cel ustawy prawo zamówień publicznych

Marek Okniński

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.

Procedura odwrócona i jej zastosowanie

W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są nieustannie dostosowywane do prawa unijnego. Ostatnio dokonane implementacje dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r., wprowadziły do systemu zamówień publicznych tzw. procedurę odwróconą, której celem jest uskutecznienie i skrócenie procesu weryfikacji podmiotowej wykonawców w przetargu nieograniczonym. Czy wprowadzona nowelizacja Prawa zamówień publicznych rzeczywiście usprawni proces udzielania zamówień publicznych w tym trybie?

Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

?Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego wykonania zamówień publicznych?. To cel zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Projekt zmian został przekazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

Ciebie z należytą starannością. Ustawodawca zakazuje dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady dzielenie zamówienia na części jest dozwolone w celach innych (np. podyktowanych względami organizacyjnymi

Jak przeprowadzić postępowanie na roboty budowlane i usługi zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych?

! Zwróć uwagę, że ustawodawca zakazuje łączenia zamówień na usługi o charakterze niepriorytetowym z innymi zamówieniami, ale tylko w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: art. 5, art. 6 ust. 1 ustawy z 29

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

publicznych. Jedną z podstawowych norm dotyczących szacowania wartości zamówienia zawiera art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nim nie można w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Pokreślenia

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

zamówienia. Podstawa prawna: art. 6a, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji

Zasady szacowania wartości zamówienia przy postępowaniach podzielonych na części

czasowej, są tego samego rodzaju i mają to samo przeznaczenie oraz istnieje możliwość ich uzyskania od jednego wykonawcy, zobowiązany jesteś traktować je jako jedno zamówienie. Ustawa Prawo zamówień publicznych bezwzględnie zabrania dzielenia jednego zamówienia na części w celu

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

nie powinien dzielić zamówienia na poszczególne grupy asortymentowe, ponieważ mogłoby to zostać uznane za podział zamówienia na części mający na celu uniknięcie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający powinien rozważyć, czy dostawa artykułów

Kiedy szacować zamówienia łącznie a kiedy oddzielnie?

w danym obszarze, zazwyczaj jest w stanie zaproponować wyższą jakość świadczonych usług. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1,2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć gwarancję zapłaty

wyłączenia w stosunku do żądania gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Kodeks cywilny przewiduje, że inwestor, którym na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych jest zamawiającym, udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym do sporządzania rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień. Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) jest jednostką utworzoną w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

11 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (poz. 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Koncesji na roboty budowlane lub usługi. Wprowadzane

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

zadań spółkom gminnym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowa praktyka stosowania Prawa zamówień publicznych utrwalała pogląd, iż gminy mogły zlecać wykonywanie zamówień własnym spółkom jeżeli te złożyły najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym przez jednostkę

Nowe terminy składania ofert

Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sposób inny niż określony powyżej, mogą zostać skrócone po spełnieniu wymogów wskazanych w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do: - 22 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmiany w terminach na zadawanie pytań do treści specyfikacji W celu usprawnienia procesu

Zamawiający może narzucić parametry zamawianych urządzeń

. Na potwierdzenie wskazanej tezy przytoczyć można orzeczenie KIO 91/09 w którym czytamy, iż ustawa Prawo zamówień publicznych nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

, - pomimo uzupełnienia oferta wykonawcy wzywanego do uzupełnienia i tak będzie podlegać odrzuceniu. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że obecnie obowiązujące brzmienie normy zawartej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zrównuje brak dokumentu z dokumentem

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

przekonującego uzasadnienia, które zamawiający zobowiązany jest udostępnić na stronie prowadzonego postępowania. Wiodącym celem wprowadzenia art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych było wdrożenie motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu „(…) nie powinny

Energia elektryczna w trybie podstawowym. Jak postąpić, gdy żaden wykonawca nie złożył oferty?

w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp. Jednocześnie podkreślić trzeba, że zamawiający zawsze może przeprowadzić procedurę konkurencyjną. Podstawa prawna Art. 305 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. Poz. 1710) * Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

, dlaczego mimo że dane zamówienia było wyłączone ze stosowania ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa PZP"), zamawiający przeprowadził postępowanie zgodnie z ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. Jeśli jednak pierwotne

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaistniałymi w terminie związania ofertą . Zasadniczym celem i istotą wadium jest zabezpieczenie ciążącego na wykonawcy obowiązku zawarcia umowy, zatem czas ważności wadium nie może być dłuższy niż termin związania wykonawcy złożoną w postępowaniu

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

przepisu będzie dotacja celowa ze środków budżetu państwa przyznawana na cel budowlany? Jeśli art. 257 ustawy Pzp nie ma zastosowania do środków budżetu państwa przyznawanych na cel budowlany, to czy można wszcząć przetarg, podczas gdy decyzja w sprawie przyznania jeszcze nie została wydana, ale wniosek o

Zasada efektywności a unieważnienie przetargu

Wyrażona w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zasada efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie może usprawiedliwiać decyzji zamawiającego o unieważnieniu prowadzonego przetargu np. ze względu na błędne sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

; Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) * Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

wykonana w terminie zgodnie z umową i jej aneksami. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 446 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku, gdy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy 

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

;. Mając na uwadze systematykę wypełniania protokołu informacje takie powinny być podane przez zamawiającego już w momencie wszczęcia postępowania. Podstawa prawna. Art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) * Krzysztof

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych zostało zawieszone. Co to oznacza dla samorządów?

bezpieczeństwa państwa - wprowadza „zawieszenie" stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do nabywania węgla przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne im podległe. Kiedy nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych? Wskazane wyłączenie ma charakter epizodyczny, w

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

stosownego wniosku do zamawiającego. W celu ułatwienia wnioskodawcom spełnienia tego wymogu w załączeniu przedstawiam wzór wniosku o udostępnienie oferty oraz innych dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

publicznego, w tym również umowa wykonawcza zawierana w wyniku umowy ramowej, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Podstawa prawna Art. 432, art. 448, art. 311 i dalsze ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Mediacja w zamówieniach publicznych

. Każda ze stron może złożyć wniosek Zaistnienie sporu wynikającego z realizacji zamówienia publicznego generuje po stronie zamawiającego i wykonawcy potrzebę podjęcia działań mających na celu jego zakończenie. Zgodnie z art. 591 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie majątkowej, w której

Zakaz zmiany parametrów oferowanych produktów

Ustawa Prawo zamówień publicznych daje zamawiającym prawo do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert między innymi w zakresie potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z produktami oferowanymi przez składającego ofertę[1].  Ustawodawca ograniczył jednak

Obowiązuje literalna wykładania warunków przetargowych

treści zawartej w SWZ. Kontekst systemowy oznacza zakaz przypisywania postanowień SWZ znaczenia, które prowadziłoby do sprzeczności z zasadami systemu zamówień publicznych, określonymi m.in. w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontekst zaś funkcjonalny oznacza ustalenie funkcji, jaką dane

Zakup oleju opałowego

, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy zamówienia w jednym z trybów określonych w ustawie PZP. W przeciwnym wypadku można narazić się na zarzut dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamówienie publiczne na

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

wyłącznej kompetencji zamawiającego. W związku z powyższym w obowiązującym stanie prawnym (ustalonym ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) możliwe jest, że zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne,  którego

Waloryzacja wynagrodzeń za zamówienia publiczne. Czy nowe prawo jest korzystne dla przedsiębiorców?

Na podstawie art. 44 ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców[1] zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych , które między innymi modyfikują zasady waloryzacji umów o wykonanie

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

parametrach podanych w SIWZ . Czy istnieją w Pzp czy w orzeczeniach zapisy mówiące, że aby warunek równoważności był spełniony, dane parametry powinno spełniać co najmniej 2 lub 3 producentów. Odpowiedź: W treści ustawy Prawo zamówień publicznych nie występują przepisy regulujące wprost kwestię

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

czynniki wyznaczające granice swobody określania warunków udziału w postępowaniu przetargowym? Zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy Prawo zamówień publicznych , przez warunki udziału w postępowaniu należy rozumieć warunki, dotyczące zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności

Kiedy zamawiający sektorowy musi przygotować analizę potrzeb i wymagań?

: Podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Pzp na podstawie jej art. 4 pkt 3, udzielając zamówienia sektorowego, nie jest zobligowany sporządzać analizę potrzeb i wymagań. Obowiązek analizy potrzeb i wymagań dotyczy zamawiających publicznych, których definiuje art. 4 ustawy Pzp. Do

Rozbudowa oświetlenia w gminie

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

do naruszenia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponieważ zmian istotnych w zakresie terminu i wynagrodzenia można dokonywać tylko w sytuacji zawarcia określonych klauzul przeglądowych. Wówczas należy zamieścić odpowiednie ogłoszenie w tym zakresie. Ponieważ mimo dokonywanych

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

Ustawa Prawo zamówień publicznych [1] obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. utrzymała zasadę zgodnie, z którą jej przepisy traktują odwołanie, jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego, polegającą na możliwości uzyskania w

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

zamówienia. Uwagi końcowe Reasumując, w aktualnie obowiązującej ustawie Pzp przewidziano cały szereg regulacji mających na celu zrównanie praw stron umowy o realizację zamówienia publicznego (w szczególności na korzyść wykonawców), zwiększenie obowiązków zamawiających z tytułu weryfikacji postanowień

Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadać, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Bezsprzecznie zasada jawności (wprost wyartykułowana w ustawie Prawo zamówień publicznych) wpływa na

Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie, jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy , polegającą na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia (wybór oferty wykonawcy odwołującego się w danym postępowaniu). Odwołanie, w świetle ustawy Prawo

Zamawiający nie ma obowiązku ustalania warunków udziału w przetargu

postępowaniu, stanowiąc jednocześnie, że jeśli takie warunki zamawiający zdecyduje się określić, muszą być one – zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie zniosło obowiązku sporządzania przez zamawiających, którzy w 2020 r. udzielali zamówień publicznych, sprawozdań z udzielonych zamówień. Zgodnie z art. 82 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

ofertowego można uzupełnić? W rankingu ofert zajmuje 1 miejsce. Do oferty wykonawca załączył oświadczenie wykonawcy o braku podst. do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Odpowiedź Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - pojęcie, które nie wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Kolokwialnie - zapytanie ofertowe to opis zapotrzebowania zamawiającego, które jest kierowane do potencjalnych oferentów w celu otrzymania oferty cenowej realizacji danego zamówienia. W przypadku zapytań

Rażąco niska cena

Rażąco niska cena - ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Również przepisy dyrektyw Unii Europejskiej będące podstawą wprowadzenia regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny nie zawierają jej definicji. Biorąc pod uwagę cel wprowadzenia pojęcia rażąco niskiej

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może zostać zrealizowany w najbliższym dniu roboczym. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1] „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych) stanowi sankcję za wszelkie praktyki, polegające na porozumieniu się wykonawców, najczęściej w celu manipulacji wynikiem postępowania. Chodzi zatem o przypadki porozumień i zmów przetargowych naruszających

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

Zamówienie powiatowego zarządu dróg publicznych na rozbudowę dróg i opracowanie dokumentacji projektowych - co z ustawą o elektromobilności?

rozbudowę dróg powiatowych, opracowanie dokumentacji do celów regulacji stanu prawnego dróg powiatowych. Czy ma obowiązek zawierać w umowach na te zamówienia wymóg z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych? W przepisie odwołano się do art. 35, który wejdzie w życie dopiero w 2025

Rażąco niska cena oferty. Co o niej orzekł TSUE?

Prawo zamówień publicznych metodologię ustalono w art. 224. Ponadto Trybunał wyjaśnił, że rażąco niska cena oferty powinna być oceniana w stosunku do danego świadczenia, wobec czego w ramach badania, zamawiający musi uwzględnić wszystkie istotne elementy związane z owym świadczeniem. Tym samym Trybunał

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

stanu rzeczy są ustawowe ograniczenia dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego , zawartej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11. września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 j.t., zwanej dalej: „PZP"). Modyfikacja warunków

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - kryterium zgodne z przepisami

(Dz. U. 2021 r. poz. 573). Ponadto wskazać należy, że zamawiający konstruując kryteria oceny ofert, musi stosować się do wymogów art. 241 ustawy Prawo zamówień publicznych, który w ust. 1 stanowi, że kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia. W myśl art. 241 ust. 2, związek

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

przekraczającej progi unijne wydłuży termin składania ofert i zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ale przed publikacją ogłoszenia o sprostowaniu w DzUWE) nie doprowadzi do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mogącym wpłynąć na sposób jego rozstrzygnięcia a tym

Zmiana treści SWZ a zmiana ogłoszenia

składania ofert i zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ale przed publikacją ogłoszenia o sprostowaniu w DzUWE) nie doprowadzi do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie mogącym wpłynąć na sposób jego rozstrzygnięcia a tym samym udzielenie zamówienia czy

Czy jest potrzebny regulamin wyboru najmu powierzchni biurowej?

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1] nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości[2]. Poprzez użyte w Prawie zamówień publicznych stwierdzenie: „Inne prawa do istniejących budynków lub

Nowelizacja ustawy o COVID-19 w związku z nowym Pzp - jak zmieniać umowy na nowych zasadach?

możliwości odstąpienia od dochodzenia kar umownych lub zmiany umowy, którą zawarto na gruncie „starej” ustawy Pzp. Zgodnie w art. 5 pkt 3 ustawy z 27 listopada 2020 r.  o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawyPrawo zamówień publicznych oraz

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych może zostać zrealizowany w najbliższym dniu roboczym. Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [1] „Zamawiający zapewnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Czym jest konsorcjum? Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie

W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty?

przekazywanie ofert zainteresowanym poznaniem ich treści wykonawcom. Niestety w praktyce udzielania zamówień publicznych pewna grupa zamawiających nie przestrzega wskazanego powyżej wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych . Sytuacja taka może wynikać z faktu, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

elementów podlegających ocenie w ramach pierwotnie przyjętych kryteriów oceny ofert oraz nie może być mniej korzystna niż oferta podstawowa. Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego – ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza

Zamówienia w czasie epidemii

udzielanie zamówień bez względu na ich wartość. Ważne, aby zamawiający przed wydatkowaniem środków (udzieleniem zamówienia ) dokonał: weryfikacji czy na obszarze, na którego dotyczy zlecenie świadczenia danej usługi czy realizacja dostawy istnieje stan epidemii, ustalił cel zamówienia (zamówienie musi

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy czym cel art. 6a przemawia za wykładnią dopuszczającą możliwość korzystania ze wspomnianego zwolnienia ze stosowania ustawy PZP dla części zamówień w oparciu

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

których mocodawca udziela pełnomocnictwa w celu złożenia przystąpienia do postępowania odwoławczego, zgodnie z możliwością przewidzianą[4] w ustawie Prawo zamówień publicznych. Czynność przystąpienia do postępowania odwoławczego również wymaga pełnomocnictwa rodzajowego. W załączeniu wzór pełnomocnictwa

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych z dniem 01 stycznia 2020 roku powinna wejść w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych . Założenia przyjęte przez autorów nowej, systemowej regulacji w zakresie zamówień publicznych odnoszą

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

Pojęcie rażąco niskiej ceny wprowadzono do ustawy Prawo zamówień publicznych przede wszystkim w celu uniemożliwienia wykonawcom zaniżania ceny wykonania zamówienia poniżej kosztów jego wykonania. Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty wykonawcy, jako

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Uzasadnienie, Druk sejmowy Nr 366, Sejm VIII kadencji, s. 16), która wprowadziła ten przepis. Ustawodawca zakładał, że: "zespół będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zamówienia publicznego. Celem powołania zespołu ma być zapewnienie

Przeciwdziałanie koronawirusowi wyłącza procedury zamówień publicznych

następnym dniem po dniu ogłoszenia[1]. Zamawiający, którzy będą korzystać z wprowadzanej możliwości wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , zobowiązani są dla celów dowodowych do sporządzenia uzasadnienia wskazującego zaistnienie okoliczności określonych w art. 6

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające tę ustawę, podała Kancelaria Prezydenta. "Celem nowej ustawy - Prawo zamówień publicznych jest całościowe uregulowanie

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Uznk). Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego . Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych mają na celu wsparcie firm z sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w sposób zmniejszających ich koszty przy

Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza, jako zasadę obowiązek opisywania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zaś, jako wyjątek możliwość opisania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który

Zamówienie podprogowe zwolnione przedmiotowo ze stosowania ustawy Pzp - w którym miejscu sprawozdania je uwzględnić?

równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, czyw pkt 13 – zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp ? Odpowiedź: Stosownie do odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na

Liczy się tylko rzeczywiste wsparcie w udostępnianiu zasobów

;                      Autor: Marek Okniński [1]  patrz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). [2] patrz: wyrok

Skutki braku możliwości otwarcia oferty złożonej elektronicznie

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego , którego wartość przekracza tzw. progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ), obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej (patrz

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowego Prawa zamówień publicznych, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Rząd przyjął projekt nowego #PZP. Jego cele to: wzrost liczby firm, w tym

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

przemawia ugruntowane już stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych ( UZP ) dotyczące przedmiotowej problematyki, prezentowane wielokrotnie w różnych publikacjach UZP . Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych [1] Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

wyłudzać pieniędzy od Skarbu Państwa Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Pozbawienie możliwości udzielenia zaliczki w odniesieniu do zamówień

Czy wykonawca może domagać się wypłacenia zaliczki?

realizowanych zamówień, jednakże obawa przed nadużywaniem dobrodziejstwa tej instytucji przez nierzetelnych Wykonawców zdaje się skutecznie marginalizować jej praktyczne zastosowanie. Warto wskazać, że pojęcie zaliczki nie zostało zdefiniowane zarówno na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych , jak i w

Faktury elektroniczne również poniżej 30.000

Z dniem 01 sierpnia 2019 roku obowiązek odbierania przez zamawiających , zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dotyczy wszystkich zamówień publicznych bez względu na ich wartość. Powyższy obowiązek wynika z ustawy z

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

zamawiającego i spowodowana jest np. brakiem odpowiedniego oprogramowania do otwarcia plików, czy problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest do rozważenia zaistnienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przesłanek obligujących do

Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do określenia w umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień dotyczących zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany[1]: stawki podatku od towarów i usług, wysokości

Cyfrowa platforma do udzielania zamówień publicznych

zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiąc podstawę udzielania zamówień w formie elektronicznej wymaganej wyżej wskazaną dyrektywą.

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

W przypadku, gdy wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

warunków zamówienia lub określenia warunków umowy[1]. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie odnoszą się wprost do tego, czy udział wykonawcy w dialogu technicznym jest okolicznością, którą należy uwzględnić w dokumencie JEDZ jako doradzanie instytucji zamawiającej lub zaangażowanie w inny

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych , których wartość nie przekracza równowartości 30.000 € . W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym

Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

wiąże - wzrost konkurencyjności i atrakcyjności rynku zamówień publicznych. "Żeby zrealizować nasz cel, bardzo długo rozmawialiśmy z rynkiem, zarówno na etapie koncepcji nowego prawa, jak i samego procesu legislacyjnego. Dzięki temu wnikliwie zdiagnozowaliśmy jego

Czy wymóg posiadania uprawnień przez wykonawcę wolno sprawdzić dopiero na etapie realizacji umowy?

wobec takich wymogów wynikających z przepisów prawa zamawiający w celu oceny, czy wykonawca posiada niezbędne zdolności do wykonania zamówienia, powinien określić warunki udziału w postępowaniu (posiadanie koncesji MSW) jako niezbędne uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej? Czy

Zasady powołania członków komisji przetargowej

osoby. Wskazać należy, że art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na kierownika zamawiającego aby ten określił organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności

"Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

Prawa zamówień publicznych oraz zawiesza rozpatrywanie odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą . Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID – 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla

Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

Ustawa Prawo zamówień publicznych , co do zasady nakłada obowiązek zawierania umów na czas oznaczony[1]. W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

. o zmianie ustawyPrawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający , których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne , wszczętych i niezakończonych

Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

realizacją zamówień publicznych lub umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, jeżeli obie strony wyrażą zgodę na taki sposób przekazania dokumentów. Zgodnie z przepisami przejściowymi w stosunku do zamówień publicznych , o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawyPrawo zamówień publicznych , umów