. Wówczas odlicza się podatek VAT wraz z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzęt został wprowadzony do ewidencji. To trwa do końca miesiąca, w którym sumy

Operacje walutowe NBP zwiększyły płynność sektora bankowego o 16 mld zł w 2018

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Łączne saldo skupu i sprzedaży walut dokonywanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w ub.r. wpłynęło na zwiększenie płynności sektora bankowego o 15,98 mld zł, podał bank centralny w raporcie. W 2018 r. NBP realizował

Rewolucja w wynajmie mieszkań. Trwa walka o przywrócenie możliwości odliczania amortyzacji

Zmiany wprowadził "Polski ład". Nowe reguły zmieniają sytuację osób wynajmujących swoje mieszkania prywatne. Do końca 2021 roku najem prywatny można było rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 17 i 32 proc. Alternatywą było opodatkowanie ryczałtem. Po zmianach nie ma już

Nawet 6 tys. zł podatku rocznie za małe mieszkanie? Wraca temat katastru

Od dawna postulowane są zmiany w konstrukcji podatków od nieruchomości. PiS od kilku miesięcy zapowiada zajęcie się pustostanami i hurtowymi zakupami mieszkań. Rozwiązania w zakresie podatku od pustostanów dotąd nie przedstawiono, przygotowano natomiast rozwiązania - tzw. antyflipperskie, które

Mount TFI: W dobie pandemii inwestowanie w nieruchomości musi być selektywne

;Są segmenty, które nie tylko przejdą przez trwający kryzys suchą stopą, ale sporo na nim zyskają. Globalna pandemia przyspieszyła zmiany, które już się dokonywały" - ocenia Pacholec w komentarzu. "Lockdown wymusił zmianę trybu życia. Sale konferencyjne

Twórca ChatuGPT w Warszawie. Kim jest prezes OpenAI Sam Altman

porzucił studia. Czytaj też: "Hey, Joe", czyli jak ChatGPT pozwolił zaoszczędzić 14 tys. złotych. Oto zmiana na miarę silnika parowego Był prezesem Y Combinator, jednego z największych na świecie akceleratorów dla start-upów. W czasie, gdy Altman szefował Y Combinator, firmy, które się z niego

Samotni rodzice tracą na zmianach w "Polskim ładzie". "To jawna dyskryminacja"

„To bardzo bolesne, niesprawiedliwe i dyskryminujące" – pisze czytelniczka Wyborcza.biz w liście do redakcji, zwracając uwagę, że zmiany zaproponowane w „Polskim ładzie" uderzają w samotnych rodziców. Przypomnijmy, że „Polski ład" wprowadza nową ulgę dla

Rekordzista odłożył w PPK 660 tys. zł. A ile odkłada przeciętny Kowalski i jak na tym wychodzi?

kilku zwrotach dopiero jest w stanie zaufać temu programowi i decyduje się na pozostanie w systemie na dłużej. Nawet jeżeli niektórzy będą to traktować jako krótkoterminowy zysk, to nie należy dokonywać zmian w systemie. Niestety brak zaufania do systemu i państwa powoduje, że takie gwarancje

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego m.in. w sferze kompetencji Wód Polskich

jakim dokonywanezmiany dotyczy przeniesienia finansowania do budżetu państwa działalności służb państwowych, państwowej służby hydrometeorologicznej znajdującej się w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, państwowej służby hydrogeologicznej znajdującej się w Państwowym Instytucie Geologicznym

Brak formalności przy budowie nie oznacza swobody

pozwolenia i dokonywania zgłoszenia budowlanego nie oznacza zupełnej dowolności w zakresie realizowanych inwestycji. Niefortunnej wiaty na samochód, którą zaczął budować sąsiad pani Anny, nadal dotyczą m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

KE wzywa Polskę do zmiany przepisów dot. podatku VAT od wyrobów akcyzowych

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Komisja Europejska wzywa Polskę do zmiany przepisów dotyczących podatku VAT od wyrobów akcyzowych, których odprawa celna dokonywana jest przez odbiorców, podała Komisja. "Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu

PIH: Opłaty od napojów słodzonych dyskryminują handel niezależny

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. ustawa cukrowa) zasadniczo zmienia funkcjonowanie rynku handlu detalicznego i będzie miała ogromny wpływ na sytuację wszystkich jego uczestników, a w

PZU uruchomił serwis dla pracowników do obsługi PPK

; - powiedział wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek, cytowany w komunikacie. W panelu PPK pracownicy znajdą informację o stanie swoich oszczędności i dokonywanych wpłatach, a także o wycenie i stopie zwrotu funduszy PPK. Będą mogli składać zlecenia dotyczące m.in. wysokości wpłat, podjęcia

ZPPHiU: 50% Polaków chce przywrócenia niedzielnego handlu min. do końca roku

Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU). W grupie osób, które przed epidemią koronawirusa regularnie dokonywały zakupów w centrach handlowych, 66% chce mieć ponownie możliwość realizacji zakupów w ostatnim dniu tygodnia. Głównym argumentem przemawiającymi za jego przywróceniem jest większe

Rewolucja dla wynajmujących mieszkania weszła w życie. Duże zmiany od przyszłego roku ["Polski ład"]

Zmiany wprowadził "Polski ład". Nowe reguły zmieniają sytuację osób wynajmujących swoje mieszkania prywatne, jak i poprzez firmę. Rozliczanie najmu prywatnego Do końca 2021 roku najem prywatny można było rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 17 proc. i 32 proc

Oto pięć zmian podatkowych w "Polskim ładzie", które wchodzą od piątku, 1 lipca

Sprawa jest już pewna. Kolejna zmiana podatkowa w tym roku wejdzie w życie już od piątku, 1 lipca. To poprawki do pisowskiej rewolucji podatkowej, która zmniejszyła pensje wielu osobom. Wyjaśniamy, co dla Polaków oznaczają zmiany. Wyliczamy też skutki zmian dla naszych portfeli. 1. Zmniejszenie

PiS kolejnymi ustawami uderza w rozwodników. Dlaczego? Bo rozwodów ma być mniej i już

nie znaczy, że to rozwód jest przyczyną ubóstwa! Ponad 20 miesięcy czekania na rozprawę rozwodową Do zmniejszenia liczby rozwodów mają przyczynić się zmiany w prawie, które PiS wprowadza. Pierwszy ruszył Zbigniew Ziobro. To on przedstawił projekt reformy prawa rodzinnego. Zmiany, jakie proponuje

ZBP: Konsumenci i firmy złożyli ponad 964 tys. wniosków o odroczenie spłat rat

dokonują zmian w składanych wnioskach do banków" - powiedział Pietraszkiewicz. 16 marca br. ZBP poinformował, że banki podejmują działania, które służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących

Pułapka fiskusa na wynajmujących mieszkania. Nowa interpretacja

"Polski ład" wprowadził spore zmiany dla wynajmujących mieszkania. Do końca 2022 roku najem prywatny można było rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 17 i 32 proc. Alternatywą było opodatkowanie ryczałtem. Płaci się wówczas 8,5 proc. od przychodów poniżej 100 tys. zł i

Dekret Putina: rosyjski gaz dla Zachodu tylko za ruble

- czyli np. firmę ze Szwajcarii, sprzedającą gaz we Włoszech.  Taką zmianę, sprzeczną z kontraktami i podpisanymi wcześniej umowami, Putin przed tygodniem  polecił przygotować rządowi Rosji.  To jednak nie prima aprilis. Dekret Putina przewiduje wstrzymanie dostaw gazu dla firmy z

Pułapki fiskusa na wynajmujących mieszkania. Zaskakujące interpretacje

zadbać o zmianę umowy i wyraźnie rozróżnić w niej czynsz należny wynajmującemu od opłat należnych od właściciela, czyli tych, które uregulować musi wynajmujący, a przerzuca ich koszt na najemcę. W umowie warto również, jeśli płatności dokonywane są przelewem bankowym, przewidzieć mechanizm ich podziału

Przyjęcie przez rząd projektu noweli ustawy o VAT planowane jest na III kw.

cenę (w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania). II. Pakiet zmian o charakterze doprecyzowującym: - zmiany w

Rząd robi internetową rewolucję. Sprzedajesz na Vinted, OLX, wynajmujesz na Bookingu? Nieuchronnie czeka cię podatek

podatków. Sens zmian polega na tym, że generalnie operatorzy platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi, będą zobowiązani do przekazywania informacji m.in. o dochodach osiągniętych przez sprzedawców czy usługodawców za ich pośrednictwem.  A tak bardziej prozą? Co to

Klienci kierują się nie tylko ceną. Wyniki badania zaskakują

Wyborcza.biz postanowiła sprawdzić, jaką rolę podczas dokonywania procesu zakupowego odgrywają społeczne i odpowiedzialne działania firm. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy konsumenci, robiąc zakupy, mają z tyłu głowy to, czy firma, której produkty wybierają, działa z uwzględnieniem interesów

Ancyparowicz: Nie oczekujemy zmian w polityce pieniężnej w kolejnych kwartałach

przez najbliższe kwartały nie powinny dokonywać się znaczące zmiany. Jeśli coś się będzie zmieniać, to wtedy kiedy będziemy wchodzić w nowy cykl, czyli w roku 2022" - powiedziała Ancyparowicz podczas panelu IV edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 w Siedlcach

Pięć zmian podatkowych w "Polskim ładzie". Warto je poznać przed lipcem

"Polski ład 2.0" wchodzi w życie od 1 lipca i wprowadza szereg zmian podatkowych. Jak się w tym połapać? Wyjaśniamy. Oto pięć zmian, które trzeba znać. 1. Zmniejszenie stawek podatku Najważniejszą zmianą jest obniżenie podstawowej stawki podatku z 17 do 12 proc. Na tym, według wyliczeń

KNF nałożyła kary na dwie spółki i J. Ptaszka w zw. z obrotem akcjami Krezusa

danymi co do częstotliwości i wolumenu transakcji dokonywanych przez Karo - Biuro Handlu Zagranicznego w okresie od marca do maja 2018 r. Informacje dostępne dla inwestorów aż do 6 sierpnia 2018 r. wskazywały, że Karo - Biuro Handlu Zagranicznego nie dokonuje żadnych transakcji na akcjach. Informacja o

Cyfrowy Polsat ma umowę wydłużającą termin spłaty kredytów do 30 IX 2024 r.

. Umowa kredytów przewidywała udzielenie kredytu terminowego do maksymalnej kwoty w wysokości 11,5 mld zł oraz kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty w wysokości 1 mld zł, podano. "Trzecia umowa zmieniająca i konsolidująca wprowadziła m.in. następujące zmiany

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ograniczona jest między innymi do zakazu dokonywania istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia, które były ustalone w postępowaniu przetargowym. W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych

"Powrót" uciekinierów do PPK. Niebawem odbędzie się autozapis do PPK bez pytania o zdanie. Ale czy to się opłaci?

odróżnieniu od OFE może zagwarantować w konstytucji, iż pieniądze w planach kapitałowych "są prywatne". Zapowiadał to premier Mateusz Morawiecki w 2019 r., ale projekt takiej zmiany w ustawie zasadniczej nigdy nawet nie powstał. Czytaj także: Kolejne postanowienie sądu w sprawie WIBOR-u

Polskie nieruchomości na celowniku obcokrajowców. Kupują nawet programiści z Indii

. – W Polsce jest duża liczba obywateli Ukrainy, którzy posiadają spory majątek i dokonują również zakupów inwestycyjnych. Było to widoczne na długo przed wojną, ponieważ, zarabiając kapitał na Ukrainie, woleli inwestować w krajach sąsiadujących jako bardziej stabilnych i bezpiecznych do trzymania

Wpłata na cudze konto już z prowizją?

0,5 proc. wpłacanej kwoty, ale nie mniej niż 9 złotych – tyle od niedawna kosztuje wpłata gotówki na rachunek bankowy osoby fizycznej prowadzony przez Bank Millennium, jeżeli takiej wpłaty dokonuje w placówce banku osoba trzecia. W korespondencji skierowanej do posiadaczy rachunków bank

Rodzice dali córce 120 tys., fiskus wydał interpretacje i "przyszedł" po podatek

gotówce. To dopiero Pani - będąc już właścicielem środków - dokonała ich wpłaty na rachunek bankowy. Taki sposób działania nie wyczerpuje norm omawianego przepisu – stwierdziła skarbówka 9 sierpnia 2022  r.  Kto nie płaci podatku od darowizny? Tymczasem takich transakcji dokonywanych w

Klik i masz samochód. Nowe auta będziemy kupować bez wychodzenia z domu

; Milenialsi, czyli pierwsze pokolenie wychowane w świecie digital, kupują więcej nowych samochodów niż inni. 85 proc. swoich zakupów dokonują online i są dwukrotnie bardziej skłonni do zamówienia auta przez internet niż pokolenie baby boomers. To pierwsza generacja wymagająca od nas, żebyśmy umożliwili im

Wynajmujący mieszkania w pułapce. Ministerstwo Finansów wydało niekorzystną interpretację

Do końca 2022 roku najem prywatny można było rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 12 i 32 proc. Alternatywą było opodatkowanie ryczałtem. Po zmianach od stycznia 2023 roku nie ma już wyboru, w rozliczaniu musimy stosować ryczałt. To, że będziemy mogli stosować tylko ryczałt

Podatek od zbiórek jest, PiS obiecuje, że go nie będzie. "Zrównano chorych, poszkodowanych z oszustami podatkowymi"

obiecuje, że podatku jednak nie będzie, bo wprowadzi nowe przepisy do 1 lipca. Po co więc ten bałagan? Justyna Sobolak: Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę deregulacyjną, która wprowadza m.in. zmiany w opodatkowaniu zbiórek. Jeśli łączna kwota darowizny od wielu osób przekroczy 54 180 zł, trzeba będzie

Wielka rezygnacja firm. Masowe zwolnienia już się zaczęły, a dalsze prognozy są tylko czarne

. Kolejne ryzyka to kwestie geopolityczne i połączony z nimi wzrost cen surowców (35 proc.), a także kryzys klimatyczny wymuszający zmiany w prowadzeniu biznesu (34 proc.). Najgroźniejszym i największym problemem jest jednak wzrost cen. Blisko 70 proc. prezesów uważa, że to w tej chwili czynnik ryzyka numer

Polskie ePłatności mają zgodę UOKiK na nabycie akcji spółki PayUp

spowoduje znaczący rozwój spółki Polskie ePłatności, która stanowi istotne aktywo emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności spółki Polskie ePłatności jest realizacja transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych na terminalach POS" - czytamy dalej. Pod koniec

Zasady liczenia terminu składania ofert w przypadku sprostowania ogłoszenia

wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego, stosowanego na podstawie art. 14 ustawy Pzp . W przypadku dokonywania istotnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla przetargu nieograniczonego, zamawiający przedłuża termin składania ofert co najmniej o czas

Publikacja ogłoszenia o zmianie umowy

umieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1c ustawy Pzp , co byłoby konieczne wówczas, gdybyśmy dokonywali zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Zamawiający, który dokona zmiany

ZBP: Wdrożenie PSD2 w sektorze bankowym przebiegło bardzo sprawnie 

korzystaniu z rachunków i dokonywaniu płatności. Obecnie wie widać wzmożonego ruchu firm trzecich w zakresie dostępu do rachunków płatniczych w bankach, podał Związek Banków Polskich (ZBP). 14 września weszły w życie ostatnie zapisy Dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) oraz

UE i USA zawarły porozumienie ws. pakietu obniżek ceł

klauzuli najwyższego uprzywilejowania (MFN), z mocą wsteczną od 1 sierpnia 2020 r. Cła zostaną zniesione na okres pięciu lat. Komisja Europejska ma rozpocząć procedury, których celem będzie wprowadzenie tych zmian na stałe. Stany Zjednoczone zaś obniżą o 50% swoje stawki celne na

MPiT: Blisko 4/5 ankietowanych chce likwidacji zmiany czasu

postój" - czytamy dalej. MPiT przypomina, że zmiana czasu z zimowego na letni obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej; w Polsce od 1977 r. Dwukrotne w ciągu roku zmiany czasu w Polsce dokonywane są na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów wydawanego co

Nowe prawo weszło w życie. "Firmy będą podporządkowane władzy". Co to oznacza?

Od czwartku 13 października zaczęła obowiązywać nowela kodeksu spółek handlowych. Nowe prawo powstało pod przewodnictwem wicepremiera Sasina. Zmiany, które ordynuje, mogą namieszać w życiu firm. Michał Romanowski, profesor prawa cywilnego i handlowego, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim

Nastroje konsumenckie są coraz gorsze. Mamy najnowsze wyniki badań

oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 0,7 i 0,5 punktów). Wyższą wartość niż w grudniu 2021 roku odnotowano jedynie dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 1,3 punktu). Już po wprowadzeniu zmian podatkowych, ale przed rosyjską agresją na Ukrainę, Gfk

Ursus miał wstępnie 5,65 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar" - czytamy w komunikacie

MR: Ustawa o płatnościach bezgotówkowych w konsultacjach publicznych

. "Najważniejsze propozycje zmian: - w ordynacji podatkowej i ustawie o opłacie skarbowej: Wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez podmioty publiczne, możliwości dokonywania płatności w formie bezgotówkowej. Wyposażenie urzędów w terminale płatnicze zapewniane jest

Grupa Lotos będzie stosowała podzieloną płatność od 1 lipca br.

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos od 1 lipca 2018 r. wprowadzi zasady podzielonej płatności w transakcjach dokonywanych przez spółki grupy kapitałowej na podstawie faktur zakupu, poinformowała spółka. "Firma podjęła decyzję o

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

obowiązku zgłoszenia w terminie. 15 lutego w systemie CEEB było ponad 9,3 mln deklaracji.   Zobacz też: Znani blogerzy trafili na nieuczciwą lokatorkę. "Pół roku życia na nasz koszt" Okazuje się jednak, że są osoby, które próbują dokonywać zmian w już złożonych deklaracjach. Nie zawsze