charakterystyka podmiotów prawa zamówień publicznych

Justyna Sobolak

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

Od września nawet kominiarz będzie mógł skontrolować, czym palimy w piecu

Już wkrótce więcej osób zyska uprawnienia do sprawdzania, czym faktycznie palimy w piecach. Pozwoli to m.in. zweryfikować, czy złożone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje są zgodne ze stanem faktycznym.

Kryteria oceny ofert przetargowych - kryterium ceny

Zgodnie z art. 91 ust. 2a. ustawy Pzp kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2.

Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą one prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych.

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

drodze publicznego ogłoszenia o koncesji, którego celem jest dokonanie przez koncesjodawcę wyboru zainteresowanego podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi.   Ustawa PZP Prawo zamówień

Warunki udziału w przetargu muszą być precyzyjne

utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, niejednoznaczność zapisów siwz i wątpliwości związane z różnymi interpretacjami postanowień nie mogą powodować negatywnych konsekwencji dla wykonawcy. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

produktu" - mówi Hanusiak. Źródło: spółka Ekstraklasa : Prowadzi sprzedaż praw do międzynarodowych transmisji meczów wznawianej po pandemii ligi. Umowy zostały już sfinalizowane z podmiotami z Wielkiej Brytanii i Irlandii, Danii, Szwecji, Norwegii oraz Izraela. Poszerzono

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

. Klienci ING mogą skorzystać z profesjonalnej i indywidualnej pomocy w uruchomieniu i skonfigurowaniu e-sklepu udzieloną przez firmę Codarius, bez dodatkowych opłat. Dodatkowo firma zapewnia wsparcie w przeprowadzeniu kampanii marketingowych i wygenerowaniu pierwszych internetowych zamówień. Po upływie