dalszego postępowania

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Unieważnienie prowadzonego postępowania przetargowego - gdy jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione - musi być przekonujące.

Kiedy można uznać, że postępowanie jest nieuzasadnione i unieważnić je przed terminem składania ofert?

Kiedy można uznać, że postępowanie jest nieuzasadnione i unieważnić je przed terminem składania ofert?

, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Rozwiązanie to umożliwi zamawiającym zakończenie prowadzonych postępowań w sytuacji wystąpienia innych niż obowiązkowe podstaw unieważnienia postępowania, które powodują, że dalsze prowadzenie tych

Huta Częstochowa na sprzedaż. Zainteresowanych było wielu, nie wpłynęła ani jedna oferta

Huta Częstochowa na sprzedaż. Zainteresowanych było wielu, nie wpłynęła ani jedna oferta

UOKiK w postępowaniu antymonopolowym. Corween jest spółką holdingową należącą do grupy kapitałowej Liberty House Group Pte Ltd. z siedzibą w Londynie (LHG), która jest ostatecznie kontrolowana przez Sanjeeva Gupta (czytaj – TUTAJ ). Zainteresowana majątkiem huty była też Alchemia, od 10 lat

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

Zgodnie z treścią art. 41 pkt 7 ustawy  Pzp ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. Dotychczasowa doktryna oraz orzecznictwo stały na stanowisku, że w tym zakresie nie jest wystarczające odwołanie się w ogłoszeniu o zamówieniu

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

Zastosowanie instytucji zawieszenia postępowania egzekucyjnego wiąże się z przeszkodami o charakterze przejściowym lub trwałym, które uniemożliwiają dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Zawieszenie uzasadniają istotne przyczyny, które mogą dotyczyć np. braku zdolności procesowej stron

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego oznacza jego zakończenie. Umorzenie postępowania kończy definitywnie postępowanie egzekucyjne. Umorzenie konieczne jest w razie istnienia pewnej przeszkody o charakterze trwałym, która uniemożliwia dalsze prowadzenie postępowania, z powodu długo trwającego

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

W razie wątpliwości co do oferty należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia

art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopiero uzyskane wyjaśnienia mogą wskazać prawidłową dalszą drogę postępowania z badaną ofertą. Wyjaśnienia wykonawcy Jeżeli w ramach wyjaśnień wykonawca wykaże, że dołączył niewłaściwy dokument

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy jest ustanawiany?

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy jest ustanawiany?

Zazwyczaj w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik występuje osobiście lub przez pełnomocnika. Jednak czasami zaistnieją okoliczności, które uniemożliwiają występowanie dłużnika osobiście lub za pomocą pełnomocnika. Wtedy, aby postępowanie mogło się toczyć w dalszym ciągu bez przeszkód oraz ze względu

Zabezpieczenie roszczeń w trakcie procesu

Zabezpieczenie roszczeń w trakcie procesu

postępowania cywilnego , która ma chronić powoda lub innego uczestnika postępowania (przyszłego wierzyciela) przed wyzbyciem się majątku lub przed innymi negatywnymi zachowaniami pozwanego lub innego uczestnika postępowania (przyszłego dłużnika) przed lub w trakcie procesu. Udzielenie zabezpieczenia roszczeń

Unieważnienie postępowania z uwagi na trudności techniczne

Unieważnienie postępowania z uwagi na trudności techniczne

podstawie art. 256 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że zamawiający może unieważnić procedurę odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie

Umorzenie postępowania odwoławczego gdyż jego prowadzenie stało się zbędne

Umorzenie postępowania odwoławczego gdyż jego prowadzenie stało się zbędne

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, między innymi w przypadku stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się zbędne lub niedopuszczalne[1]. W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 października 2021 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytanie W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje: * odpowiedzi na pytania, * informację o

Egzekucja komornicza może być wstrzymana. Kiedy tak się dzieje?

Egzekucja komornicza może być wstrzymana. Kiedy tak się dzieje?

wierzyciela . Zawiadamiając wierzyciela komornik powinien przesłać kopie otrzymanych dokumentów od dłużnika w celu zajęcia stanowiska przez wierzyciela i poinformowania komornika sądowego co do dalszego prowadzenia postępowania tj. czy wierzyciel w dalszym ciągu podtrzymuje wniosek o wszczęcie i prowadzenie

Zamówienie własne i zlecane wspólnie z innymi zamawiającymi - jak je oszacować?

Pytanie: Na 2023 rok planujemy wspólne zamówienia artykułów spożywczych dla kilku jednostek. Zamawiający, któremu powierzono przeprowadzenie wspólnych zakupów, wystartuje z postępowaniem pod koniec pierwszego kwartału. Na pierwszy kwartał musimy we własnym zakresie zakupić asortyment, który będzie

Czy zamawiający ma prawo kupić urządzenie powystawowe od danego podmiotu?

? Odpowiedź eksperta: Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wymaga spełnienia jednej z przesłanek ustawowych. Nie można tych okoliczności modyfikować. Wpisane są one w: * art. 214 ust. 1 ustawy Pzp dla postępowań w progach unijnych oraz * art. 305 ustawy Pzp dla postępowań w progach krajowych. Na

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Pytanie: Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonała się zmiana zamawiającego . Poprzedni kierownik zamawiającego na etapie składania ofert zatwierdził zmianę SIWZ . Następnie postępowanie będące nadal w toku (etap składania ofert) zostało przekazane do dalszego

Czy protokół postępowania jest jawny nie tylko dla wykonawców?

Czy protokół postępowania jest jawny nie tylko dla wykonawców?

jest uprawniony do występowania na podstawie ustawy Pzp z wnioskiem o dostęp do protokołu postępowania? Czy osoba upoważniona do występowania w imieniu wykonawcy ( konsorcjum ) na podstawie pełnomocnictwa w dalszym ciągu zachowuje to uprawnienie? Odpowiedź: Protokół postępowania

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

Co oznacza restrukturyzacja firmy?

wierzycieli (np. z analizy stanu przedsiębiorstwa dłużnika, wynika, że nie jest już możliwe dalsze prowadzenie działalności gospodarczej). Generalnym celem postępowań restrukturyzacyjnych jest zawarcie układu z wierzycielami , co ma zapobiec ogłoszenia upadłości restrukturyzowanego dłużnika (nieco szersze

Tajemnica przedsiębiorstwa - czy można ją wprowadzić w każdej chwili?

Tajemnica przedsiębiorstwa - czy można ją wprowadzić w każdej chwili?

.). Wątpliwości formalno – prawne w stosowaniu przepisów dotyczących zastrzeżenia informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, powstają na dalszych etapach postępowania, tj. po upływie terminu składania ofert. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej [1], w odniesieniu do dokumentów przedstawianych

Ursus: Rada wierzycieli poparła przyspieszone postępowanie układowe

. "Rada poparła też dalsze prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyśpieszonego postępowania układowego, zgodnie z planem restrukturyzacyjnym" - czytamy w komunikacie. 23 sierpnia Ursus w restrukturyzacji poinformował, że postępowanie układowe

Zamówienie na obsługę prawną a stosowanie ustawy Pzp

prawnych: a) zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 823), w postępowaniu arbitrażowym lub

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

odrębnych postępowaniach. Ważne jest jednak to, by wszystkie postępowania, których przedmiotem jest część zamówienia, były prowadzone w procedurze odpowiedniej dla łącznej wartości zamówienia. Zasada ta obowiązuje wyłącznie wówczas, jeżeli występuje jedno zamówienie, które zamawiający, ze względów

UOKiK wszczął dwa postępowania dot. Idea Banku, który nie zgadza się z zarzutami

sformułowanymi zarzutami, w związku z czym w dalszym toku postępowań zamierza je kwestionować. Postępowania dotyczą podejrzenia stosowania przez Idea Bank praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne dla spółki zależnej OT Logistics

. W związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego OT Logistics zamierza podejmować dalsze czynności zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej STK i restrukturyzacji jej zadłużenia, podkreślono również. Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i

Ważne zmiany w prawie spadkowym. Kto z rodziny nie dostanie spadku?

zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Projekt zakłada, że stryjeczne i cioteczne wnuki oraz dalsze pokolenia, często nieutrzymujące relacji ze spadkodawcą, zostaną wyłączone z dziedziczenia po nim. - Taka zmiana ma na celu skrócenie czasu trwania postępowań spadkowych i

II SA/Bk 410/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

stwierdził na tej działce budowy (art. 3 pkt 6) ani też prowadzenia robót budowlanych (art. 3 pkt 7). Wobec powyższego stwierdził, że brak jest podstaw do dalszego działania i stąd decyzją z [...] stycznia 2021 r. nr [...], na mocy art. 105 § 1 K.p.a., umorzył postępowanie administracyjne dotyczące

Wakacje kredytowe, zmiana oprocentowania kredytu - jakie prawa ma kredytobiorca w batalii z bankiem? [PORADNIK]

pozwu nie tylko biegną dalsze odsetki, ale te postępowania generują dalsze koszty, np. sądowe, egzekucyjne, których nie będzie w postępowaniu upadłościowym - wyjaśnia mec. Arter.  Po zakończeniu postępowania upadłościowego upadły ma możliwość umorzenia dalszych zobowiązań, co bez postępowania

Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

może wytoczyć powództwo o pozbawienie w stosunku do niego tytułu wykonawczego wykonalności. Po upływie miesiąca od daty wstrzymania czynności komornik podejmie dalsze czynności egzekucyjne w stosunku do dłużnika, chyba że postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone postanowieniem sądu o udzieleniu

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług. Na początkowym etapie badania ofert analiza zamawiającego wykazała, że jedna z ofert podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp (oferta zawiera błędy w

Wykonawca nie podał adresu ESP - czy zamawiający będzie musiał odrzucić ofertę?

Pytanie: Czy muszę odrzucić ofertę wykonawcy, który w formularzu ofertowym w miejscu na uzupełnienie adresu ESP, napisał „brak"? Dodam, że zamawiający dopuścił też komunikację e-mail, ale wymagał w SWZ, aby wykonawca, który bierze udział w postępowaniu, posiadał skrzynkę na EPUAP

Benefit Systems: Zakończenie postępowania antymonopolowego UOKiK - 29 II 2020 r.

. "Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe" - czytamy w komunikacie. Na początku maja br. spółka informowała, że UOKiK przewiduje nowy termin

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 nie uwzględnia się tej oferty w procesie kwalifikacji rażąco niskiej ceny, ustalając średnią arytmetyczną ofert złożonych w postępowaniu? W kontekście pytania o dalsze, kompleksowe badanie oferty podlegającej odrzuceniu pojawia się wątpliwość, jak w tej sytuacji traktować

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

braku możliwości otwarcia tych plików. Wyjaśnienie powyższego ma kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeśli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wobec której zachodzi jedynie przesłanka niewypłacalności, a poza przedmiotem analizy sądu, przynajmniej na tym etapie postępowania pozostaje, czy i w jakim stopniu dana osoba doprowadziła do swojej niewypłacalności lub zwiększyła jej stopień. Nowelizacja

GetBack: Fundusze Lartiq TFI złożyły pozwy o zapłatę ok. 115 mln zł

- wniesie stosowny sprzeciw, zaskarżając każdy z nakazów zapłaty w całości" - czytamy dalej. Zgodnie z art. 505 Kodeksu Postępowania Cywilnego, po wniesieniu przez GetBack prawidłowego sprzeciwu, każdy z wydanych nakazów zapłaty utraci moc (przestanie istnieć), a dalsze

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. Wobec tego ustawodawca nie stosuje już ochrony względem dłużników w zakresie wykonywania eksmisji z lokali i nieruchomości mieszkalnych. Eksmisje są już możliwe do wykonania. Z kolei w dalszym ciągu obowiązują przepisy art. 952 (1) § 1-4 Kodeksu postępowania

Supraśl. Fabryka Kryńskich pod ochroną. Miasteczko ma nowy zabytek

nieużytkowany – komentuje Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. I dodaje: – Przypominamy, że w dalszym ciągu toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego dwóch budynków dawnej fabryki włókienniczej Kryńskiego w

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie albo przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych

RN PGE ogłosiła konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. regulacji

kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego odbędą się od 6 sierpnia 2020 r., podano w ogłoszeniu. Wśród wymagań znalazła się znajomość regulacji krajowych i międzynarodowych w zakresie energetyki. Grupa PGE wytwarza

UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

. "Prezes Urzędu wskazał, że z uwagi na złożony charakter postępowania i konieczność dalszej analizy sprawy zakończenie postępowania na obecnym etapie nie jest możliwe" - czytamy w komunikacie. Na koniec ub.r. UOKiK wydał postanowienie o przedłużeniu zakończenia

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

dopiero po kilku latach – mówi dr Szachta. Sama zna przypadek, gdy po pięciu latach sąd rozpatrywał sprawę pozbawienia tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności, a w międzyczasie toczyło się postępowanie komornicze. Ciąg dalszy nastąpi To nie koniec historii państwa Benedysiuków. W sądach toczą

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

Pytanie: Moje pytanie dotyczy rocznego sprawozdania. Inwestycja jest dofinansowana z UE. Byliśmy zamawiającym i jednocześnie przeprowadzaliśmy postępowanie. Dofinansowanie zdobyliśmy z inną gminą, w związku z czym umowa była trójstronna tj. gmina X, gmina Y i wykonawca . Umowa została podpisana

Dialog konkurencyjny

wykonawców (na podstawie złożonego wniosku) do dalszego udziału w postępowaniu tj. do udziału w dialogu. Zasady wyboru wykonawców do udziału w dialogu, Zamawiający opisuje między innymi w treści ogłoszenia o prowadzonym dialogu konkurencyjnym. W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego ustawodawca nie określił

Włamanie, kradzież dowodu osobistego, napad rabunkowy. Jak wtedy postępować?

prowadzi policja, a nadzoruje prokuratura. W związku z tym na dalszym etapie postępowania można również ponownie skontaktować się z policją w celu ustalenia, który funkcjonariusz prowadzi naszą sprawę, jaka została nadana sygnatura sprawie, który prokurator nadzoruje postępowanie. – Jako pokrzywdzony

GDOŚ przedłużył postępowanie ws. złoża węgla brunatnego Złoczew do 31 sierpnia

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 31 sierpnia br., podała instytucja

Nextbike: Postępowanie restrukturyzacyjne pozwoli utrzymać płynność finansową

. Warszawy w Warszawie. Nextbike Polska wnosi o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności. Zarząd Nextbike Polska podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania roweru

Gazprom grozi wstrzymaniem tranzytu przez Ukrainę. Wkrótce Europa bez gazu z Rosji?

tym zapłatę za rezerwację przepustowości w ukraińskich gazociągach.  Gazprom straszy sankcjami Putina W odpowiedzi na pozew Gazprom zażądał jego wycofania.  "Gazprom uważa złożenie wniosku Naftohazu Ukrainy za nieprzyjazny krok i kontynuację nieuczciwego postępowania ukraińskiej spółki

ARP złożyła do sądu zażalenie na umorzenie postępowania upadłościowego Hawe

dalsze prowadzenie przez Sąd Rejonowy Postępowania upadłościowego Hawe S.A." - czytamy w komunikacie. W ocenie ARP, decyzja sądu została wydana przedwcześnie, gdyż nie wykorzystano wszystkich możliwości pozyskania środków na prowadzenie postępowania upadłościowego. Jak

Wierzyciele Hawe zmienili zarządcę Hawe na PMR Restrukturyzacje (aktual.)

W poprzedniej wersji depeszy podaliśmy - zgodnie z pierwotną informacją spółki - że rada wierzycieli Hawe ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym, podjęła uchwałę o zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego spółki. Według opublikowanej przez Hawe korekty raportu

Gazowa ruletka Orlenu. Decyzja na lata, a cena może zmieniać się co tydzień

automatycznie obniżyła ceny gazu dla wszystkich klientów biznesowych o 19 proc., czyli do ok. 643 zł za 1 MWh netto. Ta obniżka ma obowiązywać do końca marca.  Ulgi dla piekarzy z postępowaniem egzekucyjnym Pod koniec zeszłego tygodnia podczas wcześniejszej gospodarskiej wizyty w piekarni Żytnia w Dąbrówce

UOKiK: Santander BP i BNP Paribas BP zmodyfikowały zasady wakacji kredytowych

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kontynuuje otwarte 9 kwietnia postępowanie wyjaśniające w zakresie udzielanych przez banki tzw. wakacji kredytowych, w których weryfikuje m.in. prawidłowość naliczania i informowania konsumentów o

Oferta Famuru za ok. 85 mln euro wybrana przez rosyjskiego kontrahenta

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Oferta Famuru, warta ok. 85 mln euro, została wybrana przez rosyjską AO "SUEK" w postępowaniu przetargowym na dostawę łącznie 448 sekcji obudów zmechanizowanych dla AO SUEK-Kuzbass, z czego: dla kopalni "im. 7 Nojabria-Nowaja"

GDOŚ przedłużył postępowanie ws. złoża węgla brunatnego Złoczew do 29 V

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył postępowanie odwoławcze od decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania inwestycji pod nazwą "Wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew" do 29 maja br., podała instytucja

GPW wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu

br., a otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego etapu postępowania nastąpi do 18 maja 2018 roku w siedzibie GPW, podano także. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych

Wierzyciele Hawe uważają postępowanie sanacyjne za zasadne, zmienili zarządcę

zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego spółki, podało Hawe. Pod koniec marca Hawe złożyło wniosek o zmianę zarządcy sanacyjnego i powołania do tej funkcji kancelarii PMR Restrukturyzacje, która pełniła już rolę zarządcy sanacyjnego w Hawe Telekom

Czy stosując prawo opcji, wolno wydłużyć czas trwania umowy o zamówienie publiczne?

Pytanie: Mam pytanie w zakresie prawa opcji. Postępowanie dotyczy robót budowlanych w trybie podstawowym, umowa będzie obowiązywać 12 miesięcy. Chcemy zapisać w umowie możliwość skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji o treści: „Prace remontowe objęte opcją będą wykonywane w terminie

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

dalej. Spółka TOG w okresie sprawozdawczym wzięła udział w 24 postępowaniach o łącznej wartości 37,5 mln zł netto, z czego pozyskała 6 zamówień o łącznej wartości 8,7 mln zł netto, dodano. "W dalszym ciągu grupa prowadziła działalność w trudnych

GDOŚ przedłużył postępowanie ws. odkrywki Ościsłowo do 31 grudnia br.

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) przedłużył termin postępowania odwoławczego w sprawie wydobycia węgla brunatnego z odkrywki Ościsłowo należącej do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) do 31 grudnia 2020 r., podał GDOŚ

UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

roku. Zmianę powyższego terminu Prezes UOKIK uzasadnił złożonym charakterem postępowania i koniecznością dalszej analizy sprawy" - czytamy w komunikacie. Pod koniec czerwca Benefit Partners poinformował, że otrzymał postanowienie prezesa UOKiK o wszczęciu postępowania

A. Chmielecki i K. Kriger zostali powołani na wiceprezesów Vistal Gdynia

spółki jest elementem kształtowania nowej struktury organizacyjnej po zakończonym okresie postępowania restrukturyzacyjnego. Dalszy rozwój spółki i związane z tym nowe zadania wymagają zwiększenia składu osobowego zarządu" - czytamy w komunikacie. Vistal Gdynia w

Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wszczął w czerwcu br. postępowania w sprawie zatorów płatniczych względem 51 dużych przedsiębiorców, poinformował Urząd. Celem działań jest poprawa płynności finansowej

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

postępowania sanacyjnego, klienci indywidualni i biznesowi w dalszym ciągu bez przeszkód mogą korzystać z oferty Komputronik S.A. oraz Komputronik Biznes sp. z o.o.". Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku

GPW ogłosiła konkurs na prezesa Towarowej Giełdy Energii

. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3 kwietnia 2020 r. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego etapu postępowania nastąpi do 10 kwietnia 2020 r., podano w ogłoszeniu. Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi

Czy kierownik budowy, którym wykonawca dysponuje pośrednio, to podmiot trzeci użyczający swoich zasobów?

zamawiający mógłby ją wyjaśnić w toku postępowania? Odpowiedź: Opisaną w pytaniu sytuację należy wyjaśnić. Dopiero uzyskane wyjaśnienia pokażą ewentualną dalszą ścieżkę postępowania. Z podobnym, jak pytający, problemem spotkała się Krajowa Izba Odwoławcza , która w wyroku z 27 lutego 2019 r. (sygn. akt KIO

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta, zarząd spółki potwierdza, że w dalszym ciągu uznaje złożony przez spółkę w dniu 27 03 2018 r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego za słuszny i uzasadniony oraz nadal widzi realną szansę skutecznej restrukturyzacji działalności spółki

Qumak złożył wniosek o postępowanie restrukturyzac., kontynuuje przegląd opcji

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego, podała spółka. "Zarząd Qumak informuje, że w dniu dzisiejszym do Sądu

Ruszyły konkursy na funkcję prezesa i członków zarządu GA Puławy

kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania rada nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od 15 marca 2019 r. w Warszawie, podano także. Obecnie w skład zarządu GA Puławy wchodzi prezes Krzysztof Bednarz, wiceprezesi Krzysztof Homenda

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

instytucji, zakładów pracy i przedsiębiorstw. Powyższe powoduje, że obecnie prowadzenie działalności gospodarczej i zarobkowej jest w wielu przypadkach niezwykle utrudnione, a w niektórych wręcz zakazane (sport, rozrywka, rekreacja itd.). Dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego do majątku zobowiązanego

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające ws. uchwały krajobrazowej w Warszawie

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wyjaśniające dot. tzw. uchwały krajobrazowej przyjętej w Warszawie, podał Urząd. Obawy Urzędu budzi możliwość stworzenia monopolu jednej spółki - AMS - i wyeliminowania z rynku

Eksmisja emerytowanej wykładowczyni i jej córki wstrzymana w ostatniej chwili. Ale to nie koniec dramatu

komornik Przemysław Małecki, zastępca rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej. Teraz znów piłka jest po stronie sądu. - Dalsze czynności komornik podejmie po zakończeniu postępowania sądowego w sprawach powództw składanych przez lokatorki - dodaje Małecki Od razu po środowej rozmowie z komornikiem

Rada nadzorcza PGE ponownie ogłosiła konkurs na członków zarządu XI kadencji

kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zaplanowano na 19 lutego 2020 r. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej

Qumak: Będzie wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne, c.d. przeglądu opcji

opcji strategicznej. Zarząd analizuje dalsze możliwe scenariusze kontynuacji działalności spółki, mając także na uwadze podjętą decyzję o przygotowaniu wniosku w sprawie przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego" - zaznaczono w komunikacie. Zarząd podkreślił

Rada nadzorcza PGE ogłosiła konkurs na członków zarządu XI kadencji

kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zaplanowano na 11-12 lutego 2020 r. Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9

Szansa na rozwód w zgodzie, z podziałem majątku i alimentami. Ile kosztują mediacje?

być np. warunki rozwodu, separacji czy pojednania skonfliktowanych małżonków. Pamiętajmy, że mediacja zmierza przede wszystkim do pogodzenia małżonków i zakończenia konfliktu. Jeśli jednak pomimo prób naprawy rozstanie jest nieuniknione, w postępowaniu mediacyjnym można podjąć ważne decyzje, np

Doświadczenie jako kryterium oceny ofert w przetargu na usługi turystyczne

Pytanie Przygotowujemy postępowanie o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów. Wiadomo, że cena może być kryterium o wadze maksymalnie 60 proc. Początkowo wybraliśmy jako pozacenowe kryteria oceny ofert: * wiek autokarów – 20

Energa chce podpisać umowę z wykonawcą CCGT Grudziądz w I kw. 2020 r.

dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 24 kwietnia br. "Zakłada się, że do dalszego udziału w postępowaniu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 oferentów. Dialog konkurencyjny odbędzie się w III kwartale br. Podpisanie umowy z wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu

Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli

tyle istotne, że pozwalają patrzeć z dużym spokojem i optymizmem na dalszy przebieg i zakończenie postępowań sanacyjnych. Obecnie czekamy na uprawomocnienie się złożonych spisów wierzytelności dla każdej ze spółek będącej w sanacji. Po potwierdzeniu ich przez sąd przystąpimy do przygotowania propozycji

Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego, dzięki któremu możliwe będzie przeprowadzenie restrukturyzacji w spółce, a przede wszystkim zabezpieczenie interesów wierzycieli. "Aktualna kondycja spółki jest stabilna, żadne kroki związane z

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

lat nie wiedzieliśmy z żoną o postępowaniu egzekucyjnym i zajęciu mieszkania. Dziś wiemy, dlaczego. Wszystkie pisma sądowe i komornicze kierowane były kierowane na adres zamieszkania prawdziwego dłużnika. I jest jeszcze coś, co mi nie daje spać: komornik mógł bez naszej wiedzy zlicytować nam

Action: Sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Sędzia - komisarz wydał postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action, podała spółka. "Informujemy, że wczoraj sąd stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu

Sąd zajmie się w poniedziałek pozwem PZL-Świdnik ws. przetargu na śmigłowce

zamknięcia postępowania przetargowego już w kwietniu 2015 roku. Jak tłumaczył wiceprezes, pierwsze dwie oferty, od AgustaWestland (PZL-Świdnik) oraz Sikorsky (PZL-Mielec) zostały odrzucone z dalszego postępowania ze względu na błędy proceduralne. Trzecia oferta złożona przez Airbus

Co się dzieje, gdy zaginie testament?

zniszczenia, jak też to, jakie okoliczności temu towarzyszyły, podlega ocenie sądu w postępowaniu spadkowym. Poszanowanie woli testatora to priorytet Fakt pozostawienia przez zmarłego testamentu jest podstawową kwestią, którą ustala sąd w toku postępowania spadkowego. – Sąd bada wszelkie okoliczności

Unified Factory, po zatwierdzeniu układu, chce odbudowywać swój biznes

dotychczasowych, poinformował ISBtech prezes Marcin Woźniak. "Po 1,5-rocznym okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, sąd uznał ostatecznie stanowisko zarządu spółki oraz obligatariuszy i podjął decyzję o zatwierdzeniu układu pomiędzy stronami w przyspieszonym

TSUE zatwierdził rozgrzeszenie Gazpromu. Porażka PGNiG w sporze z Komisją Europejską

W środę Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę PGNiG na decyzję komisarz Margrethe Vestager, która w maju 2018 r. zawarła ugodę z Gazpromem w postępowaniu antymonopolowym, rezygnując z nałożenia kary na rosyjski koncern za stosowane latami praktyki monopolistyczne w dostawach gazu do UE. W

Niemcy podejrzewają Fiata o spalinowy szwindel. Rewizje w biurach koncernu

potem ten termin przesunięto na 13 listopada. W środę KE zawiesiła postępowanie, zarzucając koncernom, iż odwlekają przekazanie danych do postępowania. A to oznacza jego dalsze opóźnienie. 

Prawo restrukturyzacyjne - nowe możliwości naprawy przedsiębiorstwa

pozwoli na zachowanie płynności finansowej firmy i spłatę długów. Procedury restrukturyzacyjne nową szansą dla przedsiębiorcy W pierwszej kolejności wskazać należy, że przepisy Prawa restrukturyzacyjnego wprowadzają cztery główne rodzaje postępowań, z

Orzeczenie - IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

funkcji publicznych poprzez podanie imienia i nazwiska oraz Wydziału, w jakim pracują. Organ uzupełnił swoje uzasadnienie stwierdzając, że: "Organ stosując się także do wytycznych SKO w K. zawartych w decyzji z dnia [...].05.2020r. w zakresie wskazań co do dalszego sposobu postępowania

IV SA/Po 1016/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

uzasadnienie stwierdzając, że: "Organ stosując się także do wytycznych SKO w K. zawartych w decyzji z dnia [...].05.2020r. w zakresie wskazań co do dalszego sposobu postępowania wskazuje, że dokonał ustalenia stanowisk osób pełniących funkcje kierownicze i jednoznacznie w oparciu o sporządzoną listę

Pomoc dla firm zagrożonych niewypłacalnością

Uchwalona przez Sejm ustawa Prawo restrukturyzacyjne przewiduje kilka możliwości postępowań restrukturyzacyjnych: * postępowanie o zatwierdzenie układu; (przyspieszone postępowanie układowe; * postępowanie układowe; * postępowanie sanacyjne. Z ustawy będą mogli skorzystać

Jukos poczeka na 57 mld dol. od Rosji. Wyrok w Holandii

postępowania w sądzie arbitrażowym. W konsekwencji Sąd Apelacyjny nie wydał merytorycznego wyroku w sprawie tego zarzutu i dlatego Sąd Najwyższy Holandii postanowił skierować ten zarzut Rosji do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Hadze. To oznacza dalsze przedłużenie postępowań sądowych. Byli

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania. Umorzenie postępowania może mieć natomiast negatywne skutki dla wierzyciela. Powoduje ono m.in. uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych. Oznacza to, że dłużnik odzyskuje pełne władztwo nad nieruchomością i może np. obciążyć ją hipoteką (co w innym

PKO BP oczekuje wysokiego, 1-cyfrowego wzrostu rynku kredytów hipot. w 2020 r.

31 marca 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 2 110 postępowań sądowych (na 31 grudnia 2019 roku - 1 645 postępowań sądowych) dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 505 mln zł (na 31 grudnia 2019 roku wartość przedmiotu

Oferta Rafako najkorzytsniejsza w przetargu JSW Koks

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - JSW Koks wybrał ofertę Rafako jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Poprawa efektywności energetycznej w JSW Koks - "Budowa bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym" w JSW Koks Oddział KKZ - Koksownia Radlin

Prezes PKP został skazany w procesie karnym. Spółka nic nie powie, bo "postępowanie jest tajne"

obowiązującego w Polsce, nie zamierzamy w jakikolwiek sposób uchybić przepisom postępowania karnego. Dlatego też nie jesteśmy w stanie udzielić Państwu dalszych informacji" - pisze rzecznik PKP. Minister infrastruktury nie reaguje Zapytaliśmy Sąd Rejonowy w Zakopanem, czy postępowanie było tajne? Odesłano

Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Qumak złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o podjęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM

restrukturyzacji i deklaracje gotowości do dalszej współpracy handlowej" - dodała wiceprezes Agnieszka Smarzyńska. Obecnie jest zbyt wcześnie, aby oszacować czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy przyspieszone postępowanie układowe powinno

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Bumech złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka. "Dłużnik planuje zawarcie układu

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

przygotowawczego nie jest znany również potencjalny zakres szkody rozpoznawanej na dalszym etapie postępowania karnego oraz podmiotów obowiązanych do jej naprawienia. Według informacji publicznie dostępnych wartość zajętego majątku osób trzecich w ramach prowadzonego postępowania karnego przewyższa znacząco