dokonał zamawiający

Justyna Andała-Sępkowska

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Osoba, która pełniąc funkcję kierownika zamawiającego, zatwierdziła wprowadzoną zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w kwestii istnienia lub nieistnienia okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania określonych w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

Zamawiający powinien dokonać poprawienia złożonego przez wykonawcę formularza oferty, doprowadzając brzmienie tego formularza do zgodności z treścią SIWZ po dokonanych przez zamawiającego zmianach.

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

Zamawiający działając na podstawie porozumienia zawartego z kilkoma innymi instytucjami jest współorganizatorem konkursu, w którym biorą udział koła gospodyń wiejskich. Konkurs składa się z kilku etapów, podczas których koła gospodyń wiejskich przygotowują dania konkursowe. Zgodnie z regulaminem konkursu Zamawiający zobowiązany jest dokonać zwrotu Kołom Gospodyń Wiejskich kosztów zakupu artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania potraw, w kwotach, których wysokość uzależniona jest od konkretnego etapu konkursu.

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień za pomocą tożsamości podmiotowej, rzeczowej i czasowej

ze środków unijnych trzeba ustalić, czy projekt obejmuje jedno zamówienie w rozumieniu Pzp czy też kilka odrębnych zamówień. Rodzaje tożsamości Zamawiający powinien dokonać kwalifikacji zamówień posługując się tradycyjnie kryteriami tj

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

, które mogą przeznaczyć na ubieganie się o kolejne zamówienia publiczne. Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1  Prawa zamówień publicznych ) dokonanie zwrotu wadium. W przypadku zaistnienia wyżej wskazanych

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

: W sytuacji, gdy po otwarciu ofert okaże się, że wykonawca nie uwzględnił modyfikacji dokonanych przez zamawiającego , istnieją instrumenty pozwalające na naprawienie takiej oferty. Należy bowiem założyć, że wykonawca składa ofertę, mając wolę ubiegania się o zamówienie zgodnie z wymaganiami

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

Błędne przepisanie ceny z opisu oferowanej usługi do formularza ofertowego to omyłka pisarska

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy  Pzp . Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie: - oczywiste omyłki pisarskie,  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz - inne omyłki polegające na niezgodności

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

cena brutto razem – wpisali kwotę netto. Są też tacy, którzy podali kwotę netto, w kolumnie VAT - odwrotne obciążenie oraz w kolumnie cena brutto razem - wpisali kwotę netto. Jak w takim przypadku zamawiający ma dokonać badania i oceny ofert? Jak porównać oferty? Którą cenę należy uwzględnić

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

scalonych? Czy takie tabele wraz z kosztorysem inwestorskim mogą być uznane za właściwe i zgodne z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp ? Wynagrodzenie za „aktualizację” kosztorysów przez biuro projektowe jest znaczącym kosztem, którego nikt nie przewidział. Odpowiedź: W mojej ocenie, sposób dokonania

Zasady korekty ofert - zmiana cen w formularzu ofertowym

Zasady korekty ofert - zmiana cen w formularzu ofertowym

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu na usługę sprzątania mylnie wpisał wartość zamówienia za 2 zadania częściowe w formularzu oferty, o czym samodzielnie poinformował zamawiającego (w wyniku wezwania do uzasadnienia rażąco niskiej ceny

Stawka VAT w formularzu ofertowym

Stawka VAT w formularzu ofertowym

Sąd Najwyższy wskazał, że obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie oceny poprawności przedstawionych przez wykonawców cen w zakresie zastosowania stawki VAT. O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny można bowiem mówić dopiero wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

technicznych zamawianego sprzętu, zamawiający nie może jednak naruszać zasady równego traktowania wykonawców czy wpływać w sposób niedozwolony na ograniczenie zasady konkurencji. Określając kryteria jakościowe zamawiający musi dokonać ich jednoznacznego sformułowania, wskazując te

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

Kiedy poinformować na stronie WWW o wyborze oferty w postępowaniu?

: W pierwszej kolejności zamawiający dokonuje wyboru oferty i wszelkich czynności, które są niezbędne do tego by dokonać wyboru. Dopiero potem publikuje stosowne informacje na stronie WWW. Należy rozróżnić proces faktycznej oceny ofert od formalnej czynności w postępowaniu o

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

Czy roboty budowlane w ramach jednej inwestycji należy oszacować łącznie?

na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką ta inwestycja budowlana ma pełnić, zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamierzenie. W znalezieniu odpowiedzi na postawione

Oczywista omyłka rachunkowa

Oczywista omyłka rachunkowa

Pytanie: Wykonawca wpisał w formularzu cenowym: 400,00 zł za roboczogodzinę x 700 roboczogodzin (roboczogodziny podał zamawiający) = 32.200, 00 zł. Po złożeniu wyjaśnień stwierdził, że się pomylił

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

Zakaz udostępniania informacji przetargowych

Pytanie: Zamawiający po analizie załączonego do oferty zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa zamierza ją odtajnić. Na jaką podstawę prawną powinien się powołać? Odpowiedź: Jeżeli w ocenie

Gdy zamawiający podaje błędną kwotę realizacji zamówienia...

Przez wartość szacunkową zamówienia należy rozumieć wyliczoną przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania kwotę (bez podatku od towarów i usług) przewidywanego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji udzielonego zamówienia. Natomiast

Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

Zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłek w ofercie

matematycznych. Jak ocenić oferty? Jeżeli jedynym kryterium jest cena oferty to należałoby uznać ofertę A za najkorzystniejszą. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić poprawność wyliczeń ceny w poszczególnych ofertach i dokonać poprawy. A może uznać, że oferty są identyczne, w końcu i tak zamawiający zapłaci inną cenę

Czy nieprecyzyjne określenie wymaganych uprawnień w siwz zmusza do unieważnienia postępowania?

Czy nieprecyzyjne określenie wymaganych uprawnień w siwz zmusza do unieważnienia postępowania?

obejmują swoim zakresem uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji gazowych. Mimo użycia potocznej nazwy uprawnień przez z amawiającego w opisie warunku udziału w postępowaniu, nie ma problemu z dokonaniem oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na

Po poprawieniu omyłki rachunkowej oferta spadła na 2 pozycję - kto wygra przetarg?

pozycję. Czy zamawiający może podpisać z nami umowę, uwzględniając starą cenę brutto? Odpowiedź Zamawiający nie ma możliwości dokonania oceny Twojej oferty w oparciu o pierwotną cenę brutto zawierającą omyłkę rachunkową. W opisanym przez Ciebie

Dostawy powtarzające się okresowo

Dostawy powtarzające się okresowo

asortyment i wodę dla pracowników szacować łącznie z tą wymienioną w art. spożywczych i przeprowadzać oba zakupy w formie przetargu czy nie? Odpowiedź: Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia na artykuły spożywcze zamawiający nie powinien dzielić

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zawsze wymaga aneksu

i stałości jego wartości. Uwaga! Zgodnie z regulacją art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybór formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy leży w gestii wykonawcy, a zamawiający nie ma wpływu na jego dokonanie

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

obowiązek oszacować wartość zamówienia. Obowiązek ten wynika z treści art. 32-34 ustawy Prawo zamówień publicznych. Co więcej, ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

). Zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik

Zawsze poprawiaj omyłki, nawet jeśli oferta i tak podlega odrzuceniu

pominięcia przy badaniu złożonych ofert etapu oceny ich poprawności pod względem rachunkowym oraz dokonania ewentualnej poprawy oczywistych omyłek rachunkowych. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do dokonania w ofercie poprawy

Konsekwencje upadłości wykonawcy

wykonawcy Jeżeli spojrzeć na upadłość wykonawcy oczyma zamawiającego, można dokonać podziału na upadłość, która nastąpiła przed udzieleniem zamówienia oraz upadłość, która nastąpiła po jego przyznaniu. W pierwszym przypadku kluczowe znaczenie będzie miał art. 24 ust. 1 pkt 2

Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne

inwestycji, a zatem możliwe jest wykonanie robót budowlanych na terenie miasta oraz na terenie zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, stosownie do treści zawartego pomiędzy zamawiającymi porozumienia. Jeżeli zamawiający zamierzają wspólnie przeprowadzić postępowanie

Umowa konsorcjum zawarta dla pozoru

na zmianie wierzyciela. W analizowanym stanie faktycznym dokonanie zmiany wierzyciela byłoby jednak niedopuszczalne z uwagi na brzmienie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej, do której stosowania zobowiązany jest zamawiający. Przywołany przepis dla umożliwienia zmiany wierzyciel

Jakie dokumenty upoważniają do reprezentowania spółki?

wynika zaś z wpisów w złożonym wraz z ofertą KRS. Wobec powyższego, w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, powinieneś złożyć uchwałę wspólników, z której wynikać będzie Twoje prawo do reprezentacji spółki wraz z kopią wniosku o dokonanie zmian w KRS. Zastrzegam jednak, że uchwała zgromadzenia wspólników

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Jeżeli dokonanie określonych

Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące

; Brak wyjaśnień wykonawcy = odrzucenie oferty Należy zwrócić uwagę, że zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

Zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy - jakich formalności dopełnić?

postępowania) powinien tego dokonać? Czy prawidłowe jest zaniechanie odtajnienia zastrzeżonych informacji, mimo świadomości zamawiającego co do tego, że nie kwalifikują się one jako tajemnica? Czy zamawiający może odtajnić informacje dopiero po otrzymaniu wniosku o udostępnienie treści oferty wykonawcy

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

, którego oferta została najwyżej oceniona załączył do oferty (sam z siebie) referencje, z których można potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu (do oferty nie został załączony wykaz usług). Czy Zamawiający może nie wzywać tego wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych i dokonać

Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

wskazanym przez ustawodawcę w art. 27 ust. 1 ustawy. W sytuacji, w której unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zostanie dokonane z przyczyn leżących po stronie zamawiającego np. zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią ogłoszenia i SIWZ wykonawcom, którzy złożyli

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

pozdrawiam. Odpowiedź W przedstawionej sytuacji zamawiający powinien na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 2 lit. a Pzp – zatrzymać wadium wykonawcy, który odmówił podpisania umowy a którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Na podstawie art. 263 Pzp – dokonać ponownego badania i oceny

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

Zamawiający może dokonać korekt wydatków w swoim planie finansowym. A tym samym możliwe jest jej zwiększenie. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, zamawiający ma prawo unieważnić

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

wątpliwości zamawiającego i jakie informacje powinny zostać przedłożone dla wykazania zasadności i realności dokonanych wyliczeń. Stosownie do art. 2243 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Podkreślenia wymaga, iż

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym. Kluczowe znaczenie dla prawidłowości wszczęcia postępowania ma wskazana uprzednio kolejność czynności, jakich musisz dokonać. Wyjaśnienie Wskazane w treści

Znaczenie weryfikacji zapłaty podwykonawcom w kontekście Prawa zamówień publicznych

. dokonał zapłaty całości kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez wykonawcę, co miało miejsce w warunkach braku potwierdzenia zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy". Zgodnie z powyższym, Komisja uznała, że na Zamawiającym spoczywa obowiązek ustalenia, czy wynagrodzenie zostało

Wykonawca nie uwzględnił zmian w formularzu oferty - jak ocenić dokumenty?

oferty jako niezgodnej z SIWZ . Zaoferowany okres gwarancji nie może również być dłuższy niż 60 miesięcy). Następnie zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w przedmiocie opisu kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty – cena oferty brutto z wagą 100%, natomiast okres

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

dokumentów powinien być terminem realnym, aby wykonawca działający z należytą starannością mógł zadośćuczynić wezwaniu. Zamawiający jest też zobowiązany uwzględnić zarówno rodzaj dokumentu lub oświadczenia, podlegającego konwalidacji jak i niezbędny czas na dokonanie czynności (tak też: Krajowa Izba

Należy sprawdzać pełnomocnictwo do podpisania protestu

winno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej protest, z którego to pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać prawo do dokonania wskazanej czynności. Oprócz prawidłowego określenia umocowania do podpisania protestu, koniecznym jest dla jego ważności przedstawienie dokumentów z których

Jak zareagować na prośbę wykonawcy dotyczącą zmiany terminu składania ofert?

i celowe, może dokonać stosownej zmiany treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych . Informacja o zmianie SIWZ podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Jeżeli jednak zamawiający nie zmienia terminu, nie jest zobowiązany do ujawniania treści wniosku wraz z

Zwiększenie dopuszczalnego zakresu poprawiania omyłek rachunkowych

z art. 88 ust.1, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Zatem w przypadku gdy wykonawca błędnie wyliczy wartość netto realizacji zamówienia popełniając błąd w iloczynie ceny jednostkowej netto i ilości oferowanego asortymentu, zamawiający będzie mógł - a

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

;. Do tej pory nie dopuszczano żadnych odstępstw od tej zasady. Podkreślić należy, że opis przedmiotu zamówienia leży w gestii zamawiającego i nie musi być dokonany w sposób dopuszczający do realizacji zamówienia wszystkie działające na rynku podmioty. Istotne, aby ograniczenie konkurencji miało

Okoliczności zmiany zawartej umowy

Powyższe brzmienie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych obowiązuje od października 2008r. W poprzednim stanie prawnym zmiana zawartej umowy była znacznie prostsza gdyż wystarczyło dla jej dokonania wykazanie, że wprowadzana zmiana jest korzystna dla zamawiającego

Czy wykonawca może odmówić podpisania umowy bez ponoszenia sankcji?

: Jeżeli wykonawca uchyla się od podpisania umowy w  terminie związania ofertą (dalej: TZO), wówczas zamawiający zatrzymuje jego wadium. Nie wolno zatrzymać wadium po upływie TZO. Jego zwrotu należy dokonać na zasadach opisanych w ustawie Pzp, a zatem również wówczas, gdy TZO upłynął. To

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

, ale w jednej tak. Wykonawca w tabeli wskazanej przez zamawiającego wypisał kwoty całościowe bez przecinka (bez groszy) i netto i brutto – tak jakby zaokrąglił je do całości. Czy można to potraktować jako omyłkę rachunkową? Odpowiedź: W odniesieniu do przedstawionego w treści pytania zagadnienia

Czy zamawiający może zmienić termin składania ofert na 1 dzień przed upływem dotychczasowego?

Pytanie: Czy gdy w przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęło od jednego z potencjalnych wykonawców zapytanie o zmianę terminu składania ofert na 1 dzień przed jego upływem, to zamawiający może zmienić ten termin w świetle obowiązujących przepisów (art. 137 ust. 5 ustawy Pzp

Jakie oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp złoży osoba, która zastępuje kierownika zamawiającego?

Pzp w dniu dokonania pierwszej czynności (podpisanie informacji o unieważnieniu postępowania)? Odpowiedź: Osoba wykonująca czynności kierownika zamawiającego w toku postępowania, jest zobowiązana złożyć dwa oświadczenia – w zakresie konfliktu interesów (art. 56 ust. 2 ustawy Pzp) oraz w

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

zamawiających do wprowadzenia w ramach przyszłej umowy kar umownych na wypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom ze względu na zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, do dokonania której główny wykonawca jest zobowiązany na podstawie art. 439 ust. 5 PZP. Prawo opcji W

RODO. Czy negatywny wynik weryfikacji wpływa na wybór wykonawcy?

Z punktu widzenia przepisów regulujących powierzenie przetwarzania danych osobowych, Zamawiający powinien zawrzeć umowę z takim Wykonawcą, którego zweryfikował pod kątem gwarancji wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. Ocena procesora powinna zatem umożliwić Zamawiającemu

Meble o różnym przeznaczeniu - jak je oszacować i kupić?

Pytanie: Zamawiający kupił meble biurowe , meble tapicerowane, laboratoryjne i regały do archiwum. Wysłał 4 zapytania ofertowe do różnych firm i dla każdego rodzaju mebli wybrał najkorzystniejszą ofertę . Czy mógł w ten sposób dokonać zakupu mebli, czy powinien zastosować ustawę Pzp dla

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź Zgodnie z art. 441 Prawa zamówień publicznych (Pzp) zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

asortymentu trzeba przemnożyć przez cenę jednostkową, a następnie, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, skorygować odpowiednio cenę oferty. O poprawionych omyłkach i ich konsekwencjach zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę , którego ofertę poprawił. W przypadku oczywistych

Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

niedopuszczalna? Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła kompetencję zamawiającego dotyczące możliwości określenia terminu na uzupełnienie dokumentów. Niejako naturalną konsekwencją jest również uprawnienie do zmiany pierwotnie ustalonego przez zamawiającego terminu. Istotne jest, aby

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

Pytanie Na jaki dzień (z jaką datą) powinna być sporządzona polisa OC? Termin składania ofert upłynął 2 marca.2023, zapis SWZ brzmiał „Zamawiający w trybie art. 139 ustawy Pzp dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy i wezwie Wykonawcę którego oferta

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610). Aktualnie dla celów obliczenia wartości zamówienia publicznego 1 = 4,3870 zł. Zamawiający może zatem dokonać wyboru wykonawcy zamówienia bez stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 61.418,00 zł. netto. Wskazany

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

sprzedaży energii. Zasada Wybór sprzedawcy energii elektrycznej powinien zostać dokonany przez zamawiającego w sposób zapewniający konkurencję. Natomiast podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej powinien być podmiot, do

Tajemnica przedsiębiorstwa - czy można ją wprowadzić w każdej chwili?

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa zostało dokonane nieprawidłowo – zamawiający jest zobowiązany do odtajnienia tych informacji, bez wzywania wykonawcy do dalszych wyjaśnień. Wobec powyższego, jako zasadę należy przyjąć, że wykonawca zastrzegający określone informacje jako tajemnicę

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

danych - co może zrobić wykonawca? W konsekwencji wykonawca może, w odpowiedzi na wezwanie otrzymane uprzednio od zamawiającego, złożyć nowy wykaz, zawierający wskazanie innych wykonanych realizacji niż przedłożone pierwotnie. Obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie weryfikacji przedłożonych dokumentów

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

wskażemy przy szacowaniu? Czy sporządza się jedną analizę potrzeb i wymagań dla tych wszystkich postępowań? Odpowiedź Analizę potrzeb i wymagań należy dokonać przed wszczęciem każdego z postępowań. Szacunek wartości łącznej wszystkich planowanych usług jednorodnych należy wykonać z należyta starannością

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług. Na początkowym etapie badania ofert analiza zamawiającego wykazała, że jedna z ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp (oferta zawiera błędy w

Brak wykazu doświadczenia projektanta ocenianego w kryterium oceny oferty - czy wezwać do uzupełnienia?

;(...) Zamawiający dokona oceny oferty w tym kryterium w oparciu o dołączony do oferty załącznik nr 10, wskazujący osobę, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia. Niezłożenie wraz z ofertą załącznika nr 10 skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy". W świetle tego, że załącznik nr 10 stanowił

Oczywista nieproporcjonalność - kiedy zamawiający nie musi wykluczyć wykonawcy

systemem zamówień publicznych, w tym zasadę równego traktowania wykonawców . Ocena dokonywana przez instytucję zamawiającą nie może być zatem oceną dowolną, musi znajdować ona obiektywne uzasadnienie w okolicznościach stanu faktycznego i musi zostać dokonana z poszanowaniem zasad ogólnych wskazanych w art

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

zamówienia, które podlega badaniu przez zamawiającego pod kątem zgodności z dokumentami zamówienia, podlega odrzuceniu, jako sprzeczna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp). Pozyskanie brakujących informacji byłoby według mnie dokonaniem zmiany w treści oferty, co jest sprzeczne z art. 223

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

W sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że nie jest możliwe otwarcie przesłanych przez wykonawców plików zawierających ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna

Jak ocenić, czy omyłka w ofercie kwalifikuje się do poprawy?

ustawy Pzp, zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przepis ten ma charakter obligatoryjny, o czym przesądza treść wstępu art. 223 ust. 2 Pzp „zamawiający poprawia". Jeśli więc w 

Kto faktycznie odpowiada za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i jego oszacowanie?

Pytanie: Czy za wyliczenie wartości szacunkowej zamówienia  i opis przedmiotu zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego czy osoby rzeczywiście wykonujące te czynności? Czy są określone konsekwencje dla osób, które źle dokonały powyższych czynności i stwierdzono naruszenie

Czy zamawiający może poprawić ofertę, samodzielnie ustalając parametry oferowanego urządzenia?

treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

wskazano, że przy dokonaniu takiej oceny należy brać pod uwagę średnią arytmetyczną cen wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp. Innymi słowy, dokonując badania, czy wzywać wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, zamawiający

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

najkorzystniejszej oferty ze wskazaniem aktualności wykluczenia dokonanego na wcześniejszym etapie postępowania.  Czy zamawiający mógł kontynuować – po orzeczeniu KIO – postępowanie bez powtórzenia jakichkolwiek czynności, mimo że procedura ta w oczywisty sposób była uprzednio prowadzona z

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja była publikowana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację także na tej stronie. Zmiany mogą być bardzo istotne

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

? Awarii nie da się przewidzieć, a zlecanie każdorazowo usługi naprawy prowadzi do zwiększenia ilości biurokracji i podraża koszty, w związku z czym jest niegospodarne. Dlatego zamawiający wolałby mieć umowę z jednym wykonawcą, który w razie czego przyjedzie i dokona naprawy według wycenionych

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

;sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, że dopuszczenie składania ofert równoważnych wymaga precyzyjnego określeniaprzez zamawiającego minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokonana zostanie ocena spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Zatem (&hellip

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść  Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) . Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania[1]. Zgodnie z powyższym uprawnienie zamawiającego do

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) . Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania[1]. Zgodnie z powyższym uprawnienie zamawiającego do zmiany

Obligatoryjna wizja lokalna nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia

, dostawy, czy roboty budowlanej zaś dokonanie opisu przedmiotu zamówienia to jeden z podstawowych obowiązków spoczywających na zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wizja lokalna nie może zastąpić opisu przedmiotu zamówienia, może co najwyżej mieć charakter pomocniczy

Ogłoszenie o zmianie umowy tylko przy określonych przesłankach zmiany

prawnej zawarcia aneksu. Przepis art. 455 ust. 3 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający po dokonaniu zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp ma obowiązek zamieścić ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać je Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Czy JEDZ w procedurze odwróconej składany na wezwanie traktować jak podmiotowy środek dowodowy?

zamawiającemu – zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp: najpierw zbadać i ocenić oferty, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Marzena Kopacka-Biculewicz Więcej

Zapomniałeś o nowych sankcjach dla podmiotów rosyjskich, ale odpowiednio wcześnie zmieniłeś SWZ? Sprawdź, czy to wystarczy

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie 20 kwietnia br. i zapomniał zamieścić w ogłoszeniu i SWZ informacji o wykluczeniu wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

. Zamawiający, określając w zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprawidłową stawkę VAT, doprowadził do sytuacji, w której złożone oferty są nieporównywalne, dodatkowo są nieprawidłowe i nie ma możliwości dokonania ich poprawienia tak, aby zachować ich zgodność ze specyfikacją istotnych

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

konsekwencji dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, że zamawiający dokonuje go zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym poprzez wskazanie kryteriów równoważności doprowadza do sytuacji, że wymóg będzie w dalszym ciągu spełniał produkt wykonawcy, którego znak

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

zamówień publicznych, który stanowi, że: W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający: 1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub

Zmiany w kosztorysie ofertowym a korekta oferty wykonawcy, który nie dokonał zmian

nastąpić jedynie w sytuacji, gdy zamawiający na podstawie oferty jest w stanie ustalić, jak dokonać takiej czynności.                                                      

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

powinno zostać skrupulatnie przygotowane. Nawet w przypadku uwzględnienia prawidłowości zastrzeżenia przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, istnieje ryzyko wystąpienia przez wykonawcę konkurencyjnego z odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławcza, która może dokonać

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

danym postępowaniu zamówienia tj. dokonanie wyboru, jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez podmiot wnoszący odwołanie. W świetle przepisów Prawa zamówień publicznych odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek mający na celu

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Pytanie: Postępowanie powyżej progów unijnych zostało wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. Po tej dacie natomiast wpłynęło odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty , przy czym zamawiający postanowił uwzględnić je w części i unieważnić dokonany

Jakich dokumentów wymagać od podwykonawców w procedurach o różnych wartościach?

podwykonawcami zamawiający wymaga JEDZ oraz dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków i braku podstaw wykluczenia? Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Odpowiedź: Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 25a ust. 5 ustawy Pzp , przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, zbadać, czy wobec

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

oferty, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W uprzednim stanie prawnym zatem zamawiający chcąc odrzucić ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy musiał poczynić tak ścisłe ustalenia, aby być w stanie wykazać

Oferta przekraczająca możliwości finansowe instytucji zamawiającej

nie jest zupełnie wykluczona, a w związku z tym zamawiający zgodnie z orzeczeniem KIO mógłby unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty, a następnie po dokonaniu analizy okoliczności zaistniałych w przedmiotowym postępowaniu unieważnić postępowanie (w części I zamówienia) ze względu na brak możliwości

Zmiana umowy przetargowej ze względu na wojnę lub inflację. Czy jest możliwa?

dokonanie zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego – kiedy jest możliwa? Zmiana umowy może przybrać formę zmiany wysokości wynagrodzenia

Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

Prowadząc procedurę zakupu materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu biurowego w większości przypadków zamawiający chcą kupić produkt nowy a nie regenerowany, wyprodukowany przez producenta urządzeń do których jest przeznaczony a nie przez inną firmę. Jednak dotychczasowe orzecznictwo

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zakres okoliczności na które można wnieść odwołanie od decyzji zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

Zamówienia podprogowe do 130 tys. zł co do zasady realizowane są przez wszystkich zamawiających klasycznych, m. in. urzędy, szkoły, szpitale, gminy, powiaty. W niektórych przypadkach zamówienia te stanowią znaczną część budżetu zamawiającego. W związku z tym zagadnienia dotyczące zamówień

Aneks do umowy, który podwyższa wynagrodzenie za część zamówienia publicznego - kiedy wolno go zawrzeć?

Pytanie: Czy w świetle obowiązujących przepisów można zmienić umowę, podwyższając cenę jednego z dostarczanych produktów, a co za tym idzie – zwiększając wartość umowy ? Na jakiej podstawie dokonać zmiany (art. 144 i 145 ustawy Pzp)? Czy specustawa koronawirusowa również uwzględnia takie

Biegły rzeczoznawca - zasady powoływania

Zamawiający powinien pamiętać, że powołując biegłego powinien z nim podpisać umowę. W umowie powinny zostać zapisane obowiązki biegłego. Co ważne należałoby też określić kary umowne za niewykonanie zakresu prac. Biegły powinien złożyć oświadczenie o istnieniu bądź nie istnieniu

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Pytanie: Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zwrócono się do nas o wskazanie w formie tabelarycznej, jakie w latach 2019 roku realizowaliśmy zamówienia i w jaki sposób szacowaliśmy ich wartość. Zainteresowany wnosi także o przesłanie protokołu z dokonanego szacowania. Czy musimy

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

uzasadniał: „W przypadku gdy Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie wniesione wobec czynności dokonanej celem wykonania wyroku, czy to Izby, czy też sądu, zobowiązana jest z urzędu zbadać, czy czynność ta została dokonana zgodnie z treścią tegoż wyroku. Jeśli w ocenie Izby zamawiający wykonał