dokonywania odpisów

Czy komornik może zając konto Revolut?

Komornik sądowy dokonuje zajęcia rachunków bankowych elektronicznie za pośrednictwem tzw. systemu Ognivo. Komunikacja pomiędzy bankami a komornikiem sądowym odbywa się elektronicznie.

Alior Bank dokonał odpisu na 676 mln zł, co wpłynie na wynik w I poł. 2020 r.

, zgodnie z podejściem konserwatywnym, zastosował bezpieczny margines przy szacowaniu wysokości odpisów i rezerw. Bank wskazuje przy tym, że odpisy i rezerwy z powyższego tytułu nie były dokonywane przez bank w I kwartale 2020 r., co skutkuje tym, że wysokość odpisów i rezerw jest odpowiednio większa

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

COVID-19 i jej skutkami ekonomicznymi, w wyniku których spadły oczekiwane przepływy pieniężne z tytułu akcji posiadanych w Alior Banku S.A. oraz w Banku Pekao S.A. Wyjątkowy charakter zdarzenia z uwagi na wielkość dokonywanych odpisów powoduje, że informacja o dokonywanych odpisach, z uwzględnieniem ich

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę w 2023 roku

stosunkiem pracy. Komornik nie może zająć dłużnikowi całego wynagrodzenia za pracę i dłużnikowi musi pozostać kwota na jego utrzymanie. Role i obowiązki komornika oraz pracodawcy Jednocześnie komornik wzywa pracodawcę przesyłając mu odpis zajęcia wynagrodzenia za pracę, aby poza kwotą wolną od zajęcia nie

ZA Puławy: Spółka zależna dokonała odpisu na kwotę 6,39 mln zł

odpis zmniejszający wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Wcześniejsze dokonywane były w lutym 2016 r., lutym 2017 r., sierpniu 2017 r. i sierpniu 2018 r. Suma odpisów aktualizujących wartość instalacji przerobu tłuszczów na 31 grudnia 2018 roku po dokonaniu powyższego odpisu w skonsolidowanym

Zamet dokonał odpisu aktualizującego wartość Mostostalu Chojnice na 15 mln zł

. W odniesieniu do pozostałych kluczowych aktywów grupy kapitałowej, tj. Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn, przeprowadzone testy na utratę wartości, nie wykazały konieczności dokonywania odpisów. Udział powyższych aktywów w wartości skonsolidowanych aktywów netto wynosi odpowiednio ok 31 mln zł

Opis i oszacowanie zajętej przez komornika nieruchomości

) złożyć wyciąg – a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierające wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta katastrem nieruchomości

Jedno zdanie w "Polskim ładzie" zmienia zasady używania aut czy komputerów w firmie

Jedno zdanie w "Polskim ładzie" zmienia zasady używania aut czy komputerów w firmie

- odpisów dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych i jest nią cena nabycia tego środka albo koszt jego wytworzenia. Wówczas odlicza się podatek VAT wraz z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzęt został wprowadzony do ewidencji. To trwa do końca miesiąca, w którym sumy

PGNiG: Odpisy w upstream zmniejszą EBIT o ok. 0,77 mld zł w I kw.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dokonało odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, co pomniejszy skonsolidowany wynik operacyjny za I kw

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. I

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. I

jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, sąd zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia

Kruk spodziewa się zysku operacyjnego we Włoszech w 2019 r.

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - Kruk ocenia, że jego biznes we Włoszech powinien wykazać zysk operacyjny w tym roku, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Wskazał również, że nie widzi na chwilę obecną podstaw do dokonywania dalszych odpisów wartości portfela we Włoszech

Akcjonariusze PZU zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. "Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018 r. wg szacunkowych danych

spółki wynikające z braku możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów po przedpłaceniu za towar obszarów wiejskich. - niski wolumen sprzedaży w sposób istotny przełożył się na niższą rentowność produktów

Wynajmujemy mieszkanie - jak się rozliczyć z fiskusem?

Wynajmujemy mieszkanie - jak się rozliczyć z fiskusem?

złotych.  Amortyzacja mieszkań na wynajem – jak działa?  Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych". Dla budynków i lokali mieszkalnych stawka wynosi 1,5 proc., ale nieruchomości można amortyzować

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

wraz z kosztami egzekucyjnymi. Komornik wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności. W przypadku trudności z wypłatą wierzytelności bank jest zobowiązany do zawiadomienia komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Metody amortyzacji - Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, według przyjętych stawek amortyzacyjnych, przy czym za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia

Ursus miał wstępnie 87,2 mln zł straty netto w 2019 roku

pogorszenie się sytuacji płynnościowej spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar; - spowodowane brakiem niezbędnego

Ursus miał 104,6 mln zł jednost. straty netto w 2018r. wg szac. danych (aktual.)

innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów po przedpłaceniu za towar" - czytamy w komunikacie. Przychody netto ze sprzedaży spadły o ok. 66% r/r i wyniosły 86,7 mln zł w 2018 r. Ursus dokonał również odpisów aktualizujących wartość

Wartość odpisów KGHM z tytułu testów na utratę wartości wynosi 494 mln USD

Warszawa, 08.02.2016 (ISBnews) - Łączna wartość odpisów z tytułu przeprowadzonych przez KGHM Polska Miedź testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok po uwzględnieniu efektu podatkowego wynosi 494 mln USD (1 927 mln zł), podała spółka

Agora dokonała odpisów, których wpływ na EBIT grupy to 15 mln zł w IV kw.

poszczególnych ośrodkach generujących przepływy pieniężne są dokonywane nawet jeśli nie ma konieczności dokonywania takich odpisów z punktu widzenia łącznej wartości aktywów całego segmentu" ? podsumowano w informacji. Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej"

Rewolucja w wynajmie mieszkań. Potrzebna nowa umowa na opłaty za media

Rewolucja w wynajmie mieszkań. Potrzebna nowa umowa na opłaty za media

, ogłoszenia, opłata przy podpisaniu umowy. Kosztami mogą być też wydatki na ogrzewanie czy wywóz śmieci, zakup mebli lub sprzętu RTV i AGD. Kosztem jest również amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć podatek o - lekko licząc

MF: Wchodzą nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przypomina, że wraz z nowelizacją ustawy w sierpniu 2017 r. wchodzą nowe przepisy dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli m.in. dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie

Akcjonariusze PZU zdecydują 26 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r.

. "Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2 651 012 097,38 złotych w następujący sposób: 1) kwotę 7 273 000 złotych przeznaczyć na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 2

Rozliczenia podatkowe według start-upu. Wirtualny księgowy i PIT z głowy

, kodu pocztowego, adresu zamieszkania. W końcu przechodzimy do złożenia deklaracji. I znów oznaczam pola – odnośnie do liczby pracodawców. Następnie wpisuję dane dotyczące przychodów, kosztów uzyskania i pobranych zaliczek. System dokonuje obliczeń. Mam zwrot podatku. Pozostaje wpisać numer konta

"Polski ład". Wielkie zmiany dla wynajmujących mieszkania. Ostatnia chwila na remont oraz amortyzację. Uwaga! Rząd zmienił zdanie

sobie zaliczyć do kosztów. Kosztem jest również amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie się. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć podatek, lekko licząc, o kilkaset złotych. "Polski ład". Co to jest amortyzacja mieszkań na wynajem? Odpisów

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jeśli jest wolna, należy załączyć akt urodzenia; jeśli pozostaje w związku małżeńskim – akt małżeństwa ze wskazaniem imienia, nazwiska współmałżonka i miejsca jego zamieszkania. W przypadku wdów i wdowców trzeba dołączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka, a

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

dwóch rodzajów leasingu - operacyjnego i finansowego. Dają one odmienne korzyści, a podział wynika z tego, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Gdy uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest firma finansująca, transakcja ma

Rewolucja w wynajmie mieszkań. Trwa walka o przywrócenie możliwości odliczania amortyzacji

rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć podatek o - lekko licząc - kilkaset złotych. Prawa słusznie nabyte I właśnie o zachowanie praw do amortyzacji walczy Stowarzyszenie „Mieszkanicznik". - Wielu inwestujących w mieszkania na wynajem miało

Wynajmujemy mieszkanie - "Polski Ład" to potężne zmiany w podatkach

zużywanie się. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć podatek, lekko licząc, o kilkaset złotych. Amortyzacja mieszkań na wynajem – jak działa? Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych". Dla budynków i

Wynajmujący mieszkania w pułapce. Ministerstwo Finansów wydało niekorzystną interpretację

. Kosztem jest również amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć podatek o - lekko licząc - kilkaset złotych. Nie ma znaczenia, czy w mieszkaniu jest biuro firmy Oprócz najmu prywatnego można jednak prowadzić wynajem mieszkania

Rewolucja dla wynajmujących mieszkania weszła w życie. Duże zmiany od przyszłego roku ["Polski ład"]

. Kosztem jest również amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie się. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć podatek, lekko licząc, o kilkaset złotych. Jakie stawki Jakie stawki są przy najmie? Jak napisaliśmy wyżej, do końca 2022 r. Polacy będą mogli wybrać sposób

GetBack zawiadomił o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę spółki

. "Płatność ta - w ocenie emitenta - mogła spowodować szkodę wielkich rozmiarów w majątku emitenta wobec dokonania pełnego odpisu jej wartości w sprawozdaniu finansowym emitenta za 2017 rok i niemożliwości zidentyfikowania wartości świadczenia wzajemnego na dzień składania powyższego zawiadomienia

Akcjonariusze PZU zdecydują 24 V o wypłacie 2,8 zł dywiendy na akcję

. "Dokonuje się podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 2 711 878 874,91 zł w następujący sposób: 1) kwotę 2 417 864 400 zł, tj. 2,8 zł na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę dywidendy; 2) kwotę 7

Coraz więcej Polaków deklaruje się jako niewierzący. Jak dokonać apostazji?

;świecką", choć oświadczenie woli składało się w parafii, w której zostało się ochrzczonym, lub wysyłało do niej pocztą. Równocześnie zainteresowany wnioskował przy tym do proboszcza o odpis z Księgi Chrztu z adnotacją o swoim wystąpieniu. Jeśli proboszcz nie spełnił jego żądania, zainteresowany

Senat przyjął ustawę okołobudżetową z poprawkami

2020 przerzucić środki z CEPiK (jego nowe funkcjonalności mają powstać w przyszłym roku) na realizację innych działań związanych z informatyzacją państwa. Senatorowie przegłosowali też poprawkę, zgodnie z którą dokonywanie przesunięć przez ministra finansów i ministra obrony narodowej w dziale "

Projekt ustawy o uldze inwestycyjnej został skierowany do konsultacji

nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które

Zmiany w prawie. Polski ład a własna firma: co może być kosztem uzyskania przychodu. Kompleksowy poradnik

eksploatacji. Odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodów. I one wpływają na wynik finansowy firmy, pomniejszając jej dochód, który podlega opodatkowaniu. Stawki amortyzacyjne są ustalone - odpisów dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych i jest nią cena nabycia tego środka albo koszt

Zakup roweru można wpisać w koszty

początkowej roweru, która będzie wynosić ponad 3,5 tys. zł. We wniosku napisał, że jego zdaniem taki odpis będzie możliwy, bo spełnia warunki bycia małym podatnikiem, co pozwala na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty nieprzekraczającej 50 tys. euro. Dyrektor

Rząd przyjął projekt ustawy służącej realizacji ustawy budżetowej na 2017 r.

świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych, - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r. - Z Funduszu Pracy będą finansowane (wraz z kosztem obsługi) staże

Niespodziewana strata Orlenu. Bolesne odpisy, taniejąca ropa naftowa

tradycję dokonywania bolesnych odpisów przez księgowych Orlenu w ostatnim kwartale roku. Pesymistyczne informacje mogą wpłynąć na kurs spółki, zwłaszcza że już wczoraj na jej wykresie pojawiła się sugerująca ostrożność świeca z bardzo małym korpusem i długim górnym cieniem.

Energa spisuje część biznesu wiatrowego na straty

wartość księgowa farm wiatrowych wynosi 647 mln zł. Spółki dokonują odpisów aktualizacyjnych, gdy spodziewają się, że ich aktywa "nie przyniosą w przyszłości spodziewanych korzyści ekonomicznych". Energa podała swój komunikat zaledwie kilka

Oto pięć zmian podatkowych w "Polskim ładzie", które wchodzą od piątku, 1 lipca

jest to, aby zahamować pewne negatywne zjawiska, które wiążą się z dotychczasowym rozwiązaniem. Dla osób najlepiej zarabiających korzystne jest aktualnie niezawieranie związku małżeńskiego lub dokonywanie rozwodów dla celów podatkowych – wypalił wtedy w trakcie obrad parlamentarnych Mateusz

Pułapki fiskusa na wynajmujących mieszkania. Zaskakujące interpretacje

amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć podatek o - lekko licząc - kilkaset złotych. Prawa słusznie nabyte I właśnie o zachowanie praw do amortyzacji walczy stowarzyszenie Mieszkanicznik. - Wielu inwestujących w mieszkania na

Pięć zmian podatkowych w "Polskim ładzie". Warto je poznać przed lipcem

aktualnie niezawieranie związku małżeńskiego lub dokonywanie rozwodów dla celów podatkowych - wypalił wtedy w trakcie obrad parlamentarnych Mateusz Łakomy z Ministerstwa Rodziny, specjalista od demografii. Nie pojawiły się argumenty rządu na poparcie tej tezy, ale posłowie PiS przegłosowali rozwiązanie

Ufaj i kontroluj, czyli wszystko o notarialnej umowie kupna-sprzedaży mieszkania

: Czynności notarialne zawsze dokonuje się w języku polskim, a jeśli stroną jest ktoś, kto go nie zna, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego. Zgodnie z wolą stron i przepisami Notariusz sporządza akt zgodnie z tym, co ustalili sprzedający i kupujący, ale nie może wpisać do niego wszystko, czego chcą

Akcjonariusze PZU zdecydują 28 VI o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję 

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał. "Dokonuje się podziału

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy o robotyzacji

dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do 100 tys. zł. Jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 154 tys. przedsiębiorców. Projekt realizuje założenia przyjęte w Strategii na rzecz

Rząd przyjął nowelę ws. darowizn dla JST odliczanych od podatku od kopalin

adresowany do przedsiębiorstw, które zajmują się wydobyciem miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, a celem samej regulacji jest wprowadzenie możliwości darowizny, która będzie obniżała kwotę podatku od wydobycia niektórych kopalin i będzie dokonywana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, na

Strata netto Ergis wyniosła 37,13 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec zysku rok wcześniej

. Skonsolidowana EBITDA wzrosła o 3,6% r/r do 55 mln zł. "Choć po czterech kwartałach grupa osiągnęła drugi najwyższy w historii zysk EBITDA, zanotowała stratę netto ze względu na dokonywane odpisy aktualizacyjne. Zysk netto bez uwzględniania odpisów wyniósłby 21,7 mln zł (wzrost o 13,6% w porównaniu z 2014

Agora odstąpiła od stałych umów o współpracy z Ruchem

przyspieszonego postępowania układowego wskazują, że w racjonalnej perspektywie czasowej nie można spodziewać się poprawy tej sytuacji" - czytamy dalej. W okresie od stycznia do końca sierpnia 2018 r. średnio poniżej 30% nakładu prasy drukowanej stanowiła sprzedaż dokonywana za

Napaść, gwałt, wypadek. Jak postępować, gdy jesteśmy ofiarą przestępstwa?

 – przysługują nam określone uprawnienia, z których warto skorzystać. Do najważniejszych uprawnień pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego należą: możliwość żądania odpisu protokołu czynności, w której uczestniczył lub miał prawo uczestniczyć pokrzywdzony; możliwość żądania

Za czynsz zapłacimy jak za zboże. Wspólnoty i spółdzielnie podnoszą opłaty. Kolejne podwyżki już w kwietniu

za gaz przez URE, najprawdopodobniej będziemy zmuszeni do kolejnej podwyżki – mówi Mirosław Ostrowiecki. W białostockiej spółdzielni rosną też inne składniki. – Opłata eksploatacyjna wraz z odpisem na fundusz remontowy wzrośnie o około 8 proc., głównie z powodu wzrostu ceny za energię

Akcjonariusze GPW zdecydują 19 VI o powołaniu prezesa i wypłacie dywidendy

w uzasadnieniu. Akcjonariusze powołają także członków rady giełdy. "Walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto spółki za rok 2016 wynoszącego 116 085 155,18 złotych w sposób następujący: - wypłata

Akcjonariusze GPW zdecydują 19 VI o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca. ?Walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku

Jakie sprawy trzeba załatwić u notariusza? Ile to kosztuje?

niedbalstwa, albo nawet celowe działania, sprzeczne z prawem. Każdy notariusz musi posiadać polisę OC na wypadek, gdyby wskutek dokonywanych czynności wyrządził klientowi szkodę. Gdy do niej dojdzie, notariusz musi być w stanie ponieść konsekwencje finansowe swoich czynów. Ponadto notariusz podlega

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

przy założeniu równomiernego rozłożenia w całym roku kosztów składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków wyniósł 56% wobec 62,9% w roku 2019, zarówno na skutek wzrostu dochodów jak i niższych kosztów. W I kwartale 2020 roku wynik odpisów z tytułu utraty

Kościński: Chcemy, by tzw. estoński CIT obowiązywał od 1 stycznia 2021 r.

firmy, które skorzystają z estońskiego CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach ani dokonywać rocznych rozliczeń. "Podatek zapłacą dopiero w momencie, gdy osiągnięty w firmie zysk wspólnicy zdecydują się przeznaczyć na własne, a nie biznesowe

Będą zmiany w urlopach, mniejsze odprawy i likwidacja zakładowych funduszy socjalnych. Zdobyliśmy najnowszy rządowy pakiet

najmniej 50 pracowników mają obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych fundusz taki jest tworzony bez względu na liczbę pracowników. Na  ZFŚS pracodawca ma obowiązek dokonywać coroczne odpisy podstawowe

EuroRating obniżył rating Deutsche Bank Polska do BB+, perspektywa negatywna

niemieckiej grupy bankowej, związane m.in. z dokonywanymi wysokimi odpisami aktualizacyjnymi oraz karami i kosztami prawnymi, które bank ponosi w ostatnich kwartałach. Sytuację w tym zakresie może dodatkowo pogorszyć żądanie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości zapłaty przez Deutsche Bank AG kary w

Projekty ustaw uszczelniających system podatkowy zostały skierowany do Sejmu

bankach rezerw i odpisów dokonywanych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości projekt wpływa pozytywnie na realizację ich obowiązków podatkowych, jak również ogranicza obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych (podwójne ewidencjonowanie rezerw/odpisów

Przegląd informacji ze spółek

wierzycielami. Unibep uchwalił program emisji obligacji, w ramach którego spółka będzie dokonywała emisji nie więcej niż 800 tys. obligacji na okaziciela, w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii F, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej

Rekordowa liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej", kwitnie kinowy biznes Agory

. Były one niższe ze względu na wspomniany wyżej segment Reklamy Zewnętrznej oraz w segmencie Prasa. Skąd się wzięły wyższe koszty operacyjne Na wyższe koszty Grupy wpłynęła wartość odpisów, których dokonała Spółka w 2017 roku. Ze względu na wysokość odpisów aktualizujących wartość aktywów dokonanych w

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. W sytuacji, gdy uprawnionym jest firma finansująca, transakcja ma charakter leasingu operacyjnego. Jeśli uprawnionym będzie korzystający np. z samochodu, taka transakcja ma charakter leasingu finansowego. – W przypadku maszyn i urządzeń

Rzad przyjął nowelę ustawy tzw. okołobudżetowej na 2019 r.

środków z uzyskiwaną efektywnością działań urzędów pracy związaną z aktywizacją zawodową bezrobotnych. "Zmiany dotyczące świadczeń: 1) przewidziano 'odmrożenie' o jeden rok podstawy naliczania odpisu na: - zakładowy

Bioton sprzeda wszystkie posiadane akcje w SciGen za 26,76 mln USD

warunkiem inwestora było, aby część zadłużenia SciGen wobec emitenta, została umorzona. Emitent dokona odpisu długu umarzanego. Odpis nie będzie miał wpływu na bieżącą płynność emitenta, ze względu na fakt, że SciGen nie dokonywał spłat w sposób bieżący" - czytamy w komunikacie

Akcjonariusze GPW zdecydują 17 VI o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję

spółki dokonuje podziału zysku netto spółki za rok 2018 wynoszącego 151 928 816,18 zł w sposób następujący: - wypłata dywidendy: 133 470 960 zł, - odpis na kapitał rezerwowy: 18 457 856,18 zł. Wysokość dywidendy

Spółki z grupy Polenergia domagają się 78,8 mln zł odszkodowania od Taurona

Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez firmę Amon i Talia, które żądają zapłaty odszkodowania w łącznej kwocie ponad 78,8 mln zł, oraz za szkody, które mogą powstać w przyszłości w kwocie 265,22 mln

Będą mniejsze odprawy i nowe zasady korzystania z urlopów. Rząd przyjął "tarczę 4.0"

pracowników. Na ZFŚS pracodawca ma obowiązek dokonywać coroczne odpisy podstawowe. Przepisy dają też możliwość wypłacania świadczenia urlopowego przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W nowej ustawie pozwolono szefowi firmy zrezygnować na czas epidemii z tworzenia funduszu. Wystarczy, że

Koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową będzie można odliczyć od podatku

. Kosztami kwalifikowanymi będą także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz

Wydatki ograniczone do "niezbędnych". Grupa Azoty miała dobry rok 2019, ale koronawirus ma na nią wpływ

test na utratę wartości aktywów wykazał konieczność dokonania w IV kwartale 2019 r. odpisu aktualizującego wartość księgową majątku w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. To jednorazowe zdarzenie obniżyło skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 r. o 28,8 mln zł, a

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych fundusz taki jest tworzony bez względu na liczbę pracowników. Na ZFŚS pracodawca ma obowiązek dokonywać corocznych odpisów podstawowych. Pieniądze z funduszu można przeznaczyć na

Akcjonariusze GPW zdecydują 25 czerwca o wypłacie 2,40 zł dywidendy na akcję

projektów uchwał na walne. "Walne zgromadzenie spółki dokonuje podziału zysku netto spółki za rok 2014 wynoszącego 52 907 327,65 złotych w sposób następujący: - wypłata dywidendy: 52 884 720,00 zł - odpis na kapitał

Przegląd prasy

miesiące --Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł --EuroRating obniżył rating LPP do BBB-, perspektywa negatywna --VAP: Firmy z branży e-papierosów gotowe do butelkowania płynów

Rząd chce obniżyć CIT dla firm

otrzymanego wkładu niepieniężnego, przed dniem wejścia w życie ustawy. W myśl proponowanych zmian, odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje się od tej części wartości wkładu niepieniężnego, która nie została przekazana na kapitał zakładowy. Ponadto, jeżeli rok podatkowy podatnika, jest

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

na same zasady opodatkowania i skutki podatkowe umów – na gruncie podatkowym nadal funkcjonują dwa podstawowe typy takich umów, czyli leasing operacyjny i finansowy. Podział wynika z tego, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. W

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze mBanku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r. Bank nie będzie także dokonywał podziału niepodzielonego zysku z lat

Projekt noweli wprowadzającej 1-razową amortyzację inwestycji trafił do Sejmu

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, przewidujący wprowadzenie mechanizmu jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów (w wyniku dokonanych odpisów

Przegląd prasy

. --Unibep uchwalił program emisji obligacji, w ramach którego spółka będzie dokonywała emisji nie więcej niż 800 tys. obligacji na okaziciela, w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii F, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 80 mln zł, podał Unibep

Podatki 2022. Pięć rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć o rozliczeniach podatkowych w tym roku. Aby nie stracić

budowlane wykorzystywane do docieplenia, kocioł gazowy czy olejowy kondensacyjny, zbiornik na gaz lub na olej, pompa ciepła, kolektory słoneczne itp. Tu ważna uwaga - od tego roku nie można podciągnąć pod ulgę wydatków na kotły węglowe. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym

Spółka in.ventus wniosła pozew przeciw Tauronowi na łączną kwotę ok. 48 mln euro

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia otrzymał odpis pozwu wniesionego przeciwko spółce przez in.ventus sp. z o.o. Mogilno I sp. k. we Wrocławiu o zapłatę tytułem odszkodowania 12 286 229,70 euro (tj. 53 587 619,46 zł) oraz ustalenie odpowiedzialności za szkody

Jak korzystnie kupić samochód?

zapłacić podatek dochodowy. Ze względów finansowych lepiej jest zatem zrobić to później. Będąc właścicielem kupionego auta, przedsiębiorca może wprowadzić je do ewidencji środków trwałych firmy, zyskując możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Takie odpisy obniżają podstawę opodatkowania i

Dochodzisz swoich praw w sądzie pracy w sporze z pracodawcą? Będziesz zwolniony z opłat sądowych

dziedziczenia). „Jednak nietrudno przewidzieć, dokąd udadzą się spadkobiercy po stwierdzenie nabycia spadku, jeżeli opłata sądowa wynosi 50 zł, a taksa notarialna – 100 zł plus 23 proc. VAT. A przecież, skoro to sądy rozstrzygają spory o dziedziczenie, a notariusze tylko dokonują poświadczeń w

KNF przyjęła rekomendacje C-SKOK

części przedsiębiorstwa wydzielanych z majątku SKOK, - zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, - zasady rozliczania połączeń SKOK, - zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny" - czytamy także

NBP wpłacił ponad 7,4 mld zł z wypracowanego zysku do budżetu państwa

7 828,5 mln zł. Zgodnie z ustawą o NBP, ubiegłoroczny zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa w wysokości 7 437,1 mln zł oraz odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) w kwocie 391,4 mln zł, wskazano w komunikacie. "Wpłata tak znacznej

Ile kosztuje auto w leasingu?

kwotę i może, ale nie musi z niej skorzystać. Leasing finansowy od operacyjnego różnią także formy podatkowe. W przypadku leasingu operacyjnego to firma leasingowa jest odpowiedzialna za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca ma możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu opłaty wstępnej

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

. placówkom oświatowym. Luźniejszy kodeks pracy Ograniczono wysokość odpraw i odszkodowań w przypadku zwolnienia z pracy do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Wprowadzono też zmiany w Funduszu Socjalnym. Po zmianach pracodawca nie będzie musiał dokonywać odpisów na zakładowy fundusz świadczeń

Zysk brutto IPF w Polsce i na Litwie wzrósł r/r do 9,5 mln GBP w I kwartale

pożyczek wzrosła o 8% w porównaniu z 10% spadkiem odnotowanym w czwartym kwartale 2014 roku" - powiedział dyrektor generalny Gerard Ryan, cytowany w komunikacie. "Oprócz osiągniętego wzrostu, dzięki skutecznej windykacji udało się uzyskać redukcję odpisów wyrażonych

Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr

sprzedażą podstawowej działalności banku oraz rozpoczęcia reklasyfikacji kwot ujętych w kapitale własnym do rachunku wyników w okresie, w którym przepływy z tytułu depozytów i kredytów mogą być oczekiwane; - niższe o 65,6% odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów na poziomie

KNF przekaże do konsultacji projekt Rekomendacji C-SKOK w tym miesiącu

majątku SKOK zorganizowanych części przedsiębiorstwa, zasady wyceny zabezpieczeń pomniejszających podstawę dokonywania odpisów akualizujących wartość należności, zasady rozliczania połączeń spółdzielni, zasady wyceny wpłat wniesionych do Kasy Krajowej na fundusz stabilizacyjny

Przegląd informacji ze spółek

% r/r. EBITDA wstępnie wyniosła 1,48 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Dla mBanku lepszy byłby inwestor, który nie jest jeszcze obecny w Polsce, uważa prezes Cezary Stypułkowski. mBank nie musi w tym roku dokonywać emisji

NIK: Wartość wolnych środków 16 WFOŚ przekroczyła 661 mln zł w grudniu ub.r.

39,9 mln zł, co powodowało konieczność dokonywania odpisów aktualizujących lub spisanie z ewidencji księgowej tych wartości. NIK negatywnie oceniła wieloletnią bierność w gospodarowaniu tymi zamrożonymi aktywami oraz fakt, że na przestrzeni wielu lat organy funduszy wojewódzkich nie wypracowały sposobu

ZCh Police zawarły aneks do ugody z DGG Eco w związku z niewypłacalnością AFRIG

2018 r. pod warunkiem wydania wymaganych zgód korporacyjnych i otrzymaniu przez spółkę pierwszej transzy zwrotu ceny oraz gwarancji bankowej, zabezpieczającą zwrot reszty ceny, który ma być dokonywany w kwartalnych ratach, z których ostatnia płatna byłaby do dnia 31 grudnia 2022 r

Były prezes KGHM Wirth broni inwestycji w Quadrę

Sumitomo. Inwestycja, która uczyniła KGHM firmą globalną i miała dać mu szansę intensywnego rozwoju, na razie przynosi straty. W zeszłym roku odpisy na utratę jej wartości wyniosły 3 mld zł, a w pierwszym półroczu tego roku strata na projekcie Sierra Gorda przekroczyła 480 mln zł

Przegląd prasy

Tauron Ciepło za 72,5 mln zł --AHK: 21% firm działających w Niemczech ocenia koniunkturę jako bardzo dobrą --CI Games: Dokonujemy poprawek do nowego 'Snajpera' na bazie feedbacku graczy --BREWE Leasing: Rośniemy znacznie

Przegląd informacji ze spółek

;Sniper Ghost Warrior Contracts", ale jednocześnie dokonuje kolejnych poprawek na podstawie feedbacku ze strony graczy. Spółka przygotowała też kilka darmowych dodatków, które ukażą się wkrótce, poinformował ISBnews prezes Marek Tymiński. Zapowiedział, że pierwsze dane o sprzedaży gry zostaną podane

Przegląd informacji ze spółek

2019 roku. Cena emisyjna została ustalona na 6,6 zł za akcję. Zapisów można dokonywać do 10 maja br. Pure Biologics zdecydował podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w liczbie nie mniejszej niż 1

Jak rozliczyć z fiskusem najem mieszkania? Podatek można legalnie zminimalizować [DUŻE ZMIANY]

najemca, nie można ich sobie zaliczyć do kosztów. Kosztem jest również amortyzacja, która niejako rekompensuje właścicielowi mieszkania jego zużywanie się. Odpisy z tytułu amortyzacji mogą obniżyć podatek, lekko licząc, o kilkaset złotych. O co chodzi z amortyzacją? Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się

Jak sfinansować samochód firmowy?

. Przy leasingu kapitałowym samochód zalicza się do majątku leasingobiorcy, dlatego ten może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Ale do kosztów uzyskania przychodu zaliczamy jedynie odsetki z płaconych rat. Ważną różnicę w stosunku do leasingu operacyjnego stanowi czas użytkowania samochodu, bliski