dacie wykupu

Lotnisko Lublin. Marszałek nie dał pieniędzy na wykup obligacji. Portowi grozi upadek?

Blisko siedmiu milionów złotych nie przekazał marszałek województwa lubelskiego na objęcie akcji Portu Lotniczego Lublin. - Na pięć minut przed spłatą raty do banku nagle jeden z rodziców mówi do dziecka: nie dostaniesz pieniędzy. To jakieś nieporozumienie - komentuje prezes lotniska.

MF: Przedterminowy wykup obligacji w USD da 61 mln zł oszczędności na odsetkach

;Przedterminowy wykup obligacji dolarowych pozwala nam na zmniejszenie wydatków odsetkowych w trzech najbliższych latach o łączną kwotę ok. 61 mln zł (uwzględniając koszt refinansowania oraz koszty odkupu, w tym premię w cenie ponad wartość nominalną oraz narosłe odsetki). Odkup nastąpił po cenach rynkowych

W USA coraz mniej nieznanych. 70-letnie obligacje Austrii

kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 15:45 - USA - indeks PMI dla usług, 16:00 - USA - sprzedaż nowych domów, 16:30 - USA - tygodniowa zmiana zapasów paliw. Źródło

PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski przyjmie do wykupu obligacje 2021 o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 euro oraz obligacje 2022 o łącznej wartości nominalnej 195 410 000 USD, podał bank. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 21 kwietnia 2020 r

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł

okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane, rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA o kodzie ISIN PL0000500252". Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 28 październik 2023 r. Emitent zapłaci z

BGK wyemitował obligacje czteroletnie o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł

wykupu, tj. w dniu 19 lutego 2023 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji serii BGK0223S017A" - czytamy w komunikacie

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

970 000 euro z terminem wykupu w 2022 roku, podał bank w podsumowaniu wyników oferty wykupu papierów wyemitowanych przez mBank oraz mFinance France. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 10 czerwca 2020 r. "Bank informuje, że przyjmie do wykupu wszystkie

Echo wyemitowało obligacje na kwotę 150 mln zł w ramach programu

000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane na okres kończący się w dacie 31 maja 2024 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości

Bank Pekao ma zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji s. D do kapitału Tier II

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Bank Pekao otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zakwalifikowanie sztuk obligacji podporządkowanych serii D, o jednostkowej wartości nominalnej 500 000 zł i łącznej wartości nominalnej 350 000 000 zł oraz dacie wykupu 4 czerwca

ZM Henryk Kania wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 150 mln zł

również. Dzień wykupu ustalony został na 29 marca 2021 roku. "Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż w dniu przypadającym 12 miesięcy po dacie emisji. Emitent zawiadomi obligatariuszy

Echo wyemitowało obligacje na łącznie 140 mln zł

wyniosła 10 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 25 kwietnia 2022 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po

mBank oferuje wykup obligacji trzech serii za łącznie do 400 mln euro

pieniężne" - czytamy w komunikacie. Przewidywaną data wygaśnięcia oferty wykupu jest 5 czerwca 2020 r., a wyniki oferty wykupu mają zostać opublikowane w dniu 8 czerwca 2020 r. w drodze, między innymi, ogłoszenia na stronie internetowej luksemburskiej giełdy papierów

Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł

będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Enea będzie ubiegać się o wprowadzenie

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

okres kończący się w dacie 11 kwietnia 2023 r. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 500 mln zł

. "Emitent wykupi obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 3 października 2021 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji

Unified Factory dokona 9 XI wcześniejszego wykupu obligacji serii A

jedną obligację, w jakiej obligacje będą podlegać spłacie w wyniku realizacji opcji wcześniejszego wykupu na żądanie równe będzie: wartości nominalnej obligacji, wartości odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), oraz opcji

MCI Capital spłaci przed terminem obligacje serii P o wartości nom. 37 mln zł

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - MCI Capital poinformowało o wcześniejszej spłacie obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 37 mln zł. "Datą wcześniejszego wykupu obligacji będzie dzień płatności odsetek za czwarty okres

Bank zgubił weksel. Co grozi klientowi? [Pieniądze Ekstra]

Bank zgubił weksel. Co grozi klientowi? [Pieniądze Ekstra]

(do wypełnienia), a więc taki, w którym nie ma wpisanej daty płatności i kwoty. Do takiego weksla powinna być załączona deklaracja wekslowa, która określa, w jakich okolicznościach i kto może wpisać na blankiecie sumę i datę jej płatności. Weksle służą do zabezpieczania

Polnordu wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości nom. do 150 mln zł

skutku, wynosi 75 mln zł, podano. Spółka planuje rozpoczęcie procesu od 6 listopada 2019 r., a przewidywaną datą przydziału obligacji jest 15 listopada 2019 r. "Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu obligacji. Kwota odsetek

BGK wyemitował obligacje serii BGK0520S014A o wartości nominalnej 1,2 mld zł

obligacje w kwocie równej wartości nominalnej w dacie wykupu, tj. w dniu 19 maja 2020 r. Emitent zapłaci z dołu, w każdej dacie płatności odsetek, odsetki od wartości nominalnej obligacji zgodnie z odpowiednią stopą procentową określoną na podstawie warunków emisji obligacji. Daty płatności odsetek ustalone

BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł

.. Obligacje są niezabezpieczone. ?Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki" - czytamy w komunikacie. ?Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji

Murapol wykupi przedterminem obligacje kilku serii o łącznej wartości 9,5 mln zł

, że powyższe uprawnienia zostały uruchomione, zgodnie z postanowieniami postanowień warunków emisji obligacji serii T, U, W i Z, tj. w momencie przedterminowego wykupu instrumentów dłużnych o terminie zapadalności przypadającym po dacie wykupu ww. serii obligacji, który to wykup został dokonany przez

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach celem ochrony lasów prywatnych

). "Ochrona lasów prywatnych przed niekontrolowanym wykupem po 1 maja 2016 r. ? jest podstawowym celem proponowanej nowelizacji ustawy. Po tej dacie Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Lasy prywatne będą kupowane po cenach rynkowych

Mirbud dokona 23 grudnia wcześniejszego wykupu obligacji serii A

obligacji serii A będących przedmiotem przedterminowego wykupu przypada na dzień 15 grudnia" - czytamy w komunikacie. W dacie wcześniejszego wykupu emitent zapłaci obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako suma należności głównej, odsetek naliczonych zgodnie z

Ghelamco wyemitowało obligacje serii PPC o łącznej wartości 30 mln zł

poprzez świadczenie pieniężne w dacie wykupu tj. 16 czerwca 2019 r. według wartości nominalnej obligacji. W dacie wykupu emitent zapłaci również kwotę odsetek za ostatni okres odsetkowy" - czytamy w komunikacie. Wyemitowane obligacje będą przedmiotem ubiegania się o

BOŚ wykupił przed terminem obligacje serii D o wartości nominalnej 100 mln zł 

prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii D po upływie 5 lat od daty ich emisji pod warunkiem, że na wcześniejszy zwrot przez emitenta środków pieniężnych uprzednio wyraziła zgodę Komisja Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie

Polski Gaz wykupi przed terminem obligacje o wartości nominalnej 10 mln zł

, odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz opcji wcześniejszego wykupu liczonej jako dodatkowy 1,00% wartości nominalnej obligacji, podano także. Łączna wartość obligacji serii A, które zadebiutowały na rynku

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 6 do 7 okresu odsetkowego, 8% wartości nominalnej obligacji w dniach płatności odsetek dla od 8 do 10 oraz 66% wartości nominalnej obligacji, w dacie płatności odsetek dla 11 okresu odsetkowego. Szczegółowa treść

MCI Capital wyemituje obligacje serii N o łącznej wartości do 45 mln zł

komunikacie. W dacie konwersji obligacji zostaną zamienione na obligacje na okaziciela, zgodnie z uchwałą zarządu, która zostanie podjęta najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r. Cel emisji jest nieokreślony. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 6,5

BOŚ Bank wykupił obligacje serii A o łącznej wartości nomin. 120 mln zł

. ?Podstawę prawną wcześniejszego wykupu stanowią warunki emisji obligacji podporządkowanych serii A, które umożliwiały bankowi skorzystanie z prawa do dokonania wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii A po upływie 5 lat od daty ich emisji" ? czytamy dalej

"Polski ład". Zmiany w leasingu od stycznia. Jak legalnie zmniejszyć podatek przy sprzedaży poleasingowego auta? Pokazujemy pułapki

samochodu. Dzięki temu już po sześciu miesiącach od daty wykupu auta z leasingu przedsiębiorca może bez żadnych podatków sprzedać samochód jako auto prywatne. Bez żadnych podatków, czyli zbycie po sześciu miesiącach nie podlega PIT i nie podlega VAT. „Polski ład". Jak będzie od 1 stycznia z

Echo Investment wyemituje obligacje serii J i J2 o łącznej wartości do 40 mln zł

. "Emitent przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii J oraz J2, tj. w dniu 21 września 2023 roku, wartość zobowiązań finansowych spółki nie powinna znacząco odbiegać od poziomu zobowiązań finansowych spółki wg stanu na 30 września 2018 roku" - czytamy w komunikacie

PGE zdecydowała o emisji dwóch serii obligacji na łączną kwotę 1,4 mld zł

także. "Obligacje nie będą zabezpieczone. [?] Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dacie emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów

MCI.PrivateVentures FIZ ogłosił squeeze-out ATM, notowania na GPW zawieszone

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po osiągnięciu bezpośrednio i przez podmioty zależne 97,97% udziału w kapitale zakładowym ATM, zażądał przymusowego wykupu pozostałych 2,03% akcji po cenie 12 zł za akcję, podał podmiot

KNF zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji TelForceOne od 21 lutego

wkup wszystkich akcji posiadanych przez pozostałych akcjonariuszy 727 631 akcji TelForceOne (8,88% kapitału) po cenie 3,1 zł za sztukę. W dacie ogłoszenia przymusowego wykupu żądający wraz z podmiotem dominującym Sebastianem Sawickim posiadali łącznie 7 468 217 akcji spółki, reprezentujących łącznie

MCI Capital wyemitował obligacje serii N o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł

organizowanym przez BondSpot. W dacie konwersji obligacji zostaną zamienione na obligacje na okaziciela, zgodnie z uchwałą zarządu, która zostanie podjęta najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r. Cel emisji jest nieokreślony. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 6,5%. MCI Capital

OT Logistics ma porozumienia ws. przesunięcia spłaty kredytów i obligacji

kredytu BGK, na podstawie której ostateczna data spłaty została przesunięta z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r., oraz porozumienie z jedynym obligatariuszem obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu obligacji G z 29 maja 2020 r. na 30 czerwca 2020 r

Echo Inv. rozpocznie 11 X ofertę publiczną obligacji serii I na ok. 50 mln zł

oferty do publicznej wiadomości: 23 października 2018 r., przewidywany termin dopuszczenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst: 19 listopada 2018 r., podano w ostatecznych warunkach obligacji. "Emitent przewiduje, że w dacie wykupu obligacji serii I

Polnord chce wykupić przedterminowo część obligacji serii NS4 wart. 6,7 mln zł

spółki ustalił - z zastrzeżeniem warunku określonego powyżej, iż data przedterminowego wykupu obligacji została wyznaczona na dzień 20.03.2019 r. (dzień przedterminowego wykupu), zaś dzień ustalenia praw do świadczeń z obligacji to 12.03.2019 r., podano także. Wykupione

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

zagadnienia, także w zakresie leasingu. Chodziło przede wszystkim o brak możliwości wykupu samochodu po tzw. wartości resztowej, braku możliwości sprzedaży po zakończeniu umowy bez podatku dochodowego oraz konieczności opodatkowania sprzedaży auta poleasingowego, zaalokowanego do majątku prywatnego, podatkiem

Fitch przyznał ostateczny rating BBB- dla euroobligacji PKN Orlen

początku czerwca PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma

Moody's przyznał ostateczny rating Baa3 dla euroobligacji PKN Orlen

Fitch Ratings tymczasowego ratingu BBB-. Na początku czerwca PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023

Rząd od nowego roku zmienia zasady leasingu oraz rozliczania aut służbowych. Jak to w końcu będzie z tymi samochodami?

Dziś działa to tak: przedsiębiorca leasinguje auto, a na koniec umowy wykupuje je jako osoba prywatna, np. za 1 proc. wartości samochodu. Dzięki temu już po sześciu miesiącach od daty wykupu auta z leasingu, przedsiębiorca może bez żadnych podatków sprzedać samochód jako auto prywatne. &ndash

Vistula wykupi przedterminowo obligacje serii D o wartości nominalnej 119 mln zł

. Wykup zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji. Odsetki będą naliczane do dnia wcześniejszego wykupu" - czytamy w komunikacie. Przed podjęciem uchwały zarządu datą całkowitego wykupu obligacji był dzień 13 sierpnia 2018 roku

OT Logistics wyemituje obligacje serii H o wartości do 125,45 mln zł

listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie, zrównującej pozycję wierzycieli finansowych spółki i spółek z grupy kapitałowej w kontekście docelowego refinansowania zadłużenia finansowego. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do imiennie

Kaps Investment ogłosił squeeze-out 8,88% akcji TelForceOne po 3,1 zł

akcjami TelForceOne od 9 grudnia. "Kaps Investment (żądający) osiągnął [...] w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TelForceOne [...] ogłoszonego przez żądającego około 89,9% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. W dacie

Polnord ma umowę z SGB Bankiem wydłużającą termin wykupu obligacji serii D

od daty postawienia do dyspozycji spółki środków finansowych zgromadzonych na rachunku Noble Securities (podmiot, z którym spółka zawarła umowę o oferowanie akcji serii T) w wyniku subskrypcji akcji serii T, przy czym wykup ten nie będzie traktowany jako przedterminowy" - czytamy dalej

TelForceOne złożył w KNF wniosek o zniesienie dematerializacji akcji

Kaps Investment osiągnął w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TelForceOne ok. 89,9% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu. W dacie ogłoszenia przymusowego wykupu żądający wraz z podmiotem dominującym Sebastianem Sawickim posiadali łącznie 7 468 217 akcji

Echo Investment wyemitowało obligacje na łączną kwotę 100 mln zł

10 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 18 listopada 2020 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po

Większościowy akcjonariusz chce wycofać akcje ATM z obrotu giełdowego

strategicznych rozpoczęty w maju 2019 r. pokazał, że inwestorzy finansowi i strategiczni w obszarze data center czują się bardziej komfortowo ze spółkami prywatnymi. Z związku z tym AAW zdecydował się podjąć kroki zmierzające do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania akcji ATM z obrotu na

Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nom. do 50 mln zł

określić nową maksymalną wielkość emisji zwiększając ją z 35 000 sztuk do łącznie nie więcej niż 50 000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji. Pozostałe warunki emisji nie uległy zmianie" - czytamy w

MCI Venture Projects VI wykupi przed terminem obligacje warte ponad 118 mln zł

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - MCI Venture Projects VI - z portfela Subfunduszu MCI.EuroVentures - zarządzanego przez MCI Capital TFI, przedpłaci przed okresem zapadalności obligacje o wartości 699 mln czk (ponad 118 mln zł), których oryginalna data wykupu przypadała na

CCC chce zmienić warunki emisji obligacji serii 1/2018

. CCC zastrzega sobie prawo odwołania zgromadzenia, podano również w komunikacie. Obligacje serii 1/2018, o łącznej wartości nominalnej 210 mln zł, zadebiutowały na rynku Catalyst 28 grudnia 2018 r. Jak wówczas podano, ich data wykupu to 29 czerwca 2021 r

Voxel przydzielił obligacje serii F o łącznej wartości nom. 10 mln zł

. Wykup obligacji ma nastąpić w terminie 12 miesięcy od daty przydziału obligacji (datą wykupu będzie 1 lipca 2017 r.) Spółka planuje wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład

Obligacji serii A spółki PHN zadebiutują na rynku Catalyst w czwartek

tym rynku w 2019 roku, podano w informacji. Oprocentowanie obligacji na okaziciela serii A wynosi WIBOR 6M+marża 2,4%. Ich data wykupu przypada 5 czerwca 2023 r., podano także. Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

fizyczne prowadzące działalność, jak i spółki prawa handlowego. Osobną kategorią jest tzw. leasing konsumencki. Jeżeli interesuje nas taka forma finansowania, musimy skontaktować się z firmą leasingową. Dowiemy się, jaką ofertę możemy otrzymać i czego dana firma od nas oczekuje. Wykaz dokumentów

PKO BP wykupi 14 IX obligacje podporządkowane o wartości 1,6 mld zł

wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii OP0922 po upływie 5 lat od daty ich emisji" - czytamy w komunikacie. Bank poinformował, że KNF wyraziła dziś także zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych

BOŚ wyemitował obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 56 mln zł

roku" - czytamy w komunikacie. Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi

MF chce odkupić obligacje za max. 300 mln USD na przetargu w środę

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje odkupić na środowym przetargu obligacje serii US731011AR30 o wartości do 300 mln USD, podał resort w komunikacie. Data wykupu tych papierów to 15 lipca 2019 r

CCC wyemituje obligacje serii 1/2018 o łącznej wartości nominalnej do 210 mln zł

nabycia zapisy na obligacje serii 1/2018 pod warunkiem sprzedania przez takiego inwestora wszystkich posiadanych przez niego obligacji serii 1/2014 spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka

Samorządy stawiają tamę sprzedaży mieszkań komunalnych. Pomysł prezesa PiS wywraca tę politykę

Pani Joanna, która od ponad 15 lat zajmuje mieszkanie komunalne w Rzeszowie, nie kryje zadowolenia z zapowiedzi, którą złożył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas spotkania z wyborcami w Częstochowie Kaczyński ogłosił, że możliwe byłoby wprowadzenie ustawy umożliwiającej wykup mieszkań

Echo Investment wyemitowało obligacje o wartości 230 mln zł

;Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 23 kwietnia 2018 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach

Work Service: Obligacje serii Y i W warte 32 mln zł nie zostały wykupione

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Nie doszło do wykupu obligacji serii Y oraz obligacji serii W Work Service o łącznej wartości nominalnej 32 mln zł w dniu wykupu obligacji, podała spółka. Do czasu zakończenia negocjacji z obligatariuszami obligacji serii Y, obligacji serii W

LC Corp wyemitował 2- i 4-letnie obligacje o łącznej wartości nom. 100 mln zł

. Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji" - czytamy w komunikacie. Obligacje dwuletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach: data emisji - 19 października 2018 roku; data wykupu - 19 października 2020 roku, wartość nominalna jednej

OT Logistics wdrożyło uzgodnione warunki dalszej współpracy z wierzycielami

którego umowa wspólnych warunków została zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty kredytów udzielonych emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym na podstawie umowy wspólnych warunków została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały

Obligacje Cyfrowego Polsatu o wartości 1 mld zł wejdą na Catalyst w piątek

. Data ostatniego notowania obligacji serii B planowana jest na dzień 14 kwietnia 2026 r., podano także. W kwietniu Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Planowana data wykupu to 24 kwietnia 2026 r. Obligacje serii B zostaną

Work Service zawarł warunkowe porozumienia z obligatariuszami

wyniesie 5%, płatne cokwartalnie; ix. oprocentowanie obligacji serii W, serii X oraz serii Z będzie zmienne, oparte o stopę WIBOR 3M płatny cokwartalnie, marżę w wysokości 100 bps w skali roku płatną w całości w dacie wykupu; dodatkowo obligatariuszom tych obligacji będzie

BBI Development wyemituje obligacje o łącznej wartości 12 mln zł

wartości nominalnej; 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: WEO przewidują, że datą emisji obligacji będzie 31 stycznia 2020 roku, zaś wykup obligacji nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 roku. 6) Oprocentowanie obligacji

IPF wyemitował obligacje o wartości 200 mln zł

częściowo wykorzystane do odkupienia wyemitowanych w 2010 r. przez IPF obligacji o wartości 90,6 mln zł, których termin wykupu przypadał na 30 czerwca br. Pozostałe obligacje z tej transzy, o wartości 109,4 mln zł, zostaną spłacone w dacie ich wymagalności. Pozostałe środki z emisji zostaną wykorzystane na

Siódemka wykupi przedterminowo swoje obligacje

całości obligacji serii A/2013, oznaczonych kodem ISIN PLMILOP00036 w ramach realizacji przewidzianej w warunkach emisji obligacji serii A/2013" - poinformowała spółka w komunikacie. Data wcześniejszego wykupu obligacji ustalona została na dzień płatności odsetek

ASM Group kupuje 91,6% udziałów niemieckiej spółki Vertikom

datę zamknięcia na dzień 5 czerwca 2018 r. chyba, że strony postanowią inaczej. W dacie zamknięcia przewidziane są następujące czynności: zapłata ceny zakupu; zmiana członków rady nadzorczej Vertikom; Udzielenie niezbędnych pełnomocnictw kupującemu do wykonywania praw z nabytych udziałów; notarialne

Kruk uchwalił program emisji obligacji o łącznej wartości nom. do 700 mln zł

inwestycyjnej. Emisja każdej serii obligacji w ramach programu wymaga podjęcia odrębnej uchwały zarządu spółki w sprawie emisji, w której zostaną dla danej serii obligacji określone w szczególności: waluta, jednostkowa oraz łączna wartość nominalna obligacji, zasady oprocentowania oraz dzień i zasady wykupu

LPP wyemitowało obligacje o wartości nominalnej 300 mln zł

nie dokonywano redukcji przydzielonych obligacji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono obligacje 66 podmiotom (w tym subfunduszom), podano także. Wcześniej spółka poinformowała, że dniem wykupu obligacji będzie 12 grudnia 2024 roku, a oprocentowaniem obligacji

LC Corp przeprowadził emisję obligacji na łączną kwotę 60 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - LC Corp dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 60 mln zł, podała spółka. Data wykupu przypada 22 maja 2023 r. Wartość nominalna

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

okres 96 miesięcy począwszy od dnia, w którym upłynie okres 48 miesięcy od daty początkowej. Każda rata układowa będzie oprocentowana w wysokości 2% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od daty początkowej. Odsetki naliczone od raty układowej będą należne i płatne w przewidzianej dacie spłaty raty

Enea dokonała alokacji obligacji o wartości nom. 1 mld zł dla jednego podmiotu

Ustawy o obligacjach. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 26 czerwca 2024 r. Oprocentowanie

BBI Development wyemitowało 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 15 mln zł

obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej równej jednostkowej wartości nominalnej. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: datą emisji obligacji jest 22 lutego 2019 roku, zaś data wykupu obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2022 roku

Cyfrowy Polsat przydzielił 1 mln obligacji serii B na kwotę 1 mld zł

tytułu obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 1 mld zł o terminie wykupu w dniu 21 lipca 2021 roku. Planowana data wykupu to 24 kwietnia 2026 r. Obligacje serii B zostaną wyemitowane jako obligacje zdematerializowane

Bank Pekao zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych na 1,25 mld zł

dziesięcioletnim okresem wykupu, z zastrzeżoną opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF; 6. Cena emisyjna równa wartości nominalnej; 7. Data emisji: 30 października 2017 r

PKN Orlen przydzielił i uzgodnił warunki emisji euroobligacji na 750 mln euro

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - PKN Orlen, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku, podała spółka

MF chce odkupić obligacje za max. 700 mln USD na przetargu w środę

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów planuje odkupić na środowym przetargu obligacje serii USD20190715 o wartości do 700 mln USD, podał resort w komunikacie. Data wykupu tych papierów to 15 lipca 2019 r

Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje serii C do łącznej wartości nom. 1 mld zł

;Cena emisyjna jednej obligacji serii C: 1 000 zł. Planowany dzień emisji obligacji serii C: 14 lutego 2020 r. Planowana data wykupu obligacji serii C: 12 lutego 2027 r. Wcześniejszy wykup obligacji serii C: Możliwy na żądanie spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji obligacji

Fortbet z grupy Penta wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt.(aktual.)

Penta Investments, wezwał do sprzedaży 410 197 akcji Fortuna Entertainment Group, reprezentujących 0,79% kapitału i głosów za 15,43 zł sztuka, podał pośredniczący w wezwaniu Erste Securities. "Dodatkowo, łącznie w ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach

Forbet wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt., chce ją wycofać z GPW

. "Dodatkowo, łącznie w ramach wezwania i dobrowolnego wykupu w Czechach, wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 16 509 670 akcji [?], reprezentujących 31,75% kapitału i głosów" - czytamy w komunikacie. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 21

CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie)

W depeszy z 12 lipca br. w przedostatnim akapicie podaliśmy nieaktualne dane dot. zarządzania przez Gino Rossi siecią Simple Creative Products - poniżej treść sprostowania nadesłanego przez CCC oraz poprawiona wersja depeszy "Gino Rossi S.A. nie

Polnord wykupi przed terminem część obligacji serii NS2 o wartości 7,11 mln zł

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Polnord zdecydował o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu 71 114 obligacji serii NS2 o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 7,11 mln zł, podała spółka. Data przedterminowego wykupu została wyznaczona na dzień 13 listopada, a dzień ustalenia

Obligacje Orlenu o wartości nom. 750 mln euro zadebiutują w środę na Catalyst

, poprzez spółkę zależną Orlen Capital AB, zakończył proces przydziału i uzgodnienia warunków emisji euroobligacji o wartości 750 mln euro (ok. 3,3 mld zł), rocznym kuponie 2,5% i dacie wykupu 7 czerwca 2023 roku. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i

BOŚ oczekuje do 30 czerwca zgody WZ Sfinksa na zmianę terminu wykupu obligacji

spłaty kredytu, podała spółka. "Zarząd spółki informuje o otrzymaniu w dniu 31.12.2018 r. od banku wezwania dotyczącego przedstawienia przez Sfinks, w terminie do dnia 30.06.2019 r., zgody walnego zgromadzenia spółki w przedmiocie przesunięcia daty wykupu obligacji serii

Prezes IZFiA: Aktywa TFI wzrosły o ok. 1,5% m/m w kwietniu br.

. "Sytuacja wygląda na pewno zdecydowania lepiej, uspokaja się. W kwietniu aktywa wzrosły o ok. 1,5%. Widzimy zdecydowanie, że wyhamowały odpływy, jeśli chodzi o obligacje, np. ruszyła nieco sprzedaż obligacji skarbowych o dłuższym okresie wykupu. Co prawda, są to jeszcze niezbyt znaczące kwoty, ale

LPP zdecydowało o emisji 5-letnich obligacji o wartości nominalnej 300 mln zł

września akcjonariusze LPP zdecydowali na walnym zgromadzeniu o emisji przez spółkę obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji. Na początku

Spółki Emperii wykupiły obligacje za 146,5 mln zł i wyemitowały za 68,5 mln zł

Warszawa, 13.11.2015 (ISBnews) - Spółki zależne Emperii wykupiły przedterminowo obligacje o łącznej wartości 146,5 mln zł i wyemitowały obligacje krótkoterminowe, z datą wykupu na 30 grudnia 2015 r. za 68,5 mln zł, poinformowała Emperia Holding. "

MF zaoferuje bony 37-tyg. za 1-2 mld zł na poniedziałkowym przetargu

zaoferowane bony 37-tygodniowe o takiej właśnie wartości. Data wykupu tych papierów przypada 30 listopada 2016 r. Resort wznowił przetargi bonów skarbowych w styczniu br. po kilkuletniej przerwie. (ISBnews)

Famur wyemituje 5-letnie obligacje serii B o wartości nominalnej do 200 mln zł

obligacji serii B będzie 27 czerwca 2019 r., zaś datą wykupu - 27 czerwca 2024 r. Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r

Obligatariusze Novavis zgodzili się na wcześniejszy wykup obligacji za 3 mln zł

wniosek spółki. Obligacje te zadebiutowały na rynku Catalyst w styczniu 2015 r. Wartość emisji to 3 mln zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 8,00% w skali roku. Data wykupu to 18 grudnia 2017 r. Na początku grudnia 2014 r. Novavis dokonał przydziału

Work Service negocjuje ws. zmiany warunków wykupu obligacji serii T, W i Y

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Work Service zainicjował negocjacje z podmiotami instytucjonalnymi będącymi obligatariuszami obligacji serii T, serii W oraz serii Y w sprawie zmian warunków emisji wyemitowanych przez spółkę obligacji, polegających na m.in. zmianie daty wykupu

Koreańczycy zainwestują w Centralny Port Komunikacyjny. W piątek podpisanie umowy

. Pierwsza łopata miała być wbita w roku 2020, ale termin został przeniesiony na rok 2023. Co ciekawe, planowana data ukończenia, rok 2027, się nie zmienia.   CPK nie ma jeszcze gruntów pod inwestycję - dopiero szykuje się do ich wykupu. Trwać mają też rozmowy społeczne z mieszkańcami.  Koszt

Tauron ma umowy z EBI ws. emisji obligacji hybrydowych na 400 mln zł

wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera, podano także. Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na 17 grudnia 2018 r. Termin wykupu został określony na 12 lat od daty emisji

MinRol: Ustawa o ziemi powinna wejść w życie 30 kwietnia

. W uzasadnieniu do projektu ustawy przypomniano, że 1 maja 2016 r. mija 12 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym dniu zakończy się 12-letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi rolnej przez cudzoziemców. "Istnieje zagrożenie, że po tej dacie polska ziemia